PLAATSELIJK NIEUWS. BINNENLAND. Burgerlijke Stand. 309de Staatsloterij. Afloop van Aanbestedingen. Brieven uit Amsterdam. al best in zijn schik wanneer hij hun 't dagelijksch brood voor kan zetten. Hoeveel ouders zijn er die zich verwaardigen met hun kind te spelen De meestefi meenen al heel wat gedaan te hebben, wanneer, ze bij verjaardagen of andere feesten wat speelgoed koopen en dit den kinderen in handen geven. Ze moeten zich dan zelf maar zien te redden. Fröbel wil dat eenigs- zins anders. Hij raadt u aan die mooie poppetjes en paardjes en karretjes maar stil voor de ramen der winkels te laten staan en wil dat ge speelgoed koopt, waar uit uwe kinderen wat maken kunnen, een bouwdoos, wat mozaikplaatjes, legstokjes, erwtjes en als ze wat ouder zijn papier om te vouwen en te vlechten. Daarmee leert de kleine zoeken, opmerken, passen en meten, en in iedere aardigheid die het met eigen lieve handjes heeft samengesteld heeft het oneindig meer genoegen dan in de lieve versjes, waarmee men de kinderher- sentjes zelfs nog heden ten dage tracht op te vullen. We wenschen alle ouders en ieder, die tot de opvoeding van 't jonge geslacht in eenige betrekking staat, iets toe van dien natuurlijken speelschen zin van den groo- ten Duitschen kindervriend, van die waar achtige liefde voor kleine kinderen, die door 't verstand geleid wordt, opdat ons kroost opgroeie tot een wakker slag man nen en vrouwen, //kloek van lichaam, sterk van geest" gelijk Heije dat zong van de Nederlandsche jeugd. HEUSDEN, 28 April. t Naar aanleiding van het Koninklijk besluit van 20 Maart 11. waarbij buiten werking is ge steld het besluit van stemgerechtigde ingelanden van den /,Hoogen Maasdijk van Stad en Lande van Heusden c. a., vergaderden eergisteren de stemgerechtigde leden van genoemd Waterschap en besloten tot wijziging van Hoofdstuk III, art. 1 der begrooting voor het dienstjaar 1881, zoodat de omslag voortaan weder quota's gewijze zal worden geheven. t Bij Koninklijk besluit zijn herbenoemd tot Kantonrechter-plaatsvervanger in het Kanton Heusden, J. J. van Tienhoven van den Bogaard en P. Th. A. Sprengers in het Kanton Waal wijk P. van Dortmond Gz. en J. van Dijk. Z. M. heeft den Heer Mr. G. T. A. Slingeland herbenoemd als Kantonrechter in het kanton Heusden. t DUSSEN. Ook in deze en omliggende ge meenten begint de lust om naar Amerika te ver huizen eenigszins levendig te worden. Eenige per sonen, en daaronder enkele huisgezinnen, denken eerstdaags de reis naar de Staten Jowa, Michigan of Minnesota aan te nemen. Allen behooren tot den arbeidersstand. t 26 April. De Rijks-ontvanger alhier zal voortaan zijne zitdagen te Meeuwen niet meer in 't Rechthuis houden, zooals tot hiertoe, maar in eene particuliere woning. t ZALTBOMMEL, 28 April. Ten gevolge van het eervol ontslag, door mej. de Jong, als hoofd der meisjesschool, door ongesteldheid aangevraagd en verkregen, heeft een vergelijkend examen plaats gehad, waartoe zich slechts 3 sollicitanten hebben aangemeld. De voordracht wordt spoedig tegemoet gezien. t DALEM. Wegens voortdurende ongesteldheid van het hoofd der school te Yuren, en ontslag van den hulponderwijzer, is de openbare school aldaar sedert 1 April voor onbepaalden tijd gesloten. t Bij duizentallen worden in de laatste dagen op de Waal de elften gevangen. De prijs is daar door thans gedaald tot 40 a 50 ct. t WAALWIJK. Ds. J. Prins Jz. pred. alhier hééft voor het beroep naar Zwartewaal bedankt. t 24 April. In deze gemeente zijn, behalve voor de perceelen van onmondige kinderen, de gelden uitbetaald voor de stukken, die zijn ontei gend moeten worden voor den aanleg van de spoorlijn Zwaluwe's Bosch. t 25 April. Door de liedertafel „Oefening en vermaak" werd gisteren avond eene uitvoering gegeven. Het keurige programma bevatte o. a. 3 nummers, die door de Liedertafel voor het eerst werden uitgevoerd: 1. Waldabeudschein van Abt, 2. Bede van lleinze, 3. Ave Maria van denzelf den. Liefst hoorden wij de beide eerste, vooral omdat de uitvoering daarvan niets te wenschen overliet. Onder de overige stukken van het programma was de uitvoering van de altijd schoone Hymne van de Vliegh meesterlijk. Vier solostukken werden ten gehoore gebracht 1. „Erappez, Pon vous ouvrira" van Bossart, en 2. „Liedje" van Bartholomiius, werden voorgedragen door den Directeur, de heer E. de Cortie; 3. „Die Judin" van Iïalevy, door den heer Snijders; 4. „Kei orkaan" van Romagnesi, door den G. van leisel, die later nog „De storm" ten beste gaf. Voor hen, die deze drie zangers kennen, is het onnoodig te zeggen, dat zij met een stormachtig applaus werden begroet. Te vergeefs zoekt men dan ook bij een groot aantal liedertafels in ons iand naar zangers als zij. t 25 April. In de zaal van Musis werd he den middag de 2e onderwijzersvergadering in het Arrondissement Waalwijk gehouden. De heer Mr. A. M. Sassen, districts-schoolopziener vereerde de vergadering met zijne tegenwoordigheid. De meeste onderwijzers uit het arrondissement waren opge komen; eenigen konden de vergadering niet be- zoeken, omdat zij van hunne besturen geen verlof konden verkrijgen, om hunne school vacautie te geven. Volgens art. 12 al. 3, van het reglement hebben de burgemeesters uit 't arrondissement, de wethouders, de secretaris en de leden der plaat selijke schoolcommissie van de gemeenten waar de vergadering wordt gehouden, uitnoodiging ontvan gen om de vergadering bij te wonen. Door de leden der pl. schoolc. van hier werd aan die uit noodiging voldaan, alsook door den heer burge meester van Baardwijk. Wegens afwezigheid van den heer Verheijen, arrondissements-schoolopziener, werd de vergadering geleid door den vice-president, de heer W. van der Sluijs. Door den heer Van Oudenhoven werd in eene keurige voordracht ingeleid „De tucht," door den heer Smeijers werd verklaard: „Het theorema van Fermat." Vooral „De tucht" gaf aanleiding tot eene levendige discussie die tot gevolg had, dat op de volgende vergadering in Juni door den heer Van xkgt zal ingeleid worden„De middelen om de tucht in de school te handhaven." Tevens zal dan behandeld worden door den heer Tiggelman: „De aardrijkskunde op de lagere school," door den heer Driessen: „Zich aan een stroohalm vastklam pen, vanwaar dat vastklampenen door den heer Smeijers: „De vormverandering der driehoeken." Nadat verder bepaald was, dat de volgende ver gadering weer hier zal gehouden worden, werd de vergadering gesloten. t Naar men verneemt zullen de normaal lessen van Besoijen naar Waalwijk overgeplaatst worden. t Het beroemde Langstraatsch paardenhooi is dit jaar niet gezocht, want er is geen handel in dit artikel. Meer dan f 18 voor de 500 Kg. willen de handelaars niet geven, zoodat de boereu, om geen schade te lijden, genoodzaakt zijn hun hooi te houden. t In eene alhier gehouden vergadering van Burgemeesters en Secretarissen werd de wensche- lijkheid geuit tot oprichting van een vereeniging van Burgemeesters, Secretarissen en Wethouders in de Langstraat, zich uitstrekkend van Vlijmen tot Geertruidenberg, waaraan de gemeente Loon op Zand, Hedikhuizen en Oud heusden zouden worden toegevoegd. De vereeniging stelt zich ten doel de bevordering van administratieve kennis. Staande de vergadering tradeu reeds de Burge meesters van Sprang, Vrijhoeven-Capelle, Waspik, Capelle, Besoijen, Waalwijk en Baardwijk en enkele Wethouders als Leden toe. WERKENDAM, 26 April. A. Klop, met selaar alhier, is op den polder de Zalm van eene stelling gevallen, en heeft daardoor den rechterarm gebroken. SLEEUWIJK, 25 April. Gister avond omstreeks acht uur sloeg de bliksem in een schuurtje, toe- behoorende aan den heer Pieter Dekker, mr. tim merman alhier. De ontstane brand werd echter spoedig gebluscht. •GORINCHEM. Door den commissaris van politie alhier, is aangehouden een 18-jarige dienstmeid, die zicli bij een winkelier alhier, op naam van eene alhier wonende dame, goederen heeft doen afgeven en voor zich heeft behouden, terwijl zij tegelijker tijd eene menigte op den toonbank uitgestalde goederen arglistig zich heeft toegeëigend. Zij was eerst in Januari ontslagen van eene cell, gevangenisstraf, die zij voor een soortgelijk misdrijf, almede hier gepleegd, ondergaan had. Sedert Zaterdag 22 tot en met Dinsdag 25 O Ij April zijn aan de vischmarkt te Gorinchem afge slagen: 15 zalmen, van 12 tot 26 halve kilo's, prijs per 1/2 kilo f 1,24 tot f 1,43; benevens 15539 elften, prijs f 0.22 tot 0.77 per stuk. Voor het dienstjaar 188283 zijn alhier bij 's Rijks directe belastingen tot tegenschatters benoemd de hh. J. Exalto Sr., P. Treffers, O. J. Verweij en J. J. Buller Jr. Door de Kamer van Koophandel en Fabrie ken en hh. Burgemeester en Wethouders dezer gemeente is eene commissie benoemd ten einde voor Gorinchem en omstreken werkzaam te zijn ter bevordering van de belangen der van Mei tot October 1883 te Amsterdam te houden Interna tionale Koloniale en Uitvoerhandel Tentoonstelling. Deze commissie bestaande uit de hh. A. Blankers, voorzitter, H. A. Ravenswaaij, K. van Andel, H. de Haas en H. J. T. Muller, verzoekt ons mede te deelen, dat de uitvoerige programma's dier tentoonstelling, alsmede formulieren van aanvrage OO voor plaatsruimte, op franco aanvrage verkrijgbaar zijn bij den heer G. H. Boonzajer alhier, secretaris dier commissie. AMMERZODEN, 24 April. In de vergadering van den gemeenteraad van heden is tot secretaris dezer gemeente en te Well benoemd de heer M. C. Hoogen, van Oeffeit, prov. Noord-Brabant. Dit jaar worden, ten einde in den wapenhan del te worden geoefeud, de milicien-verlofgangers van de lichting 1879 opgeroepen, uitgezonderd die, behoorende tot de regimenten vesting-artil lerie en de genietroepen, waarvan de verlofgan gers der lichting van 1880 onder de wapenen moeten komen. De verlofgangers der militie te land van de lichtingen van 1878 en 1881 worden in den loop van dit jaar niet opgeroepen. De voor oproeping aangewezen verlofgangers worden gedurende hoogstens 40 dagen in werke- lijken dienst gehouden; die van het regiment grenadiers en jagers van 8 Augustus tot 16 Sep tember. In de te Tilburg gehouden zeer talrijke verga dering der Kiezersvereeniging Noordbrabant is het afgetreden lid, de heer F. H. A. Borret, met schier algemeene stemmen candidaat gesteld voor de verkiezing van een lid der Tweede Kamer op Dinsdag 2 Mei e. k. Men schrijft uit Hilvarenbeek Zondag der vorige week had op het gehucht Esbeek het volgende ongeluk plaats: Zekere L., had de onvoorzichtigheid onder het doelschieten zijn hoofd buiten het scherm te brengen om den pijl van een zijner medemakkers te zien afkomen met het ongelukkig gevolg, dat de pijl hem langs den neus onder het oog in het hoofd drong. Nie mand der aanwezigen had den moed den pijl er uit te trekken, zoodat hij dit zelf deed, de hoorn van den pijl bl :ef hem echter in het hoofd zitten, waarmede hij nog drie kwartier uurs ging, om dien door den geneeskundige, den heer De Lang, te laten uithalen, wien deze zaak goed gelukte. Het was een braaf oppassend jongeling, wiens lot een ieder, die hem kent betreurt, daar zijn oog voor altijd verloren is. Naar wij vernemen, is dezer dagen een ont werpbesluit aan den Koning ter goedkeuring voor gelegd, dat ten doel heeft de staatsloterij productiever voor de schatkist te maken. Daarin zou namelijk bepaald zijn dat, te beginnen met de volgende loterij, de inkoopprijs der loten met één gulden zal worden verhoogd, zonder dat het den verkoopers vrij staat aan de spelers hoogeren prijs te berekenen en, zoo die maatregel goed werkt de verhooging tot op vijf gulden zal worden gebracht. De twaalf van longziekte verdachte runderen van de wed. Eindhoven te Bleiswijk zijn op last van den Minister van Binnen]Zaken onteigend en afgemaakt; bij publieken verkoop heeft hun vlcesch f 500 opgebracht. De Koning heeft het aanbod van den Haag- schen gemeenteraad om het paleis van wijl :n den Prins van Oranje met aanhoorigheden en terreinen voor eene som van f 500,000 aan de gemeente 's Gravenhage over te doen, aangenomen. De provincie Friesland zoo wordt er uit Sneek geschreven heeft zich nooit bijzonder mogen verheugen in de welwillendheid van de machthebbenden. Dit blijkt ook weder in de rege ling van de normaalscholen. Terwijl in Drenthe, Assen, Meppel en Hoogeveen van klasse B tot A werden verhoogd, heeft Friesland alleen in Leeuwarden eene inrichting volgens A aan te wijzen. Sneek, dat een der eerste en tevens eene der bloeiendste inrichtingen bezit, waar in den loop der jaren vele kweekelingen tot onderwijzers werden gevormd, blijft wachten of ook haar de eer van tot klasse A te worden verheven, gegund wordt. Tot nog toe te vergeefs. Om de kweeke lingen althans eenigszins te gemoet te komen, hebben thans drie ouderwijzers besloten gratis les te geven in teekenen en wiskunde. Omtrent het stoomschip „de Valk", waarmede IIII. MM. de Koning en de Koningin Dinsdag avond van Vlissingen naar Engeland vertrokken en Woensdag morgen ten 8 u. 45 m. na zeer stormachtige reis aldaar, te Sheerness aankwamen, schrijft men uit Vlissingen: „Het betrekkelijk oude zeekasteel, dat voor oorlogsbodem gebouwd werd, heeft wel reeds meermalen vorstelijke per sonen tot verblijf gediend, maar is daarvoor eigen lijk niet ingericht. Men had gedaan wat men kon, maar was nog nauwelijks met een en ander ge reed, daar men op een later vertrek der vorste lijke personen gerekend had. De luit.-officiers waren nog druk in de weer om een en ander zoo goed mogelijk in te richten, maar is het ons vergund den indruk uit te spreken, dien alles op ons maakte, dan deed het ons denken aau de oude matrone, die in het modekleed van den nieuweren tijd gestoken wordt, maar onder de sierlijke plooien, waarmede men haar opschikt, haren ouderdom, haar behooren aan vroegere da gen, niet kan verbergen. Indien eenvoud iets koninklijks is, dan was „de Valk" waarlijk vor stelijk ingericht., en dit willen wij gelooven, dat de inrichting alle waarborgen geeft voor een ge makkelijke reis, indien de wind zoo vriendelijk is het schip niet te veel te bewegen. Het verblijf, dat anders voor den commandant dient, was nu gereed gemaakt als salon voor de vorstelijke personen. Het zou ook voor een groot gezelschap weinig geschikt zijn geweest, te minder omdat in hetzelfde lokaal het rustbed van den Koning gespreid was, slechts door een gordijn voor het oog verborgen. Nevens dit salon, ver bonden met kleinere vertrekken (hutten) voor het toilet, is een slaapvertrek voor de Koningin en in de onmiddellijke nabijheid van deze twee verblij ven zijn die voor 's Konings kamerdienaar, het dienstdoend personeel van Hare Majesteit, het ge volg dat de vorstelijke personen vergezelt. De „longroom" der officieren dient tot salon voor het gevolg en moge ook dit wat meer opgesteld zijn dan anders het geval is, wanneer het état-major daar resideert, meu kan niet zeggen, dat hier van eene kwistige hand sprake is. Op het dek is nog een tent of hut of hoe men liet noemen wil, die dienen moet voor receptiezaal althans om Z. M. de gelegenheid te geven iemand te ontvangen. Ook daar zullen er niet velen kunnen zijn, zon der zich te verdringen en ook daar zal men niet klagen over te groote weelde, tenzij men een paar kolossale spiegels, die perpendiculair zijn opge steld en een paar sierplanten op de nieuwe tafels daartoe wil brengen, 't Is waar, men kan op een schip noch dat comfort, noch die pracht verwach ten, die men ook in de huizen onzer aanzienlij ken vindt, maar zooals wij boven zeiden, de een voud is hier heerschende. En zeker heeft dat deze goede zijde, dat het ons doet denken aan een vorstenpaar, dat met het minder prachtige tevreden is en den indruk geeft dat onze Koning zijn luister niet in overdadige versiering zoekt." Ten slotte meenen wij hulde te moeten bren gen aan de vriendelijkheid van den commandant, den kolonel Binkes, die in persoon ons geleidde om een en ander in oogenschouw te nemen. Het was op het dek wel zoo druk en vroolijk als daaronder. Daar weerde onze Janmaat zich dapper, om alles voor den tocht gereed te maken en men kon het hem aanzien, dat hij het pret tig vond zulk een reisje met den Koning en de Koningin te maken." i. O t c o o o o [N. R. Ct.) d In den loop van Zaterdag zijn te Gouda nog twee gevallen van pokken aangegeven, hetgeen van 15 tot 22 April drie gevallen maaktin die week is er niemand aan overleden. Zondag en Maandag zijn er weer 4 gevallen bijgekomen. Het is dus stellig wenschelijk, dat men op zijn hoede zij en het gevaar niet te licht achte. Ook te Schiedam is een geval van pokken voorgekomen, en wel bij een bejaarde vrouw. Sedert eenige dagen bevond zich te Oldenzaal het circus van Schuitenvoerder, dat iederon avond voorstellingen gaf, die zeer druk bezocht werden. De fabrikanten, de heereu H. P. Gelderman Zonen, hadden o. a. voor hun fabrieksarbeiders gedurende drie avonden alle plaatsen afgehuurd. Zondag avond zou de afscheidsvoorstelling gegeven worden en vóór d it deze begon, toen reeds veel plaatsen bezet waren, geraakte het zeil, waarmede het circus bedekt was, in brand. Hot verbrandde geheelgelukkig was men het vuur spoedig meester en bekwam niemand van de bozoekers, noch het circus-personeel of de paarden eenig letsel. Men begrijpt niet, hoe de brand is kunnen ontstaan. t HEUSDEN. Van 20—27 April. Ondertrouwd: I. W. Rijnders, jm. 35 j. en T. Prins, jd. 32 j.D. J. Goethals jm. 26 j. en J. Olivierse, jd. 22 j. Overleden: A. Steenbergen, d. 3 j. 7 m. f DUSSEN. Geboren: Maria Clasina, d. v. L. Borstlap en T. Bax. WERKENDAM. Van 426 April. Ondertrouwd: G. A. Versluis, jm., met G. Visser, jd. T. A. Kornet, jm., met C. van Oosten, jd. Gehuwd: J. van den Berg, jm., met E. Ippel jd.H. de Kooter, jm., met C. J. W. Rijkers, jd.; W. de Vries, jm., met L. de Gelder, jd. Geboren: Dingena Dientje, d. van P. Schad- delee en J. do Vogel Cornelia Johanna, d. van H. M. de Woerd en C. van Loon Gerrigje Leua, d. van J. H. Ippel en J. Ritmeester Willem, z. van T. van Burgel en M. HolsterFrans, z. van J. den Haan eu S. C. .KantersRoelof, z. van R. Pellegrom en J. VersluisAnfje, d. van K. van Helden en A. Walraven; Johannes, z. van L. Slingor en M. Kieboom. Overleden: A. Sigmond, 3 w.A. C. Kieboom 71 j.; leveul. kind van J. Holster en 0. de Jong; J. Reijers, 68 j. J. van Loon, II w.J. J. Konings, 60 jB. Beek, 75 j. Prijzen van 100 en daar boven. Ie Klasse. Trekking van 25 April. Prijs van 1000: nos. 8*04, 20471; ƒ400 :uos. 38, 4728, 19154; 200nos. 11482, 16794, 19614 100: nos; 6186, 13419, 16176; le Klasse. Trekking van 26 April. Prijs van j 1500: uo. 16965; 400: no. 7763; 100 nos. 5213, 8848, 8984, 10272, 11394,12213, 18188. lsto Klasse. Trekking van 27 April. Prijs van ƒ20,000: no. 6380; ƒ5000: no. 12685; ƒ2000: no. 14205; ƒ100: no. 9722. 's Ha ge, 26 April. Aan het dep. van waterstaat werd heden o. a. aanbesteed Het herstellen en voorzien der strekdammen n°. 5. 10 en 28, gelegen in de rivier do Boven-Merwede, onder de gemeenten Vuren en Dewerken en Sleeuwijk. Minste inschrijver C. Sterk Hz. te Heukelum, voor 17,076. Het voltooien van den bovenbouw en het maken van eenige andere werkeu voor het gedeelte Maas heesBlerick van den spoorweg Nijmegen—Veulo, (Raming 121,000.) Minste inschrijver B. A. Wiegering te Groenlo, voor 98,200. »Een brief uit Amsterdam zou mijn lezers van tijd tot tijd niet ongevallig zijn« oordeelde de Uitgever van het Nieuivsblad. »Ik beloof u bij tusschenpoozen 't een en ander uit de hoofdstad te schrijvenwas mijn ant woord. Ziedaar, waarde lezer! de eenvoudige geschiede nis van de geboorte dezer brieven en de strekking tevens. Ik bind me aan geen vast plan, omdat ik bij voorbaat weet hoe moeilijk dat vol te houden is. 't Zou immers kunnen zijn dat een of andere mil- lioenenjuffrouw of een ander belangwekkend perso-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 2