PLAATSELIJK NIEUWS. BINNENLAND. Burgerlijke Stand. Afloop van Aanbestedingen. pstaarte volkje is wel bruikbaar. Dichters ja schrijvers moet men in t hedendaagsehe •hina niet zotkendaarentegen wemplt het r van nuchtere, prozaïsche menschen, door need in allerhanden handenarbeid en vol oeste vlijt. De Chinees is een matig, ijve- g werkman, die kunststukken vervaardigt, faarvoor onze nijverheid het hoofd buigt, lij kent bijna geen behoeften, de levens wijze van de minsten onder ons, is hem geelde en wanneer dus eenmaal een bezen- ing van dit ras in ons werelddeel aan- mdde, zouden deze vreemdelingen met ucces den strijd tegen onze werkende klas- jen aanvaarden. Ze zouden een revolutie frengen in de loonen, want het derde deel an wat onze werklui ontvangen zou hun en rijkdom wezen. Er zou een wanverhou ding geboren worden, waarvan de uitkom- ten niet te voorzien zijn. Onze werkende klassen wenschen we voor iergelijke ramp nog lang bespaard. Onder- usschen zullen ze weldoen met de hier be- proken vreemdelingen in hunne deugden, ïun ijver en eenvoud na te volgen, opdat looit eenige werkgever reden hebbe naar ien verwisseling van onze landgenooten met jhineezen te wenschen. HEUSDEN, 19 Mei. Door de heereu L. A. L. Kortman Co. te Rot- erdam is een keurig nette catalogus in gereedheid ;ebracht van grondbewerkings-, hooibouw- en rraan maai werktuigen, bevattende een dertigtal af-' peeldingen met opgaven van prijs. Wij bevelen belanghebbenden ten zeerste aan zulk :en catalogus aau te vragen, die alsdan franco en costeloos wordt toegezonden. t VRIJ HOEVË-C VPELLETot predikant bij le CUr. Ger. Gemeente alhier is beroepen Ds. Lindeboom te Zaandam. t 's HERTÜGÊNBÖSCOÜleeraar in de oude talen en letterkunde aan het gymnasium alhier s benoemd de heer J. P. H. C. Grunding te Delft. t In Limburg leggen zich vele landbouwers thans meer dan ooit op de veefokkerij toe. Zij worden daartoe geleid door de hooge prijzen van het vee, die lang zoo wisselvallig niet zijn als die van landbouwprodukten. Vooral levert het lanfokken van varkens een ruim gewin, zoodat dan ook van dit bedrijf bij voorkeur wordt gebruik gemaakt. t DALEM. In de nachten van 12 op 13 en van 16 op 17 dezer zijn te Vuren en Dalem eer.e massa aardappelen op het vlakke veld afge vroren. VELü-DRIEL. Zondag bevonden zich alhier de officier van justitie, de rechter-comraissaris en de griffier uit Tiel, om een onderzoek in te stellen naar de oorzaak van een verleden Zater ag aldaar ontstane brand ten huize van zekere S. Er schijnen ernstige vermoedens te zijn gerezen tegen de vrouw van S. en zijn nog jeugdige dochter, althans tegen deze beiden is een bevel van aanhouding verleend en Maandag zijn ze gevankelijk naar Tiel overgebracht. GORINCHEM, 17 Mei. Bij gelegenheid van haar 20-jarig bestaan, is de vereeniging „Nut en Genoegen7' alhier voornemens een groote inter nationale tooneelwedstrijd uit te schrijven en daartoe uit te noodigen die Nederlandsche en Vlaamsche tooneel maat schappijen, wier doel het is de meester stukken van Nederlandscheen Vlaamsche schrijvers' ten tooneele te voeren. De Kamer meent dan ook door het verwezenlijken van dit plan, niet alleen haar 20-jarig bestaan op de haar meest waardige wijze te vieren, maar daarmede ook aan de inge zetenen van Gorinchem en omstreken eenige nuttige en genoegelijke avonden te verschaffen. Door het uitloven van aanzienlijke prijzen, voor de beste opvoering van drama's en blijspelen, hoopt zij, dat de meest bekende Nederlandsche en Vlaamsche vereenigingen van uiterlijke welspre kendheid, aan hare uitnoodiging zullen gevolg geven. Het aantal voorstellingen zal 8 bedragen, die om de 3 weken, te beginnen in October, zullen gegeven worden. Op Woensdag 24 dezer zal aan het Els- hout, gemeente Nieuw-Lekkerland, eene vereenigde vergadering gehouden worden van het Overwaards- bestuur. In deze vergadering zullen de rekening over 1881 en de begrooting voor 1882 behandeld en de nieuw benoemde Hoofdingeland, de heer G. de Bruijn, te Schelluinen, geïnstalleerd worden. De rekening over 1881 heeft voor ontvangst f 31221,70; voor uitgaaf f 29772,ll5 en sluit alzoo met een batig saldo van f 1419,555. De begrooting voor 1882 heeft voor ontvangst jen voor uitgaaf f 30743,53s ALMKERK, 17 Mei. Door stemgerechtigde iigelanden van het waterschap „den Duil" werd sillier den 12 dezer eenc buitengewone vergade ring gehouden, die door eenige belanghebbenden ra gemeld waterschap aan den voorzitter vol gens art 45 algem. regiem. ter zameuroeping wis verzocht, tot bespreking van voorloopig on derzoek van een stoomgemaal, ten behoeve van dezen aanzienlijken polder. Bij groote meerderheid van stemmen (49 tegen 9) is het volgende besluit genomen Het bestuur bijzonder te machtigen ter raad pleging van een deskundige op technisch gebied ti| deze dienaangaande met eene speciale opne ming te belasten, daarvan behoorlijk gedetailleerd verslag op te maken met berekening van alle kosten en onderhoud, ten einde aan ingelanden kenbaar te maken, en daarna inet grondig oor deel aan eene finale beslissing eener algeineene vergadering te onderwerpen. Nadat deze on- derwerpelijke zaak duidelijk door den ingeland, den heer A. B. van Tienhoven was toegelicht, is dit voorstel in vereeniging met de heeren W. van Eeten en A. Nieuwenhüizen medebelangheb- benden schriftelijk ter tafel gebracht en ver volgens door den heer W. van Eeten breedvoe rig besproken en verdedigd geworden, met dit gevolg dat het in bedoelden gunstigen zin bijua eenparig werd aangenomen. Wij hopeu dat het resultaat van onderzoek over deze belangrijke aangelegenheid ook tot eene gewenschte nadere beslissing aanleiding zal kunnen geven. Door eenige bewoners van den Uppelschen hoek is aan het bestuur dezer gemeente een adres ingediend, inhoudende verzoek tot de oprichting eener 4de openbare school in dat gedeelte dezer gemeente. Welk verzoek is van de hand gewezen. Als een gevolg der nieuwe drankwet zijn de drie gelegenheden tot verkoop van sterken drank, welke er te Uitwijk bestonden, opgeheven. In de op gisteren gehouden vergadering van de afd. Alinkerk der vereeniging „Volkson derwijs" is besloten tot de oprichting eener volks bibliotheek. De hh. C. v. d. Beek, P. R. v. Andel en J. W. Kobus zijn tot leden der commissie over die bibliotheek benoemd, terwijl de heer J. C. W. M. v. Sittert, voorzitter der afdeeling, daarvan het hoofd zal zijn. In die vergadering is het volgend reglement vastgesteld. RIJSWIJK. De heer J. Corbeau, hoofd der 1 openb. school alhier, heeft tegen 1 Juli a. s. eervol ontslag uit zijne betrekking gekregen, j wegens zijne benoeming tot hoofd der openbare school te Zoeterwoude. Te Texel heeft een jeugdig kind van een schipper, die met zijn tjalkschip ten anker lag, in een onbewaakt oogenblik uit eeu ketel met kokende koffie gedronken, met het noodlottig gevolg, dat het kind eenige oogenblikken later op eene smartelijke wijze stierf. De gemeenteraad van 's Hertogenbosch heeft, tot bemaling der stad bij hoog water, van den fabrikant A. E. Smulders te Utrecht voor den tijd van drie jaren een stoomgemaal gehuurd, voor de som van f 2000 per jaar. Z. K. H. Alexander der Nederlanden, Prins van Oranje, heeft aau het 11. K. Kerkbestuur te Gorinchem een prachtig canapékussen geschon ken, als prijs in de verloting ten behoeve van de restauratie van het kerkgebouw aldaar. Een boeren-arbeider te Halluin, gehuwd en vader van 4 kinderen, had zich laten wijsmaken, dat in 't naburige Hijum een smid woonde, die de kunst verstond om van oude tinnen lepels geld te maken. Verheugd over deze ontdekking, begaf onze man zich derwaarts. Maar hij kwam te laat. De smid toch verzekerde hem, dat hij dit vroeger wel had gedaan, maar op eene aanschrijving van den Mi nister er van had afgezien. Evenwel er was uit komst te Oude Leije woonde een naneef van Tubal Kaïn, die eveneens de geheimen der kunst in practijk kon brengen. Daarheen richtte dus de man zijne schreden. Hier wachtte hem hetzelfde onthaal. Toch kreeg hij ook hier weer troost, door de betuiging, dat een smid te Stiens het werk van zijne collega's had overgenomen. Vol moed en vertrouwen werd nu de reis naar Stiens ondernomen, en wie weet hoe ver en waarheen hij nog wel gegaan was, indien hem hier niet de oogen opengegaan waren en hij had ingezien, dat hij om den tuin was geleid. Naar Het Vaderland verneemt, blijft Z. M. het ontslag van het Ministerie weigeren. Iu een later bericht meldt het blad ook nog, dat er Maandag ten huize van den heer Van L'jnden weder een Ministerraad is gehouden. De Standaard zegt dat het besef algemeen is, dat we het weer zonder een normaal kabinet van be ginselen moeten doen, maar dat dan ook niemand eigenlijk inziet waarom, als er toch een passe partout moet komen, Van Lijndens passe-partout niet evengoed te gebruiken is als eene nieuwe dito. Men verneemt dat na de verwerping ten tweede male van het handelsverdrag tussehen Erankrijk en Nederland gesloten, dit tractaat bij besluit van den president der Fransche republiek, is inge trokken. Dientengevolge zal Nederland met ingang van 15 Mei zich moeten onderwerpen aan de toe passing van het algemeen toltarief van Frankrijk. Te Venlo is een knaap op eene sigarenfabriek bij het stoken van de kachel zoo dicht bij het vuur gekomen dat zijne kleêren vlamvatten, zoodat deze hem van het lichaam brandden. Men vreest, dat \v.j er het leven niet 7.a\ afbrengen. Het schijnt, dat den Haag een ingezetene heeft die „Chef d'Hotel" heet; ten minste in het Nbl. v. d. B. komt een advertentie voor, waarbij be richt wordt dat J. J. N. Loretz te 's-Bosch en G. J. Chef d'Hotel te 's-Gravenhage onder trouwd zijn. Aan de maatschappij „De Schelde" te Vlissin- gen is opgedragen de aanbouw van twee groote ijzeren schroefstoomschepen, bestemd voor de vaart op Ned.-Indië, voor rekening der Rottcrdamsche Lloyd, en die de namen „Batavia" en „Soerabaya" zullen dragen. Zij zullen de volgende afmetingen krijgen: lengte 310, breedte 37, holte 27 voet, met eeu draagvermogen van 3000 tonnen. De machines (compound-systeem) zullen een vermogen hebben van 1000 paardenkrachten effectief. Maandag is te Utrecht de vierde algemeene vergadering gehouden van de Nederl. Vereeniging tegen de Prostitutie, onder voorzitting van ds. Hel dring, te Zetten. Uit het verslag van het bestuur bleek, dat de Vereeniging in bloei toeneemt. Tot lid van het hoofdbestuur is toegetreden de heer S. R. Hermanidus, van Geldermalsen. Een uitvoerig verslag werd vervolgens door den voorzitter uitgebracht omtrent de verriehten der Vereeniging in het afgeloopen jaar, waaruit bleek, dat de openbare meening in Nederland zich steeds meer en meer ten gunste van het doel der vereeni ging uitspreekt. Na goedkeuring der rekening van den penningmeester en na het uitbrengen van ver slagen door eenige afdeelingen, werd een drietal gevormd, bestaande uit de heeren dr. van den Bergh te Schaarsbergen, Herraanides te Geldermalsen en ds. Daubanton te Zwolle, één van wie optreden zal als afgevaardigde bij de jaarlijksche algemeene con- ferentie van het Britschc en buitenlandsche Bond, welke in Sept. te Neufchatel zal worden gehouden. Vele punten zijn besproken, waaronder de vraag, of het nu reeds tijd is, om rechtspersoonlijkheid voor de Vereeniging aan te vragen; deze vraag werd algemeen toestemmend beantwoord. (Stand.) De St.-Ct. van 16 Mei bevat het Kon. besluit van der 3n Mei 1.1., tot onteigening van perceelen in de gemeenten Werkendam en de Werken en Sleeuwijk ten beiioeve van de verzwaring en de vei hooging van den Sasdijk, aanvangende aan de westzijde bij den Oosthavendam van de schutsluis te Werkendam en eindigende aan de oostzijde bij den bandijk van het Oudland van Altena. Door den Minister is goedgekeurd de overeen komst waarbij het onderhoud der paralel wegen en verdere kunstwerken langs de spoorbaan Zwaluw 's-Bosch, gelegen onder de gemeente Sprang, is opgedragen aan het bestuur van het waterschap „de binnenpolder van Sprang", tegen eene tege moetkoming van f 3330.31. Sedert Zaterdag 13 tot en met Dinsdag 16 Mei zijn aan de vischmarkt te Gorinchem afgeslagen 27 zalmen, van 8 tot 40 halve kilo's, prijs per 1/g kilo f 1.tot 1.10; en 634 elften en vinten, prijs per stuk f 0.07 tot 0.95. t HE WERKEN en SLEEUWIJK. Van 1—16 Mei. Ondertrouwd: Jan van der Stelt, jm. met Willemina van der Stelt, jd.; Teuuis Mijndert van Amrooij, jm. met Maaike Colijn, jd. Getrouwd: Josiuus Peter Heijkoop, jm. met Geertje Bakker, jd.; Peter Arie Colijn, jm. met Johanna Bras, jd.; Dirk Colijn, jm. met Jenneke Dankaarts, jd. Geboren: Geertrui, d. v. A. van der Stelt; Antonetta, d. v. J. Voor den Dag on A. Doedjjns Teuntje, d. v. J. Kant en P. van Hoven Aartje, d. v. J. Boel en C. Hanegraaff. Overleden: H. P. van Andel, 2 m. jm.; P. W. Vink, 3 m. jd.; M. Piek. echtge. van J. J. Pruijsen, 72 j.; P. W. van Weijgerden, 2 j. jm.; J. van Hemert, wed. van J. de Kruik, 77 j.; IC. Pruijsen echtge. van B. Brasond, 61 j. t DÜSSEN. Gehuwd: G. Leusvelt met A. Huigen A. van Moergestel met C. van Deursen A. vau Daaloa met J. de Jong. Geboren: Sijke, d. v, A. van den Assem cn T. van dor NatAdriaan Gerrit, z. v. J. de Graaf en H. van Breugel. WERKENDAM. Van 24 April8 Mei. Gehuwd: G. A. Versluis en G. Visser. Geboren: Geertrui, d. v. H. Knijl en G. Hol ster; Geertrnida, d. v. B. Kapel en M. vau Bockel Anna, d. v. C. Visser en G. Kraaiveld; Gerrit, z. v. A. Potters en L. van DijkCornelis, z. v. T. den Haan en W. A. v. d. Straaten; Anton, z. v. P. v. d. Heuvel eu A. A. van Oord. Overleden: C. Rijkevorst, 22 j.; levonl. kind van W. Baggerman en G. v. d. Werken; J. H. V. d. Berg 11 nj. - - M Aan het departement van waterstaat werd 17 Mei aanbesteed: 1°. het maken van verdedigingswerken aan den rechteroever van het Mallegat, tusschon de kilometerraaieu 128 en 124, onder de gemeente Dubbeldam, behoorende tot de Dordtsche water wegen. Miuste inschrijver C. Roskam Kz. te Slie- drecht, voor 16,7552°. de uitvoering van herstellingen en vernieuwingen aan de rijks-rivier- werken op de Maas, met het onderhoud dier work en vau 1 Juli 1882 tot en met 30 Juni 1883, in 5 perceelen. Minste inschrijvers waren voor hot le perceel, J. Kortenraat, te Meerssen, voor 11,227 voor het 2e, G. Straatman, te Linnen, voor 9536; voor het 3e, P. H. Creemers, te Maasbracht, voor 7188; voor het 4e, J. Hillen, te Grave, voor 13,840, en voor het 5e, A. Roijens, te Neder- hemert, voor 20,1603°. het verrichten van baggerwerk iu den Amer en het herstellen eu onder houden van de werken op het bovendeel dezer rivier aan de monden van het Oude Maasje en de Don ge, van 1 Jnli 1882 tot en met 30 Juni 1883. Minste inschrijver P. H. de Becker, te Empel, voor 8844; 4°. het maken van eene waterbezorging en tijdelijke inrichtingen op het station Kesteren en van een'-ge o yj Reglement voor de Volks-Bibliotheek te Almkerk. Art. 1. Ter bevordering van maatschappelijke kennis, zal in de gemeente Almkerk worden opgerigt eene volks-bibliotheek. Art. 2. De bibliotheek zal gevestigd zijn ten huize van den Voorzitter, die voor haar eene afzonderlijke bewaarplaats be hoort te bestemmen. Art. 3. Zij zal bestaan uit boeken, die ten geschenke zijn aangeboden, in bruikleen afgestaan of voor rekening der afdee ling aangekocht. Art. 4. De inhoud der boekwerken behoort in overeenstem ming te zijn met den geest der vereeniging „Volksonderwijs." Art. 5. Diegene die, ten behoeve der bibliotheek, boeken in bruikleen wenscht af te staan, is verpligt daarvan een bewijs af te geven, waarin behoort verklaard te worden, dat de afdee ling, bij vermindering of het verloren gaan van de geleende boeken, aan den bruikleener of zijne regtverkrijgenden geene schadeloosstelling zal verschuldigd zijn. Art. 6. Het toezigt over de bibliotheek zal door de afdee ling worden uitgeoefend. Art. 7. De boeken worden kosteloos ter lezing uitgegeven aan ingezetenen der gemeente Almkerk. Art. 8. Het beheer over de bibliotheek wordt opgedragen aan eene commissie van vier leden uit de afdeeling, waarvan de Voorzitter der afdeeling het hoofd zal zijn. De overige leden worden door de afdeeling voor onbepaalden tijd benoemd. Art. 9. Bij ziekte, ontstentenis of overlijden van den Voor zitter wordt diens plaats vervuld door het lid der commissie, dat van de aanwezigen het oudste in jaren is. Art. 10. De verkiezing ter vervulling der plaatsen, die door ontslag of overlijden openvallen, geschiedt binnen eene maand na dat openvallen. Art. 11. De benoemde, die in de vergadering der afdeeling tegenwoordig is, verklaart in diezelfde vergadering, die niet tegenwoordig is, binnen acht dagen na ontvangst van het be- rigt zijner benoeming, of hij die aanneemt. Art. 12. Wanneer een benoemde zijne benoeming niet aan neemt, geschiedt binnen veertien dagen een nieuwe keuze. Art. 13. Alle stukken, die van de commissie uitgaan, wor den geteekend door den Voorzitter en een lid. Art. 19. De commissie vergadert minstens eens in de drie maanden en voorts zoo dikwijls als de Voorzitter het noodig oordeelt of het door twee leden schriftelijk, met opgave van redenen, wordt gevraagd. Art. 15. De vergaderingen worden gehouden ten huize van den Voorzitter. Art. 16. De vergadering wordt belegd door den Voorzitter, die zorgt, dat elk lid schriftelijk daartoe wordt opgeroepen. Art. 17. De oproepingsbriefjes worden teu minste twee maal vierentwintig uren vóór het houden der vergadering aan de leden bezorgd. Art. 18. De commissie mag niet beraadslagen of besluiten, zoo niet de grootste helft van het bij art. 8 bepaald getal leden tegenwoordig is. Art. 19. Bij staken van stemmen beslist de Voorzitter. Art. 20. Wanneer het in art. 18 vereischt getal leden niet is opgekomen, wordt eene nieuwe vergadering belegd op de in art. 16 voorgeschreven wijze, met aanhaling in da oproepings briefjes der bepalingen van dit artikel. Evenwel behoeven er slechts vier en twintig uren tussehen de rundzending der oproepingsbriefjes en het uur der vergade ring te verloopen. In deze vergadering beraadslagen en besluiten de tegenwoor dig zijnde leden over de in de oproepingsbriefjes vermelde on derwerpen. Bij het aanwezig zijn van slechts ééu lid ten huize van den Voorzitter, wordt door hem alleen een besluit genomen over de aan de orde gestelde onderwerpen. Art. 21. De Voorzitter is belast met het ontwerpen en in schrijven der notulen van het verhandelde in de vergaderingen, welke notulen in de eerstvolgende vergadering door hem wor den voorgelezen. Art. 22. Hij zal eene naamlijst aanleggen en bijhouden, zoo wel van de boeken, welke het eigendom der vereeniging zijn, als van die, welke haar in bruikleen, hetzij voor bepaalden, hetzij voor onbepaalden tijd, zijn al'gestaau. Art. 23. Elk boekwerk ontvangt het volgnummer, waaronder het op de naamlijst voorkomt. Art. 24. De Commissie bepaalt den tijd gedurende welken de boeken ter lezing kunnen worden uitgeleend. Art. 25. De Voorzitter kan aan degefien die zulks verlangen, een boek ter lezing geven, tegen afgifte van een bewijs van ontvangst, waarin de tijd van uitleening zal vermeld worden. Hij is verplicht daarvan aanteekening te houden en in de eerstvolgende vergadering der Commissie daarvan mededeeliug te doen. Art. 26. De termijn van uitleening kan, op aanvrage van dengene die een boel? ter lezing heeft ontvangen, in bijzondere gevallen, door den Voorzitter voor hoogstens ééue maand worden verlengd, mits het verzoek daartoe acht dagen vóór het ver strijken daarvan aan hem zij kenbaar gemaakt. Art. 27. Voor zooveel van hem afhangt, zal de lezer een aan hem ter leen verstrekt boek in een' behoorlijken staat houden. Art. 28. Hij is verplicht een aan hem uitgeleend boek op den bepaalden tijd bij den Voorzitter terug te bezorgen. Wanneer door hem aan die verplichting niet wordt voldaan, zal de Voorzitter hem terstond aanmanen om het binnen drie dagen terug te geven. Art. 29. Bij overtreding van art. 27 en de laatste zinsnede van art. 28, zal den lezer geen boek meer worden uitgeleend. Art. 30. Voor het aankoopen en onderhouden van boeken, alsmede voor alle andere uitgaven, ten behoeve van de biblio theek te doen, zal jaarlijks een bedrag op de begrooting der afdeeling worden uitgetrokken, die op aanvrage der Commissie, zal kunnen worden verhoogd. Art. 31. De Commissie wordt gemachtigd tot het aankoopen en onderhouden zoowel van boeken als van alle andere benoo- digdheden, ten behoeve der bibliotheek. Art. 32. De commissie is gehouden om vóór den 4en van isdere maand, volgende op een afgeloopen kwartaal, aan de af deeling verslag te geven van den toestand der bibliotheek, met opgave van het in dat tijdsverloop ter leen verstrekte boek. Tevens zal zij daarbij overleggen de in art. 22 genoemde naamlijst, alsmede de lijst van personen aan wie boeken ter lezing zijn uitgereikt. Art. 33. De boekwerken, welke geen aftrek vinden en het eigendom der vereeniging zijn, kunnen ten haren bate door de 1 commissie worden verkocht. Het besluit tot dien verkoop moet evenwel door de afdce- 1 ling worden genomen. Art. 34. De bibliotheek kan door de afdeeling worden op- j geheven, indien het haar mogt blijken, dat daarvan geen ge- bruik wordt gemaakt. In dat geval zullen de boeken, welke aan de vereeniging in bruikleen waren afgestaan, terstond aan de eigenaren worden teruggegeven en die, welke het eigendom der afdeeling zijn, op de meest voordeelige wijze worden verkocht. Door de H.H. Holdert Co. te Amsterdam, uitgevers van „de Echo" wordt uitgeschreven een „nationale wedstrijd ter bevordering van kunstzin bij het Nederlandsche volk." Hieraan kan worden deelgenomen, door Ambachtslieden van 16 tot 25 jaren. A. Meubelmakers. Een Sigarenkist of Kastje, geheel naar eigen samenstelling. Een Eere-Diploma benevens eene som van veertig gulden. B. Schilders. Een beschilderd bord, bestemd om in een portaal boven een deur geplaatst te worden. Een Eere-Diploma benevens eene som van veertig gulden. C. Smeden. Keu vrijstaande gesmeed ijzeren Parapluie- Standaard, met berging voor 3 tot 5 regenschermen. Een Eere-Diploma benevens eene som van veertig gulden. D. Modelleurs. Het beste model in klei, gips of terra cotta, van een Bloetnenhanger in eene woonkamer. Een Eere- Diploma benevens eene som van veertig gulden. heerlingen der Hoogere Burger- Bag- en Avond-, Ambacht- of Particuliere Teekenscholen, beneden de 16 jaar. E. Het beste paar Teekeningen (eenvoudig opgewerkte schetsen) naar de natuur, van eenig Schoolmeubel. PrijsEen plaatwerk op 't gebied van eenig kunstvak of eene waarde van vijf en twintig gulden in geld. Jongens beneden de 13 Jaar oud (Leerlingen der Lagere School. F. Het beste paar Teekeningen, in zuivere omtrekken, zonder schaduw, van een vlak ornament uit gebogen lijnen bestaande, naar een voorbeeld uit een der verzamelingen van Jacobsthal, Molkknboeb of Grolman. Drie van de beste paren Teekeningen zullen worden bekroond met een boek in Prachtband, of w el in geld met eene w aarde van tien gulden ieder. G. Een Handsehoendoos van figuurzaagwerk. Model, grootte, houtsoorten etc., geheel vrijgelaten. Voor de schoonste en best afgewerkte doos, wordt als prijs gesteld, eene uitmuntende Engelsche Gereedschapkist, of eene geheel eompleete Doos, met al de gereedschappen voor figuurzagen, benevens eene Trap- zaagmachine, of wel eene waarde van twintig gulden. Voor Meisjes van 15 tot 20 jaar. H. Nuttige Handwerken. De beste Daines-Naeht- japOu naar eigen samenstelling. Prijseen Singer Trap-Naaima- chine. I. Fraaie Handwerken. De beste wit geborduurde Kinderjurk,, grootte vrijgelaten, bewerking naar eigen samen stelling. Prijs: een Hand-Naaimachine. Voor Meisjes beneden 15 jaar. K. Nuttige Handwerken. Het beste Poppen-uitzet voor een póp, groot 50 centimeter. Prijs: een prachtige Perry - Naaidoos. L. Fraaie Handwerken. Het best uitgevoerde Dekentje voor een Kamerwieg. Prijs: een gevoerde Werkmand met nécessaire-artikelen. Voor alle leeftijden. Beoefenaars van rechtlijnig teekenen, aanstaande Bouwkundigen. M. De beste Opmeting en Teekening (in lijnen) van een bouwkunstig détail, hetzij een poortje, venster, schoorsteen, zoldering, kamerbetimmering, geveltop, hekwerk, of iets derge lijks, gelegen aan den openbaren weg of in eenig publiek of particulier gebouw in de plaats der inwoning van den teekenaar. Prijs: eene som van vijftig gulden. Letterkunde. N. P o s i e. Woorden voor een Ncderlandsch Volkslied in drie coupletten of hoogstens 32 regels Het bekroonde vers zal in druk worden gegeven. Bij een lateren wedstrijd zal eene melodie voor dit stuk worden gevraagd. Prijseene soin van vijftig gulden. O. Proza. Eene vrijmoedige karakterbeschrijving van wijlen Z. K. II. Prins Hendrik der Nederlanden, hoogstens eene pagina 8°. druks beslaaude. Prijs: eene som van vijftig gulden.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 2