[lensden. FRANS ROOIJACKERS, Yolledige Ameublementen SMIT-NIEMANN, P I A N I N O S, OVERHEMDEN-FABRIEK. B. 29 PENSMARKT, Magazijn van Handel in Manufacturen, PARASOLS P a r a ii i e s en Wandelstokken. DE WETENSCHAPPELIJKE NEDERLANDER, H. van HEMERT, Sigaren-Magazijn. Havana Sigaren. BILLARTFABRIEK. GELUKS- 25 stob Miniatuur- (Medaillon 12 stub REPRODUCTIES naar alle Bedden. Matrassen, Veeren, Kapok, Zeegras. GOEDKOOP VEBK00PEN. Nieuwe Atlas der Wereld, OUAY-VAN DEN JJEEGH, Op nieuw stoffeeren van UDUBEIJ<]\ spoedig en Billijk. PENSMARKT 's-BOSCH. Wed. W. L. Itiiijk Zoon, PORTRETTEN. PORTRETTEN, Tli Kerkstraat A 118, nabij de Markt, nu I 's-Hertogenbosch. Kruisstraat II. 157. Mr. Meubelmaker. voor Salon-, Eet-, Zit- en Slaapkamers, 's-Hertogenbosch. Kruisstraat H. 157. Minderbroederstraat B. 340 's-Hertogrenbosch. van liet lmis Alexandre, père et fils te P a r ij s. van Ludwig Tietz te Berlijn en andere beroemde Fransche en Dnitsclie fabrikanten. No. 451. Schapenmarkt, 's-Hertogenbosch. No. 451. Mr. TAILLEUR, ïïieuwste Stoffen voor liet Seisoen. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 's HER T 0 S E K BOSCH. Magazijn van Bedden en MatrassenWollenKatoenen Molton en Piqué Spreien. GEBROEDERS VAN HOUTEN, Langendijk,Gorinchem. J. F W LINGEMANN. 37 Hemden lomersstoffen C. Keijzer. Oppert 148, ROTTERDAM, zeer BILLIJKE PRIJZEN. j. kit y per, 23 Mei 1882 voor 50 Cents. voor f 2. opexings-uren Stalen der goederen worden op aanvrage franco toegezonden. Grossierderij in Tabak, Sigaren, Koloniale waren en Commestibles. lil. U. ÜAIiuIjIJ, 's-HERTOGENBO SCH. allen goed en van droog hout gemaakt, aan matige prijzen. PARIJZER SYSTEEM. Alles a contant en ongekend lage prijzen. Bericht de ontvangst van de nieuwste Modellen van N-TOUT-C tevens ruim voorzien van alle soorten SPECIALITEIT VAN Schapenmarkt, B 319 's-BOSCH. Uitnoodiging tot deelneming aan de Winstkansen 8 Millioen 940,275 Mark Samuel Hekscher Senr. Stoomboot Stad Heusden. Stoombootdienst Heusden's Bosch. Maasstroom. Zomerdienst 1882. 1 een persoons IJzeren Ledikant; 1 Stroo Matras; 1 Zeegras Matras; 1 Zeegras Peluw; 1 Kapok DOrOrSCBl. WAhBUnU ÖL CjO. Kussen; 1 Wollen Deken en 1 Gewatteerde Deken. Te zaïncn voor 26. Ph. DE JONGH, Heusden t« alle soorten MANUFACTURENMANTELSMODE-STOFFEN. TAPIJTEN, KARPETTEN. LINNEN en DAMAST, VEEREN- en KAPOK-BEDDEN. IIEEREN KLEEDINGSTUKKEN worden naar verkiezing op maat geleverd. II. It. i on Andel Jz„ Magaziju van Galanteriên, Parfumeriên, Byouteriën, Pendules, Groepen cn Kandelabres, Leerwerk, Porcelein en Kristal. ïiiii Uill G.D B J. J. SONDEREGGER, heeft de eer zijne geachte begunstigers do ONTVANGST te berichten der Het Coufeetie-Magazijn is zeer ruim voorzien van Heeren-, Jongeheeren- en Kinderkleedingstukken waarbij uitrnnnten geheele zeer solide Costumes, zeer fijn bewerkt, van 17.50, de nieuwste mode, zoo mede Superfijne Demi-Saisons van 14.en hooger; al deze stoffen zijn van zuiver Wol en krimpvry, waarvoor wordt ingestaan, de Kleedingstukken worden op zicht gezonden cn bij verkiezing te ontbieden met een schoon assortiment Stalen, om de maat te nemen zonder prijsverhooging. Heeren-Artikelen. xV> v♦V av AV k*> X VOORRADIG: BEDDEN van Zeegras, Wol, Kapok, Veeren en Dons. Een persoons Wollen Bed, Peluw en 2 Kussens 10. Idem Kapok Bed, Peluw en 2 Kussens ƒ15. Dito stellen voor twee personen 12. en 18. Twee persoous Veeren Bed, Peluw en 2 Kussens met zwaar Duitsche Tijk, van af 30. Op maat worden in zeer korten tijd gemaakt Zeegras-, Wollen-, Kapok-, Paardeharen- en Springveeren Mf* EN 7^üSP*"* Bij de Uitgevers KüPPERS 4' LAUREY te Haarlem is verschenen: Onder redactie van J. W. BROUWERS. TWEEDE JAARGANG, No. 1. Van dit tijdschrift verschijnt om de 14 dagen een nummer van minstens 8 pagina's in 4° formaat 24 nummers vormen een jaargang. De inteekenaren ontvangen gratis eene fraaie gravure, voorstellende: »de Vondelskerk te Amsterdam. Meerdere platen zullen van lijd tot tijd afgeleverd worden. De prijs is f 3.per jaargang, franco per post f 3.25, voor België f 3.75. Men abonneert zich voor een geheelen jaargang. De laatste pagina van elk nummer wordt gereserveerd voor het plaatsen van advertentiën, waarvan de prijs is 10 cents per regel. Groote letters en vignetten worden berekend naar de plaats welke zij innemen. De namen van den redacteur en van de vele letterkundigen en geleerden, zooals Dr. Dupont, Hoogleeraar aan de Universiteit van Leuven W. J. van Hoof, te Brussel, een der vier Bollandisten J. A. Alberdingk Thijm, Hoogleeraar aan de Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam Professor Allard Professor van den AnkerPater van SchijndelPastoor Brinkman, den gevierden astronoom Pastoor Habets, den bekenden archeoloog Pastoor van Etten en van vele anderen, die hunne medewerking hebben toegezegd, zijn ongetwijfeld waarborgen te over voor de degelijkheid van dit aan wetenschap en kunst gewijde tijdschrift. Abonnementen worden door alle Boekhandelaren en Postkantoren aangenomen. maakt hij deze bekend, dat hij wederom eene part ij nieuwe heeft ONTVANGEN voor Dames cn Heer en. Ook eene assortiment Wolle-, Ripse-, Flanellen- en Linnen TAFELKLEEDEN, en Zijde Fluweelen VESTEN, die tegen spotprijzen worden OPGERUIMD. Bij C. F. STEMLER te Amsterdam is uitgegeven: 12e druk. In handig folio formaat met 33 gekleurde kaarten, prijs ƒ6.50 en llink gebonden 8.75. Verkrijgbaar bij alle Boekhandelaren en voorhan- i den in den Boekhandel van L. Veerman -te Ileusden. Hoofdwinst ev. 400,000 Mark. 61L*. De winsten zijn door den Staat gegarandeerd. dor door den Staat Hamburg gegarandeerde groote Geld-Verloting, waarin zeker gewonnen moeten worden. De winsten dezer voordeelige Geld-Loterij, welke volgens plan slechts 93,500 loten bevat, zijn De grootste Hoofdwinst is ev. 400,000 Mark 54 winsten ii 5000 Mark 5 winsten a 4000 Mark 108 winsten a 3000 Mark Premie van 250,000 Mark 1 winst ii 150,000 Mark 1 winst a 100,000 Mark 1 winst a 60,000 Mark 1 winst ii 50,000 Mark 2 winsten u 40,000 Mark 3 winsten ii 30,000 Mark 4 winsten li 25,000 Mark 2 winsten ii 20,000 Mark 2 winsten a 15,000 Mark 1 winst ii 12,000 Mark 24 winsten ii 10,000 Mark 3 winsten a 8,000 Mark 3 winsten ii 6,000 Mark 264 winsten ii 2000 Mark 10 winsten a 1500 Mark 3 winsten ii 1200 Mark 530 winsten a 1000 Mark 1073 winsten ii 101 winsten ii 25 winsten a 85 winsten a 100 winsten ii 27069 winsten ii 500 Mark 300 Mark 250 Mark 200 Mark 150 Mark 145 Mark etc.etc. totaal 47600 winsten en komen deze binnen weinige maanden in 7 afdeelin- gen tot zekere beslissing. De eerste winsttrekking is ambtshalve vastgesteld, en kost hiervoor het geheel origineel lot slechts 3.60, of 6 Kijksmark. het halve origineel lot slechts 1.80, of 3 Kijksmark. het kwart origineel lot slechts 0.90, of 1 g Kijksmark. welke door den Staat gegarandeerde originele loten (geen verboden promessen) tegen franco inzending van het bedrag zelfs naar de verste omstreken verzonden worden. Ieder deelnemer ontvangt van mij benevens zijn origineel lot ook bet met het staatswapen voorziene origineel plan gratis en na plaats gehad hebbende trekking dadelijk zonder aanvrage de officieele trekkingslijst. De uitbetaling en verzending der gewonnen Gel den volgt direct aan de belangkebbenden^rompJ en onder de strengste discretie. Iedere bestelling kan men eenvoudig op een postwissel maken. Men wende zich daarom met bestellingen voor de aanstaande trekking tot met vertrouwen aan Bankiers- en Wisselkantoor te HAMBURG. naar Photografiën in alle grootte, hoe oud ook, op ALBUMFORMAAT, De Photografiën zijn alle uitstekend gelijkend en keurig net afgewerkt. Alle Boekhandelaren nemen hierop bestellingen aan. Bij toezending van het bedrag per postwissel of in postzegels met het Portret, dat men franco terug ontvangt, worden alle bestellingen door ons binnen enkele dagen uitgevoerd en franco toege zonden. Zomerdienst van af 8 Mei. Van Heusden 's Maandags 's inorg. 3.15 Over. werkdagen 5.30 u. Van Rotterdam Alle werkdagen 's nam. 12.45. Van Heusden: 's morg. 4.30, 's morg. 9.30 en 's avonds 6.30 ure. Van 's Bosch: 7.30, 's nam. 2 en 's avonds 4.30 ure. Voortdurend ter aflevering gereed: 1 een persoons IJzeren Ledikant met Zeegras Matras ƒ13. 1 een persoons IJzeren Ledikant men Springveeren Matras ƒ20. 1 een persoons IJzeren Ledikant met Kapok Matras 25. WfftnDlinn O n Dito stellen voor kinderen en 2 personen worden naar evenredigheid berekend. Voor soliditeit in bediening wordt ingestaan. O O Proeven van Reproduction zijn voor- hauden in den Boekhandel van L. VEERMAN te Heusden. van het Post- en Telegraafkantoor te Heusden Werkdagen. Postkantoor. Voorm. van 78l/2, 912, nam. 271/2 u. Telegraafkantoor. Voorm. 912, nam. 27Vs u. Zon- en Feestdagen. Postkantoor. Voorm. van 79, nam. 2/26 n. Telegraafkantoor. Voorm. 89, nam. 36 u. Voor Postwissels en Kwitantiën alleen op Werk dagen voorm. van 912, nam. 25 u. De busligting voor de verzending per Stoomboot geschiedt 's avonds te 11 ure.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 4