bracht, daar hij bemind wordt zoowel onder itë" militairen als onder den burgerstand om zijne groote kunde zoowel als oin zijn beminnens waardig karakter. tDe majoor H. F. C. Hardenberg van den general en staf te 's Hage is benoemd tot luitenant kolonel bij het 5e reg. infanterie en de kapitein E. C. P. Donnadieu van het 6e reg. inf. te Breda is benoemd tot majoor bij het 5e reg. inf. en is elk hunner belast met het bevel over een der bataljons te dezer stede. t MEEUWEN, 22 Mei. Als uitvloeisel van de drankwet had alhier de vorige week een bekeuring plaats van een koffijhuishouder, die gelag verleende in één der localen, waarvoor geen vergunning was verleend. t Als eeue bijzonderheid deelen wij mede, dat bij den lieer v. B. een kuiken met 4 pooten is uitgebroeid. t BAARDWIJK, 20 Mei. Door het waterschap de binnen- en buitenpolder in deze gemeente is het onderhoud en beheer der aan te leggen para- lel en andere kunstwegen in dezen polder gelegen, van den Staat der Ne lerlanden overgenomen tegen eene vergoeding van f 6721. t 22 Mei. Ook in deze gemeente werd heden middag eene koe door den bliksem doodelijk ge troffen. t ZUILICHEM. Zekere L. de G., oud 54 jaren, van wien kan gezegd worden dat hij alles ver teerd had, heeft zich in den tuin van zijn zwager door ophanging van het leven beroofd. t HAARSTEEG, 21 Mei. Heden werd alhier een echt landelijk feest gevierd in het bekende koffij- huis van Drieka van Oijen, dat opgeluisterd werd door tal vau bezoekers uit omliggende plaatsen. Het gold het koningschieten van de handfcoog- chutterij „Claudius Civilus," die, nog kort geleden pgericht, toch reeds bewijzen gaf van bedreven- leid in het kantoeren van pij] en boog. De heer J, van Engelen behaalde daarbij met 0 punten in tien schoten de overwinning, waar oor hij tot Koning van genoemd gezelschap werd uitgeroepen en uit handen van den hoofdman, den Heer van der Aa, het eeremetaal ontving. Onder de verschillende uitspanningen die op vele, plaatsen voor het aankomend geslacht worden gebezigd, bekleedt in deze streek onze voorvaderlijke behandeling van pijl en boog nog altijd de eere plaats en vindt men niet alleen op bijna elke plaats eene boogschutterij, maar merkt men daarbij ook schutters op, die bewijzen geven wat een ge oefend oog en gespierden arm vermogen. t HEDIKHUIZEN, 22 Mei. Heden namiddag woedde alhier een verschrikkelijk onweder, waarbij de?f bliksem sloeg in een gebouw behoorende tot het fort Hedikhuijzen, zonder dat daarbij persoon lijke ongelukken hebben plaats gehad. tHERPT, 22 Mei. Bij het onweder, dat beden namiddag alhier woedde, is een koe door den bliksem getroffen, in de weide van den Heer Jacobus Luijben te Luttelherpt. WAALWIJK. De vorige week werden twee personen door de marechausée alhier gevankelijk naar 's Bosch overgebracht. De een was zekere M. d. B., uit Waspik, iemand, die reeds verschillende veroordeel in gen wegens diefstal enz., tot een gezamenlijk bedrag van 13 jaren had ondergaan. Eerst den 24 April j.l. was hij uit de gevangenis te Leeuwarden ont slagen, na aldaar 7 jaren te hebben doorgebracht. Hij wordt verdacht onder Waspik-Boven, ge- ïeente Waspik, verschillende diefstallen te hebben tpleegd die de bewoners van dat gehucht sedert i- bet bestuur, omtrent den vóór hetVlieiistjp.ar 1882 te neffeir omslag. Te laat voor ons vorig nommer ontvingen wij het verzoek tot plaatsing van het jnWnde In i-enige couranten komt het berieht voor, dat door Dijk graaf e» Hoogheemraden van den Albiasser waard met Arkel beneden de Zuawe aan den heer Van Noorden te Papendrecht vergunning zoude zrjn verleend om een stoomtramweg aan te leggen en In exploitatie te brengen op den Merwededtjk onder de gemeenten Papendrecht. Sliedrecht en Gicssendam. Dit berieht is,onjuist j het waterschapsbestuur verleende alleen vergunning om in den Merwededijk in voormelde gemeenten de werken aan te leggen ten dienste van een tramweg. Vergunning om dit middel van verkeer door stoomkracht te eiploiterén werd door het waterschapsbestuur niet verleend, om de eenvou dige reden, dat de wet het in exploitatie brengen van openbare middelen van vervoer, niet van vergunningen heeft afhanke lijk gesteld. De politie op de wegen en de zorg voor Je veiligheid van het verkeer berust bij de gemeentebesturen en de burgemees ters; deze zijn das Je macht bij de wet en de provinciale ver ordeningen bekleeJ met de bevoegdheid en de zorg om bepalin gen te maken tot waarborg der veiligheid van het verkeer op de openbare wegen en dus ook op de rivierdijken. f-V. (lor. Ct.) B[NNKNl7xkNI). Sedert Woensdag 17 tot en met Vrijdag 19 Mei zijn aan de visclimarkt te Gorinchem afgeslagen 17 zalmen, van 1 tot 31 halve kilo's, prijs per xja kilo f 1.—- tot f 1.16; en 331 elften en vin ten, prijs per stak f 0.11 tot 0.99._ Een steur van f 30. Op bet adres van 82 steenfabrikanten, waarin zij hunne bezwareu maken tegen het voorschrij ven van net geonfuc van Belgischen steen bij den bouw der scholen van Krabbendijke en Hans- weert, heeft de Minister van Binnenlandsche zaken geantwoord, dat hun adres niet vatbaar was voor eene gunstige beschikking, aangezien de beoor deeling der bestekken, en dus ook van de te be zigen materialen, is opgedragen aan de districts schoolopzieners. Ingevolge dit antwoord, hebben adressanten zich thans tot den daarbij betrokken uit die betrekking, ingaande 1 .1 uiTTUêvodrzitier stelde voor dat ontslag eervol te verleenen, onder daukbetuigii'g aan den adressant voor de vele diensten gedurende 41 jaren aan de gemeente bewezen. Daarna kwam in behandeling het adres van C. Kleijn en vele anderen, waarin werd aangedrongen op herstel der maiktdagen op de tweede Paasch- Pinkster- en ook Kerstdagen, indien deze laatste op Maandag valt. Nadat de heeren Blankers en mr. Arriëns ge wezen hadden, de eerste vooral op de onzedelijkheid die oj) die dagen voorvalt en de tweede voorna melijk wees op de Zondagswet, werd liet adres in omvraag gebracht. Daar de stemmen staakten zal het voorstel in de volgende vergadering opnieuw in omvraag worden gebracht. t De gemeenteraad alhier heeft besloten tot oprichting van een cursus voor opleiding tot de akte van hoofdonderwijzer. Ter bestrijding der kosten zal van iederen onderwijzer, die aan de lessen deelneemt, eene jaarlijksche bijdrage van f 25 gevorderd worden. Bij de verkiezing van 1.1. Vrijdag is de heer A. I). Smits, alhier als Heemraad van den polder Gorinchem c. a. herkozen. Aangezien in de vergadering van 1.1 Vrijdag wegens het niet aanwezig zijn van het vereisebte getal stemmen, geene besluiten genomen konden worden, zal op Vrijdag 26 dezer andermaal eene vergadering gehouden wordèn van stemgerechtigde ingelanden van het Groot Gemeene Land van Arkel en van het Land der Zes Molens, ter behandeling van de rekening over 1881 en der begrooting voor 1882, alsmede een voorstel van bewaring gebracht. Bij zijn verhoor voor den politie-commissaris der 2de sectie veinsde hij zich van de pas volvoerde misdaad niets te herinneren doch kon hij op andere vragen volkomen helder antwoord geven. Toen hij werd gevat, had hij het mes nog in de hand. De moordenaar J. II. Wijnja maakte misbruik van sterkendrank, doch was bij liet volvoeren van de misdaad niet be schonken. Hij maakte dikwerf twist in het anders vreedzame gezin. Het knipmes, waarmede de daad werd bedreven, was des morgens scherp geslepen; Een onbezoldigd rijksveldwachter te Zevenhuizen, aangesteld om toezicht te houden op jacht- en visscherijovertredingen, is door het kantongerecht te Gouda veroordeeld tot 6 boeten van f 20, omdat bij zelf had gestroopt in gesloten jachttijd. Door Z. M. den Koning is aan de sociëteit „Momus" te Maastricht een gouden medaille geschonken voor den grooten wedstrijd van Neder- landsche tooneelkunde, door genoemde sociëteit bij gelegenheid van haar 44-jarig bestaan aange boden aan Noord- en Zuidnederlandsche Tooneel- maatschappijen en rederijkerskamers. Het begin van dien wedstrijd is vastgesteld op 1 Oct. a.s. eu 23 tooneel maat schappijen en rederijkerskamers zullen er aan deelnemen. Te Rijsen werd voor eenige dagen een daglooner de soin van f 188, waarvoor hij zijne koe ver kocht had, ontstolen. De man was radeloos en wist niet hoe weer aan een koe te komen. Ten einde raad, wordt er besloten eene waarzegster te raadplegen, om alzoo den dief in handen te krijgen. Dit wordt natuurlijk nogal gauw rond verteld, en wat gebeurt nu! Nog vóór hij een onderhoud met de bewuste waarzegster heeft, ligt zijn geld, in een papiertje gewikkeld, op een hoop aardappels op een deel. De dief, niet minder goedgeloovig dan zijn slachtoffer, had waarschijn lijk lont 1 geroken en was misschien bang dat zijn naam door liet onderhoud {met de waarzegster aan 't licht zou koiueu. De klei-aardappe!en worden in den Z. O. hoek dan Friesland reeds aangeboden voor 70 a 80 ets. per mud. Ouden van dagen ..herinneren zich zulk een prijs niet, en toch voorspelt men nog meer daling, daar overal nog grooten voorraad is. Men schrijft uit Drenthe; Overal malaise, behalve op de varkensmarkt. Er is thans geen schepsel zóó gezocht als een varken van zes weken, dat wèl opgevoed, tierig is en er veel belovend uitziet. Heugt het land lieden nog, dat zij met een dozijn 5 a 6-weeksclie knorrepotten ter markt gingen en niemand er naar wilde omzien, zoodat hij, die voor die 12 ook 12 gulden kreeg, tot de gelukkigen behoorde, is liet de waarachtige waarheid, dat iemand, die meende met zijne 12 kweekelingen weer naar huis te rijden, waar ze door moeder de vrouw gansch niet vriendelijk zouden worden begroet, er 15 in zijne onwillige armen van den wagen tilde en dus bij de 12 nog 3 ongevraagde en onwelkome logeer gasten in bet varkensappartement kreeg, nu is de liefde voor die dieren zóó groot dat dezer dagen een boer te D. voor 12 zesweekschc biggen f 144 kreeg. Te Maastricht heeft de burgemeester van een naburige Belgische gemeente een nacht in de arrestantenkamer doorgebracht, als verkeerende in een kennelijken staat van dronkenschap. Er zijn dit jaar weinig zwaluwen, eveneens als het vorige jaar; nu komen er berichten uit Italië dat aldaar honderdduizenden worden gevangen en e^eiL als emi delicatesse^ waardoor wij hier nruypo-pt genealogische plaat in lijst, voorstellende Do win ter iu de heraldiekvau dr. Seelheim te Utrecht een jachtgeweer met toobehooreu en vau de firma Do Haan liaveu, te Haarlem20 dozijn fles- schen bier. Dat de expeditie ook, voor zoover mogelijk, in den vreemde steun zal vinden, blijkt verder uit een brief vau den Russischen gezant bij ons hof aan den minister van buitenlaudsche zaken. (Daaruit ziet men, dat de Keizer aller Russen zijn toestem ming heeft gegeven voor de vestiging derNederl. expeditie te Dicksouhaveu, aan den mond der Yenissej, eu dat de uoodige bevelen zjju gegeven om onzen landgenooten behulpzaam te zijn.) Aangemoedigd door den landgenoot en beschermd door den vreemdeling gaat aldus onze expeditie, die tegen prima Juli zal uitzeilen, een toekomst te gemoet, waarin het succes zal blijken evenredig te zijn aan de genomen moeite eu betoonde zelf opoffering. c I)e heer Volck (te Utrecht) verklaart zich ten alleu tijde bereid de noodige inlichtingen te ver strekken aan belanghebbenden. In een Zaterdag jl. ten huize van den heer van Lynden gehoudeu ministerraad is, naar men iu don Ha ig beweert, door de ministers besloten, aan den naderen wensch des kouings te voldoen, om tot den terugkeer van Z. M. het bewind te blijven voeren. Do toestand van den generaal Vau der Heijden, die zich thans te Wiesbaden bevindt, is volgons de Sticht. Ct.i in de laatste dagen verergerd. De pijnen aan de oogwond nemen in hevigheid toe, en er bestaat ook ernstige ongerustheid voor het an dere oog. De schoonzoon van dèu generaal, officier van ge zondheid bij het Indische leger, die ook op Atjeh zijn wond behaudeld heeft, en die zich mot verlof hier te lande bevindt, is naar Wiesbaden vertrokken.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 2