H« ft Ullt Aïlllel J/« lleusden. Neder LScheepsver zekering.Maatschappij PARASOLS v Parapluies en Wandelstokken. huisAanvertrouwen. L. L. van Gelïen van der Weegen, in alle stijlen m Singer systeem Naaimachinen, Magazijnen ter Meubileering. g. j. scheefhals, 's-BOSCH. Kerkstraat, 05 60. Horlogerie. MAGAZIJN VAN Horlogiën, Regulateurs, Pendules, Klokken, "Wekkers». 's Hertogenbosch, Groote Markt over liet Stadhuis. 3(19-31(1. in Verguld, Broos, Marmer en Cuivre Poli, van af f14 tot f330. Yerder vele Artikelen J. H. VAN DEURSEN Galanterien en Kinderspeelgoed. 2- en 3-wielige VELOCIPEDES nieuwste stoffen C. VAN BERGEI.TK, Magazijn van Uurwerken m a es in mime we voor B. F. c. de Hosson, Stalen der goederen worden op aanvrage franco toegezonden. D. Hartkamp en H. Heimig v. d. Yegt. BLAAUWBURGWAL,No. PENSMARKT 37 's-BOSCH. - T O TT T - C Hoogensteenweg B 41. 's Hertogenbosch. MA l RI TS R E IS, Schapenmarkt 's-Boseh, Kerkstraat A. 70 's-BOSCH. Specialiteit in Remontoirs. M. J. EBELING. Horlogemaker. Ontvangen eene buitengewoon groote sorteering I)e Pendules worden op 4 jaar waarborg verkocht. geschikt voor huiselijk gebruik en Cadeau. Hinthamerstraat 54 nvt Ontvangen eene groote en nieuwe keuze in: tie zoo gunstig bekende SCHEERZEEP van Carl. Schwartz. BEltlCHT VAN ONTVANGST voor Costumes, Demi-Saisons, Pantalons. Langenclijk B 220, p"' K> G o r i n c h e m Hoogstraat, GORINCHEM,naast den Olifant, Kerkstraat A. 70 's-BOSCH. 's-Hektogenbosch. Z IJ 1ST Grossierderij in Tabak, Sigaren, Koloniale waren en Commestibles. Bericht de ontvangst van de nieuwste Modellen van VEEL VERBETERDE Bekroond met de Zilveren Medaille op den Internationale Naaitnachinen- Wedstrijd te Arnhem 1879. Meubelen in alle houtsoorten, iapijtenMeubelstoffenBehangselpapieren en verdere Behangersartikelen. BeddenMatrassen en Dekens. Meubileering van geheele gebouwen. Speciale inrichting voor verhuizing Reparatiën in alles wat het vak betrelt worden spoedig en soliede uitgevoerd. fl Ph. DE JONGH, Heusden, in alle soorten MANUFACTURED, MANTELS. MODE-STOFFEN', TAPIJT EX, KARPETTEN LINNEN en DAMAST, VEEREX- en KAPOK-BEDDEN. HEEREN KLEEDIXGSTUKEEN ■worden naar verkiezing op maat geleverd. DIRECTIE KANTOOR De sedert 1848 te Amsterdam bestaande Nederlandsehe Maatschappij van Onderlinge Verzeke ring op Binnenlandsche Vaart, België en den Kijn tot Keulen, verzekert Zeilschepen met hunne resp. Inventarissen tegen totaal verlies en schaden, veroorzaakt door storm, bliksem, schipbreuk, stranden, over- en aanzeilen, ijsgang, brand en kosten van af- en binnenbrengen. Totale vergoeding bij totaal verlies. Drie vierde vergoeding van de verzekerde som bij beloopen schade (averij grosse) boven de vijftig gulden. Totale vergoeding voor reddingskosten, hoe gering ook. Halfjaarlijksche omslag der schade. t De verzekering wordt aangegaan voor drie jaren. De inleg voor ééns is l/2 percent van het verzekerd kapitaal, waarvan s/4 bij uittreding teruggegeven worden. De administratiekosten bedragen */4 percent per anno. Voor de vaart op de Zeeuwsche Stroo men en België, te beginnen met de Dordtsche Killen, wordt 1/2 percent extra bijdrage per anno geheven. Voor de vaart boven Keulen tot Mannheim wordt bovendien 1/2 pen ent per anno gevorderd. Verzekeringen kunnen ook plaats hebben tegen vaste premiëu, nader met de Directie overeen te komen. Nadere information zijn te bekomen bij den heer J. G. KARTIION, Correspondent der Maatschappij te Heusden. J F. W UN6EMANN (tv EN tevens ruim voorzien van alle soorten VAN Volledige Ameublementen, Plannen en uitvoerige tcekeningeii op aanvrage verkrijgbaar. Vl, Bekroond op de Tentoonstellingen: London 1851. London 1862. Miinclicn 1854. Kaiscrslauterii 1872. Kaiserslautern 1860. Weencn 1873. Metz 1861. Arnhem 1875). Deze Naaimachines (welke ook tot Trapnaaimachine kunnen worden ingericht) zijn veel doel matiger ingericht en veel minder gedruisch makend dan de zoogen. Aiiicrikaansche Singer Machines, en zijn voorzien met werktuigen van de nieuwste uitvinding, als: Stopapparaat, Draadafsnijder, Zelfgarenvvinder enz. De levering dezer Machinen geschiedt met 3 a 5 jaar garantie, gemakkelijke betaling, a con tant met 5 pCt. korting. Onderricht gratis. Vele gebruikers van de echte Singer Naaimachines gaven mij bewijzen dat bovengenoemde Machines beter voldoen. Fabrikant in Hemden, Boorden, Manchetten enz. Als: Amerikaansehe Walt ha in (Mass) en Zwitsersehe Remontoir horlogiën voor Dames en Heeren in Gouden-, Zilveren-, Niellé-, Nikkel- en Koperen kasten, alsook Aneres, Cilinders, Savonnetten enz. Alles in groote sorteering van de goedlcoopste tot de fijnste soorten, in b i 11 ij k e doch vaste prijzen voorhanden. IrSsir A. Meyring, Tevens nieuwe elegante Tafelserviezen, compleet voor 12 personen, met Dessertservies, van af ƒ12.50, ƒ24, ƒ30, ƒ50, ƒ70, ƒ100 tot ƒ250. Alle Tafelserviezen worden afzonderlijk verkocht en kunnen zelfs na jaren nog gecompleteerd worden. Nienwe dessins in Verlakte Goederen. Argent Christojle Thee- en Koffieserviezen en Bouiüoirs, alsook in Brittaunia Metaal. Petroleum-Kronen, Hanglampen, Tafellampen, Goudvischstcindaards, Bloemvazen, Beelden, Groepen, Candelabres, Theeservie zen, Déjeuners, Lampetstellen, Bloemstandaards, Karaffen, Wijn-, Madera- en Likeur-Glazen, Olie- en Azijnstellen, Kaasstolpen, Botervlootjes, Zuurstellen, Bierstellen, Compottes, Milieu de Table, Tafelmessen, Dessertmessen, Trancheermessen, Lepels en Vorken, Kurkentrekkers, Toilettafels, Reisnécessaires, Reiskof fers, Reistasschen, Rooktafels, Wandelstokken, Regenjassen, Spoormandjes, Werkmandjes, Sigarenkasten, Tuinstoelen, Tuinklompen, Parfumeriën, enz. enz. vv VAN Beelden Groepen Vasen Porcelein Glaswerk Bloempotten Lepels en Vorken Engelsche Tafel-, Dessert- en Trancheermessen Sigarenkokers Portemonnaies Portefeuilles Poësie- en Portret-Albums Muziek-, Schrijj- en Teekenportefeuilles Couriertasschen Reistasschen Reiskoffers Colliers en Parures Sigaren- en Tabakspijpen Salontafels Rooktafels Bloemstandaards Spoor- en Reismanden Wandelstokken Rieten Stoelen enz. volgeus het nieuwste systeem. STEEDS VOORHANDEN: »z; ca esa as a. ca Er» 50 van een zeer groote fraaie collectie der Steeds voorradig een groote sorteeriug eigengemaakte Hceren-Costumes van af 26. Deini-Saisons van af 13.Pantalons van af ƒ5; mede ontvangen een groot assor timent élégant gemaakte nieuwe Kinderpakjes van af 3.50Heeren-Overhemdeu, Boorden, Manchetten, Dassen enz. K Si M Si X H S3 S3 VAN O cd cd Gekleede Zijden Heerenhoeden van 3.50 en honger. ALTIJD WAT NIEUWS! In het Magazijn van Heeren- en Dameshoeden van is voorhanden eene ruime keuze van Dames- en Heerenhoeden, Bloemen, Satijnen, Linten, Veèren en wat verder tot het vak behoort. Beveelt zich tevens minzaam aan tot het wasschen, verwen en vermaken van STROOHOEDEN tegen matigen prijs. Flambards of Rubenshoedeu van af 1.25. ET p PV co a •v a <r*~ c-t- C0 0 CD 0 0* O O 3Q O

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 4