BUITENLAND. PLAATSELIJK NIEUWS. BINNENLAND. Gemengd Nieuws en Allerlei. Burgei Afloop van' 309de MARK» prieeltjes. Ons toon eel ontvangt bijna zijn geheel repertoire uit het buitenland en oor spronkelijke stukken van meer dan alle- isrsche waarde, ziïn witte raven. De ro- nmtiek leeft nog in Schimmel, doch ver meit zich overigens in novelletjes en schets jes. 't Is ~alles klein, 't verwarmende vuur van den geest ontbreekt er aan. wen oud, zoodat bet a\\e warmte verloren 'sRERTO TENBOSCH.-De arrondissement*- stemden de beeren C. van Andel voorzitter, mr. heeft. Onze openbare gebouwen worden ge- rechtbank alhier heeft den Notaris J. G. L., die Dijckineester, llavenswaay, t\ is boom, Sant man, goten in een middeleeuwscb-kerkelijken den ~6 Nov. jl. zijne woonplaats 's Bosch heimelijk Huiler en Ai tuig Bosken. eeuw allen gloed mist. Zoo b Rijks voor de schepselen uit de 19de v. ons nieuw s-museum, zoo ook, verbeeldt u, het groote spoorweg-station van de hoofdstad. Hiermee sluiten we deze korte beschou wing naar aanleiding van de veroordeeling onzer schilderschool. Laat ons hopen dat de vereende pogingen om bij de natie het kunstgevoel op te wekken, een nieuw leven over ons uitstorten moge en nog eenmaal de tijd aanbreke, waarop Nederland in de schoone kunsten den ouden rang weder in neemt. f De kiezing K u)" F. Krol, sloeg van diens huis op dat van zijn plaatsen, beide stukken weiden voorgelezen, buurman J. van de Grindt, trof ia het voorbijga:! n Alvorens tot stemming over te gaan, vroeg de een meisje aan de knie, boorde een gat in den lieer Booii&ijer het woord en verlangde te weten of op het veranderen van den marktdag op Maan dag de goedkeuring niet werd vereischt van Heeren sehers, zeide geen deel te willen neineu aan een onwettig besluit en verliet de vergadering, gevolgd door de muur en verdween daar, zoo men denkt, in den grond. Het meisje is eenigszins doof en kan hare bcenen niet zoo goed gebruiken als gewoonlijk voor bet overige bekwam zij geen letsel. Het buis van den eersten was spoedig buiten gevaar de regen was zoo sterk, dat de brandspuit bijna lYoe \v e,\Y\\o et van dat vuur te vtuden overbodig was. He scbade bedraagt ongeveer 400. I beeren Arriëns, Blankers, Koen raad van Aiidel en is \n onze bouwwerken, \s a\«eu\een bekend, ken en ander was verzekerd bij de Brusselscbe Smits. Hierna werd bet voorstel in stemming ge- Waar ge 'tno» aantreft, '\s 'teen paar eeu- brandwaarborg-maatschappijbracht en aangenomen met 7 tegen 1 stem. Vóór VOrm die 1n ,1 inJ„ heeft verlaten 7.nnrler imlp. nn •ziitip v.aVen te. legeil ste die hier voor den wal bij honlerden hun beroep uitoefenen, viseh oj kochten of inruilden voor jenever, tabak, sigaren enz. Deze viscli, griotendeels bestaande uit kleine schol en ponen, bij de Engel- schen van weinig of geene waarde en dus door Ged. Staten, waarop een ontkennend antwoord door hen goedkoop afgezet, werd in het laatst der vorige den voorzitter werd gegeven. De heer Boonzajer week in bijzonder groote hoeveelheid door gemelde De Fransche bladen bevatten berichten uit Tunis waarin nog al gewicht wordt gehecht aan een feit, dat op zichzelf weinig beteekenis heeft, maar door de omstandigheden, waarouder het plaats vond, eenig belang verkrijgt. Die berich'ten komen op het vol gende neder: De Bey verliet op '21 dezer het Bardo om zich naar zijn zomerpaleis te La Gouletto te he geven. Hij werd daarbij vergezeld door den heer d'Estournelles, gedelegeerde bij de bnitenlandsche zaken van het Regentschap, door Taïeb-bey en zijn geheele hof, iu groot uniform. Eeu aauzieulijk deel der bevolking had zich naar La Goulette begeven en ontving den Bey bij de aaukomst van den trein met buitengewone geestdrift. De Bey, die den heer d'Estournelles aan zijne rechter- en generaal Lam bert aan zijne linkerzijde had, begaf zich te voet naar het paleis, door eene dubbele rij Fransche soldaten en mariniers en Tuuéesche soldaten, in het geheel 4000 man. Te gelijkertijd werden door het met vlaggen irjk versierde eskader geschut- salvo's gelost en speelde de muziek. De Bey gaf zijne bijzondere tevredenheid over eene zoo schittcreude ontvaugst, te kennen en was zeer gevoelig voor de eer, welke Frankrijk hem bewees. Dit nieuw openbaar bewijs van de goedé verstandhouding, welke tusschen het Fransche gou vernement en dat van den Bey bestaat», zegt o. a. de Tuneesche correspondent der »Rép. Fr.«, »heeft een diepen indruk op de bevolking gemaakt en kan niet missen het laatste verzet, dat zich nog tegen ons mocht opdoen, te breken.» De Bey heeft aan generaal Lambert het grootkruis der Nichamorde geschonken. Het Hof van Assises te Rome heeft eene jonge vrouw, Ermeuegilda Spinet ti, die haren man, du wijl deze haar tot prostitutie aanzette, met een scheer mes den hals had afgesneden, onder daverende toe juichingen van het publiek overeenkomstig de boslissiug der Gezworenen vrijgesproken. De vrouw was onbewimpeld voor den moord uitgekomen en had iu bijzonderheden beschreven, hoe zij daartoe gekomen was. Dezer dagen is te Petersburg opnieuw een proces aangevangen tegen ambtenaren, die zich aan kwade prakrijken hebben schuldig gemaakt. Dit maal is de aanklacht gericht tegen den geheimraad Busek en zijne adjuncten Andrejew en Parfenow. Busch was geueraal-arts der marine eu zoowel hij als zijne medestanders worden beschuldigd misbruik van hunne positie te hebben gemaakt, om geld af te per sen. Niet minder dan 126 artsen zijn als getuigen gedagvaard en 86 hunner verklaren, dat die kwade praktijken sedert eene reeks van jaren hebben plaats gehad, en niemand eene aanstelling bij de vloot kon verkrijgen, indien hij niet zekere som betaalde wie dit niet deed werd streng geweerd. Do nachtvorsten in het midden dezer maand hebben aan de wijngaarden in Zwitserland voel kwaad gedaan, vooral iu het oosten en noorden des lands, waar de kans op eenigen oogst zoo goed als geheel vernield is. Men had door het bekende middel van rook te doen ontstaan de eerste nach ten het gevaar nog afgevveud, maar in den nacht van 17 op 18 dezer was de noordenwind te sterk, de rook werd uiteengejaagd en de planten bevro ren. O )k groenten eu vruchlboomen hebben veel geleden. In het Belgische plaatsje Montaigu was het feest de nieuwe burgemeester werd er ingehaald en onder andere ontvaugen met salvo's uit een klein kanon. Eensklaps zag men op de plek, waar het vuurtuig was geplaatst, een geweldige rookkolom opstijgen, terwijl zich tegelijk hartverscheurende jammerkreten deden hooren. Op den grond lagen tal van dorpe lingen, waarouder een aantal kinderen, allen met hevige brandwonden overdekt. Het kanon nl., dooi de al te snel op elkander volgende salvo's heet geworden, had de nieuwe lading, waarmee men het had willen vullen, vlam doen vatten, en daardoor was het vuur ook overgeslagen op den geheelenin de nabijheid iiggeudcu voorraad buskruit, ongeveer 15 kilo. Een viertal personen, waaronder een werk man, die het stuk wilde laden, en de veldwachter der gemeente, verkeeren in bedeukelijkon toestand. Sommigen waren terstond in de nabijgelegen ondiepe beek gesprongen, om daar verkoeling voor hun brandwonden te vinden. HEUSDEN, 26 Mei. uitslag der op 23 dezer gehouden ver van een lid voor den raad der gemeente is als volgt: Uitgebracht 104 stemmen, van on- vaarde 2 stembrieQes; gekozen de heer A. van der Heijden met 87 stemmen. Op den lieer S. Verhagen waren uitgebracht 13 st. t BAARDWIJK, 23 Mei. Een hevig onweder voedde heden avond boven onze gemeente; ten 6 ure sloeg de bliksem in een buis, bewoond door heeft verlaten, zonder orde op zijne zaken te stellen, verklaard in staat van kennelijk onver mogen, als staande tegenover een passief van on geveer f 45,000 slechts een actief van 4,500. t Met zekerheid kunnen wij mededeelen, dat door de Koninklijke handboogschutterij, gevestigd in de sociëteit „de Unie* alhier in de maand Augustus e.k. een luisterrijk concours zal worden gegeven voor „handboogschutterijen* in Nederland. t SPRANG, 22 Mei. Door stemhebbende in gelanden van het waterschap de Binnenpolder van Sprang zijn benoemd tot lid van het bestuur de lieer A. Ilaverhals en tot secr. penningm. de heer J. Dorrenboom. t ANDEL, 23 Mei. De gemeenteraad heeft eene overeenkomst gesloten met het Rijk omtrent den aanleg van een los- en ladingsplaats aan de rivier de Maas, binnen deze gemeente. De los- en ladingsplaats zal door de gemeente na voltooiing, in beheer en onderhoud worden overgenomen. t CAPELLE, 22 Mei. Met het leggen der rails voor den stoom-tram weg alhier is men reeds tot aan de nieuwe vaart gevorderd en als er met den aanvoer van ijzer geen oponthoud plaats heeft, hoopt men de lijn met Pinksteren voor het publiek te kunnen openen van de Houten brug tot Kaats heuvel t WIJK. Door den gemeenteraad is in zijne laatste vergadering besloten tot het aangaan eener geldleening groot f 7000, ter bestrijding der kosten van de nieuwe te bouwen school te Aalburg. Tot deze geldleening is besloten naar aanleiding van eene afwijzende beschikking door het Rijk op eene aanvraag om subsidie aan de gemeente, boven de reeds gestelde 30 vergoeding. DRUNEN, 23 Mei. Heden geraakte door den bliksem het huis, bewoond door Jansen, in brand de inboedel kon, dank zij de spoedige hulp der buren, nog intijds gered worden alsmede een varken. De brandweer was weldra ter plaatse; aan haar krachtige hulp is het te danken dat het vuur bij een huis beperkt bleef. WAALWIJK. De heer Michels, rijks-veearts te Heusden is benoemd om de veeartsenijkundige praktijk in den veekring Waalwijk waar te nemen, zoolang de betrekking van veearts van den kring onvervuld zal zijn. De Maandag alhier gehouden collecte ten behoeve van de vervolgde Israëlieten in Rusland heeft zuiver opgebracht f 118,40, zeker eene groote som in vergelijking met de opbrengst in vele groote plaatsen. Ev. h. Z.) DUSSEN. Benoemd in plaats van wijlen den heer J. J. Sprangers, tot le candidaat voor de betrekking van Heemraad van het waterschap de Oude Zeedijk onder Dusseu, de heer J. II. Stoel en tot lid van het bestuur van het waterschap het Noordeveld de heer IV. A. Verhoeven. Herbenoemd tot lid van laatstgenoemd bestuur de heer M. van Daalen. t SLEEUWIJK, 24 Mei. Gisteren avond ten circa uur sloeg de bliksem in het achter huis, bewoond door B. A. Scheurwater en ver nielde een gedeelte van het achterhuis, eene ope ning achterlatende van circa 6 vierk. Meter. Toen het ongeluk plaats had, was Scheurwa ter met zijn zoon in het achterhuis, alwaar 3 kalveren en een geit naast elkander stonden. Met den slag zag de zoon het kalf dood vallen en riep met schrik „Vader, het kalf is dood*, waar op hij in huis vluchtte. De vrouw riep daarop nogmaals haren man, maar geen antwoord beko- met denzelfden slag doo- schuiten hier aangebracht eu bij afslag verkocht. De andere visschers, daardoor zeer in hun beroep benadeeld, namen hunne toevlucht tot geweldda digheid. Verleden Zondag zetten eenige dier schuiten aan wal. De gereedstaande ontevredenen beklom men de schuiten en wierpen al de vi-ch over bo >rd of keerden de booten, waarmede de viscli werd aangebracht, na de manschappen met bedrei gingen daaruit verjaagd te hebben, liet onderst boven. Maandag-ochtend werden gemelde schuiten door het vernielen van het touwwerk met geweld belet om weder zee te kiezen. Een zestal politie agenten uit Alkmaar kwamen spoedig ter hulp, doch zij waren niet in staat iets tegen de woedende menigte uit te voeren. Zij werden zelfs aangevallen, van hunne wapenen beroofd en erg mishandeld, vooral de brigadier Storm werd zeer gehavend. temde de heer W. Post. Bij publicatie is in de omliggende gemeenten bekend gemaakt dat de marktdag a. s. Maandag zal gehouden worden. Naar men verneemt willen nu vele ingezetenen bij Gedeputeerde Staten vernietiging van het be sluit vragen. 25 Mei. L I Maandag zijn hier bij publieke veiling ingezet: Het woon- en winkelhuis in de Molenstraat van Mcj. de wed. IV. Bakker, op De officier van justitie te Alkmaar, op de plaats f 7800; een woonhuis in de Ravetsteeg van de wed. H. van Andel, op f 680; een blok van tegenwoordig, telegrafeerde om assistentie van de O vier woonhuizen aan het oude Wed, op f 1500 en een blok van vier woonhuizen in het Vijf- maagdenlaahtje, met het vorige perceel toebe- hooronde aan Mevr. de wed. H. van Gennep, op 2300. Maandag werden te Zutfen een aantal arme en berooide lieden met den spoortrein aangebracht. Het waren, naar de Z. Ct. mededeelt, voormalige landverhuizers, die nu uit Amerika terugkeerden, waar zij vruchteloos een of twee jaren lang een bestaan hadden gezocht. Het blad wijst er op hoe tegenover enkelen, die hun fortuin in de Nieuwe Wereld maken, er velen zijn die niet slagen en aan armoede ten prooi zijn, maar de middelen missen om naar hun vaderland term? te keeren. Te Surhuisterveen had Zondag een 4jarig knaapje het ongeluk in een pot met kokendheete brij te vallen, inet het noodlottig gevolg, dat het reeds den volgenden dag aan de bekomen brandwonden overleed. Dingsdag avond tegen half 8 ure kwam een boer bij den gemeente-veldwachter te Ede zeggen, dat eene vrouw tusschen de Klomp eu dat dorp op den berm van den straatweg lag, en dat zij daar was bevallen. Juist om dien tijd ontlastte zich boven die met zware mende moest zij zich een oogenblik daarna over tuigen dat haren man delijk was nedergestort. De ongelukkige man, die 63 jaar oud was, stond hier algemeen als een braaf, oppassend man bekend en laat eene weduwe met volwassen zoon en dochter na. Na de aangerichte verwoesting in het achter huis is ook een gedeelte van het woonvertrek be schadigd, waarna de bliksem door eene kleine opening naar buiten is gedrongen, zonder eenige sporen van brand bij den ongelukkige, evenmin aan de woning achter te laten. t DALEM. Sedert eenige dagen heeft men aan het boveneind te Dalem een begin gemaakt met het basalten van den dijk, waardoor vele arbei ders weer geregeld werk hebben. Te meer ver blijdend is dit, omdat de werkzaamheden voor den mindereu stand in den laatsten tijd tamelijk schaarsch waren. GORINCHEM, 24 Mei. Maandag ten 3 uur werd alhier eene Raadsvergadering gehouden tot het op nieuw in behandeling nemen van liet voor stel van C. Klein en zooveel anderen tot herstel der marktdagen op tweeden Paasch-, Pinkster- en Kerstdagen, zoo deze laatste op een Maandag valt. In de vorige vergadering staakten de stemmen over dit request. De geheele Raad was voltallig Iu deze vergadering waren nog ingekomen 2 adres sen, een van den kerkeraad alhier tot het behoud van den bestaanden toestand, onderteekend namens den kerkeraad door Ds. Westhoff en Ds. A. de Pecker en eeu ander, van een veertigtal veehande laren om den marktdag weder op Maandag te ver gemeente een onweder, gepaard regens. Op last van het gemeentebe stuur reden de veldwachter, eene vroedvrouw en een annineester naar de aangewezen plaats, en vonden daar werkelijk de vrouw op den weg liggen met haar pasgeboren kind bij zich. De bewoners uit de. buurt hadden om haar te besehermen tegen den regen eene parapluie boven haar geplaatst en haar gedekt met rijstmcelzakken. Naar het Vad. nader verneemt, was liet ook door ons medegedeelde bericht, dat ingevolge 's Konings vvensch de ministers zouden aanblijven tot na Zr. Ms. terugkomst uit het buitenland, niet juist. Wel is waar heeft Z. M. de Koning bij zijn vertrek naar het buitenland als gewoonlijk eene instructie voor de ministers als zoodanig achtergelaten, maar daaruit volgt niet, dat de Ko ning, die het verzoek om ontslag van het minis terie niet heeft ingewilligd, thans den wenscli zou te kennen hebben gegeven, dat het ministerie voorloopig tot na zijne terugkomst zou aan blijven. Bij het nazien van de nalatenschap van een onlangs te Assendelft overleden persoon^ werd niet minder dan voor f 20,000 aan goud- en zilver geld gevonden in zakjes, trommels, kistjes en ver borgen hoeken. Al die munten zagen er uit alsof ze pas Utrecht hadden verlaten. nT. Het aan de Kon. Nederl. stoomboot-maat schappij toebehoorende stoomschip „Castor* is, volgens telegram uit New-York d.d. 20 dezer, na zeer korte vaart aldaar behouden aangekomen. Het stoomschip „Stella* is den 21ste dezer te Amsterdam binnengekomen. o Te Delfshaven is een 7-jarig meisje, dat hij af wezigheid der moeder met vuur speelde, in brand geraakt. De straat opgeloopen, werden de vlam men door een paar vrouwen uitgedoofdniettemin verkeert het kind door het ernstige der brand wonden in levensgevaar. militaire magt, die dan ook uit Haarlem werd verleend, door de zending van een detachement huzaren van 25 man, die reeds vóór den avond arriveerden. Vier der belhamels zijn gevankelijk naar Alkmaar vervoerd. Tusschen Hansweert en Kruiningen is een bak kersknecht door den bliksem doodgeslagen. O ZJ Onder Ottersum (Limburg) werden 4 personen in een turfveld door den bliksem gedood. Te Beest is de bliksem geslagen in een keet, waarin voor den regen een aantal ineiischen schuilden, die aldaar op een steenoven werkzaam zijn. Niemand werd gedeerd, hoewel er veel schade werd aan gericht. Te Weesp is een geval van vergif tiging voorgekomen door snoepgoed. Twee of drie kinderen gebruikten het en werden kort daarna ongesteld. Het oudste, eeu jongetje van 8 jaren is aan de gevolgen overleden. Bij de verkoopster is beslag gelegd op de aanwezige artikelen. Do heer P. te Hekelingen, op wien onlangs, toen er kippen bij hem gestolen werden, door een dei- dieven werd geschoten, is aan de toen bekomen wond overleden. De dader is onbekend gebleven. Het huis vati den kastelein-winkelier 1). te Hoofd dorp (Haarlemmermeer) is afgebrand. De inboedel werd voor 't grootste gedeelte gered. Een 6 jarige knaap is te Berk el bij 't hengelen in 't water gevallen en verdronken. Als een staaltje van belangrijken veehandel met Engeland wordt gemeld, dat door den landbou wer C. Moll te Ede, in het afgeloopen saizoen ruim 2800 schapeu en 700 varkens geslacht naar Engeland zijn gezonden. Andere handelaars aldaar zonden eveneens eenige duizenden. Over het ge heel bedongen zij ter Londensche markt goede prijzen. Hoe sterk het herkennings-vermogen en de gave van opmerken ook bij standvogels is te vinden, kan uit het volgende blijken. Jongstleden Maandag trad te Haarlem de eige naar van een drietal parkieten, de ouden met hun jong, de in den tuin gebouwde volière binnen om de vogels te verzorgen. De jonge parkiet ontsnapte en nam met eene snelle vlugt haar weg over eenige huizeff, om daarna voor het oog van den eigenaar te verdwijnen, die zich al overtuigd hield, dat zij voor hem verloren was. Zeven uur later, ongeveer tegen half vier 'in den namiddag, verscheen zij wederom in den tuin des eigenaars en vloog af en aan van den eenen tuin iu den anderen. De eige naar deed de oude parkieten in eene kleine kooi en plaatste die iu een hoek der volière, waarvan hij vervolgens de groote deur openzette. De out- vlugte deed herhaalde vergeefsche pogingen out binnen te komen. Eindelijk ging ze op een pad zitten, zocht inet haren scherpen blik iu het rond en liep toen rechtstreeks naar de volière, die zij onder gejubel der ouden en tot verwondering en blijdschap van den eigenaar binnenhuppelde. Omtrent de voorgevallen ongeregeldheden te Eginond a/Zee meldt men van daar het volgende Reeds sedert eenige weken bestond hier onder de visschers groote ontevredenheid, omdat een viertal schuiten van de vloot van Engelsche vis- Men meldt ons uit V Hertogenbosch dato 23 Mei '82 Heden morgen was ik getuige eenor vechtpartij zóó verwoed als ik nog ooit gezieu heb. Twee jongens, luchtig gekleed, hadden kwestie gekregen over een stukje spek. Al bevat het oude spreekwoord uog zoo veel waarheid »wanueer twee honden vechten om een been loopt er een derde meê heen» thans werd dit niet bewaarheid; daar de twistenden geheel met hun beiden bleven en het lekkere beetje door de rondom verzamelde menigte onopgemerkt bleef. Iutusschen ging het er zeer heet toe, de eeno klap volgde de andere eu daarmede niet tevreden wierp men elkander op den grond en iu dou ver woeden drift krabde de eeu den ander beiden oogen uit, met welk feit de overwinnaar den strijd als geëindigd beschouwde eu als om zich te verheugen in den rampspoed van zijnen tegeukamper, zich heel bedaard nederzette op een aldaar aanwezig afdak om de verdere toedracht der zaak te zien De overwonnene, geheel blind, zotte et op oen loopen, nu eens voorzichtig dau weder in dolle vaart vooruit totdat hij struikelt over eenen steen. Hier door tot voorzichtigheid aangemaand sluipt hij verder doch geen de minste hinderpalen meer ontmoetende gaat het wederom in vliegende haast vooruit eu stort hij iu zijnen dollen drift van den ongeveer 10 M. hoogen vestiugmuur neder op den grond aan den rand van hot water. Uit honderde keelen tegelijk ont snapt éénen gil die den koudste zou hebben aange daan. Men aanschouwt het tooneel zoador dat eone hand ter hulpe kan worden uitgestrekt. Allerlei verwarde uitroepen vervullen do lucht doch op eens verstomt alles waut de jongen zich zelf onbewust over zijn val eu zich daarvan geen rekenschap kunnende geven herstelt zich en nog niet genoeg geleerd door zijnen val begint wederom van voren af aan met zijn hollen. Geachte lezer nu zult go toch wel vragen: maar was die persoon dan van onbreekbaar ijzer gemaaktna eerst de verwoede strijd, daarna struikelen en tot overmaat van ramp uog van eene hoogte van 10 meters vallen waarlijk het is niet te gelooven. Hadden mijne oogen het zelf niet gezien voorzeker ook ik zou do waarheid er van in twijfel getrokken hebbendoch nog buiten mijne verklaring kunnen honderde menschen met mij getuigen dat heden op den wal achter de weversplaats alhier eeu gevecht is geweest tusschen twee katers met het gevolg dat de eeue die blind gekrabd is van boven van de vesting muur is gestort zonder eenige merkbare schade aan de overige ledematen bekomen te hebben. Zeg het voort. Hoe is Radchi pacha geworden wat hij nu is, namelijk eeu der voornaamste personen uit Egypte Op eeu goeden dag hield de vice-kouing revue over de troepen. Bij den soldaat Radchi gekomen, merkt hij dat dieus uniform alles behalve zindelijk is eu maakt hem daarover een berisping. Dadel k trekt de soldaat ziju sabel en stoot zich die iu de borst. »Dat is eerst een man», zeide de vice-koniug. Radchi werd naar het hospitaal gebracht, herstelde eu hoorde, toen hij weer genezen iu. de gelederen wilde gaan, dat hij pacha was geworden. Men kan zich zeker geen onschuldiger voorwerp deuken dan een glazen bolletje op een horloge- siaudaard. Hoe onschuldig ook, het had te 's Her tog eubosch eon groi In het zonlicht ga woning aldaar dieni er op vielen, werdei één punt terecht kv kon dit geduurd hel men vertoonden, dii spoedig mogelijk ti ook gelokte. Dezer dagen stom een knaap van man van het s vermoord bad. zaak, dat de ki op de schandelijkst mishandeld was. Yj maand tuchthuissftr bladen hopen, dat worden om tyrannit die, welke hierbij aa eenigszins tegen te Nu de tijd van en menigeen zijn kal deren der natuur, ie is de herinnering aa ruikers lang frisch Men strooit daartoe zooveel als men met vinger houden kan, men dagelijks vervt een paar weken tan Geborou: Elisa Pluijm en Th. van Dii A. van der Pluijm t' VaJ Ondertrouw» M. Pullen, jd. 24 j. Audel, jd. 19 j. Geboren: Hoq Wilhelmina, d.v. Dirk, z. v. L. van Catharina, d. v. E. Jacob, z. v. J. van Bernarda Sophia en eu A. Kuzauder. Ovorleden der KwastC. Pftl VisserC. van Hc SmitsJ. van 68 jwed. A. Aan het dep. va' aanbesteed: lo. Het maken v gemeente Berg-Amb Lek. Minste inschrij voor 20,364. 2o. Het verhoog van den polder Mu! ver van de rivier Poederoijen'. Minste Hedel, voor 59,801 3o. Het maken centraal personensta voor bestaande fun spoorweg van Niet ming 1,326,000). ma nu en Co. te Fra' 4o. Het leveren de spoorwegbrug ov Minste inschrijver voor 3650. Prijzen vu 3de Klasse. Prijs van f 1000| ƒ200: No. 9865; y 3e Klasse. j Prijs van 5000 9285, 12040'; 40G 1814; ƒ100: Nos.j 14492, 19993, 2011 3o Klasse. j Prijs van ƒ2000 3899, 8811. Beroepen: te Charlois; Westl daat te Nijkerk; van Loon, te Mepi te Oldebroek; Ovez| Varik en naar Wichi melen H. R. van d Schalkwijk en 't Gc zen (cl. Amst.) J.' terlo (gem. Ede) C|' Aangenome Woudstra, cand. te Baard. Bedankt: vor Nisse; St. Anua- valle; IJsselmuidj Schaarsbergen te ZeddamBensel Ileelsum; Hooruaa Hardiuxveld; Evei derwijkOoltgensJ gaardenHaarlo en Lathum. Drietal: tel megen, E. C. Ju van der Meulen t. Ct Beroepen: te Smilde; Wad. Engelbregt to A an ge n o te de Leek; Sleev f Bussen, 25 Me] 1.25 per kilo. Aa. t Waalwijk, 26 zeer willig. Boter

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 2