KINDERLOOPWAGEN NIEUW! BILLARTFABRIEK. 12 stnts REPRODUCTJEN naar alle Hieuwste StoïTen voor het Seisoen. Th. J. JANSEN iur i -Mill OVERHEMDEN-FABRIEK. rs HIH T Q Cc E H BOSCH. v Magazijn van FRANS ROOI J ACKERS, Volledige Ameublementen H. F. ONDERWATER Co., F A B RIEK AN „TE HUIS", Sigaren-Magazijn. Havana Sigaren. 400,000 Mark Jsentlial êc Co., Nieuwe Atlas der Wereld, B. 29 PENSMARKT, W. STEINMANN, Wed. W. L. Ituijk Zoon, Oppert 148, ROTTERDAM, zeer BILLIJKE PRIJZEN. PORTRETTEN. voor 50 Cents. PORTRETTEN, voor f 2. Dordrecht. WARBURG Co. j. kuyper, No. 451. Scliapcnmarkt, 's-Hertogenboscli. No. 451. Mr. TAILLEUR, Kerkstraat A 118, nabij de Markt, ij van liet huis Alexandre, père et fils te P a r ij s. PIANINO'S, van Ludwig Tietz te Berlijn en andere beroemde Eransche en Duitsche fabrikanten. OUAY-VAN DEN JUERGH, Kruisstraat H. 15T. 's-Hertogenboseh. MrMeubelmaker voor Salon-, Eet-, Zit- en Slaapkamers, Op nieuw stoffeeren van HlllJIUlLHX spoedig en billijk. 's-Hertogenboseh. Kruisstraat H. 157. Houttuinen, A 241, Dordrecht. EN AANVERWANTE PRODUKTEN. Tijdschrift tot gezellig onderhoud, „TE HUIS", Tijdschrift tot gezellig onderhoud, 20 Cents. C. Keijzer. 30 Mei a. s. H A M B U R G. c' 23 Mei 1882 Samuel Hekscher Senr. openings-uren Stoomboot Stad Heüsden. Stoombootdienst Heusden's Bosch. Maasstroom. Zomerdienst 18S2. 's- HERTOGENBOSCH. allen goed en van droog hout gemaakt, aan matige prijzen. VAN SPECIALITEIT VAN Schapenmarkt B 319 Js-BOSCH. te winnen. Uitnoodiging' tot deelneming aan de Winstkansen 8 Millioen 940,275 Mark Wie den kinderen het leeren loopon vergemak kelijken wil, bestelle een KINDERLOOPWAGEN bij Fabriekant te Kpe. Teekening en prijscourant gratis. Verkoopers gevraagd in alle plaatsen. naar Photografiën in alle grootle, koo ond ook, op ALBUMFORMAAT, De Photografiën zijn alle uitstekend gelijkend en keurig net afgewerkt. Alle Boekhandelaren nemen hierop bestellingen aan. Bij toezending van het bedrag per postwissel of in postzegels met, het Portret, dat men franco terug ontvangt, worden alle bestellingen door ons binnen enkele dagen uitgevoerd en franco toege zonden. Proeven van Reproductien zijn voor- handen in den Boekhandel van L. VEERMAN te Heusden. Bij C. F. STEMLER te Amsterdam is uitgegeven: 12e druk. In handig folio formaat niet 33 gekleurde kaarten, prijs ƒ6.50 en llink gebonden 8.75. Verkrijgbaar bij alie Boekhandelaren en voorhan den in den Boekhandel van L. Veerman te Heusden. Uitgave van J. F. VAN DRUTEN te Sneek. 1. De reglementen en besluiten voor de Ned. Herv. Kerk met aanteekeningen en een uitvoerig alph. register voorzien, door G. Bruna, 6e druk, waarin alles is opgenomen wat in 1880 kracht van Wet heeft. sm. 8o. 2.40, gebonden in linnen band 2.00. 2. De reglementen voor de Ned. Herv. Kerk, be nevens de voornaamste daartoe bekoorende Koniukl. en Synodale besluiten, met eeuige aanteekeningen en een uitvoerig alph. register voorzien, door G. Bkuna, 6e druk, waarin alles is opgenomen wat in 1880 kracht van Wet heeft. KI. 8o. 0.80. Evenals het eerste onmisbaar is voor kerkeraden en colleges van kerkvoogden, is het tweede onmis baar voor elk lid van den kerkeraad, notabel en lid der gemeente. De herhaalde drukken bewijzen genoegzaam de degelijkheid der werken. Verkrijgbaar bij alle Boekhandelaren en voor handen in den Boekhandel van L. VEERMAN te Heusden. Zomerdienst van af 8 Mei. Van Heusden 's Maandags 's morg. 3.15 Over. werkdagen 5.30 u Van Rotterdam Alle werkdagen 's nam. 12.45. Van Heusden: 's morg. 4.30, 's morg. 9.30 en 's avonds 4.30 ure. Van 's Bosch: 's morg. 7.30, 's nam. 2 en 's avonds 6.30 ure. J. J. SONDEREGGER, heeft de eer zijne geachte begunstigers de ONTVANGST te berichten der Het Coufectie-Magazijn is zeer ruim voorzien van Heeren-, Jongeheeren- en Kindcrklcedingstukken, waarbij uitmunten geheele zeer solide Costumes, zeer fijn bewerkt, van 17.50, de nieuwste mode, zoo mede Superfijne Üemi-Saisons van 14.en hooger; al deze stoffen zijn van zuiver Wol en kiimpvrij, waarvoor wordt ingestaan, de Kleedingstukken worden op zicht gezonden en bij verkiezing te ontbieden met een schoon assortiment Stalen, om de maat te nemen zonder prijsverhooging. Magazijn van Galanteriën, Parfumeriën, Byouteriën, Pendules, Groepen en Kandelabres, Leerwerk, Porcelein en Kristal. \j i JU 0.D B Heeren-Artikelen. Asphalt Dakpapier Een der meest gezochte tijdschriften, die in Nederland verschijnen, is dat tijdens een vierjarig bestaan niet alleen een groot aantal vrienden maar ook een uitgebreiden kring be gunstigers verwierf, en er thans op roemen mag burgerrecht verworven te hebben. De uitgever Aoodigt daarom alle liefhebbers van gezellige lectuur en prettige afwisseling uit zoo spoedig doenlijk in te teekenen op den thans ingetreden v ij f de n jaargang, die geopend wordt met eenige hoogst afwisselende verheden en eene groote verscheidenheid nuttig en leerzaam allerlei. Elke aflevering van bevat op 24 eompres gedrukte bladzijden 48 kolommen tekst, versierd met allerlei illustraties en kost slechts TE HUISi is dus het goedkoopste van alle bestaande Tijdschriften en ten zeerste geschikt de huisvriend van alle Nederlandsche gezinnen te worden. Men teekent in voor 25 ajleveringen, die een afgesloten boekdeel van 600 bladzijden met 50 platen vormen. ■»TE HUISwordt franco gezonden naar alle oorden des rijks, waar geen boekhandelaar gevestigd is voor f 6 de jaargang, waarover in 2 termijnen af 3 beschikt wordt. Als premieplaten zijn aan dezen jaargang gevoegd 2 fraaie, groote oleographiën, 73 X 51 c.M., een vnnter- en zomergezicht voorstellende, die a 90 cents per stuk afgeleverd worden voor tegemoetkoming in de kosten. Inieekeningen worden aangenomen bij alle Boekhandelaren, alsmede bij den Uitgever Amsterdam. II. EI SEN DEATH, Rokin 119. Dit beduidend bedrag is in 't gelukkigst geval eventueel de hoofdprijs, welke in de van de Hamburgsche regeering- uitgaande en met het geheele Staatsvermogen gewaar borgde Geldloterij te winnen is. De Loterij bevat 47,600 prijzen ten bedrage van 8,634,275 Mark, welke in 7 Afdeelingen of klassen naar onderstaande tabelle uit geloot worden. De trekkingen geschieden snel achtereen volgend voor de eerste trekking nemen wij bestelling aan tot den De hoofdprijs der loterij bedraagt zooals boven bemerkt is eventueel 400,000 Mk. verder zijn er prijzen van 250,000 Mk., 150,000, 100,000, 60,000, 50.000 en vele van 40,000, 30.000, 25,000, 20,000, 15.000, 12,000, 10,000, 8000, 6000, 5000, 4000, 3000, 2000 Mark enz. Tegen ontvangst van het bedrag voor de eerste trek king van Fl. 3,60 voor een geheel Origineellot, Fl. 1,80 voor een half Origineellot en 90 cent voor een vierde Origineellot verzenden wij deze Origiueeleloten (geene promessen) geldig voor de eerste afdeeling dadelijk aan den besteller. Het bedrag kan in Muntbilletten, Nederl. postzegels, per aaugeteekende brief of per Postwissel toe gezonden worden. Uitvoerige trekkingsprogramma's voe gen wij bij iedere bestelling, waaruit te zien is, hoeveel prijzen in iedere klasse getrokken worden. De ingeloopen bestellingen worden geregistreerd en dadelijk na de trek king ontvangen de bestellers de Ambtelijketrekkingslijst en de gewonnen prijzen. Onze Firma bestaat reeds over 50 jaren en is in Nederland genoegzaam bekend. Wij be tuigen tevens bet geeërde publiek onzen dank voor bet ons tot nu toe geschonken vertrouwen en zullen ook in 't vervolg alle bestellingen prompt en precies uitvoeren, alsmede de gewonnen prijzen dadelijk toezenden. Wij maken bierdoor nogmaals opmerkzaam, dat deze door ons geannonceerde loterij geene gewone onderneming is, maar dat de Hamburgsche regeering voor de stipste uitbetaling der gewonnen prijzen waarborgt. Uit hoofde van deze zekerheid, hopen wij op eene tal rijke deelneming en verzoeken de bestellingen direct te adresseeren aan Bankiers en Hoofdloterij-Kantoor. Tabelle van Uitlooting. 1 kl. 1 a 12,000 Mk., 1 a 5000, 1 a 4000, 1 a 3000, 1 k 2000, 2 a 1000 2000, 3 500 1500, 5 a 300 1500, 10 a 200 2000, 25 a 100 2500, 50 a 50 2500, 3900 a 20 78000, te zamen 4000 prijzen 116,000 Mk., verder 2. kl. 4000 pi-ijzeu 210,620 Mk., 3. klasse 331,150 Mk., 4. klasse 452,100 Mk., 5. klasse 415.600 Mk., 6. klasse - 351,655 Mk., 7. klasse 27,600 prijz. en 1 premie 6.757,150 Mk. 4000 prijzen 4000 prijzen 2500 prijzen 1500 prijzen Hoofdwinst ev. 400,000 Mark. De winsten zijn door den Staat gegarandeerd. der door den Staat Hamburg gegarandeerde groove Geld-Verloting, waarin zeker gewonnen moeten worden. De winsten dezer voordeelige Geld-Loterij, welke volgens plan slechts 93,500 loten bevat, zijn De grootste Hoofdwinst is ev. 400,000 Mark Premie van 250,000 Mark 1 winst a 150,000 Mark 1 winst ii 100,000 Mark 1 winst a 60,000 Mark 1 winst a 50,000 Mark 2 winsten a 40,000 Mark 3 winsten a 30,000 Mark 4 winsten a 25,000 Mark 2 winsten a 20,000 Mark 2 winsten a 15,000 Mark 1 winst a 12,000 Mark 24 winsten a 10,000 Mark 3 winsten a 8,000 Mark 3 wiusten ii 6,000 Mnrk 54 winsten a 5000 Mark 5 winsten a 4000 Mark 108 winsten a 3000 Mark 264 winsten ii 2000 Mark 10 winsten a 1500 Mark 3 winsten a 1200 Mavk 530 winsten a 1000 Mark 1873 winsten a 500 Mark 101 winsten a 300 Mark 25 winsten a 250 Mark 85 winsten u 200 Mark 100 winsten a 150 Mark 27069 winsten a 145 Mark etc.etc. totaal 47600 winsten en komen deze binnen weinige maanden in 7 afdeelin gen tot zekere beslissing. De eerste winsttrekking is ambtshalve vastgesteld, en kost hiervoor het geheel origineel lot slechts f 3.60, of 6 Rijksmark. het halve origineel lot slechts f 1.80, of 3 Rijksmark. het kwart origineel lot slechts 0.90, of l'/s Rijksmark. welke door den Staat gegarandeerde originele loten (geen verboden promessen) tegen franco inzending van bet bedrag zelfs naar de verste omstreken verzonden worden. Ieder deelnemer ontvangt van mij benevens zijn origineel lot ook het met bet staatswapen voorziene origineel plan gratis en na plaats gehad hebbende trekking dadelijk zonder aanvrage de officieele trekkingslijst. De uitbetaling en verzending der gewonnen Gel den volgt direct aan de belanghebbenden prompt en onder de strengste discretie. Iedere bestelling kan men eenvoudig op een postwissel maken. Men wende zich daarom met bestellingen JUWiSP voor de aanstaande trekking tot met vertrouwen aan Bankiers- en Wisselkantoor te HAMBURG. van het Post- en Telegraafkantoor te Heusden Werkdagen. Postkantoor. Voorm. van 781/2 912, nam. 27Va u- Telegraafkantoor. Voorm. 912, nam. 2"Ufo u. Zon- en Feestdagen. Postkantoor. Voorm. van 79, nam. 21/a6 u. IWeg raaf kant oor. Voorm. 89, nam. 36 u. Voor Postwissels en Kwitantiën alleen op Werk dagen voorm. van 9—12, nam. 25 n. De busligting voor de verzending per Stoomboot geschiedt 's avonds te 11 ure.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 4