Pensmarkt B 33 en 34 's Hertogenbosch. A. G. VAN DER KEULEN ZONEN. HUIS VAN VERTROUWEN. L. L. van Heffen van der Weegen in alle Singer systeem Naaimachinen, Magazijnen ter Menbileering. G. J.SCHEEFHALS, s-BOSCHKerkstraat65 en 66. B toom- VVaseb- en Badinrichting DOUAY Co 9 Noordwal s-Bosch Horlogerie. MAGAZIJN VAN Garnitures voor Mantels en Costumes, Galis, Franje A. M E Y R I N G, Verder vele Artikelen geseliik W. M. THONUS, Pendules, Statuetten, Buires, itcnPahlc 1. SCHUMAKER, Maurits Westerborg. Horlogiën, Regulateurs, Pendules, Klokken, W ekkers enz. STOFFEN VOOR COSTUMES, in Slums, Verguld, Manner en Cuivre Poli. Magazijnen van Bedden, Tapijten, Meubelen, en bijbehoorende artikelen. Behanger ij, Stoffeerderij, Beddenfabriek. Volledige Menbileering van Gebouwen. ■Li JUW ill! ILLIIjJ lil JIJ Hoogensteenweg B 41. 's Hertogenbosch. MA UR1TS REISSchapenmarkt 's-Bosch, DE 's-HERTOGENBOSSCIIE Speciale Inrichting tot het wassehen van Wollen Dekens. KerkstraatA. 70 's-BOSCH. Kerkstraat A. 70 's-BOSCIT. Specialiteit in Remontoirs. M. J. EBELING. Horlogiemaker. Ontvangen voor het aanstaande Zomerseizoen: de nieuwste modellen C. DE LEEUW Hz., Schapenmarkt "s-Bosch. Groote Markt 309-310 over het Stadhuis 's-Hertogenbosch. Ontvangen eene ruime keuze Alle Pendules worden op 4 jaar waarborg verkocht. Eind Waterpoort, horl oliemaker, Gorinchem, Photographic Artistique 1 1 1 1 Bij C. VAN BOEKELEN, op de Kilde te Werkendam, India Rubber Stempels Kantoor, Schrijf- en Tee kenbehoeften, Kerkboeken en Bijbels, 2 Mei 1882 Samuel Hekscher Senr. Rotterdam. van 19, Steiger 19. 05 t Grossierderij in Tabak, Sigaren, Koloniale waren en Commestibles. Prijsopgaven, Teekeningen en Stalen op aanvrage. Plannen en uitvoerige teekeningen op aanvrage verkrijgbaar. VEEL VERBETERDE Bekroond op de Tentoonstellingen: London 1863. Kaiscrslautern 1873. Weenen 187;}. Arnhem 1870. London 1851. Mlinchen 1851. Kaiserslautern 1860. Metz 1861. Bekroond met de Zilveren Medaille op den Internationale N aaimachinen- Wedstrijd te Arnhem 1879. Deze Naaimachines (welke ook tot. Trapnaaimachine kunnen worden ingericht) zijn veel doel matiger ingericht en veel minder gedruiseh makend dan de zoogen. Amcrikminsche Singer Machines, en zijn voorzien met werktuigen van do nieuwste uitvinding, als: Stopapparaat, Drnndafstiijdcr, Zelfgarenwinder enz. De levering dezer Machinen geschiedt met 3 a 5 jaar garantie, gemakkelijke betaling, a con tant met 5 pCt. korting. Onderricht gratis. Vele gebruikers van de echte Singer Naaimachines gaven mij bewijzen dat bovengenoemde Machines beter voldoen. Fabrikant in Hemden, Boorden, Manchetten enz. 'lapijten. Meubelen in alle houtsoorten. - Meubelstoffen. Behangselpapieren en verdere Behangersartikelen. BeddenMatrassen en Dekens. Meubileering van geheele gebouwen. Speciale inrichting voor verhuizing. 'J&•-ÏX' V belast zich met het Wassehen, Bleeken en geheel opmaken van LINNENGOE1) voor Hotels, Pensionaten en Fainiliën, onder waarborg van onschadelijke behandeling en aan billijk tarief, zoowel per stuk als bij abonnement. N.B. Tengevolge van onvoorziene omstandigheden kouden wij op 1 April de gelegenheid tot het. nemen van BADEN nog niet openstellen. De definitive opening dezer afdeeling zal nader worden aangekondigd. Als: Amcrikaansche Walthain (Mass) en Zvvitsersehe Remontoir horlogiën voor Dames en Heeren in Gouden-, Zilveren-, N i e 11 é-, Nikkel- en Koperen kasten, alsook Aneres, Cilinders, Savonnettcn enz. Alles in groote sorleering van de goedkoopste tot de fijnste soorten, in b i 11 ij k e doch vaste prijzen voorhanden. Reparatiën in alles wat het vak betreft worden spoedig en soliede uitgevoerd. Kandelabres. Vazen. Beelden. Tafelserviezen. Thee- en Koffieserviezen. Karaffen. Wijn- en Maderaglazcu. Bier- en Champagneglazen. Limonade- en Grocstellen. Milieux de Table. Compotes. Verlakte Trommels en Blaadjes. Perle d'Amour Artikelen. Argent Christofle Artikelen. Japansche Artikelen. Bloeraenstandaards op voet. Reiskoffers. Reistassen. Roisnécessaires. Barometers. Thermometers. Petroleum-Hanglampen. Engelsche Tafel- en Dessertmessen. CANDELABRESGouden en Zilveren Dames en Heeren HORLOGIËN, waaronder de accuraat loopeude vau de Internationale Watch Company. ^Kiiguluteurs, Fransche Cadres, Wekkers, Amerikaansche, Duitsche en Friessche Klokken, enz. REP ARATIEN worden ten spoedigste en met de bekende nauwkeurigheid afgewerkt. concurreert met het Engelsche fabrikaat, geschikt, voor Export. Prijzen zeer billijk. Verder alle soorten Noordbr. en Belgische BIEREN levert de Bier brouwerij »het Hert «vau J. A. C'ORMAN te Vlijmen. 's-Bosch, Groote Markt B. No. 10. VERVAARDIGING VAN: Salon-, Kabinet- en Visitekaart-Portretten, Euiail- Iés- en Stcreoscoop-Portrctten, Instantanés, Groepen, Photographiën voor Bidprentjes, Reproducties naar Schilderjjen, Gravures enz. en Vergrootingen in alle geures. ONVERANDERLIJKE LICHTDRUK. Uitnoodiging tot deelneming aan de Winstkansen 8 Millioen 940,275 Mark zijn op bestelling verkrijgbaar: uit de gunstig bekende fabriek van den Heer A. KERKENBERGr te Hasselt (België.) zo Stoombootdienst Heusden's Bosch. Maasstroom. Stoomboot Stad Heusden. II, R, villi AndelJz., [lensden. VAN Volledige Ameublementen s DAMESMANTELS, Kif!, Safe, Spa Pendules VAN Hoofdwinst ev. 400,000 Mark. De winsten zijn door den Staat gegarandeerd. der door den Staat Hamburg gegarandeerde groote Geld-Verloting, waarin zeker gewonnen moeten worden. De winsten dezer voordeelige Geld-Loterij, welke volgens plan slechts 93,500 loten bevat, zijn De grootste Hoofdwinst is ev. 400,000 Mark Premie van 250,000 2 3 4 2 2 1 24 3 3 winst winst winst winst winsten winsten winsten winsten a 150,000 a 100,000 60,000 a 50,000 40,000 30,000 25,000 20,000 winsten a 15,000 winst a 12,000 winsten a 10,000 winsten ii 8,000 winsten a 6,000 Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark 54 winsten a 5000 Mark 5 winsten ii 4000 Mark 108 winsten a 3000 Mark 264 w insten ii 2000-Mark 10 winsten ii 1500 Mark 3 winsten ii 1200 Mark 530 winsten a 1000 Mark 1^73 winsten a 500 Mark 101 winsten ii 300 Mark 25 w insten a 250 Mark 85 winsten a 200 Mark 100 winsten a 150 Mark 27069 winsten a 145 Mark etc.etc. totaal 47600 winsten 7 afdeelin- ALSMEDE en komen deze binnen weinige maanden in gen tot zekere beslissing. De eerste winsttrekking is ambtshalve vastgesteld, en kost hiervoor het geheel origineel lot slechts f 3.60, of 6 Hijksmark. het halve origineel lot slechts 1.80, of 3 Hijksmark. het kwart origineel lot slechts 0.90, of l'/s Hijksmark. welke door den Staat gegarandeerde originele loten (geen verboden promessen) tegen franco inzending van het bedrag zelfs naar de verste omstreken verzonden worden. Ieder deelnemer ontvangt van mij beuevens zijn origineel lot ook het met het staatswapen voorziene origineel plan gratis en na plaats gehad hebbende trekking dadelijk zonder aanvrage de officieele trekkiugslijst. De uitbetaling en verzending der gewonnen Gel den volgt direct aan de belanghebbenden prompt en onder de strengste discretie. Iedere bestelling kan men eenvoudig op een postwissel maken. Men wende zich daarom met bestellingen voor de aanstaaude trekking tot met vertrouwen aan Bankiers- en Wisselkantoor te HAMBURG. Voorloopige Zomerdienst, aangevangen 11 April 1882. Van Heusden: 's morg. 5 ure en 's morg. 9.30 ure. Van 's B o s c h's morg. 7.30 en 's nam. 2 ure. Winterdienst, aanvangende 9 Oct. 1881. Van Heusden 's Maandags 's morg. 4.30 Over. werkdagen 7.30 u. Van Rotterdam: Alle werkdagen 'snam. 12.30.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 4