iii Bekendmaking. IVS. Rooijakkers ten in o VERKOOPEN: BOUWLAND HAKHOUT o :rcr Hooge Zijden Heerenhoeden, GEMAAKTE KLEEDEREN, x NOOD!NOOD! AANBESTEDINGEN. X X X X X X X X X I X X Verwerij en Drukkerij Eenige (luizende ponden best gewonnen MOOI en toemaat. VERKOOPEN: Korenmarkt, Neusden, Burgerlijke Stand. Gemengd Nieuws en Allerlei. 309de Staatsloterij. RECLAME. Belangrijk MARKTBERICHTEN. in X X ^pcxxxxxxxxxxxxx^ A. VyankOppenkeimev HEUSDEN, i waarin Logement, op een der beste standen, met wel be klant Koffijhnis en Socië teit,Stalling en grootenTuin, Notaris LANDRÉ te Vlijmen VASTE PRIJZEN. Fantaisiehoeden en Fransche Zijden Betten. R UI ME SÖRTËË is toegestaan, zelfs wel voor den school te Krabben- dijke, die werd aanbesteed voor f 25,000, eene subsidie van f 22,000. Zij vertrouwen dat het ter Uwer Excellence's kennisse brengen van bovenvermelde daadzaken, voldoende zal mogen zijn, om in het vervolg bij het verleenen van Rijkssubsidie, acht te doen slaan op de belangen van het Rijk zeltj die in dezen samengaan met de bizondere belangen van onder- geteeke nden. Provincie Zuid-Holland, 2 Mei 1882. 't Welk doende enz. (Volgende handteekeningen.) t WAALWIJK. t BAARDWIJK. Eenige dagen geleden is bij nacht het diep geladen vaartuig van schipper de H. op de Mer wede bij Sleeuwijk door een onbekende oorzaak plotseling gezonken. Ter nauwernood hebben de schipper en zijn knechtje het leven gered. Alles moesten zij achterlaten. Met veel moeite en kos ten is het schip weer boven gehaald, docli door verschillende omstandigheden heeft het zooveel geleden, dat het onbruikbaar is. Daar het des schippers eenig middel van be staan is voor zijn gezin van tien personen en er niets verassureerd was, moet hij geholpen wor den. In de naaste omgeving is daarvoor reeds iets gedaan, doch niet voldoende. Daarom gevoelen wij ons gedrongen een beroep te doen op de liefdadigheid van onze medeburgers om te hel pen, opdat het ontredderde vaartuig opgeknapt of hem een ander scheepje beschikt worde. Wie helpt in deze Tot ontvangst der liefde giften zijn de ondergeteekenden bereid. In deze courant zal van de ingekomen giften melding worden gemaakt. A. van de KOPPEL, Burgemeester van Alinkerk. A. VERSCHOOR, Burgemeester v. Sleeu wijk en De Werken. A. den DEKKER, Lid der Prov. Staten. W. van EETEN, D. K. WIELENGA, Predikant. J. den BOER, Instituteur. O C De Notaris LANDRÉ te Vlijmen \Jfis voornemens op Donderdag Mei 1882, 's voormiddags 10 uren bij de voormalige woning van L. P. Stupers in de Heistraat te Vlijmen in het openbaar te EEN PARTIJ ALSMEDE Van 1 April1 Mei. Ondertrouwd: J. W. N. de Beer, jm. en J. van Loon, jd.E. Klijberg, jm. en C. van Loon, jd.W. Klijn, jm. en B. M. Verhagen, jd.U. Treffers, jm. en M. Treffers, jd. Getrouwd: J. W. N. de Beer en J. van Loon E. Klijberg en C. van LoonW. Kliju en B. M. Verhagen U. Treffers en M. Treffers. Bevallen: W. Wanrooij Maas, d. A. v. d. PennenVerhoeven, z.F. Alessievan der Sanden, z. P. C. van Milvan der Sanden, z. E. J. Marksvan der Pas, z.W. M. van Hui tenvan der Mee, d.A. de PefferBesteren, d. P. de Kortvan Es, z. E. Hombergende Rooij, z. M. J. van Welvan Es, z. A. A. H. van Roesselvan Sprang, z. A. Kooijmans, z.W, J. TrommelenPonci, d. Overleden: P. C. Schalken, jd. ongeh. 23 j. A. van Eeten, jd. 12 m. W. Maas, echgt. van A. van Wanrooij, 37 j.J. van Baal, echtgt. van A. E. Dam, 70 j.J. van Wel, wed. van H. van Huiten, 87 j.M. P. Reepmaker, jd. ongeh. 88 j. t MEEUWEN. Van 1 April1 Mei. Geboren: Wouter, z. van B. de Graaff en T. Vastenouw Cornelis, z. van T. van der Beek en A. Groeneveld. t EETHEN c. a. Van 130 April. Ondertrouwd: J. Combee, 25 j. en A. M. Wijnbelt, 23 j. A. van Wijk, 25 j. en M. van Wijlen, 23 j. W. Roubos, 25 j. en C. van dei- Beek, 29 j. Getrouwd: J. Combee en A. M. Wijnbelt A. van Wijk en M. van Wijlen. Geboren: Adriaua, d. van P. van den Heu vel en A. A. BranderhorstJohannes, z. van C. van den Heuvel en M. BranderhorstTeunis, z. van S. van Rijswijk en T. Broekhuizen. Overleden: A. van den Heuvel, jm. ongeh. t WIJK en AALBURG. Over April. Getrouwd: J. Kerkwijk, 43 j. met N. van Loon. 28 j.; K. van de Wetering, 28 j, met H. Poorter, 19 j.; A. Kolijn, 24 j. met K. Millenaar, wede. 36 j. Geboren: Anneke, d. van G. van Bergeijk en P. van Rijswijk; Lamberta Magdalena, d. van K, Tieleman en J. van KuijkElizabeth, d. van A. Versteeg en L. van Bergeijk; Govert Antonie, z. v. G. van Rijswijk en J. van Drunen; Maria Cilia, d. van B. de Waal en A. Nieuwkoop. Overleden: P. van Kuijk, 82 jT. Blijen- berg, 84 j.; A. van Ballegooien. 15 j. Van 130 April. Ondertrouwd: A. van Mier jm. 29 j. mot M. C. van Cromvoirt, jd. 30 j. Geboren: Johanna, Catharina, d. van A. van Leent en H. J. KorthoutGodefridus, z. van G. Kooien eu C. van den Bosch; Johanna, d. van B. Klerx en J. van DijckHendrika, d. van O. Donkers en H. Pullens; Leonardus Hendrikus, z. van J. van Deutekom en J. Ett. Overleden: O. van Herwijnen, echtg. van C. van Zijl, 80 j.; H. van Moergestel, echtg. van H. Pullens, 59 j.C. Schilders, echtg. van M. A. Slaats, 54 j. 14 Junij, 11 ure. Miu. v. Waterst., Hand. en Nijverh. De uitvoering van herstellingen en ver nieuwingen aan de Rijks rivierwerken op de Boven-, Beneden- en Nieuwe Merwede, behoorendo tot de werken der Merwede en Killen, met het onderhond dier werken van 1 Julij 1882 tot en met 30 Junij 1883, in 4 perceeleu, geraamd op 26,850, 16,550, ƒ32,350 en 27,100. 14 Junij, 12 ure. Min. v. Waterst., Handel en Nijverh. Het maken van een hoofdgebouw op het station Snoek ten behoeve van den spoorweg van Stavoren eu Leeuwarden. Raming 77900. Aanw. op bet terrein 6 en 7 Junij, telkens ten 10 ure. 21 Junij, 11 ure. Min. v. Waterst., Hand. en Nijverh. De uitvoering van herstellingen en vor- nieuwingeu op den Gelderschen IJssel, mot het onderhoud dier werken van 1 Julij 1882 tot en met 30 Junij 1883, in 3 perceelen, geraamd op 16,070, 17,835 en ƒ32,110. Aanw. 15, 16 en 17 Junij, 11 ure. 21 Junij, 11 ure. Min. v. Waterst., Hand. en Nijverh. De uitvoering van eenige werken tot nor maliseering van de rivier de Waal onder Ech+eld en Wamel, prov. Gelderland, tusschen de kilome terraaijen 51 en 56 der herziene rivierkaart. Ra ming 57,800. Aanw. 14 Junij. 21 Junij, 11 ure. Min. van Waterst., Hand. en Nijverh. De uitvoering van herstellingen en ver nieuwingen aan de Rijks rivierwerken in de Nieuwe Maas, het Scheur en den Hartel met het onderhoud der werken van 1 Julij 1822 tot en met 30 Junij 1883. Raming 2168Ö. Aanw. 14 Junij. 28 Junij, 11 ure. Min. v. Waterst., Hand. en Nijverh. Het maken van normaliseeringswerkon en het vernieuwen der rivier de Beneden-Merwede tusschen de kilometerraaijen 116 en 118 onder de gemeenten Dordrecht en Papendrecht. Raming ƒ38,240. Aanw. 21 Junij. 5 Julij, 11 ure. Min. v. Waterst., Handel en Nijverheid. De uitvoering van eenige werken tot normalisering van de rivier de Lek, onder de ge meente Wijk bij Duurstede en Houten (próv. Utrecht) tusschen de kilometerraaijen 68 eu 70. Raming 40000. Aanw. 28 Junij, 11 ure. Een aardig jong vrouwtje heeft een kiud mee genomen naar den schouwburg. In de pauze ver langt bet kind wat lekkers; zijne moeder wil met hem de deur uitgaan eu vraagt aan de kas een contremarque. Passeer, zegt de bediende, ik herken uw kind. Dank u, meneergij zijt beleefder als zijn va der: die heeft dat nooit willen doen. Eindelijk verlost uit de handen der roovers. Om streeks het midden der vorige maand bevond zich de heer Nolarbartolo, bankier te Palermo, op het eiland Sicilië, op zijn landgoed, gelegen in de nabij heid van Sciaro. Op een wandeling door zijn park, dat een aanmerkelijke uitgestrektheid heeft, had hij een hoogen heuvel beklommen, van welks kruin men een vrij uitzicht over een wijden omtrek heeft. Terwijl hij zich aldaar verkwikte in het heerlijke natuurtooneel, 't welk zich roudem hem als het ware ontrolde, zag hij een rijksveldwachter en vijf jagers, van het bekende korps der bersaglieri, die den heuvel beklommen en waarvan de chef hem op de volgende wijze toesprak»Iu naam der wet beveel ik u, ons onverwijld te volgeu.* Op zijn vrageii werd geen voldoend antwoord gegeven, zoo- dat de gearresteerde geen inlichtingen kreeg, be treffende de aanleiding tot de voor hem zoo onaangename zaak. Aanvankelijk had men den gebaanden weg gevolgd, maar weldra sloeg men een vrij ongebaand pad in, 't welk naar het naburige woudgebergte voerde. Toen gingen aau den gearresteerde de oogeu open hij was als het ware in eens op de hoogte van den toestandhij begreep dat hij in handen van roovers was gevallen. Toen zij onder de schaduw vau't geboomte voort- wandelden, werden de begeleiders des heeren Notar- bartolo spraakzamer en zij deelden hem in beleefde bewoordingen mede, dat hij zich 't geen hij trouwens reeds had geraden in handen van roovers bevond, die in de treurige noodzakelijkheid waren om hem niet weder in vrijheid te stellen dan tegen betaling van een losgeld. Zij hadden dit losgeld reeds vastgesteld op een geringe som voor een man als de bankier Not.arbartolo, Hij behoefde aan hen slechts 75,000 lire te doen uitbetalen en met die kleinigheid was de gansche moeilijkheid uit den weg geruimd. Onderweg vergunden zij den heer Notarbartolo een brief aan zijn huisgenooteu te schrijven, waarin zjju zegelring als teeken van echtheid was gewik keld en waarin de toestand kort, maar duidelijk was geschetst. Deze brief werd door een schaap herder aan zijn adres bezorgd. Eindelijk bereikten zij hun schuilhoek, namelijk een hol in 't gebergte, waar de zes'personen slechts met inachtneming van vrij wat inschikkelijkheid jegens elkander de noodige ruimte vonden, om zich te kunnen neervleien. Hier bleek dus opnieuw dat »het vrije leven't welk bandieten en roovers leiden, een armzalig leven mag heeten. Gelijk het geval was met de roovers, die den heer Moen3 uit Liverpool indertijd hadden opgelicht en in't gebergte gevoerd, bestond hun ontbijt, hun middag- en avondeten uit een stuk oudbakken brood met wat kaas, een kost waarmee men het leven kan onderhouden, maar die niet zeer weelderig mag heeten. Nu ging men aan het onderhandelen. Aan den gevangene werd volle vrijheid gelaten bij zijn brief wisseling met zijn gezin. »Wij zijn te beleefd om uwe vrijheid in 't minst te beperken in dit op zicht,*; zoo voegden zij hem toe. Met. deze onderhan delingen waren twee bandieten van de bende belast. Na gedurende zes dagen te hebben geparlementeerd, was eindelijk een vergelijk getroffen. Er zou worden betaald 4000 Siciliaansche onsen of 51,000 fr. de helft in goud, de wederhelft in bankbilj. vau 500 fr. De heeren contractanten deden hun woox-d ge stand. Toen zij iu 't bezit waren van het vastge stelde bedrag, werd do heer Notarbartolo geblind doekt en, na menigwerf van richting te hebben veranderd, verklaarden zijn begeleidei-s, dat hij zich bevond in de nabijheid van Pergola en in vrijheid kon trekken waarheen hij zou verkiezen. Dit had plaats in 't holste van den nacht. Te Trabia, waar een spoorwegstation wordt ge vonden, nam hij plaats naar Palermo. Het bericht van zijn bevrijding was hem reeds vooruit geijld. In de nabijheid aan het spoorwegstation te Palermo stonden duizenden inwoners der stad te wachten op zijn aankomst. De verloste gevangene was zoo zwak, dat hij de gelukwenscheti van vrienden en bekenden niet kon beantwoorden. In zijn rijtuig gedi-agen, volgde de menigte hem in processie naar zijn woning. De Palermitanen trokken zich het onheil des heeren Notarbartolo des te meer aan, dewijl hij vroeger burgemeester der stad was geweect en in hoog aan zien staat bij de burgerij. De plek waar de heer Notarbartolo gevangen werd gehouden, ligt in de nabijheid van den spoorweg, want voortdui-eud vernam hij het geluid van den locomotief. per KG. minder zware 46 a 48 ct. per KG.; fokvar- kens van 6 a 8 weken 9 a 14 per stuk. De prijs der goêboter was 1.14 a 1.30; der zuivere grasboter 1.30 a 1.44 per K.G. Kipeieren golden 0.75 a 0.85 de 26 stuks. Eendeneieren a de 100 stuks. ADVERTENTIEN Prijzen van f 100 en daar hoven. 2ste Klasse. Trekking van 8 Mei. Prijs van 5000: no. 4486; 1000: nos. 916 en 3i96; f 400: nos. 2471 en 10403; 100: nos. 9993, 10476,' 12812, 13325 en 14215. is de geluksaankondiging van SAMUEL HEKSCHER Senr, in Hamburg, welke zich in het nommer van heden onzer courant bevindt. Dit huis heeft zich door zijn prompte en stilzwijgende uitbetaling der hier en in^ de omstreken gewonnen bedragen eene zoo goede faam verworven, dat wij al onze lezers aanbe velen op die advertentie acht te geven. t Heusden, 6 Mei. Do prijs der boter 0.70 a 0.72 per stuk van 6 ons. Eiei-en 3 a IP/n, cent,. Gorineheni, 8 Mei. Bij een aanvoer van onge veer 400 stuks vee, was de handel heden weder vrij levendig. Prijzen: enkele zware kalfkoeien 250 a ƒ340; mindere qual. 160 a 240dito vaarzen 140 a 230; melkkoeien 150 a 250; vare koeieix 130 a 170; guiste vaarzen 75 a 130; gi-askalveren a pinken 30 a 75 nuchtere kalveren 7.a 13. Vai-kens, eenigzins zwai-e op levering 52 a 54 ct. £pot Ondertrouwd: ABRAHAM VAN DER BEEK EN' JENNEKE PULLEN. Wijk, 5 Mei 1882. Eenige kennisgeving. Almkerk, 1 Mei 1882. IN ALLE KLEUREN. Br eest raat, UUUtstiEN De goederen ter verwerp of wasscherij bezorgd, zijn binnen 8 dagen terug te bekomen; be lovende een prompte en civiele bediening. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Herpt en Bern; Gelet op art. 22 van het Reglement op de open bare Wegen en Voetpaden in de Provincie Noord- Brabant dd. 8 Juli 1874 (Prov. blad No. 21.) Doen te weten: dat de Legger der openbare Wegen en Voetpaden in de gemeente Herpt en Bern, door H.H. Gedepu teerde Staten van Noord-Bi-abant bij besluit van 13 April 1882, G. No. 246, lste Afd., is vastgesteld en op de Secretaiie der gemeente voor een ieder ter inzage is-nedergelegd. Herpt, den 4e Mei 1882. Burgemeester en Wethouders voornoemd, T. VAN BOKHOVEN. De Secretaris, J. BUIJS. te bericht zijnen begunstigers, dat hij vau af 1 Mei begonnen is met zijne ii 11 zoodat, alsuu de minste verkoop geschiedt per 2 Liter. Bestellingen worden des voormiddags van 912 en 's namiddags vau 24 ure ingewacht. Prijs der Dangsebe Jenever a 50.7 90 Cent p. Liter, (desverkiezende in Litersche flesschen.) Ordinaire Jenever 72 Cent per Liter. Alles wordt franco aan huis geleverd. De verkoop met 2 Liters verhindert niet dat b.v. 1 Liter Brandewiju en 1 Liter Jenever, onder één biljet vervoerd wordt. Te koop aangeboden op een groot dorp in GELDERLAND, een onlangs nieuw gebouwd, hecht, sterk eu wel doortimmerd HUIS, bevattende 2 groote Zalen, 7 groote en kleine Kamers, Keuken, ruime Kelder, flinke Zolder, etc. Franco brieven worden ingewacht onder de let ters ABC, aan het bureel dezer courant. AFBRAAK, is voornemens op Vrijdag den 19 Mei 1882 bij inzet, en op Vrijdag 26 Mei 1882 bij toeslag, telkens des avonds te 6 uren iu het Rechthuis bij Antonie van Wijk te Genderen, ten verzoeke van CORNELIA VAN DER BEEK, in het openbaar te EEN PERCEEL iu het Achterste Hoofdvold onder Eethen, sectie B, nommer 345, groot 55 aren 10 centiaren, en EEN PERCEEL aldaar, sectie B, nommer 346, groot 1 are 30 centiaren. s-Bosch Kerkstraat nabij de i Gr. Kerk, Wijk A 51. Fabriek en Magazijn van Gouden en Zilveren Werken. Juwelier. Steeds voorhanden eene j ruime keuze vau Gouden, j Zilveren en Diamanten Werken cT^~Z> hebben de eer hunne geachte begunstigers te berichten, dat zij wederom geheel nieuw ONTVANGEN hebben, de pas uitgekomen modellen Ook VOORHANDEN eene ruime keuze van als: Heeren Costumes van af 17.Demi-Saisons van af 9. Pantalons van af ƒ5.Kinderpakjes van 2.90 en een groote sort eering Echte Brabantschc Kielen, Boezeroenen, enz. oo

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 3