Bekendmaking* Trottoir Steenen, GELDLEEiïING mi ui mm Maurits Westerborg. VRIJDAG, ZATERDAG MAANDAG, Terra-Cotta artikelen, als: DAKLEIJEN, D, groot 1500.— Nederlandsch Comité ter Ondersteuning der hulp behoevende Israëlieten in Rusland. INGEZONDEN. Gemengd Nieuws en Allerlei. MARKTBERICHTEN. RECLAME. Belangrijk dvertjentien; (lat eene Vergadering van Stemgerechtigde Ingelanden van het Waterschap zal wor den gehouden op Woensdag den 26 April 1882, des voor middags ten 10 ure, ter her- berge van H. Mourik te Heusden. J\ BOLSIUS, 's Bosch, C 400. Marmsrsn Schoorsteenmantels, doopvonten, Ornamenten in gips en cement. Beelden, Vazen, Consoles, enz. VLOERTEGELS. Parketvloeren. Portland-Cement Reukelooze Privaattoestellen, Platte en gegotfde Dakpannen Photographie Artistique A. SCHUMAKER, Bij C. VAN BOEKELEN, op de Kade te H erkeiii'am, India Rubber Stempels Rotterdam. 1 Kantoor, Schrijf- en Tee kenbehoeften, Kerkboeken en Bijbels, van 19, Steiger mm® fi Standplaats op de Yischmarkt te Heusden. gPgT* Nog slechts drie voorstellingen *sSSf|ggj[ aanvang ten acht ure precies. Bij ons vertrek naar Ned.-Indfë, roepen wij aan familievrienden en bekenden een hartelijk vaarwel toe. A. VAN HELVOORT De DIJKGRAAF van het Waterschap //de z/Hooge Maasdijk van Stad en Lande van Heus- z/den, vereenigd met den Oudheusdenschen, Doe- //verenscheu en Drongelenschen Zeedijk/' DOET TE WETEN: Te behandelen onderwerp: Wijziging van Hoofdstuk III, art. 1 der be grooting voor het dienstjaar 1881, naar aanlei ding van het Kon. Besluit dd. 22 Maart 1882 No. 11, in zake de hectaren gewijze heffing der omslagen. H O N C O O P. Het BESTUUR van het Waterschap den binnenpolder van Doeveren maakt bekend dat eene wordt OPENGESTELD, goedgekeurd door Heeren Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bij hun be sluit van den 3e Februari 1882, G. no. 73, le afdeeling A, tegen een rente van trier ten honderd in het jaar, in aandeelen van f 150.met jaarlijksche aflossing van minstens één aandeel. De inschrijvingsbiljetten, op wier omslag de woorden worden gesteldwgeldleeninq Waterschap den binnenpolder van Doeveren moeten behoorlijk gesloten voor den 1 Mei 1882 zijn ingeleverd, ten kantore van den Secretaris-Penningmeester van gemeld Wa terschap te Eethen. De opening der billetten geschiedt in het openbaar den 2en Mei 1882, des voormid dags 11 ure, ten huize van Jan Huibert Boll te Doeveren. Van de aanneming wordt onmiddelijk ken nis gegeven. De storting der gelden geschiedt ten kan tore van den Secretaris-Penningmeester van meergemeld Waterschap, den 1 Juni 1882. Het plan der geldleening ligt ter lezing ten kantore van den Secretaris-Penningmees ter van genoemd Waterschap. Doeveren, den 18 April 1882. Het bestuur voornoemd De Voorzitter A. VAN GORKOM. De Secretaris-P enninr/meester, BOLL. 's-Boseh, Groote Markt B. No. 10. zijn op bestelling verkrijgbaar: uit de gunstig bekende fabriek van den Heer A. KERKENBERG te Hasselt (België.) i van Gooi, jd. 25 j.; J. Dollslager, wedr. van W. Smeermaas, 41 j. en E. van Rijswijk, wed. A. Grootenboer, 60 j. Geboren: Petronella, d. v. J. Brandenborst en J. M. de Horn; Adriana, d. v. G. Verhoeven en E. Schoenmakers; Klazina Johanna, d. v. P. Koekkoek Dz. en J. van Andel; Gerrit, z. v. J. Teeuling en M. RombuutGijsberta, d. v. G. Pelli- kaan en M. van Honk; Cornells Jan, z. v. C. van Noorloos en T. Dolislager. Overleden: M. van Dijk, wed. C. de Bok, 83 j.; D. van de Koppel, 56 j.; J. W. van der Linden, 2 w.O. Donkenbeek. 67 j. tDE WERKEN en SLEEUW1JK. Van 115 Apiil. Ondertrouwd: C. W. v. d. Waal jm. met P. C. Dekker jd. Getrouwd: A. Kamermans jm. met M. Rij ken jd. Geboren: Lammertje, d. v. M. v. d. Stelt en L. D. Vink; Leendert, z. v. G. Biesheuvel en A. v. Rijswijk; Willemina, d. v. P. H. v. d. Waaien J. Rombout; Eigje, d. v. H. Verhagen en M. v. Arkel; Jan, z. v. A. Verboeven en A. d. Pender. Overleden: M. v. Herwijnen, oud 2j.; levenl. kind vr. gesl, v. J, v. d. Schoot en B. SmitsP. A. Moerman, oud 76 j.; M. H. van Andel 3 m.L. B. Vorthoven 2 m. Mijnheer de Redacteur! Vergun mij eenige plaatsruimte voor het navolgende in uw blad, dat, naar mij gebleken is, meer en meer de aandacht van de Bosschenaren begint te trekken. In no. 58 en 59 van uw blad vind ik beknopt gewag ge maakt van het door den gemeenteraad gesloten contract met de ondernemers der gasfabriek. Gaarne zou ik mijne zienswjze in deze niet onbelangrijke zaak, meer bekend zien. Mogelijk kan dit zijn nut hebben. Het door den raad genomen besluit vindt geen instemming bij het publiek, zooals blijkt uit het algemeen ter onderteekening aangeboden adres, 't Is moeielijk het iedereen naar den zin te maken, doch indien de stad de fabriek met geheelen inventaris tegen de innerlijke waarde had overgenomen, om die na het eindigen van het contract zelf te exploiteeren dan, meen ik stellig, zou het grootste gedeelte van het publiek daarmede zeer zijn ingenomen. Wanneer in den gemeenteraad eene stem ware opgegaan die dit duidelijk en beredeneerd had voorgesteld, dan twijfel ik niet of dit zou aan genomen zijn, daar dan alle partijen bevredigd waven geworden. De directie der fabriek zou na het eindigen der concessie zeker gaarne de buizen, retorten enz. overdoen voor den prijs die zij elders zou kunnen maken, daar dan geen kosten behoefde te worden gemaakt voor het opgraven van buizen, vervoer enz. de gebouwen echter konden tegen taxatie worden overgenomen. De kosten van overname zouden dus zeker niet de voor eene nieuwe fabriek geraamde som (ƒ400,000) bereiken, misschien niet eens l/3 dier raming. Op deze wijze had de gemeente iuet weinige kosten eené gasfabriek en beide partijen, èn gas fabriek èn gemeente hadden voordeclige zaken gemaakt. Dat de fabriek binnen korten tijd geen werk meer zou hebbeu door de vervanging van gasverlichting met electriseh licht kan toch niet als bezwaar voor de overname worden aangevoerd, als men slechts let op het nog steeds toenemend gebruik van patent-olie en petroleum. Mijns inziens ligt de tijd, waarin het electriseh licht algemeen zal kunnen worden gebruikt, nog ver in 't verschiet. Mo.cht .dit echter niet het geval zijn, welnu dan had de ge meente direct de noodige gebouwen beschikbaar om dat licht te exploiteeren. Zij die gaarne zagen dat de gemeente voor eigen rekening een nieuwe fabriek bouwde, buiten den bewoonden kring der stad (waarvan de kosten op 400.000 zijn geraamd) willen dat in de eerste plaats om bevrijd te zijn van den «verpestenden stank," waarvan zij, als in de onmiddelijke nabijheid der fabriek wonende, ongetwijfeld veel last hebben. Door het thans genomen besluit blijven zij hieraan bloot gesteld doch indien de gemeente de fabriek overnam dan waren zij er wellicht binnen eenige jaren van verlost daar men dan met weinige kosten buiten de stad een nieuwe fabriek zou kunnen bouwen en daar desnoods dezelfde werktuigeu zou kunnen gebruiken waarmede men in de oude fabriek, gefabri ceerd had. De gemeente was dan na opruiming der gebouwen eigenares geworden van een grondgebied, dat, gunstig gelegen zijnde, eene aanmerkelijke waarde vertegenwoordigt. Mocht buiten mijne verwachting, de electrische verlichting spoedig algemeen worden en de gemeente de geheele stad van uit het thans bestaande fabrieksgebouw, daarvan kunnen voor zien, welnu 1 ook dan waren alle partijen bevredigd en zou het nageslacht de wijze handelingen zegenen van hen, die hun eene onmisbare behoefte «licht" zoo voordeelig verstrekt hadden. Mijnheer de Redacteur! hiermee eindig ik. Ik onderwerp mij gaarne aan de over mij gestelde autoriteiten, doch ik ver trouw, dat, le onze edelachtbaren zich niet zullen ergeren aan dit schrijven, en 2e dat, mochten zij er zich mee kunnen ver eenigen, zij dan ook op hun besluit zullen terugkomen en daardoor een massa Boschenaren ten zeerste aan hen verplichten. Onder die Bosschenaren rekent zich Uw Dw. Dr. 's Hertogenbosch, 19 April '82. A. Dat aan een dagbladschrijver soms zonderlinge verzoeken worden gedaan is bekend, zegt de Zw. Ct. Zonderlinger dan het volgende briefje zal echter nog wel niet voorgekomen zijn: «Mijnheer de re dacteur. U zou mij en vele andere verplichten met een enkel woordje naar aanleiding van hot overlij den van Hij was een verdienstelijk musicus en had o. a. hier ter stede vele bekenden, wien het genoegen zal doen uit uw blad te vernemen, dat hij dood is.« Dezer dagen is melding gemaakt van de arrestatie van iemand te Amsterdam, die een meisje van 14 a 15 jaar zou hebben ontvoerd. Het Politienieuws meldt dienaangaande het volgende: Maria C. S., wonende aan de Bloemgracht, die den leeftijd van 15 jaren nog niet bereikt heeft, maar er nog al zeer ontwikkeld uitziet, had op zekeren dag de ouderlijke woning verlaten. Den volgenden dag ont ving haar vader een briefje, waarin zij mededeelde, dat, als hij dat briefje ontving, zij reeds mijlen ver van de ouderlijke woning verwijderd zou zijn, en dat men haar nimmer terug zou zien. Wat was er intusschen met die ondeugende meid gebeurd? Vroeger had zij op hare wandelingen een heer ont moet, met name H. O. J., officier, ridder der Militaire Willemsorde en 30 jaar oud. Zij wist, waar die meneer woonde en was daar huilende aangekomen, voorgevende, dat zij zóó slecht behandeld werd, en daarom de ouderlijke woning ontvlugt was; terwijl zij den heer J. ernstig smeekte, om bij hem te mogen blijven. Zij vertelde verder in den Haag te wonen en gaf een valschen naam op. In plaats dat de ridder nu den aangewezen weg insloeg en aan de politie kennis gaf, dat het meisje zich ten zijuent bevond, logeerde hij het kind vier dagen. Bij do hand als het meisje was, kocht zij zich voor het geld, dat bestemd was geweest voor een gouden ring, andere kleederen, die een beetje langer waren. De officier stelde haar voor, om over dag een wan deling met hem te maken daar had zij erg op tegen, maar toch ging zij mee, en bij die gelegen heid werd zij ontdekt en aan de ouders terugbezorgd. Van ontvoering is dus in het geheel geen sprake; de minderjarige ;s uit vrije beweging gekomen. Hoe gelukkig! De keukenprinses hoort op straat haar vriendin sprekenijlings verlaat zij de keu ken om het nieuwste nieuws te vernemen. De deur blijft op een kier en buurmans hond haalt fluks een lange metworst weg. Mevrouw komt de keu keu binnen en houdt een lange strafpreek legen de juist terugkeerende meid. »Wat een geluk, Me vrouw!* zegt deze eindelijk, dat hij alleen de worst wegnam; zie daar vlak naast lagen alle zilveren lepels.* Gierig in den superlatief. Een boer zeide van een gierigen buurman: >die man is in staat mijn huis in brand te steken, om bij dat vuur voor zich een ei te kunnen koken.* Consequentie. Zanger (als Don Juan). Heer direc teur mag ik de tiesch champagnewijn verzoeken, die bij de tafelscèue is voorgeschreven Directeur. Gekheid, doe maar water in de flesch in Schillers «Kabaal en Liefde* wordt aan Ferdi nand en Louise vergift voorgeschreven en zij krij gen ook maar water. Hedendaagsch. Adspirant-minnaar: «De tijdsom standigheden verontschuldigen het, nietwaar? als ik vraag hoeveel u aan mejuffrouw uwe dochter als bruidschat meégeeft.* De rentenier: «De tijdsomstandigheden veront schuldigen het ook, is het niet, als ik vraag hoeveel schulden u hebt f Zult-Bommel, 18 April. Boter 70 a 80 ct. de 5 ons. Eieren f 0.75 a f 0.85 de 26 stuks. t Dussen, 20 April. Prijzen der boter 1.10 a 1.23 per kilo. f Waalwijk, 21 April. Vee aanvoer veel. Dragend vlug. Boter: 1015 KG. 1.07 a 1.29 per KG. is de geluksaankondiging van SAMUEL HEKSCHER Senr, in Hamburg, welke ziek in het nommer van heden onzer courant bevindt. Dit huis heeft zich door zijn prompte en stilzwijgende uitbetaling der hier en in de omstreken gewonnen bedragen eene zoo goede faam verworven, dat wij al onze lezers aanbe velen op die advertentie acht te geven. EN ECHTGENOOTE. Aan boord van het Stoomschip „Drenthe" 22 April 1882. Heusden12 April 1882. De Dijkgraaf, van FABRIEK en MAGAZIJN van GRAFMONUMENTEN, enz. NA MEN SC HE, BREMER en MARMEREN Engelsehe, Fransche, Duitsclie en Belgische in divorse qualiteit en prijzen. Engelsche gebakken POTBUIZEN Frausche en Belgische uit de Stooin-Panuenfabriek van Echt. concurreert met het Engelsehe fabrikaat, geschikt voor Export. Prijzen zeer billijk. Verder alle soorten Noordbr. en Belgische BIEREN levert de Bier brouwerij «het HerUvan J. A. GORMAN te Vlijmen. - -sis- - -■rri' A Ir - - VERVAARDIGING VAN: Salon-, Kabinet- en Visitekaart-Portretten, Email- lés- en Stereoseoop-Portretten, Instantanés, Groepen, Photographiën voor Bidprentjes, Reproducties naar Schilderijen, Gravures enz. en Vergrootingen in alle genres. ONVERANDERLIJKE LICHTDRUK. F. DE LEEUW, 's-Bosch Kerkstraat nabij de Gr. Kerk, Wijk A 51. Fabriek en Magazijn van Gouden en Zilveren Werken. Juwelier. Steeds voorhanden eene i ruime keuze van Gouden, Zilveren en Diamanten Werken alsmede O A -* -.'iVf' -i i C5 «Bewogeu met het lot der Israëlieten in Rusland, die de slachtoffors zijn ceuer wreedo volksbeweging, hebbou ondergeteekenden zich tot eene Commissie vereenigd tot hot inzamelen van giften ten behoeve dier ongelukkigen, in overeenstemming met de beginselen vervat in de oproeping welke uitgegaan is van het Utrechtsch Comité. Nederland, de bakermat der gewetensvrijheid, vraagt niet uaar godsdienstige of staatkundige richting, als het de roepstem van het lijden hoort; en nooit heeft die te vergeefs weerklonken in het gemoed onzer Laudgenooten. Ook ditmaal zal de menschlievendheid haar weg kennen, en ten zegen worden van hen, die ze dankbaar zullen oudervinden. Bovenstaande advertentie lezen wij in de Nieuwe Rott. Courant. Ondergeteekenden hebben zich alhier tot een voorloopig Comité gevormd. Zij noodigen een ieder die rneé wil werken uit, zich bij een hunner aan te melden om zoodoende even als in vele plaatsen van ons land zich in voldoend aantal bij het Utrechtsch Comité te kunnen aansluiten. P. L, HONCOOP, Burgemeester Heusden. M. A. B0LL, Burgemeester Heesbeen, c. a. M. DE JONGH, Heusden. D. SCHOLTEN Cirque of Paardenspel DIRECTIE EN PRIJZEN DER PLAATSEN le Rang 0.99. 2e Rang 0.75. 3e Rang 0.50. 4o Rang 0.30. Kinderen beneden de 10 jaar betalen op de eerste Rang half geld. Plaatskaarten zijn te verkrijgen op den dag der uitvoering aan de tent, van '8 morgens 10 tot des namiddags 4 uur. BLANUS COHEN.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 3