Buitenlandsch Overzicht. PLAATSELIJK NIEUWS. BINNENLAND. en kinderen bestemd, doorbracht met lezen, lezen en nog eens lezen. Dit is het misbruik dat er van gemaakt wordt, en waartegen men niet te ernstig kan waarschuwen. Toch zouden wij een ieder aanraden //lees,'' maar wij zouden er bijvoegen, ,/doe het met mate." Iemand die leest en lezen kan, die het schoone in een boek weet te genieten, verveelt zich nooit. Voor hem is een goed boek een vriend, die hem nooit lastig is, maar die hem ten dienste staat als hij er behoefte aan heeft. Voor hem, die zich in het lezen niet weet te beperken, zijn de boeken een lastige, praatzieke buurman, die hem al zijn tijd rooft met onbeduidende praatjes, die het hart koud en het hoofd ledig laten. De heer Tak van Poortvliet interpelleerde de vorige week den minister van waterstaat, in de Tweede Kamer over de verlegging van den Maas mond. Op het voetspoor van het dezer dagen uitge bracht verslag, vroeg hij meerdere toelichting, al vorens de Kamer voor het nemen eener beslissing werd gesteld. De vraag van den iuterpellant gold de overlegging van de rapporten der ingenieurs Rose en Yan der Toorn, voor het maken van een breed of een smal riviervak ten behoeve van dich ting van het Oude Maasje en zoo de regeering ook het plan had om een riviervak van 250 M. breedte te maken, de plannen en berekeningen die daaraan ten grondslag lagen. Zoowel de heer Tak als de minister traden bij deze gelegenheid reeds in een vrij uitvoerige be schouwing over de geschiedenis der verschillende plannen. De Minister deed echter vooral uitkomen, dat de breedte van het nieuwe riviervak alleen een kwestie van geld was en daar hij de hoogste bere kening als basis had genomen, kon de zaak in dit opzicht slechts meevallen. Men kon intusschen, welke beslissing ten aanzien van dit punt ook geno men werd, met de dichting van het Oude Maasje beginuen en de Minister verklaarde dat hij noch zich zelf, noch de Kamer door de aanneming van het aanhangig ontwerp (ook door den heer Tak aan bevolen) aan eenig plan gebonden achtte. Deswege behield hij zich het uitlokken eener nadere beslis sing voor en in afwachting daarvan maakte hij dus geen bezwaar de gevraagde rapporten mede te deelen. Was de heer Tak met deze toezegging of schoon geenszins met 's Ministers toelichting om trent den invloed der breedte van het riviervak tevreden, de heer Dirks vroeg nu nog meer, nl. het rapport en plan—Yan der Kun, in zake een kanaal naar den Amer uitgebracht. Daartegen had de Minister echter bezwaar, wijl daarbij eeu werk van geheel anderen aard betrok ken was. De heer Dirks was zeer ontstemd over de weigering en zag daarin een te kort doen aan de eischen van het gemeen overleg. Daarbij bleef het. „Nooit gedacht" bevaren door Jt. Mol en geladen met grint is te Nieuwaal Zaterdag jl. gezonken. Bij de Sliedrechtsche Yerzekering-Maatschappij was het geassureerd. Heden (Dinsdag) wordt het aan besteed om te worden gelicht. t 's HERTOGEN BOSCH, 8 Mei. Heden is er een begin gemaakt met het afbakenen cn opnemen van het terrein, alwaar het station voor den stoom tramweg naar Vught zal komen. Er was dan ook groote behoefte aanvooral wanneer men eenigen tijd te vroeg kwam, moest men in de bloote lucht zonder eenige beschutting staan wachten. t AALST. Een 87-jarige grijsaard kwam j.l. Yrijdag op eene noodlottige wijze om het leven. Terwijl men bezig was met het rooien van een boom, voegde genoemde oude zich hierbij om dit werk te aanschouwen. Voorzichtigheidshalve wees men hem een plekje aan, waar men meende dat hij geheel veilig zou zijn. Ongelukkig evenwel brak het touw, waarmede de boom moest worden neergetrokken. De schok, die hierdoor ontstond, gaf aan den boom eene wending en wel in de richting, waar de oude man zich bevond. Hij werd dan ook zoodanig getroffen, dat hij een half uur daarna den geest gaf. t HAARSTEEG, 8 Mei. Heden werd alhier een feest gevierd, dat de oudste inwoner zich niet kan herinneren, ooit te hebben bijgewoondhet gold de consecratie van het prachtig kerkgebouw, tot welk einde Monseigneur A. Godschalk giste ren op zeer plechtige wijze werd ingeleid door eene flinke eerewacht te paard, de harmonie St. Cecilia, de gild St. Ambrosius enz. enz. Het ge meentebestuur en duizenden anderen waren Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid tot aan de grens der parochie tegemoet gegaan. Zijne Hoogheid werd aldaar door den Burgemeester, namens de ingezetenen, verwelkomd. Monseigneur betuigde op zeer gepaste wijze zijnen dank en gaf aan allen den zegen. Onder de toonen van de schoone muziek der harmonie trok de stoet langzaam voort; aan de pastorie gekomen, werd Z. H. door het dochtertje van den heer P. E. op zulk eene schoone en indrukwekkende wijze aangesproken, als maar zelden wordt gehoord, terwijl een aan tal bruidjes zijne D. II. eenen bloemruiker aan boden. Zijne II. betuigde zijnen dank, zoo in het algemeen als in het bijzonder, en werd vervol gens door pastoor, kapellaan en bruidjes binnen geleid. Het kerkgebouw is prachtig versierdniet minder dan vijf eerebogen zijn op verschillende punten in de parochie verrezen, en uit elk huis wappert het dundoek, zoodat het feest algemeen mag genoemd worden. t BRAKEL, 6 Mei. De heer G. A. Evenwel, sedert lo. Juli 1877 als onderwijzer op de open bare school alhier werkzaam, is door den raad der gemeente Barsingerhom, in zijne vergadering van den 2en dezer, als zoodanig benoemd te Kolhorn. t DRONGELEN c. a.. 4 Mei, Het gereedmaken van de aardebaan voor den grintweg te Gansoijen werd gisteren door B. en AA". alhier aanbesteed en gegund aan AA7. de AArind voor 40, en dc levering van de benoodigde grint aan O. Borg a 2 de M3. t VEEN. Van de elf sterken drank verkoopers in het klein, die hier voor Mei 1882 aanwezig waren, hebben er slechts vijf vergunning gevraagd, zoodat dit getal met zes is verminderdzeker toch nog niet te weinig voor eene gemeente van ongeveer 850 zielen. AN DEL, 5 Mei. Het weêr werkt gunstig op deu landbouwmen ziet overal zaaimachines om het land te bezaaien met beetwortels. De winter tarwe staat uitmuntend, boonen en erwten begint men al te hakken en men ziet de zomertarw en haver reeds uitkomen. De boomen zijn goed be laden, zij schijnen nog al niet veel geleden te hebben door de nachtvorsten. De aardappelen ziet men op vele plaatsen op rei staan, hoewel weinig land er mede bepoot is. Gras heeft de boer ook in overvloed, het vee is uitmuntend gezond, men hoort van geen ziektegevallen van welken aard ook. Onze gemeente blijtt ook bijzonder verschoond van ziekten en toch zoude men gaarne een dokter in de gemeente zien, om reden dat men nu twee uren noodig heeft om zoo iemand in tijd van nood te roepen. ZALTBOMMEL. Op de lijst der hoogstaange slagenen in 's Rijks directe belastingen in de pro vincie Gelderland, komen 155 personen voor, waaronder dc volgende heeren met het achter hunne namen gestelde bedrag: O. AA7. A. graaf van Bijlandt van Marien waard te Beest 3281.10, R. van AVijck te Heteren 1362.66, E. G. baron van Lijnden van Hemmen te Hemmen 1205.49, mr. M. Tvdeman te Tiel 1179.185, J. P. L. E. E. Scheidius te Arnhem 943.60, jhr. mr. L. Schrorer te Culemborg 925.74, H. D. S. Hasselman te Zoelen ƒ825.11, mr. M. Viruly te Vüren f 791.45, L. Sillevis te Culenborg 771.43, 'D. A. Tap te Eist 735.56, A. E. van Renesse te Geldermalsen 721.66, G. de Haas te IJzendoorn 707.605, J. AAr. van der Eist te Hurwenen 689.96, H. AA7", van Ever- dingen te Tiel ƒ672.91, A. J. Mijnlieff te Her- wijnen 667.115, G. A. A. C. Valkis te Op- Hemert ƒ618.34, J. Meijer te Druten 604.865, jhr. D. Reuchlin te Arnhem 594.97. HERAVIJNEN, 6 Mei. Als eene bijzonderheid kan gemeld worden, dat bij den landbouwer Aran der Velde te Hellouw eene merrie, die voor de eerste maal werpen moest, twee voldragen veulens heeft geworpen. De kleinen, die in grootte niet voor andere veulens van dien leeftijd behoeven onder te doen, zijn welvarend. t DALEM. Door den raad der gem. Vuren is aan den heer E. AAL v. 't Voort, hoofd der school aldaar, op zijn daartoe strekkend verzoek, wegens voortdurende ongesteldheid, eervol ontslag ver leend, in te gaan 1 Juni a. s. AA7ERKENDAM, 9 Mei. Het schip genaamd De arrond.-rechtbank te Haarlem heeft dezer dagen een zeer belangrijk vonnis gewezen in eene kwestie van aanneming van een vrij aanzienlijk bedrag. Met het oog op de vele aannemingen is dit van groot gewicht. Het bestuur van den Houtrak- polder weigerde op verschillende gronden een aan nemer het resterend gedeelte van een tweeden ter mijn te betalen, op grond dat het beweerde na de oplevering bemerkt te hebben, dat de materialen, waarmede gewerkt was, niet van goede constructie waren. Het verlangde, dat de aannemer dit ten zijnen koste zoude veranderen, hetgeen voor dezen eene belangrijke schade zoude opleveren. Deze be weerde, dat de materialen van puike kwaliteit wa ren, allen vooraf door den opzichter des polders gekeurd en bearbeid volgens zijne opgave en vóór de betaling. Het polderbestuur deed hem toen de aanzegging, alsmede aan zijne borgen, dat het te zijnen koste de werken zoude doen in orde maken, brak die ook gedeeltelijk af en veranderde ze. De aannemer sprak daarop het bestuur aan tot beta ling en op de weigering van het bestuur op boven vermelde en andere gronden, stelde de aannemer, dat het bestuur in kwestie geene bevoegdheid had hem de betaling te weigeren, na hetgeen het eigen- matig had verricht, omdat toch in dat bestek opge nomen zijnde (zooals gewoonlijk) dat ook daarop toepasselijk zoude zijn het algemeen reglement, waarop het rijk aanbestedingen doet plaats hebben. Art. 72 van het reglement bepaalt, dat indien er verschil ontstaat of het werk al of niet behoorlijk wordt opgeleverd, de besteder bevoegd is dat te doen constateeren in tegenwoordigheid van den aannemer of den daarbij geroepen zijnde. Dat dit nu was verzuimd en het polderbestuur door deze eigenmachtige handeling den aannemer de moge lijkheid had benomen te doen constateeren, dat het werk wel deugdelijk en overeenkomstig het bestek gemaakt was. De rechtbank vereenigde zich geheel met dezen laatsten grond en veroordeelde het p >1- derbestuur tot betaling en in de kosten. Sedert AVoensdag 3 tot en met Wijdag 5 Mei zijn aan de vischmarkt te Gorinchem afgeslagen 10 zalmen, van 9 tot 24 halve kilo's, prijs per 1/2 kilo 1,tot 1,21; en 4935 elften en vinten, prijs per stuk 0.16 tot 1. Men schrijft uit Zalt-Bommel Donderdagmiddag viel een van de kinderen van den veerman A7au der Aa in de rivier. De dren keling werd spoedig gered. Onder de personen, die hulp wilden brengen, behoorde de Mr. schoen maker Blank. Snel loopende had hij het onge luk van over een plank te struikelen en zijn been bij den enkel te breken. Nog een Duitsch „Zollcuriosuin." Een firma te Rotterdam zond een monster koffieboonen naar Breslau, een kilogram, in een linnen zakje genaaid. De geadresseerde echter had daarvoor niet 0,40 mark, het inkomen 1 recht op koffie, maar 4 mark, het recht op linnen, te betalen, en was dan ook zoo vrij het pakje te weigeren. De vraag wordt nu gedaan, maar is nog niet beantwoord, hoe men koffie wel moet inpakken, om ze het inkomend recht van koffie te laten betalen. In den vroegen morgen van den 17n Mei zal er een zonsverduistering plaats hebben, die in J Europa slechs als een gedeeltelijke zichtbaar zal zijn; voor Nederland zal het begin plaats hebben ten 6 u. 29 m. des morgens, ten einde ten 7 u 49 m. De groote der eclips zal slechts iets meer dan 2 duim bedragen, aan den zuidkant der zon. De bemanning van de „AYillem Barents," die, heden, Dinsdag 9 Mei, haar vijfden tocht naar het Noorden zal aanvaarden, is samengesteld als volgt kommandant de luitenant-ter-zee le klasse C. Hoffman, (die verleden jaar als le officier medeging) de luitenant-ter-zee le klasse J. Dalen en de luitenant-ter-zee 2e klasse J. M. F. Kluitde heeren J. J. Scheltema en J. J. V. Haak. A7oorts S. Bakker, bootsman H. J. Lutjens, timmerman T. J. Netten, kok; J. Simons, visscherJ. van Hoepen, matroos H. Steeman, idem D. Maar- leveld, idemAA'afelbakker, idemJ. van den Burgt, lichtmatroos. De afdeeling Beemster en omstreken der Hol- landsche maatschapp'j van Landbouw heeft beslo ten, dit jaar aldaar eeu tentoonstelling te houden van kaas, boter, werktuigen voor de kaas- en boterbereiding, instrumenten, bij het scheikundig onderzoek van beide producten in gebruik, boek werken, bij het onderwijs in de zuivelbereiding benoodigd, enz. Tevens besloot de afdeeling om mede te werken aan het tot stand komen van twee vakscholen voor zuivelbereiding en daar voor 100 toe te staan. Een gelijke som werd bestemd voor de algemeene Nederlandsche ten toonstelling, in 1883 te houden. „De Staatslieden en rechters toonen u slechts haat en verachting. Gij wordt beroofd van uw middelen van bestaan, onrechtvaardige wetten ontnemeu u bezittingen en eigendom, als weer- looze kudden wordt gij binnen heiningen opge jaagd, om u des te gemakkelijker in het verderf te kunnen storten. De feestdagen des volks zijn voor u dagen vau verschrikking. Vergeefs smeekt gij den Hemel om hulp, gij hebt niets te ver liezen en alles te winnen. Zoo leeft thans alles in strijd en verdeeldheid, de een benijdt den ander het brood, dat voor het leven onmisbaar is. Zoo lang de toestand zoo voortduurt, zal het voor oordeel tegen u woeden, zult gij een voorwerp van haat en minachting zijn. Doch er zal eeu tijd komen, dat de strijd over het mijn en dijn zal geëindigd zijn, dat de bodem waarop wij leven en ademen, dien wij met ons bloed en met onze vlijt bewerken, ons allen zal toebehooren, dat men het egoïsme van den troon storten en de duizendjarige tyrannie vernietigen zal. Vrede zal allengs dan het geluk verhoogen, in liefde zal men u als broeders begroeten, als menschen met gelijke rechten en gelijke plichten. Slaat de hand aan dat groote werk, richt met ons den tempel der menschheid op, die schooner zijn zal dan eens uw tempel geweest is. Sluit een verbond met ons van langeren duur dan het bond der vaderen. De schitterende profetiën van uwe groote zieners zullen dan in vervulling komen en gij zult gelukkig in ons midden wonen. Hebreën in een tijd, dat het ongeluk zoo zwaar op u drukt, richten wij dit ernstig woord tot u, be proeft en onderzoekt den weg der waarheid!" De Iraëlieten waren verstandig genoeg, om zelfs in hun druk geen gemeene zaak met de nihilisten te maken. Door II.II. Steenfabriekanten in Zuid-Holland werd aan de leden van de beide Kamers der Staten- Generaal, ter kennisneming aangeboden, een afdruk van onderstaand verzoekschrift door hen aan ZEx. den heer Min. van binnenlandsche zaken ingediend. De ondergeteekenden, allen Steenfabriekanten wonende in de provincie Zuid-Holland, veroorloven zich Uwer Excellence's aandacht te vragen voor het feit, dat zoowel 's Rijks als hunne bijzondere belangen worden benadeeld door het gebruik van Belgische steen. Het is hun naamlijk gebleken, dat voor den nieuw gebouwd wordende school te Krabbendijke, en voor den te verbouwen school te Hansweert, is voorgeschreven het gebruik van Belgische steen (ook wel genaamd klampsteen), een voorschrift waardoor de inlandsche industrie wordt uitgesloten en grootelijks benadeeld, terwijl het allerminst van 's Rijks belang kan worden geacht, dat, zooals hier geschiedt, soliditeit aan eenige meerdere goed koopheid wordt opgeofferd. Dat de Belgische steen minder net afgewerkt, en geheel niet gesorteerd is, kan ieder leek duidelijk zien; dat deze steen in soliditeit verre achterstaat bij ons inlandsch fabrikaat, wordt bewezen: 1. door het oordeel van alle technici daaromtrent; 2. doordien de muren, er van gebouwd, geport- landceinent zijnde (zooals altijd geschiedt om a de sleclVe vorm en wankleur te bedekken h de muren althans tijdelijk te beschermen tegen het regen water), binnen korte jaren de portlandcement van den muur afvalt, met zich nemende een verteerd laagje steen 3. doordien de steen niet speciehoudend is; of met andere woorden, doordien de steen zich nimmer verbindt met kalk en tras, hetgeen bij ons inlandsch fabrikaat wel het geval is 4. door het feit, dat daar waar soliditeit der steen daadlijk onmisbaar is, het Belgisch Gouver nement zelf Hollandsche steen voorschrijft, zooals onder meer heeft plaats gehad bij den bouw der Kattendijksche dokkeu te Antwerpen voor twee jaar, aan welken bouw circa ll/i millioen IJsel- steen werd verwerkt. Ondergeteekenden zouden zich betrekkelijk deze zaak niet tot LTwe Excellentie hebben gewend, indien het hier niet had gegolden den bouw van twee scholen, waarvoor belangrijke Rijkssubsidie Wij wezen verleden week op de ommekeer in de Engelsche politiek jegens Ierland merkbaar. Door een schrikkelijke gebeurtenis dreigt het resultaat van dien ommekeer verderfelijk te worden voor het kabinet-Gladstone. Om zich den toestand helder voor te stellen moet men niet vergeten dat het vrijlaten van Parnell is gevolgd door de invrijheidstelling van Dillon, O'Kelly en van Davitt. De laatste nu is de heet- hoofdigste Ier dien men kan denken en de stichter van de Iersche landliga. Vrijdag vergaderden de hoofden der conservatie ve partij in de Carilonclub te Londen, en besloten voorloopig de gebeurtenissen aan te zien. Intusschen had in het Parlement een der hoofden van de con servatieven voorgesteld een debat over de Iersche aangelegenheden te openen en dit werd bepaald op laatstleden Maandag. Zoo stonden de zaken en niets liet voorzien dat een bloedige gebeurtenis den toestand ernstig zou maken. De nieuwbenoemde Onderkoning van Ierland, lord Spencer, deed Zaterdag zjjn intocht in de Iersche hoofdstad en werd daar met de grootste geestdrift ontvangen. Tegeljjk met hem deden de heeren Ca vendish, pas benoemd tot Minister voor de Iersche zaken (in de plaats van Forster die geweigerd had de verantwoordelijkheid voor de nieuwe politieke richting mede te dragen) en diens secretaris, Tho mas Burke, hun intocht. Niemand vermoedde het vreeselijk drama dat dieuzelfden dag geschieden zou. Wel heeft men zich naderhand iets herinnerd waaraan men toen het voorviel geen gewicht had gehecht. Toen namelijk de intocht Zaterdag ochtend te Dublin plaats had vroeg tot driemaal toe een man uit het volk aan de heeren in het rijtuig wie toch lord Cavendish was. Meenende dat het louter nieuwsgierigheid was zeide lord Cavendish eindelijk: dat ben ik! waarop de vrager zeer beleefd groetende en dankende heen ging. Waarschijnlijk had de ongelukkige Minister zijn eigen personen verraden. 's Avonds ten 7 ure gingen na den maaltijd de Minister en zijn secretaris in hot Phoeuixpark achter het paleis van den onderkoning wandelen. Daar, op een eenzame plek, overvielen vier mannen, die uit een rijtuig sprongen, den Minister en zijn secretaris. Met leeuwenmoed verdedigden beide besprongenen zich doch de laaghartige moordenaars waren met bun dolkmessen in staat spoedig hun het leven te benemen. In tien minuten waren beide hoogo ambte naren vermoord, de schavuiteu sprongen op den wagen en verdwenen. Niemand heeft den gruwel aanschouwd dan een jongen en de onderkoning, lord Spencer zelf, die uit zijn paleis een vecht partij tusschen eenige mannen zag maar niets ergs vermoedde. De lijkschouwing heeft bewezen dat Lord Caven- disch een dood zonder smart heeft gehad. Ben hevige inwendige bloeduitstorting heeft hem gedood. Zijn secretaris Burke daarentegen moot vreeselijk geleden hebben. Zijn gelaat vertoonde de sporen van vreese- lijke angst en pijn. Zijn handen waren als onken baar van de kerven van het mes. Deze ontzettende misdaad heeft natuurlijk in Engeland de grootste ontroering verwekt en dat de haat tegen de Ieren er door aangewakkerd is valt niet te betwijfelen. Ook is het best mogelijk dat de politiek van ver zoening die Gladstone wilde gevolgd hebben schip breuk lijdt. Men moet echter niet vergeten dat deze gruwelijke moord wellicht het afdoend bewijs is, dat de onver- zoenlijken onder de Ieren begrijpen dat de Engelsche regeering met haar verzoeningspolitiek zal slagen, en dat zij dit hebben willen onmogelijk maken. Het is in dit opzicht van de grootste beteekenis dat Parnell, Dillon en Davitt in naam der Landliga aan het Iersche volk een manifest hebben gericht, waarin zij de gruweldaad ten sterkste afkeuren. Omtrent den vermoorden minister voor Ierland kunnen wij het volgende modedeelen. Hij was 46 jaar oud en van 1859 tot 1864 particulier secretaris van Granville, vau 1864 tot 1872 in dezelfde be trekking bij Gladstone en in 1873 ambtenaar bij het ministerie van financiën, waarbij hij in 1880 secret.- generaal was. Sinds 1875 was hij lid van het Par- lement voor Yorkshire. Tegenover deze bloedige gebeurtenis treden op dit oogenblik alle andere op den achtergrond. Intusschen moeten wij op de gebeurtenisseu op parlementair gebied te Berlijn wèl het oog houden. Zaterdag 1.1. was in den Pruisischen landdag weder een dier wonderlijke wetsvoordrachten -aan de orde waarmede Bismarck de goede menigte denkt te verschalken. Die wetsvoordracht bepaalde notabene hoeveel elk der Duitsche Staten zou ontvangen uit de op brengst der indirecte belastingen die nog vastge steld zullen worden. Onder die toekomstige belastingen was natuurlijk ook de opbrengst van het tabaksmonopolie dat nog niet bestaat. Richter zeide dat dat monopolie door Bismarck alleen werd verlangd om de tractementen der Duitsche officieren te kunnen verhoogeu. Dc Pruisische Landdag is zoo vrij geweest om dit bespottelijke voorstel tot deelen van een huid welker drager nog niet geschoten is, uit te stellen. Als de Duitsche officieren soms gerekend hadden op verhooging van tractement uit het tabaksmono polie zullen ze zeker heel lang geduld moeten hebben HEUSDEN, S liei. o O De Israëliet bevat het volgende manifest, door de nihilisten aan de Joden in Rusland toe gezonden Aan Zijne Excellentie den Heer Minister van Binnenlandsche Zaken. O O

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 2