NOODNOOD Bekendmaking. Bouwmaterialen im te wm: J. Schumakei BCIllHUgiZIjl, Maurits Westerborg. A. SCHUMAKER, Naar Amerika! Openbare Verkooping MARKTBERICHTEN. zsor fijns Lederwaren, Burgerlijke Stand. 309de Staatsloterij. Gemengd Nieuws en Allerlei. Belangrijk Ongeveer 40,000 nieuwe Me selsteenen van verschille de soorten; Ongeveer 40 liektoliter g blusclite Kalk. Balken, Ribben, Mastsparre Ramen, Kozijnen, Deure Hardsteenen Dorpels, e< partij Riet, enz. Fonteinstraat A 259, 's Hertogenboscb. waarin Logement, op een der beste standen, met wel be klant Koffijliuis en Socië teit, Stalling en grootenTuin, Photographic Artistique Yisclistraat te 's-Bosch Rotterdam. n van 19, Steiger 19. Bij C. VAN BOEKELE op de Rade te Werkenlaa India Rubber Stempel Kantoor, Schrijf- en Te kenbehoeften, Kerkboeken en Bijbels Prins Ewanenburg aden pistool rondliep, doch alléén sts kon uitrichten, an van hooger loon door de eige- enderijen moet hoofdzakelijk de twist geweest zijn. bestuur van Friesland heeft de klassikaal kerkbestuur te Heeren- 3at bestuur heeft verklaard, dat ►or het aannemen van het beroep ierde, zonder voor Tjallebird geenszins gehandeld heeft in g der Synode, voor zoover in art. 72, alinea 3 en 4, Dp de vacaturen en hij dus >rden, afstand te hebben ge- naar Tjallebird, zoolang e kennisgevingen niet heeft oh van zijn gegeven woord alve aan het verzoek van den fceroepingswerk wederom aan worden voldaan beves- rmde gemeente te Tjallebird J om nog langen tijd vacant RECLAME. De ondergeteekenden hebben de eer hunne stadgenooten mede te deelen, dat zij zich tot een Comité hebben gevormd met het doel gelden in te zamelen om de vervolgde Russische Israëlieten, die een nieuw Vader land zoeken, te ondersteunen. Zij hebben zich daartoe als Comité aangesloten aan het Hoofd Comité tc Amsterdam. Binnen veertien dagen hopen zij bij de ingezetenen lijsten rond te zenden, waardoor dezen in de gelegenheid zullen gesteld worden van hunne belangstelling blijk te geven. Het zal onnoodig zijn eene aanbeveling hieraan toe te voegen. In het land der vrijheid is elk protest tegen onderdrukking welkom. Heusden, 9 Mei 1882. Het Comité: P. L. HONCOOP, Pres. ZIJNEN DE GIER. H. WUIJSTER. J. A. ESCHAUZIER. S. VERHAGEN. D. SCHOLTEN. M. DE JONGH, Secr. Ecnige dagen geleden is bij nacht het diep geladen vaartuig van schipper de H. op de Mer- wede bij Sleeuwijk door een onbekende oorzaak plotseling gezonken. Ter nauwernood hebben de schipper en zijn knechtje het leven gered. Alles moesten zij achterlaten. Met veel moeite en kos ten is het schip weer boven gehaald, doch door verschillende omstandigheden heeft het zooveel geleden, dat het onbruikbaar is. Daar het des schippers eenig middel van be staan is voor zijn gezin van tien personen en er niets verassureerd was, inoet hij geholpen wor den. In de naaste omgeving is daarvoor reeds iets gedaan, doch niet voldoende. Daarom gevoelen wij ons gedrongen een beroep te doen op de liefdadigheid van onze medeburgers om te hel pen, opdat het ontredderde vaartuig opgeknapt of hem een ander scheepje beschikt worde. Wie helpt iu deze? Tot ontvangst der liefde giften zijn de ondergeteekenden bereid. In deze courant zal van de ingekomen giften melding worden gemaakt. A. van de KOPPEL, Burgemeester van Almkerk. A. VERSCHOOR, Burgemeester v. Sleeu wijk en De Werken. A. den DEKKER, Lid der Prov. Staten. W. van EETEN, I). K. WIELENGA, Predikant. J. den BOER, Instituteur. VERTENTIEN. Getrouwd HENDRIK VAN WYLEN Wz. e n METJE VAN DER KOPPEL. S t e c n h o u w e r ij bij de Sociëteit de I Beveelt zicli aan tot het leveren en maken Grafm on urn entenDoop vontenSchoor steenmante en verder alles wat tot het vak beh 's-Bosch, Groote Markt B. No. 10. zijn op bestelling verkrijgbaar: uit de gunstig bekende fabriek van den A. KERKENBERG te Hasselt (België. Geene logieskosten te Amsterdam!! tssarissen der Ned. Amerikaau- atschappjj aan de aandeelhou- ■slag over 1881 luidt over het Aan het besluit tot uitgifte ïapitaal werd gevolg gegeveu, en oomschip Amsterdam* van de ;bt, en. voorts een nieuw van 3000 odam,« dat vermoedelijk in Juli zal komen, besteld, tchten van als naar Nieuw- een gevolg èn van de verbazende igeboden scheepsruimte, èn van tóe. Zij bedroegen dan ook in ƒ5000 per reis minder dan evendiger personenvervoer werd iwel hersteld, daar in '81 atvangen werd dan iu '80. Het oor allerlei omstandigheden, veel ►Schiedamwerd van nieuwe zien; de »Edam« vorderde, door verlies van schroefbladen, belang de Amsterdambeliep, door r, aanzienlijke averijdaarentegen Scholten,»P. Caland,« de rdam* in goeden staat en vrij 'erde een netto overschot op van na aftrek voor afschrijving en /een dividend van 9 van de 'aandeel van de nieuwe uitgiften >ld. 1 in het verslag do redeuon uit splitsing der lijn tusschen Rotter- m deden besluiten. De ondiepte foor Rotterdam en de daarmede n moeielijkhedeu leidden er toe idiepstgaande schepen van Amster- i van Rotterdam te doen afvaren, er in een naschrift op gewezen, concurrent van Nederland in het met de Vereenigde-Staten Ant- oncurrentie met die haven zeer vol te houden zijn uit het zoo- Rotterdam, indien de niet-vol- Mterdamschen Waterweg dit niet kte. De directie vertrouwt echter eu evenzeer, dat do maatschappij rrein tegenover de steeds scherper rrentie zal kunnen handhaven, en j met voldoening, hoeveel moeielijk- i6n de Maatschappij reeds is te boe zij zich trots dat alles heeft litgebreid. rtrek van de Willem Barents* Iblad: Bij het vertrek van do ie muziek van het zevende regi on den kolonel. Vijf sloepen met M. Wassenaer* begroetten de i passeeren der sluis; het wacht en de mannen in het want en op Buiten de sluis lag het barkschip ns Beynen,« dat juist uit Indië Het salueerde met de drie vlag- werd vergezeld door het kanaal >ot met Utrechtsche studenten, die ak en Scheltema uitgeleido deden, ren, die de vorige tochten hadden den de vrienden uitgeleide naar ut, de Engelsche landeigenaar, die ograaf drie tochten medemaakte, n overgekomen om de geliefde n uitzeilen en met het comité en t de noodige maatregelen te be de het zoeken naar de bemanning De heer Grant liet te zamen met Booth dezen winter een zeiljacht e hij zijn vriend, den heer Leigh zoeken gaat. Het gouvernement- ischvaarder met stoomvermogen deerd door deu veteraan der ijszee- Young. van de Barents* zalsteenhoopen embla en elders oprichten en daarin Jpetreflende weer en wind, ijstoe- «ffit ontmoeten de schepen elkander ►racht de Barentsonmiddelijk in n fiksche bries. Zonder een rif in net kleine scheepje zee in. rsïag van den hoofdingenieur voor ?er 1881, bedroeg het aantal stooin- ande in gebruik, op 31 December 11. 6424, geplaatst in 3213 fabrieken en stoomge- malen,988 zeestoomsch. en rivierb.,957 locomobiel, cn locomotieven. In deze opgaaf zijn niet begrepen de i stoomketels der locomotieven bij de spoorwegdiensten i noch die bij het departement van marine in gebruik, i In het jaar 1881 zijn door de ambtenaren van het stoomwezen 15,855 inspectiën verricht, tegen 14,492 in 1880. De bevindingen van het onderzoek kunnen aldus worden zaraengevat: 48 stoomketels verkeer den in direct gevaar, zoodat het gebruik tijdelijk moest verboden worden; 310 leverden indirect gevaar op eu moesten hersteld worden2511 hadden kleine gebreken en 3722 waren zonder gebreken. Onge vallen kwamen dit jaar niet ter kennis van het toeziend personeel. f HEUS DEN. Van 411 Mei. Ondertrouwd: J. A. Stalpers jm. 22 j. en A. M. Hexspoor jd. 28 j.; J. van Kooijk wedr. van J. van Es 33 j. en A. Vos jd. 2 6 j. Gehuwd: I. W. Rijnders jm. 35 j. en T. Prins jd. 32 j. Geboren: Maria Josepha, d. v. A. Dankers en M. Merka. Overleden: J. de Graauw geh. met A. Pij nenburg 75 j.; J. W. Burghouts, 7 m. t DUSSEN. Gehuwd: J. Reynaars met M. v. d. Pluijm C. Schoenmakers met J. v. d. Plujjm. Geboren: Cornelia Goverdina, d. van P. Ver hoeven en T. W. Donkersloot. Overleden: Adriana eu Martinus Wintermans tweel., 2 m.A. Rijken, echtg. van H. Appeve, 80 j. t ALMKERK. Van 18 April9 Mei. Geboren: Adriana Cornelia, d. van A. B. Snoek eu M. van Bergeik Frans, z. van A. de Vette en E. Treffers Johanna, d. van J. W. Dolislager en J. G. BrauderhorstJohanna, d. van C. Pruij- sen Petronella, d. van P. de Koning en F. Rou- bosJan, z. van A. Vink en C. Pruijssen. Overleden: G. Heijstek, 5 m.H. dj Koning 20 j. J. Dolislager, 12 d. KANTONGERECHT HEUSDEN. Zitting in strafzaken d.d. 5 Mei 1882. Wegens overtreding van de wet tegen de openb. dronkenschap zijn veroordeeld J. R. te Werkendam, 3. of 3 d. gev.G. H. te Woudrichem 2. of *3 d.A. K. te Gorinchem 3. of 3 d.W. v. D. te Dussen 3. of 3 d.J. v. D. te Dusseu 3. of 3 d.C. V. te Werkendam 3. of 3 d. C. S. te Veen 11. of 5 d.; J. v. P. te Gorinchem 12. of 6 d.B. V. te Loon op Zand 11. of 5 d. B. A. de M. te Druuen ƒ5. of 3 d.; H. V. te Hedikhuizen 4 X 11- of 4 X 6 d.A. v. W. to Aalburg 3. of 3 d.; H. S. te Wijk ƒ3. of3d.; J. v. d. W. te Haarsteeg ƒ5. of 3 d.; A. B. te Hedikhuizen ƒ4. of 3 d.J. B. te Eetheu2X/3. of 2 X 3 d.; J. H. te Heusden 3. of 3 d.; G, B. te Heusden j 3. of 3 d.I. K. te Drunen 4. of 3 d.W. R. te Eethen ƒ2. of 3 d.J. li. te Eethen 3. of 3 d.; A. v. d. B. te Haarsteeg ƒ5. of 3 d.L. M. te Aalburg 2. of 3 d.C. W. te Heusden 3. of 3 d. Verder zijn veroordeelde. B. te Sleeuwijk, jacht- delict J 10 of 3 d.; M. W. v. O. te Werkendam, nachtgerucht 7.50 of 3 d.; M. S. K. te Woudri chem, kinderarbeid in schooltijd 2. of 2 d.L. do Gauw te Elshout, ijkwet 10 of 2d.; F. Deenen te Hedikhuizen, id. f 10. of 2 d.; A. V. te Aal burg, voerwezeu 3. of 2 d.W. B. te Aalburg, id. 3. of 2 d.M. K. te Wijk, id. 3. of 2 d. Vrijgesproken: J. T. te Gorinchem, voorwezen; P. G. en A. F. M. te Heusden wegens zingen. Prijzen van 100 en daar boven. 2o Klasse. Trekking van 9 Mei. Prijs van 1500 nos. 11247 en 13633 1000 no. 5730 400 nos. 4432 eu 19930 200 nos. 4543, 8530 en 10364; ƒ100: nos. 5904, 6026 en 18973. 2e Klasse. Trekking van 10 Mei. Prijs van 20,000 uo. 6722 2000 no. 7428 1000: nos. 6941 en 13640; 400: no. 15283; 200 nos. 3154 eu 13031 100 nos. 892, 4010, 6414, 11657, 15658 en 18106. 2de Klasse. Trekking van 11 Mei. Prijs van 100 no. 4424. Een driftige vischvrouw. Het is een bekend feit dat de Amsterdamsche vischvrouwtjos niet voor de poes zijn en als zij beginnen haar op do tanden hebben. Geen wonder dus, dat hij die het waagt hen te beleedigen, verslagen uit den strijd wederkeert. Wilhelmina P. vischvrouw van beroep, ziet scheel en moet dientengevolge nog al eens wat verduren van de straatjongens, die ongalant genoeg zijn haar uit te schelden voor scheel mirakel. Vooral een zekere Johannes Evert S. maakt het haar erg lastig en schept er vermaak in haar telkens aan dat scheelzien te herinneren. Op 31 Maart 11. ge schiedde zulks andermaal, Wilhelmina P. werd boos, zóó boos, dat zij, wellicht indachtig aan den strijd van David met den reus Goliath, wel niet een slingersteen, doch een steen ter hand nam, dien haren jeugdigen belager naar het hoofd wierp, waar door de laatste aan het voorhoofd werd gewond en hevig bloedde. Getuigen waren daarbij tegen woordig, men ging naar de politie, deze maakte een proces-verbaal op van het gebeurde, hetgeen de openbare terechtstelling van Wilhelmina P. ten gevolge had. De beklaagde bekende aan de Rechtbank deD steen te hebben geworpen, omdat zij gescholden werd; de getuigen constateerden dat de verwonde hevig had gebloed, terwijl de verwonde nog duidelijk een litteeken had aan het voorhoofd. De knaap kreeg een ernstige vermaning, daar hij door zijn kwajongensstreken de aaulcidende oorzaak tot het gebeurde was geweest, waarna het O. M. bij monde van den Substituut-Officier van Justitie Mr. Stheeman tegen Wilhelmina P. zeven dagen celstraf eischte. Hebt u nog iets tot uwe verdediging te zeggen vroeg de voorzitter. Ik laat het aan uwe beleefdheid over,* ant woordde de beklaagde, waarna zij de audiëntie verliet. G. P. N. De stille weldoener. »Ik zie geregeld alle intee- kenlijsten voor liefdadige doeleinden na* sprak een vriend tot een zeer gefortuneerde dito maar jou naam zie ik er nooit op!* Heb je dan nooit er op gelezen: van N. N. zooveel ►Jawel ►Nu dat ben ik Te min. Vader. Toe, Karei, reken me eens even die schoenmakers-rekening na, of er geen fout in is. Zoon. Maar papa, hoe kunt u zoo iets van me verlangen Ik ben al aan de vergelijkingen mot drie onbekenden hoe kunt u denken, dat ik me met zoo'n bagatel opbond! Twee manden. Tante. Maar kind waar kijk je toch zoo naar? Wat zie je toch aan me gezicht? Kind. Wel, ik heb mama aan papa hooren ver tellen, dat u met twee monden praat en nu kijk ik waar de andere zit. Bij de theoretische les. Ouderofficier. Het afgescho ten projectiel valt op den grond, deels door zijne eigene zwaarte, deels door de aantrekkingskracht der aarde dit laatste echter geloof ik niet, f Waalwijk, 12 Mei. Vee aanvoer dragend veel zeer willig. Boter: 819 KG. 1.03 a 1.24 per KG. f Dussen, 11 Mei. Prijzen der boter 1.09 a 1.22 per kilo. Aauvoer 225.9 kilo. Ticl, 8 Mei. De aanvoer van de meeste artike len op. de Graanmarkt noemt sterk af. Tarwe gaarne met 20 a 30 cis. hooger betaald. Rogge traag als voren. Gerst alleeu ter zaaiing te plaatsen. Haver goed opgeruimd. Erwten verlaten. Booneu prijshoudend. Zaden zonder aanbieding. Granen. Nieuwe Ru warige Ristar wej 11.50 a 13.00, nieuwe dito a jarige roodo dito a nieuwe dito 8.75 a 11.50. Rogge f 7.a 7.75 Gerst. Winter- 6.00 a 6.50, Zomer- 5.a 6.50. Haver f 3.a 5. Duivenboonen f 8.00 a 9. Erwten. Geld. Groene a Kroon- a Wikken a Gele a alles per H. L. Boter per K. G. 1.10 a 1.30. Eieren per 26 stuks 0.80 a 0.95. Aardappelen f 2.a 2.40 Kippen 50 a 70 ets. Vee. Varkens /"15a/46.— Biggen 6.25 a 16. Dordrecht, 11 Mei. Graanhandel noteerde: Tarwe. Jarige puike Zw., VI. en Overin. 12. a 13.Ov. goede en mind, 11.a 11.80. N. puike Zws. VI. en Overm. 10.50 a 11.80, goede 8.50 a 9.50, mindere en blauwe 6.50 a 7.50. N. Zomer-Tarvv 7.80 a 8.80. N. Kanada 8. a 9.Zws. Witte per 100 ft a Rogge. Nieuwe Zceuwsche en VI. 8.a 8.20. Overm. 7.60 a 7.80. Gerst. Winter, Zws. eu VI. zakm. 6.50 a 7.30 dito gestort 7.40 a 7.70 dito Overm. eu Fl. zakm. 5.50 a 6.70. Zomer, Zws. en VI. zakm. 6.00 a 6.50 gestort 7.Overm. en Fl. zakm. 5.50 a 6.00. Spelt, f 3.80 a 4.50. Haver. Voeder- 3.20 a 4.50. Dito dikke 4.— a 5.50. Paardenboonen. 6.50 a 7.—. Duivenboonen. 7.a 8.50. Bruine Boonen. 6.00 a 10. Witte Boonen. 7.a 12.00. Blauwe Kook-Èrwten. Nieuwe 8.- Voeder dito 7.50 a 8.25. Boekweit. N.-Br. en Frausche Maïs. per 100 kilo. Kanariezaad. f 9.50 a 10.50. Koolzaad. Zeeuwsch en Ov. 61 a per per Oct. 353. Lijnzaad110/111 ft Petersb. 105 ft Memel ƒ220.110 ft Azof 270, 115ftKertch Raapolie, f 33 a 33.25 Najaar 32,75. Lijnolie, vl. 28.50 a 28.62;i, p°. April p°. Mei Zomerm. 28.75. Najaar 27.50 a-.— Petroleum. Loco 8.50 a 8.625. Najaar 9.50. Eutr. Charlois. Raapkoeken. Harde 92 a 100 de 1040 stuks. Lijnkoeken. Harde 9.a 9.50. Zachte 13 a ƒ14 de 104 stuks. -. a 9.00. p. 2100 k. Almkebk, 1 Mei 1882. is de geluksaaukondiging van SAMUEL IIEKSCHER Senr, in Hamburg, welke zich in het nommer van heden onzer courant bevindt. Dit huis heeft zich door zijn prompte en stilzwijgende uitbetaling der hier en iu de omatreken gewonnen bedragen eene zoo goede faam verworven, dat wij al onze lezers aanbe velen op die advertentie acht te geven. Genderen, j Mariënwaard, 11 Mei 1882. {Gem. Beest BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Herpt en Bern; Gelet op art. 22 van bet Reglement op de open bare Wegen en Voetpaden iu de Provincie Noord- Brabant dd. 8 Juli 1874 (Prov. blad No. 21.) Doen te weten: dat de Legger der openbare Wegen en Voetpaden in de gemeente Herpt en Bern, door H.H. Gedepu teerde Staten van Noord-Brabant bij besluit van 13 April 1882, G. No. 246,1ste Afd., is vastgesteld en op do Secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage is nedergelegd. Herpt, den 4e Mei 1882. Burgemeester en Wethouders voornoemd, T. VAN BOKHOVEN. De Secretaris, J. BUIJS. VAN vax ,7 Notaris LANDRÉ te Vlijmen, voornemens op Dinsdag 16 Mei IS? ;^i5S^dcs voormiddags 10 uren, ten verzoe van JAN DE VAAN, te Vlijmen, op den dijk daar bij de woning van Adr. van Kuljk en ver( bij L. Mommegsteeg aan den molen, VOORTS: Prijzen beneden GOEDKOOP MAGAZIJN van fijne Galanteriën en Byouteriën 9 Hofleverancier van Z.M. den Koning. Specialiteit, in Christofile Zilverwerken, BRONZEiV, NICKEL, CUIVRE POLI, VERZILVERD- en VERGULD METALEN ARTI KELEN DE LUXE. Odeur- en Toilctbcnoodigdhcdcn. Japansch Verlakt en Porceleinen Goederen. M "C. Te koop aangeboden op een groot dorp in GELDERLAND, een onlangs nieuw gebouwd, hecht, sterk en wel doortimmerd HUIS, bevattende 2 groote Zalen, 7 groote en kleine Kamers, Keuken, ruime Kelder, lliuke Zolder, etc. Franco brieveu worden ingewacht onder de let ters ABC, aan het bureel dezer courant. wordt ingestaan. i VERVAARDIGING VAN: Salon-, Kabinet- en Visitekaart-Portretten, Email- lés-en Stereoscoop-Portretten, Instantanés, Groepen, Piiotograpliië» voor Bidprentjes, Reproducties uaar Schilderijen, Gravures enz. en Vergrootingen in alle geuresv ONVERANDERLIJKE LICHTDRUK. ALSMEDE xb— /A, Jirecte èV in—ii i wMMwmawi i uu w xmen—i Per speciaal voor passagiersvervoer ingerichte snelvarendB 1! Klasse Stoomschepen Surrey, 17 Mei. Pollux, kapt. Mallinckrodt, 21 Mei. Stella, kapt. llarmsseu, 31 Mei. Jason kapt. Ilinlopcn, 7 Juni. Castor, kapt. Visser, 14 Juni. Nemesis, 21 Juni. I_,a.a.g@te E*a.ssageprijzexi!! Nadere informaties adres: te Amsterdam, Rotterdam, Groningen, Eenlingen, Hamburg of hunne Lekende Agenten.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 3