BUITENLAND. PLAATSELIJK NIEUWS. BINNENLAND. zoolang bedaarde moed en kloeke zin waar deering vinden. De weg door deze helden gezocht, is nog pas kort gevonden door den alombekenden Nordenskiöld. We mogen ons dus de eer der ontdekking niet toeëigenen. Wie weet echter hoe spoedig we daarin geslaagd zouden zijn, wanneer de prikkel tot het zoeken levendig gebleven was. Edoch de reg naar Indie werd nog tijdens Barendsz' leven gevonden door Houtman en van die dagen af begint ons bestaan als zeevarende natie. Wet tiet volste rectit draagt dus ons ont- detitimgssctieepje den naam van denlJszee- vaarder uit de 16de eeuw. De tochten reeds gedaan bewijzen bovendien dat ook Barendsz' moed en vastberadenheid nog leven in ons zeevolk. Laat ons hopen dat 't zoo blijve en ons land ten allen tijde een plaats blijve innemen onder de volken die hun groote mannen metterdaad eeren en navolgen. HF.USDEN, 12 Mei.- t Op 15 Mei a.s. zal het vijf en vijftig jaren geleden zijn, dat onze oudste nachtwaker, Johannes Petrus Burghoudt, als zoodanig in functie trad. Gedurende genoemd tijdvak was hij steeds tot genoegen zijner superieuren werkzaam en vervult nog steeds met nauwgezetheid zijne betrekking, indien ziekte, zooals in den laatsten winter, hem dit niet ondoenlijk maakt. Wij vertrouwen dan ook, dat dezen dag niet geheel onopgemerkt voorbij zal gaan. t BABYLONIËNBROEK. Door den kerkeraad dezer gemeente is toezegging van beroep gedaan aan den heer F. Kamstra, candidaat bij het prov. kerkbestuur van Noord-Holland. t Tot waarnemend hoofd der openbare school te Besoijen is benoemd de heer A. Kuijsten on derwijzer aldaar. Te Herwijnen is Woensdag morgen omstreeks 10 ure brand ontstaan, naar men zegt in den schoorsteen van een groote boerenstelling, buiten dijks, aan het Waai-eind gelegen, in twee per- ceelen bewoond door J. D. en G. v. Z. De eerste heeft, behalve twee bedden, een wieg en een wagen, niets van den inboedel kunnen redden, maar was geassureerd de tweede was dit niet. De gansche boerenstelling is afgebrand, benevens twee hooi bergen, een schuur en drie huizen binnendijks. AN DEL. Donderdag 25 Mei a.s. zal alhier de vergadering plaats hebben der Gew. Vereen. Noord-Brabant van het Ned. Onderw. Genoot schap. Programma: 1. Opening der vergadering. 2. Lezing van de notulen der vorige vergadering. 3. Verslag der Gewestelijke vereeniging. 4. Reke ning en verantwoording van (Ten Penningmeester. 5. Benoeming van Afgevaardigden naar de alge- meene vergadering te Zwolle. 6. Mededeelingen omtrent het ondersteuningsfonds, door den heer C. de Moor. 7. Behandeling van den beschrijvings brief der algemeene vergadering (correspondentie blad No. 2). 8. Voorstellen, mededeelingen en sluiten. Na afloop van deze, vergadering van het onderw. gezelschap in het arrondissement Heusden. LEERBROEK, 11 Mei. Tot predikant bij de Herv. gemeente te Leerbroek is beroepen de heer E. Xoordink predikant te Hagesteijn. OOSTERWIJK. Het Zuider-Zendingsfeest zal dit jaar 19 Juli weder alhier op „den Hondsberg" worden gehouden. Prof. Hoede maker heeft zich bereid verklaard de openingsrede te houden. V RIJ HOE VEN V) APPEL, 7 Mei. Met het aan leggen der lijn voor den stoomtramweg Kaatsheuvel Cappelle gaat het zóó goed vooruit, dat de bed ding tot in de Heijstraat (gem. Cappelle) gereed is en men met het leggen der rails reeds tot in deze gemeente is gevorderd. Binnen weinige dagen zien wij alhier de stoomtram zelf passeeren tot aanvoer van verdere benoodigde materialen. DORDRECHT. Woensdag morgen ten half 12 ure had in de bierbrouwerij „de Leeuw" in de Houttuinen alhier een noodlottig ongeval plaats. Een 23jarig volontair in die brouwerij, H. A. L. J. uit Amersfoort, is namelijk, toen hij de stop op de buis boven het watervat wilde steken, in dit 2V2 meter diepe vat gevallen en verdronken of gestikt. Vermoedelijk is hij, toen hij zich op de plank boven die waterkuip bevond, door eene duizeling overvallen en er toen in gestort. De werklieden beneden in de brouwerij hoorden een gil en vonden de pet van den ongelukkige in het vat drijven. Dr. Geyl heeft nog getracht de levens geesten op te wekken, maar niets mocht meer baten. D. C. GORINCHEM. J.l. Maandag werd door de politie weer beslag gelegd op eenige stukken bo ter, die te licht aan de markt alhier waren aan gevoerd. Van eene boerin, te Brakel woonachtig, werden 10 stukken gewogen, die het vereischte gewicht misten, zoodat indien de verordening wordt toegepast, zij voor ieder stuk met 25 wordt ge straft. Het geheel getal in beslag genomen stuk ken bedroeg 15. Op Dinsdag 30 dezer zal alhier in den Doelen eene bestuursvergadering gehouden worden van het Hoogheemraadschap „de Alblasserwaard met Arkel beneden de Zou we." In deze vergade ring zal de uitloting plaats hebben van vijl' aan- deelen a f 1000, in de geldleening van 1876 ten behoeve van het Hoogheemraadschap aangegaan. ASPEREN. Als eene bijzonderheid kan worden gemeld, dat de slager Walg te Leerdam over een paar dagen zijne klanten reeds kan bedienen met weivleesch, afkomstig van eene koe, door een der Aspersche ingezetenen gemest. Dat men bij het gebruik van vuurwapenen de voorzichtigheid niet uit het oog mag verlie zen, werd 1.1. Vrijdag ook hier bewezen. Bij het afschieten van een pistool, gelukkig met los kruit geladen, werd een kind in 't aangezicht getroffen, terwijl de schutter zich zeiven eenigen tijd later aan de hand bezeerde. Ernstige gevolgen zullen die ongelukken echter niet na zich sleepen. Den zelfden dag viel hier een kind, bij 't ach ter ui tl oo- pen in een pot met kokend water en brandde zich deerlijk aan den rug en de onderste ledematen. Beide Kamers der Staten-Generaal zijn Dinsdag voor onbepaalden tijd uiteengegaan, daar de minis- teriëele crisis onvermijdelijk een parlementaire werkstaking in haar nasleept voert. De eerste Kamer is gestoord te midden van de behandeling van een reeks van voordrachten, die reeds door de Tweede waren aangenomen en ook door haar zouden zijn bekrachtigd. Gelukkig loopen die voordrachten vermoedelijk geen gevaar. De beide laatstgenoemde maatregelen zouden eerst met 1 Jan. 1883 in werking treden, en er is dus geen haast bij de beslissing. Ongetwijfeld zal elk nieuw Ministerie die voordrachten, die reeds zoo ver gevorderd zijn, overnemen. De Tweede Kamer zou iu de eerste dagen o. a. eindelijk eene beslissing hebben genomen omtrent de zoolang vertraagde overdracht der werken van het Noordzeekanaal op den Staat. Maar ook in de Tweede Kamer is de parlemen taire arbeid verlamd door de verklaring van den minister van financiën, dat na de afkeuring van de handelingen der Regeering in „twee hoogst belangrijke aangelegenheden", al de ministers zich genoopt zagen hun ontslag te verzoeken. Geen lid der Kamer was over die mededeeling zeker bijzonder verrast, ook niet die den vorigen dag en avond hun afkeuring van het handelstrac- taat hadden vergezeld doen gaan van de betuiging, dat zij gaarne het ministerie wilden behouden De heer van Baar herhaalde het, door de hoop uit te spreken dat Z. M. het ontslag zou weigeren aan te nemen. Die hoop kon wel eens vervuld worden, maar het schijnt haast onaannemelijk, dat de Ministers van Lijnden, Rochussen, Klerck en van Goldstein geneigd zouden zijn 's Konings raadslieden nog langer te blijven tegenover een Kamer welker meerderheid hun beleid zoo duide lijk heeft afgekeurd. Het stoomschip Nemesis, van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, aan boord hebbende circa 1000 passagiers 3de klasse naar America, vertrok Woensdag van Amsterdam naar Nieuw-York. Hiemede is de geregelde wekelijksche dienst der directe lijn AmsterdamNieuw-York geopend. De rechtbank te Middelburg heeft bij vonnis iu hooger beroep FI. B., sleeper te Missingen, schuldig verklaard aan het zonder ontvangen last en zonder voorkennis van den concessionaris plaat sen van een voorwerp op de spoorstaven van een stoomtram in Zeeland, waardoor het vervoer over die staven belemmerd en onveilis gemaakt werd, en hem veroordeeld tot 7 dagen gevangenisstraf en f 75 boete, alsmede in de kosten. Het boven bedoelde feit bestond in het moedwillig leggen van eene straatkei op de rails van den stoomtram te Ylissiugen, in den avond van 15 December jl., waardoor wel is waar geene ongelukken zijn ont staan, maar welke daad toch schromelijke gevol gen had kunnen hebben. De Nederlandsche Rijnspoorweg-Maatschappij heeft eene bijzondere dienstregeling gedurende de Pinksterdagen tusschen Arnhem, Oosterbeek, olf- hezen, Ede en Wageningen vastgesteld. Ook zullen zes extra avondtreiuen in verschillende richtingen loopen, waarop gewone en retourbiljetten geldig zijn. Als eene bijzonderheid wordt medegedeeld, dat dezer dagen bij een ingezeten van Haarlem een leeuwerik is gestorven, welk diertje niet minder dan 25 jaren oud is geworden. Gedurende 24 jaren was de vogel een beste zanger, alleen het laatste jaar was hij stom. In het Maastrichtsch bierhuis te Amsterdam maakte zekere A. H. A., kennis met twee personen en werden een paar glazen bier gedronken. De nieuwe kennissen hadden voor slechts f 2 een koperen horloge te koop. A. kocht het en om dat te betalen haalde hij van onder zijn kleedereu een zakje waarin ruim f 150, te voorschijn. Na don koop dronk men gezellig nog een glas bier en daarna vertrok het drietal. Op den N. Z. Voorburgwal gekomen, werd A. plotseling door de beide nieuwe bekenden aange vallen. 't Was niet twijfelachtig waaromin een oogwenk had een hunner het geldzakje in de macht, en beide zetten het op een loopen. A. wist niet wie zij waren, of hoe zij heeten, maar de politie was gelukkig genoeg om de gebroeders P. F. B. en J. F. B. te arresteeren en naar de cel te brengen, waarin die heertjes geen vreemdelingen zijn. In de te Amsterdam gehouden gewone alge meene vergadering van stemgerechtigde aandeel houders in de Nederlandsche Bank, is het dividend over het boekjaar 1881/82 bepaald op 197. Een driejarig meisje te Rotterdam, dat met haar moeder op een zolder was gegaan, klom ongemerkt in de dakgoot en viel vandaar op straat. Het kind werd zoo zwaar gekwetst, dat men aan het behoud wanhoopt. Te Veere is de brievengaar der geschorst wegens onregelmatigheden in de be handeling van postwissels. Onder Tilburg is een kind van 3 jaren door den stoomtram overreden en gedood. Een jongen van 9 jaren is te Hontenisse boveu van een ladder gevallen en zwaar gekwetst. Een jongeling uit Wageniligen had de onvoorzichtigheid, nabij Bennekom uit een in vollen gang zijnde tramwagen te springen; ten gevolge daarvan verkeert hij wegens hersenschud ding in bedenkelijken toestand. Dinsdagmorgen werd bij Grave het verminkte lijk gevonden van zekeren koetsier B. die den vorigen avond de markt te Uden met een zwaar be laden kar verlaten had. Hoewel er reeds geruchten liepen van aanranding en gewelddadigeu dood, heeft echter het geneeskundig onderzoek uitgemaakt, dat de ongelukkige vermoedelijk door zijn eigen kar is overreden. Een der schouders en eenige ribben waren verbrijzeld. De man laat een hulpbehoevende vrouw met zeven kinderen na. Het paard schijnt, nadat het zijn begeleider miste, omgekeerd te zijn. Ten minste het werd met de kar en de goederen ontdekt bij een herberg, waar het op zijn tocht van Uden naar Grave was gevoederd. Dinsdag nacht is bij zekeren V. Z., een 83- jarig grijsaard te 's Gravendeel, ingebroken. De inbrekers, die gemaskerd waren, hebben V. Z. eerst gebonden en hem een doek in den mond gestopt, zoodat hij niet om hulp roepen kon, waarna zij zich van eene som van vijftig gulden hebben meester gemaakt. De justitie heeft een onderzoek ingesteld. Per spoor werden gisteren uit Berlijn te Haarlem aangevoerd een twintigtal runderen, bestemd voor een slager aldaar. Dat was reeds de tweede bezen ding van dien aard in korten tijd. De tegenwoordige hooge veeprijzen schijnen de slagers naar buiten- landsche markten te doen omzien. Het vleesch is van eerste kwaliteit. Onder de werklieden, bezig bij den bouw van de cellulaire gevangenis te Groningen, is een werk staking uitgebroken. Een deel van hen, niet tevre den met het loon, heeft besloten den arbeid voor shands te laten varen. Ongeregeldheden hadden niet plaats. Ongeveer een honderdtal loopt nu zonder werk rond. De arrond.-rechtbank te Roermond heeft iemand tot 2 maanden eenzame opsluiting veroordeeld wegens het in betaling geven van een billet van 100 frank, dat niets anders Was dan eene reclame van een dentist. Ten overstaan van de notarissen Mulder en Canne is te Amsterdam een niet alledaagsche akte verle den. Zij betrof den verkoop van ééti meter grond in de Plantage, voor de som van duizend gulden. Men meldt uit Haarlemmermeer: Zondag avond jl. heeft in deze gemeente op het Rietland nabij Sloten een hevige vechtpartij plaats gehad tusschen personen, aldaar woonachtig en Duitschers die aldaar in de veenderijen werkten. De beide partijen waren gewapend met messen, hooivorken, bijlen, knuppels, enz., en sloegen er zoo geducht op los dat er eenigen zwaar gewond werden. Van een werd de duim zoo goed als geheel afgesneden, een ander ontving een hevigen slag met een bijl op den schouder, een derde ontving zulk een slag op het hoofd dat men het bloed bijna niet temperen kon. Er was zoo nagenoeg 100 man op de been. De politie echter was er vertegen woordigd door één gemeente-veldwachter, die al- Dezer dagen is te Berlijn oen schoorsteen geveegd zooals niet dagelijks geschiedt, 't Gold hier den schoorsteen van het muntgebouw te Berlijn, die gebezigd wordt om de dampen van 't gesmolten zilver en goud, waarvan munt wordt geslagen, te doen ontwijken. Al het roet, hetwelk zich daarin had verzameld, werd er zorgvuldig uit verwijderd en verzameld. Het zilver en het goud, dat gebezigd wordt om geld te munten, heeft een zeer hoogen hittegraad noodig om op voldoende wijze bereid te zijn; hij bedraagt voor zilver 1000 gr. Celsius, voor goud 1250 gr. C. De vloeibare massa moet ver volgens bekoelen en om de verdamping van het kostbere metaal daarbij zooveel doenlijk tegen te gaan, wordt de oppervlakte er van in den smeltoven bedekt met kleine sintels van steenkolen. Niettemin ontwijkt een groote hoeveelheid dampen en deze voeren goud en zilver mede. Do groote hoeveelheid roet uit den schoorsteen gekrabt, was de drager geworden van zilver en goud, dat in den vorm van dampen uit den oven was ontweken. Mot de noodige zorgvuldigheid is dit roet behandeld, om opnieuw met den smeltoven kennis te maken, ten einde in golouterden vorm weder te voorschijn te treden. Hoeveel zilver men op die wijze heeft terug ge vonden, wordt niet vermeld, maar voor ruim 4000 Mark aan goud heeft men weder in kas gekregen. Volgens eene mededeeling uit Petersburg aan de Pol. Corr is de Russische regeeriug voornemens hare vloot in de Zwarte Zee te versterken. De lichting voor het loopende jaar is in Rusland op 212,000 man bepaald. Hot aantal dienstjaren zal met één vermeerderd en tevens eene nieuwe categorie met éénjarigen dienst ingevoerd worden. Nog dagelijks worden berichten ontvangen over de Jodenvervolging in Ruslaud. Zoo meldt de Golos in een telegram uit Alexandria, in het gouverne ment Kherson, dat op 7 dezer schandelijke wanor delijkheden aldaar hebben plaats gehad. Verscheidene huizen, door Israëlieten bewoond, werden door het gepeupel geplunderd en vernield. In het zuidwesten van Rusland worden procla mation in Klein-Russischo taal tegen de Israëlieten in omloop gebracht. Zij dragen tot onderteekeDing: j>het revolutiounair uitvoerend comité. Er wa3 eenige hoop dat een der bedrijvers van den moord te Dublin gevat zou zijn. De mau, Charles Moore, die, toen hij in hechtenis genomen werd, bijna flauw viel, was Vrijdag pas van New-York gekomen. Hij had blijkbaar gevochten en was in het gelaat gewond, en zijn uiterlijk kwam overeen met dat van een der moordenaren. Later bleek echter dat hij onschuldig was. Er zijn lang zamerhand tal van getuigen opgekomen, die de misdadigers gezien hebben. Een officier der dra gonders, die van verre gezien had wat hij voor een gewoon standje* aanzag, riep de kerels toe, toen ze hem snel voorbij reden: Jongens, je hebt die twee wat al te ruw beetgepakt.* Hij heeft het uiterlijke van twee hunner beschreven. De outside- car op twee wielen, waarop ze zaten, is door velen gezien en de kar en het paard zijn beide nauw keurig omschreven. In Engeland acht men vrij algemeen Parnell en de zijnen zedelijk verantwoordelijk voor den moord, omdat zij vroegere agrarische moorden nooit krach tig en onmiskenbaar hadden afgekeurd. In Oost- Londen zijn er reeds stemmen opgegaan, dat men Parnell en de zijnen behoorde te lynchen, en de Londensche politie zal weldoen, door de Iersche radicale vertegenwoordigers onophoudelijk te be schermen. De prachtige stallen, die Napoleon III te Parijs liet bouwen, zullen worden gebruikt tot bergplaats van de beelden en andere voorwerpen, waarvoor in het Louvre geen ruimte meer is. Een schamel gekleed heer trad dezer dagen te Parijs bij een spiegelmaker binnen en vroeg den bediende naar den prijs van een allerprachtigsteu grooten spiegel. De bediende nam hem van het hoofd tot de voeten op en verwaardigde zich niet te antwoorden, waarop de ander den spiegel met zijn stok aan stukken sloeg. De verwoede bediende dreigde de politie in te roepen, doch de onbekende herhaalde bedaard zijne vraag. Drieduizend fran ken!* luidde thans het antwoord, waarop de vreem deling eene welgevulde portefeuille uithaalde, be taalde en heenging. Het bleek zekere H. geweest te zijn, een Noorsch houthandelaar, die een ver mogen moot bezitten van 15 millioen. Id het Weener brandproces werden Dinsdag de geneesheeren als deskundigen gehoord. Dr. Hoffmann verklaarde o. a. wat iedereen weet dat de ramp niet zulk een grooten omvang zou hebben aangenomen als op het juiste oogenblik de goede middelen waren aangewenddr. Haschek ging verder en meende dat men met ernstiger wil en doortastend handelende, tusschen 6.55 u. en 7.15 u. vele personen had kunnen redden. Verschillende deskuudigen verklaarden dat het onmogelijk, minstens onwaarschijnlijk was, dat Nitsche de gaskraan had uitgedraaid zooal3 hem wordt ten laste gelegd. Zij waren tevens van oordeel dat de olielichten, indien ze waren ontstoken, toch door den rook zouden zijn uitgebluscht. Ook werden onderscheidene verklaringen afgelegd die tegen de bouworde van het theater getuigen. Aan het slot der zitting nam het Open baar Ministerie, op grond der door de deskundigen afgelegde getuigenissen, de vervolging tegen den oud-burgemeester vau Newald terug en werd deze, gelijk de telegraaf reeds meldde, van verdere rechts vervolging ontslagen. f WERKENDAM, 8 Mei. Gewichtig iu hooge mate was deze dag voor onze gemeente. Was zij steeds, bestuurd door flinke, energieke mannen, een sieraad van het land van Altena, ook heden bleek dat schitterend bij de opening van het prachtige, ruime schoollokaal, dat, aan alle eischen van wet en verordeningen voldoende, zich iu de kom der gemeente reeds van verre door zijne grootsche af metingen en keurigen gevel onderscheidt. De plan nen, door den heer Schotel, architect te Rotterdam, ontworpen, werden eenstommig door den raad goed gekeurd en ofschoon (de aankoop van het terrein er ouder begrepen) daaraan eene uitgaaf van ruim 40,000 zou verbonden zijn, aarzelde men niet, daar waar de wet gebood, deze in ruime mate toe te passen. Het schoone gebouw, ingericht voor 328 leerlingen werd in ruim 7 maanden voltooid en reeds vroeg in den morgen van dezen dag was het geheele dorp in feesttooi gehuld. Allerwege wapperde de geliefde driekleur. Tegen 12 uur verzamelden alle leerlingen zich in het oude schoolgebouw en toen kort daarna de leden van den raad en beide schoolopzieners binnentraden, klonk hun uit ruim 300 kelen een krachtig »Welkom« tegen, op de wijze van het echt Vaderlandsch Wilhelmuslied. Daarua nam de heer J. J. van Tienhoven van den Bogaard, het algemeen geachte hoofd der gemeente, het woord, en schetste in korte trekken de geschiedenis der oude en die der nieuwe school, waarna hij ouder hartelijke dankbetuiging voor de aangename mede werking van alle leden van den raad en van den heer districts-schoolopzieuer het schoone gebouw aan don heer Mussert, hoofd der school, overdroeg, in wiens zorgen hij het onderwijs en de opvoeding der Werkendamsche jeugd mot vertrouwen bleef aanbevolen. Daarna richtte laatstgenoemde het woord tot de aanwezigen en nadat hij in de eerste plaats in naam der leerliugeu, in de tweede plaats in naam der onderwijzers voor het groote werk, dat hier tot stand mocht komen, alleu, die er het hunne toe bijdroegen, had dank gezegd, namen de leerlingen met een toepasselijk lied afscheid van het oude gebouw, om daarna zingend iu de rij de speelplaats over te steken en het nieuwe met een luidklinkend hoera!* te begroeten. Door krachtige samenwerking van allo ouderwij zers waren de leerlingen in enkele oogenblikkeu allen geplaatst, waar zij naar hunne vorderingen behoorden en nu werdeu de heeron door het hoofd der school rondgeleid om overal de noodige inlich tingen te ontvangen en het geheele gebouw nog maals te bezichtigen. Toen dit naar genoegen was afgeloopen, begaven de leerlingen zich weder in de rij naar het oude schoolgebouw, waar zij ruim schoots op allerlei versnaperingen werden onthaald. Een optocht van alle leerlingen en hunne onder wijzers door het feestelijk versierde dorp liep in do beste orde af en besloot het feest voor de kleinen, 's Avonds bood de Raad den Hoereu Schoolopzieners, den Architect en de Onderwijzers een diner aan, waar men onder prettigen kout en vele toosten tot zeer laat in den avond gezellig bijeen bleef, en waar ouder andere door een invloedrijk lid van den Raad deze onzes inziens gedenkwaardige woorden gespro- keu werden: >Zwaar zijn de lasten, door de nieuwe wet en de verordeniug op den schoolbouw op onze schou ders gelegd, maar waar de wet spreekt, past geen halfheid, helpt geen verachtelijk schipperen of knoeien. De uieuwe, flinke school staat daar, maar nu ook voor meer hulp gezorgd, want het beste schoolgebouw kan niet ten volle aan zijne bestem ming beantwoorden, zonder voldoende werkkrachten. Moge de Raad spoedig door het aanvullen van het personeel toonen dit gevoelen te beamen.* Als ik daar nu bijvoeg, dat het hoofd der school reeds door vier ouderwijzers wordt bijgestaan en dat in alle schoolbehoeften steeds in ruime mate wordt voorzien, dan behoef ik zeker niet te zeggen, dat het den districts-3choolopziener, den heer Sassen ernst was, toen hij afscheid nam met de betuiging, dat Werkendam, wat het ouderwijs betreft, in de voor ste rij staat der plattelandsgemeenten van Nederland, dat hij er trotsch op is de belangen eener derge lijke gemeente te mogen behartigen! o o o do

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 2