toom- VVascli- en Dadinriehting DOUAY Co. Noordical s-Bosch Horlogerie. MAGAZIJN VAN Garnitures voor Mantels en Costumes, HUIS VAN VERTROUWEN. L. L. van Geilen van der Weeffen Magazijnen ter Menbileering. G J SCHEEFHALS, J. J Sonderegger, Mr. Tailleur, ïïieuwste Stoffen voor het Seisoen. NIEUWSTE STOFFEN ié steeds alles in B. F. O. de Hosson, GUIS- AanMiÉï. Stoomververij en Horlogiën, Regulateurs, Pendules, Klokken, W ekkers m. STOFFEN VOOR COSTUMES, in alle stijlen? Singer systeem Naaimachinen s-BOSCHKerkstraat65 en 66. C. VAN BERGE IJK, LanSaxcmS.232' Magazijn ran Uurwerken Gebr. Palthe, te Almelo. Abonnementen op dit blad worden dagelijks aangenomen. J St alex der goederen worden op aanvrage franco toegezonden. DE 's-HERTOGEXBOSSCHE Speciale Inrichting tot het wassehen van Wollen Dekens. Specialiteit in Bemontoirs. M. J. EBELING. Horlogiemaker. Ontvangen voor het aanstaande Zomerseizoen: de nieuwste modellen C. DE LEEUW Hz., Schapenmarkt 's-Boscii. Hoogensteenweg B 41. 's Hertogenboseli. No. 451. Schapenmarkt, 's-Hertogenbosch. No. 451. BERICHT VAN ONTVANGST voor Costumes, Dcmi-Saisons, Pantalons. Langendijk B 220, Ph- Gorinchem, Hoogstraat, GORINCHEM,naast den Olifant, jl 2 Mei 1882 Samuel Hekscher Senr. Chemische Wasscherij, Geheele en gedeel ten van Loten zijn voorhanden bij L. Veerman te Heus den. openings-urex Grossierderij in Tabak, Sigaren, Koloniale waren en Commestibles. Reparatiën in alles wat het vak betrett worden spoedig en soliede uitgevoerd. m van YEEL VERBETERDE Bekroond met de Zdveren Medaille op den Internationale Naaimachinen- Wedstrijd te Arnhem 1879. Meubelen in alle houtsoorten, lapijl en. Meubelstoffen. Behangselpapieren en verdere Behangersartikelen. Bedden, Matrassen en Dekens. Meubileering van geheele geboutcen. Speciale inrichting voor verhuizing. Uitnoodiging tot deelneming aan de Winstkansen 8 Millioen 910,275 Mark 24 winsten ii 10,000 Stoombootdienst Heusden's Bosch. Maasstroom. Stoomboot Stad Heusden. Ph. DE JONGH, Heusden m alle soorten MANUFACTURED, MANTELS, MODE-STOFFEN, TAPIJTENKARPETTEN, LINNEN en DAMAST, VEERED- en KAPOK-BEDDED. IIEEREN KLEED IN GST UK KEN worden naar verkiezing op maat geleverd. It1 fill ASKIc! J Z„ Heusden. s B belast zich met het Wassehen, Bleeken en geheel opmaken van LINNENGOED voor Hotels, Pensionaten en Familiën, onder waarborg van onschadelijke behandeling en aan billijk tarief, zoowel per stuk als bij abonnement. X.Il. Tengevolge van onvoorziene omstandigheden konden wij op 1 April de gelegenheid tot het nemen van BADEN nog niet openstellen. De definitive opening dezer afdeeling zal nader worden aangekondigd. Kerkstraat A. 70 's-BOSCH. Kerkstraat A. TO 's-BOSCH. Als: Amcrikaansche Waltham (Mass) en Zwitsersche Remontoir horlogiën voor Dames en Heeren tn G o u d e n-, Zilveren-, N i e 11 é-, Nikkel- en Koperen kasten, alsook Ancres, Cilinders, Savonnetten enz. Alles in groote sorteering \an de goedkoopste tot de fijnste soorten, iu b i 11 ij k e doch vaste prijzen voorhauden. DAMESMANTELS, O m Volledige Ameublementen, Plannen en uitvoerige teekeningen op aanvrage verkrijgbaar. Bekroond op de Tentoonstellingen: London 1851. London 1802. Miiiichen 1854. Kaiserslautern 1872. lvaiserslautern 1860. Weeoeii 1873. .Metz 1801. Arnhem 1879. Deze Naaimachines (welke ook tot Trapnaaimachine kunnen worden ingericht) zijn veel doel- maliger ingericht en veel minder gedruiseh makend dan de zoogen. Ainerikaaiisebe Singer Machines, en zijn voorzien met werktuigen van de nieuwste uitvinding, als: Stopapparaat, Draadafsnijder, Zclfgarenwiiider enz. De levering dezer Machinen geschiedt met 3 a 5 jaar garantie, gemakkelijke betaling, a con tant met 5 pCt. korting. Onderricht gratis. L8SF"* Vele gebruikers van de echte Singer Naaimachines gaven mij bewijzen dat bovengenoemde Machines beter voldoen. MA URITS REISSchapenmarkt 's-Bosch, Fabrikant in Hemden, Boorden, Manchetten enz. heeft de eer zijne geachte begunstigers de ONTVANGST te berichten der Het Coufectie-Magazijn is zeer ruim voorzien van Heeren-, Jongeheeren- en Kinderkleedingstukken, waarbij uitmunten geheele zeer solide Costumes, zeer fijn bewerkt, van f 17.50, de nieuwste mode, zoo mede Superfijne Demi-Saisous van 14.en hooger; al deze stotfeu ziju van zuiver Wol eu krimpvrij, waarvoor wordt ingestaan, de Kleedingstukken worden op zicht gezonden en bij verkiezing te ontbieden met een schoou assortiment Stalen, om de maat te nemen zonder prijsverhoogiog. ss s. t van een zeer groote fraaie collectie der Steeds voorradig een groote sorfeeriug eigengemaakte Ileeren-Costumes vanafƒ26. Demi-Saisous van af 13. Pantalons van af ƒ5; mede ontvangen een groot assor timent élégant gemaakte nieuwe Kinderpakjes van af 3.50 Hecren-Overhemden, Boorden, Manchetten, Dassen enz. Si w öS Si re SS SC sg VAN Gekleedb Zijden Ilcérenhoeden van «4.50 en hooger. o <D D ALTIJD WAT NIEUWS! Iu bet Magazijn van Heeren- eu Dameshoeden van is voorhanden eeue ruime keuze van Dames- en Boerenhoeden, Bloemen, Satijnen, Linten, Veêren en wat verder tot het vak behoort. Beveelt zich tevens minzaam aan tot het wassehen, verwen en vermaken van STR00H0EDEN tegen matigen prijs. Flambards of Uubenshoeden van af 1.25. r- P V? CO a •"O co <r*~ CD «c a O er o 0Q Hoofdwinst ev. 400,000 Mark. De winsten zijn door den Staat gegarandeerd. o c der door den Staat Hamburg gegarandeerde groote Geld-Verloting, waarin zeker gewonnen moeten worden. De winsten dezer voordeelige Geld-Loterij, welke volgens plan slechts 93,500 loten bevat, zijn De grootste Hoofdwinst is ev. 400,000 Mark Premie van 250,000 winst a 150,000 winst a 100,000 winst a 60,000 winst a 50,000 winsten a 40,000 winsten a 30.000 winsten a 25,000 a 20,000 a 15,000 a 12,000 winsten winsten winst 3 winsten a 8,000 3 winsten a 6,000 Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark 54 winsten 5 winsten 108 winsten 264 winsten 10 winsten 3 winsten 530 winsten 1073 winsten 101 winsten 25 winsten 85 winsten 100 winsten 27069 winsten etc.etc. totaal 4 a 5000 Mark a 4000 Mark a 3000 Mark a 2000 Mark a 1500 Mark a 1200 Mark a 1000 Mark 500 Mark 300 Mark 250 Mark 200 Mark 150 Mark 145 Mark 7600 winsten en komen deze binnen weinige maanden in 7 afdeelin- gen tot zekere beslissing. De eerste w insttrekking is ambtshalve vastgesteld, eu kost hiervoor het geheel origineel lot slechts het halve origineel lot slechts 3.60, of 6 Rijksmark. 1.80, of 3 Rijksmark. het kwart origineel lot slechts 0.90, of l'/s Rijksmark. welke door den Staat' gegarandeerde originele loten (geen verboden promessen) tegen franco inzending van liet bedrag zelfs naar de verste omstreken verzonden worden. Ieder deelnemer ontvangt van mij benevens zijn origineel lot ook liet met liet staatswapen voorziene origineel plan gratis en na plaats gehad hebbende trekking dadelijk zonder aanvrage de offieieele trekkingslijst. De uitbetaling en verzending der gewonnen Gal den volgt direct aan de belanghebbenden prompt en onder de strengste discretie. Iedere bestelling kan men eenvoudig op een postwissel maken. Men wende zich daarom met bestellingen voor de aanstaande trekking tot met vertrouwen aan Bankiers- en Wisselkantoor te HAMBURG. van DEPöT te Zalt-Bommel, J. Van Giessen. De eerste trekking van de eerste klasse der 309de STA ATS-LOTERIJ vangt aan 24 April 1882. Gedelegeerde 2e klasse. Voorloopige Zomerdienst, aangevangen 11 April 1882. Van Heusden: 's worg. 5 ure en 's morg. 9.30 ure. Van 's b o s e h's morg. 7.30 en 's nam. 2 ure. Winterdienst, aanvangende 9 Oct. 1881. Van Heusden 's Maandags 's morg. 4.30 Over. werkdagen 7.30 u. Van Rotterdam Alle werkdagen 's nam. 12.30. van het Post- en Telegraafkantoor te Heusden Werkdagen. Postkantoor. Voorm. van 78x/: Telegraafkantoo, 2» Voorm. Postkantoor. Voorm. van Telegraafkantoor. Voorm. 912, nam. 27y2 u, 912, nam. 2—7y3 u. Zon- en Feestdagen. 79, nam. 2y26 u. 89, nam. 36 u. Voor Postwissels en Kwitantiën alleen op Werk dagen voorm. van 9—12, nam. 25 u. De busligting voor de verzending per Stoomboot geschiedt 's avonds te 11 ure.x

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 4