Bekendmaking. en in ie sriai s fi eoPalealel 4 Paarden, 10 Yeêren BEDDEN, M. Rooijakkers Ph, de J ong it, heusden. Ontvangen ZOMERMANTELS G. B. Yersteegh, li. m af milt „Maasstroom Stoomververij en Smit-Niemann, it, 1340, 's-Iert( f M LEDIKANTEN i J. Schumaker, Maurits W esterborg. Trottoir Steenen, daklei ten, toom- VYasch- en adinriehting DOUAY Co. 9 Noord wal s-Bosch NOOD] NOOD Stoomboot „Stad Heusden.'' Gebr.Paltlie, te Almelo. W. STAELM ItEllG, De Notaris VAN IViOOCK, om kontant geld verkoopen: ARRESLEDE. o Parketvloeren. Afloop van Aanbestedingen. MARKTBERICHTEN. b Ploegen, Eegclcn, Tuigen, HEUSDEN, Bij C. TAN BOEKELEX, op de Rade te WerKeudaiii, India Rubber Stempels NIEU \V A A L. Chemische Wasseherij, Kantoor, Schrijf- en Tee kenbehoeften, Kerkboeken en Bijbels, Bedden en Matrassen, Wollen, Katoenen, Molton en Piqué SPREI EK. Yischstraat te 's-Bosch. GrafmonumentenDoop vonten Schoor steenmantels Kinderledikanten van af 5. Een-persoons f 6.50. Twee-persoons v 8.50. De daarbij passende Matras sen in verschillende kwaliteiten voorhanden Rotterdam. van 19, Steiger 19. 's Bosch, C 400. Marmeren Schoorsteenmantels, Ornamenten in gips en cement. Alom is verkrijgbaar YLOERTEGELS. Portland-Cement Reukelooze Privaattoestellen, Platte en gegolfde Dakpannen de DE 's-HERTOGENBOSSCHE Speciale Inrichting tot het wasschen van Wollen Dekens. Almkerk, 1 Mei 1882. en Hoogensteenweg, V Mahoniehouten Kasten, Secretaire, Commode Spiegels, enz. te Sigaren-F alsmede f Treffers en W. Timmermans Cornelis, z. van S. In 't Veld en M. van de Nieuwegiessen. f GIESSEN. Van 130 April. Geboren: Wilhelmina, d. van B. van Eeten en J. van AndelJohanna Antonia, d. van J. Bieshenvel en A. Westerlaken. f DUSSEN. Ondertrouwd: M. vau Daalen, jm. 28 j. en J. de Jong, jd. 21 j. Geboren: Maria Clasina, d. v. L. Borstlap en T. BaxWilhelmina, d. v. A. Colijn en S. van Rijswijk. 's Hage, 3 Mei. Aan het dep. van waterstaat werd heden aanbesteed lo. het wegruimen van een in de rivier de Waal, onder Brakel, gezonken vaartuig. Minste inschrij ver A. van der Tak, te Goedereede, voor 9300 2o. het verrichten van baggerwerk tot verbete ring van de vaargeul in den Gelderschen IJssei, tusschen het Katerveer en Zalk. Minste inschrijver D. J. Kroon Cz. te Sliedrecht, voor 0.43Y2 Per kub. meter; 3o. het opruimen van rijksgronden, gelegen aan de oevers der rivier den Gelderschen IJssei, onder Wilsum, provincie Overijssel. Minste inschrijver F. E. Terwindt te Pannerden, voor 35,097 4o. het maken van gebouwen en eenige verdere werken op de halten Vierlingsbeek, Meerlo en Grubbenvorst. Minste inschrijver O. Eckhardt te Almelo, voor 137,978; en 5o. het maken van eene waterbezorging op de halte Vierlingsbeek. Minste inschrijver dezelfde, voor 21,700. Door den eerstaanwezend ingenieur te Utrecht is aanbesteed het maken van gronddepdts ter ver betering van sommige werken in de Hollandsche waterlinie, in 3 perceelenperceel a. A. Hackers te Werkendam, 119 ten 100 of 19 boven het tarief; perceel b. B. C. Troonhof te Wijk bij Duurstede, 97 ten 100 of 3 beneden het tarief van het bestek; perceel c. G. de Iloog te Gies- sendam, 89y4 ten 100 of 103/4 beneden het tarief. Vee aan voor gewoon. 1475 KG. 1.01a ƒ1.28 f Waalwijk, 5 Mei. Dragend zeer vlug. Boter per KG. f Russen, 4 Mei. Prijzen der boter: 1.17 a 1.27 per kilo. Aanvoer 1455 kilo. f Zalt-Bommel, 2 Mei. Boter 50 a 60 et. de 5 ons. Eieren 0.75 a de 26 stuks. Ticl, 1 Mei. Tarwe werd hoden 10 a 12 cents lager langzaam verkocht. Rogge tot vorige prijzen. Gerst, met weinig handel als voren. Haver 10 a 20 cents lager. Boonen weinig begeerd. Erwten en de overige artikelen zonder handel. Granen. Jarige Ruwarige Ristarwe J 10.50 a 12.50, nieuwe dito a jarige roode dito a nieuwe dito 8.50 a 12.50. Rogge 7.a 8.00 Gerst. Winter- 5.00 a 6.50, Zomer- 5.a 6.50. Haver 3.50 a 4.50. JJuivenboonen 8,00 a 8.75. Erwten. Geld. Groene 9.a 12.Kroon- 9.a 12.Wikken 8.a 9.Gele 8.a 9.— alles per H. L. Boter per K. G. 1.10 a 1.50. Eieren per 26 stuks 0.75 a 0.85. Dordrecht, 4 Mei. Graanhandel noteerde Tarwe. Jarige puike Zw., VI. en Overm. 12. 13.Ov. goede en mind., 11.a 11.80. N. puike Zws. VI. en Overm. 10.50 a 11.80, goede 8.50 a 9.50, mindere en blauwe 6.50 a 7.50. N. Zomer-Tarw 7.50 a 8.50. N. Kanada 8. a 9.Zws. Witte per 100 t a Rogge. Nieuwe Zeeuwsche en VI. 8.a 8.20. Overm. 7.60 a 7.80. Gerst. Winter, Zws. en VI. zakm. 6.50 a 7.30 dito gestort 7.40 a 7.70 dito Overm. en Fl. zakm. 5.50 a 6.70. Zomer, Zws. en VI. zakm. 6.00 a 6.50 gestort 7.Overm. en Fl. zakm. 5.50 a 6.00. Spelt, a Haver. Voeder- 3.20 a 4.50. Dito dikke 4.— a 5.50. Paardenbooncn. f 6.50 a 7. Duivenboonen. 7.a 8.50. Bruine Boonen. 6.00 a 10. Witte Boonen. 7.a 13.00. Blauwe Kook-Erwten. Nieuwe 8.a 9.00. Voeder dito 7.—4 a 8.25. Boekweit. N.-Br. en Fransche p. 2100 k. Maïs. per 100 kilo. Kanariezaad. f 9.a 10.50. Koolzaad. Zeeuwsch en Ov. 61 a per per Oct. 353. Lijnzaad. 110/111 ft Petersb. 280, 105 ft Memel 110 ft Azof 270, 115 ft Kertch ƒ290. Raapolie, f 33 (volgbriefjes) 32.75 Najaar 32,75 laten, 32.50 bieden. Petroleum. Loco 8,721/2, Maart Najaar 9.25 Entx*. Charlois. ADVERTENTOEN.: BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Herpt en Bern; Gelet op art. 22 van het Reglement op de open- Rare Wegen en Voetpaden in de Provincie Noord- Brabant dd. 8 Juli 1874 (Prov. blad No. 21.) Doen te weten: dat de Legger der openbare Wegen en Voetpaden in de gemeente Herpt en Berndoor H.H. Gedepu teerde Staten van Noord-Brabant bij besluit van 13 April 1882, G. No. 246,1ste Afd., is vastgesteld en op de Secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage is nedergelegd. Herpt, den 4e Mei 1882. Burgemeester en Wethouders voornoemd, T. VAN BOKHOVEN. De Secretaris, J. BUIJS. Eenige dagen geleden is bij nacht het diep geladen vaartuig van schipper de H. op de Mer- wede bij Sleeuwijk door een onbekende oorzaak plotseling gezonken. Ter nauwernood hebbeti de schipper en zijn knechtje het leven gered. Alles moesten zij achterlaten. Met veel moeite en kos ten is het schip weer boven gehaald, doch door verschillende omstandigheden heeft liet zooveel geleden, dat het onbruikbaar is. Daar het des schippers eenig raiddel van be staan is voor zijn gezin van tien personen en er niets verassureerd was, moet hij geholpen wor den. In de naaste omgeving is daarvoor reeds iets gedaan, doch niet voldoende. Daarom gevoelen wij ons gedrongen een beroep te doen op de liefdadigheid van onze medeburgers om te hel- o i— pen, opdat het ontredderde vaartuig opgeknapt of hem een ander scheepje beschikt worde. Wie helpt in deze Tot ontvangst der liefde giften zijn de ondergeteekenden bereid. In deze courant zal van de ingekomen giften melding worden gemaakt. A. van de KOPPEL, Burgemeester van Almkerk. A. VERSCHOOR, Burgemeester v. Sleeu wijk en De Werken. A. den DEKKER, Lid der Prov. Staten. W. van EETEN, D. K. WIELENGA, Predikant. J. den BOER, Instituteur. i naast VAN GEND LOOS, iS um Van Heusden 's Maandags 's morg. 3.15 Over. werkdagen 5.30 u. Van Rotterdam: Alle werkdagen 's nam. 12.45. concurreert met het Engelsche fabrikaat, geschikt voor Export. Prijzen zeer billijkVerder alle soorten Noordbr. en Belgische BIEREN levert de Bier brouwerij het Hert-van J. A. CORMAN te Vlijmen. te WOUDRICHEM, zal Woensdag ÏO Mei 1882, voorm. precies 9 ure, bij P. H. VAN DER WAAL te Sleeuwijk, bericht zijnen begunstigers, dat hij van af 1 Mei begonuen is met zijne zoodat alsnu de minste verkoop geschiedt per 2 Liter. Bestellingen worden des voormiddags van 912 en 's namiddags van 24 ure ingewacht. Prijs der Haagsche Jenever a 50.7 90 Cent p. Liter, (desverkiezende in Litersche flesschen.) Ordinaire Jenever 72 Cent per Liter. Alles wordt franco aan huis geleverd. vei'k°°P met 2 Liters verhindert niet dat b.v. 1 Liter Brandewijn en 1 Liter Jenever, onder één biljet vervoord wordt. zijn op bestelling verkrijgbaar: uit de gunstig bekende fabriek van den Heer A. KERKEXBERG te Hasselt (België.) ZOMERDI E N. S T Van Heusden: 's morg. 4.30, 's morg. 9.30 en 's avonds 6.30 ure. Van 's B o s c h 's morg. 7.30, 's nam. 2 en 's avonds 4.30 ure. aa— van DEPöT te Zalt-Bommel, J. Van Giesseu. 1 W' >-y-fi. I j. F. DE LEEUW, s-Bosch Kerkstraat nabij de Gr. Kerk, Wijk A 51. Fabriek en Magazijn van Gouden en Zilveren Werken. i J u w e 1 i e r. Steeds voorhanden eene ruime keuze van GoudenI Zilveren en Diamanten Werken MAG A ZIJN VAN BEDDEN YOORE.ADIG: van Zeegras, Wol, Kapok, Yeeren en Dons. Een persoons Wollen Bed, Peluw en 2 Kussens 10. Kapok Bed, Peluw en 2 Kussens 15. Dito stellen voor twee personen 12 en 18. Twee persoons Veeren Bed, Peluw en 2 Kussens, met zwaar Duitsche Tijk, van af 30. lu Steenhouwer ij bij de Sociëteit de Unie. Beveelt zich aan tot het leveren en maken van en verder alles wat tot het vak behoort, i in alle grootten en soorten, ruimen voorraad, tot de goedkoopste prijzen. als Voor soliditeit in bediening wordt ingestaan. c* FABRIEK en MAGAZIJN van DOOPYONTEN, GRAF M O N LT 31 E N T E Nenz. rofbuiM ai HM, as: Beelden, Yazen, Consoles, enz. NAM EN SC HE, BREMER en MARMEREN Engelsche, Fransche, Duitsche en Belgische in diverse qualiteit en prijzen. Engelsche gebakken POTBUIZEN, Frausche en Belgische uit def Stoom-Panuenfabriek van Echt. naar Algiers, De Kaapkolonie, Australië, de Zuid en Middel-Ainerikaausche Staten, De Verceuigde Staten van Noord-Amerika en Canada, naar het Hoogduisch van EDUARD PELZ, Prijs 1.-. W v Een lijst van woorden en zinneu, gewoonlijk als eigen aardig aan de Vereenigde Staten beschouwd door J. R. BA RLE TT en M. K E IJ Z E R, Prijs 1.10. LUg of een uitgezochte verzameling van dagelijks te pas komende gesprekken. Engelsch en Hollandsch. Prijs 0.75. Door iederen solieden boekverkooper en door de Uitgevers J. VAN DER ENDT 4' ZOON te Maas sluisworden bovenstaande werkjes franco per post verzonden bij ontvangst van een postwissel ad 1.— waarop: Kompas, - 1.10 Woordenboek, - 0.75 Gids. Wenscht men de werkjes alle drie te ontvangen, dan worden ze zamen franco toegezonden op ont vangst van een postwissel ad TWEE GULDEN waarop Kompas, Woordenboek en Gids. s B belast zich met het Wassehcii, Bleeken en geheel opmaken van LINNENGOED voor Hotels, Pensionaten en Familiën, onder waarborg van onschadelijke behandeling en aan billijk tarief, zoowel per stuk als bij abonnement. N.B. Tengevolge van onvoorziene omstandigheden konden wg op 1 April de gelegenheid tot het nemen van BADEN nog niet openstellen. De definitive opening dezer afdeeling zal uader worden aaugekondigd. A

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 3