Miiziekuilvoeriugen VERHUREN: Aanbesteding. AAN BESTED iMT VERHUREN: Verpachting J. Schumaker, Maurits Westerborg. (fin's ei 11 vim Maria Op Maandag 29 Mei a. s. Stoomboot Slat) llrtisih. DIENST OP PINKSTERMAANDAG. Haar Amerika! andboogscliutterij „Li Reu De Notaris W. I VAN Dffi EL, TE VERPACHTEN: ce, voor AANBESTEDEN AANBESTEDEN: De Notaris Landré te Vlijmen, lijko Stand. 5 Aanbestedingen. i Staatsloterij. f 100 en daar boven. BERICHTEN. R E C L A M E. Belangrijk Wegens het Pinksterfeest zal het volgend No. een dag- later verschijnen. te Herpt Maandag 29 Mei a. s. De Notaris Tan de Mortel RAMING 7000. (-L- 6 onkosten 16) Het verbreeden en verdiepen der Haven te Waalwijk, over eene lengte van circa 1200 Meters en het daar- stellen van ruim 2000 Meters gecreosoteerde be schoeiing, met hijlevering der benoodigde materialen. AANBESTEDEN: Het maken van een eiken houten beschoeiing langs de westzijde der Haven, ter lengte van 49 Meter met al de daarvoor benoodigde lever anciën. Het gedeeltelijk met Keijen en Grint beleggen der Put- steeg, over eene lengte van circa 100 M1, van af den Provincialen weg tot aan den Winterdijk. waarop uitmuntend Koehooi, Vrijdag 9 Juni a.s., Dinsdag 13 Juni a.s., Donderdag 15 Juni a.s., en Vrijdag 16 Juni a.s., Yischstraat te 's-Boscli. GrafmonumentenDoop- von tenSchoorsteen man tets Bij C. YAN BOEKELEN, op (ie kade te Werkendam, India Rubber Stempels Kantoor, Schrijf- en Tee kenbehoeften, Kerkboeken en Bijbels, Rotterdam. van 19, Steiger 19. 1 Prijs 0.40. li" Yan HEUS DEN: GORINCHEM: DORDRECHT 's morgens ten 5. 7.15 8.30 Yan ROTTERDAM: f/ D O R D R E C TI T GORINCHEM: 's namiddags ten 3. 4.30 6.30 ure. ure. f DESSEN. ADVERTENTIES. te 's Hertogen bosc h zal ZATE LI- DAG 3 JUNI 1882, om tien ure, te I leusden bij II. Mourik, 6 Hektaren te veld staande om te grazen of te hooijen, op het Slot te Heesbeen. is voornemens op Dinsdag den 6 Juni 1882, 's namiddags ten 2 ure, in de herberg van A. van der Wiel, aan deu S a s- dijk, onder Bewerken, boven de bereids bekend gemaakte verhu ring, nog publiek te Om tweemaal te hooien. op den polder /de kleine Zalm," nabij den polder z/de Zalm" onder Werkendamin perceelen, welke door den Opzichter op den polder zullen worden aangewezen. Inlichtingen te bekomen bij de Heeren J. Mei jer, te Werkendam, G. Verhoeven, te Dussen en ten kantore van den Notaris. Steenhouwerij bij de Sociëteit de Unie. Beveelt zich aan tot het leveren en maken van en verder alles wat tot het vak behoort. zijn op bestelling verkrijgbaar: uit de gunstig bekende fabriek van den Heer A. KERKENBERG te Hasselt (België.) Fonteiiistraat A 259, 's ïïertogeabosch. Christoflle Zilverwerken, (2en PINKSTERDAG) Geene Logieskosten te Amsterdam!! Prins 8z Zwanenburg brand kunnen veroorzaken, deed het bolletje in een Kils brandglasde stralen, die .oodanig gebroken, dat zij op »ienin een bed. Niet lang ai, toen zich werkelijk vlam men opmerkte en dus zoo ïtte te blusschen, wat dan te Winchester, in Engeland, jaar terecht, die den stuur lij scheepsjongen was, 'bij de behandeling dei nen tijd door den stuurman en meest willekeurige wijze l werd dan ook slechts tot ééne veroordeeld. De Engebche r middelen zullen gevonden i en wreede handelingen als het licht gekomen zijn, althans m. |ioemruikers weer gekomen is er siert met deze schooue kin- len tuin of op het veld geplakt, een eenvoudig middel om de houden, zeker niet onwelkom, 'een weinig salpeterzure soda, gemak tusschen duim en wijs- ii het water van de vaas, dat Ischt. Dan zullen de bloemen goed blijven. |reth Johanna, d. v. P. van der Eieren; Goverdina Johanna,d. v. •U H. Appave. VLMKERK. 9-28 Mei. B. de Peuter, jm. 25 j. en J. Spoor, jm. 23 j. eu A, van rik, z. v. A. Kant en W. Bras van Vark en G. van der Nat; s en A. ScheurwaterAlida Tps en E. R. van der Horst er'Heijden en A. van dor Stelt ;eltje, tweelingen v. B. do Joode Groeneveld, 76 j., wed. J. van 83 j, echtgen. van 0. de "Tegen, 59 j., echtgen. van J. ooren, 4 m.M. J. Baan, Waterstaat werd Woensdag tu vijf dwarskribben onder de jicht, aan den rechteroever dot eer C. Sterk Hz. te Heukelum, t en verzwaren van de kade likenland, langs den linkeroe- ide Waal, onder de gemeente inschrijver A. G. Huijskes, te /au het hoofdgebouw op het ion te Amsterdam, op de daar- ring, ten behoeve van den liep naar Amsterdam. (Ra nste iuschrijvers Ph. Hals- irt a/M., voor 1,275,000. irwerken vau stort steen aan e Oude Maas te Dordrecht. van Haaften te Sliedrecht, Trekking van 23 Mei. I No. 7680; ƒ400: No. 6984; 100: No. 2727. Trekking van 24 Mei. |No. 5705; ƒ1000: Nos. 7165, h Nos. 1543, 8196; ƒ200: No. 17, 2792, 7508, 8954, 9479, 20826. Trekking van 25 Mei. No. 10454; ƒ100: Nos. 3356, IE W S. Herv. Kerk. Harmeien P. H. Wiersma, le C. H. Callenbach, candi- ;erdam (vac. Vinke) H. W. vac. Sluiter) G. Ringualda, De Licht cand. te Utrecht d A. F. Adriani, cand.; Drim- loeveu, cand. te Doesburg; I. M. de Ligl, cand.; Hui- Rutte te Genemuiden; Ot- Callenbach, cand. naar Oudemirdutn c. a. T. Lemmer; Berlicum, Cuperus te Oostkapelle Van Selms, te rmuiden, J. üomisse te Rotte- dr. W. van den Bergh to itenvoorde, J. J. N. de Groot p, E. E. Gewin te Renkum eu iW. van Roggen te Boven wen, C. Hattink cand. te Har if, J. L. Tichelaar te Wiju- Waterhoek, De Veer te Baar jwardeu, P. Heering te Nij- i Cz. te Deventer eu U. H. tendam. Ieiief. Kerk. ar Enschedé Ph. W. H. Eskes, xveeu (ten 2e male) C. J. I. larnis. uir Suawoude J. Kreulen |k, O. Los te Colijnsplaat. Ticl, 22 Mei. Bij geringeu aanvoer werd Tarwe heden tot ruim vorige prijzen verkocht. Rogge als voren. Garst, Haver en Boon en alleen bij uitslijting te plaatsen. In de overige artikeleu gaat weinig om. Tarwe. Oude ƒ11.00, ƒ13.00. Nieuwe ƒ9.00, 13.00. Rogge. Oude Nieuwe ƒ7.00, 7.75. Garst. Winter- en Zomer 5.00, 6.25. Haver, 3.50, 4.50. Boonen. Duiven- 8.25, ƒ8.75. Wikken .-. Witte- ƒ-.-, ƒ-.-. Erwten. Groene- en Kroon- Cap. en Gr.- ƒ0.00, ƒ00.00. Gele ƒ8.00, ƒ9.50. Koolzaad, f Boter. Per K.G. ƒ1.10, ƒ1.30. Eieren. 26 stuks ƒ0.75, ƒ0.85. is de geluksaankondiging van SAMUEL HEkSCHER Senr, in Hamburg, welke ziek in bet uoinmer van heien onzer courant bevindt. Dit huis heeft zich door zijn prompte en stilzwijgende uitbetaling der hier en in de omstreken gewonnen bedragen eene zoo goede faam verworven, dat wij al onze lezers aanbe velen op die advertentie acht te geven. Prijzen der boter: 1.11 a )er 265 kilo. ei. Vee aanvoer, veel dragend *34 KG. 1.01a 1.19 per KG. Door adverteering in onze courant van heden biedt het ban kiershuis Jsenthal Co te Hamburg loten voor de Hamburg- sche geldloterij aan. Deze, sedert over 100 jaren bestaande loterij is hier genoeg zaam bekend en is het wel niet noodig, vanwege desoliedheid diezelve aan te bevelen. Hierdoor wordt alleen vermeld, dat de Hamburgsche regeering met het geheele Staatsvermogen, voor de prompte uitbetaling der prijzen waarborgt en kan men de genoegende zekerheid hieruit waarnemen. Het bankiershuis Jsenthal Co bestaat reeds over een halve eeuw en heeft deze firma door haar soliedheid en nauwkeurig heid, den goeden naam te behouden instande geweest. Tevens verdient nog vermeld te worden, dat deze firma de gewonnen prijzen ook ter woonplaats van den winnaar uitbe taald. Uit dien hoofde had deze firma met de eerste bankiers huizen in Nederland en op alle plaatsen betrekkingen aangeknoopt. geeft bij deze kennis aan hare LEDEN, dat op (2en Pinksterdag) van af des namiddags 4 ure, op liet terrein zullen gegeven worden. TIET BESTUUR. KLAVER, BURGEMEESTER eu WETHOUDERS vau Waal wijk, zullen op Woensdag deu 31 Mei a.s., ouder nadere goedkeuring van deu Gemeente-Raad, ten Raadhuize aldaar, des namiddags 3 ure, in bet openbaar Bestek, teekeuing eu voorwaarden liggen op de Secretarie te Waalwijk ter visie, terwijl bestekken tegen 50 Cent aldaar verkrijgbaar zijn. Inlichtingen geeft het Gemeentebestuur van O C Waalwijk. Aanwijzing iu loco, zal plaats hebben daags vóór eu op den dag der Besteding, telkeus omstreeks II ure voormiddags. Waalwijk, 16 Mei 1882. Burgemeester eu Wethouders voornoemd, VAN DER KLOKKEN, Burgemeester. F. W. VAN LIEMPT, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Waal wijk, zullen onder nadere goedkeuring vau den Gemeenteraad op Woensdag 31 Mei 1882, des namiddags om 2 ure ten Raadhuize aldaar Aanwijzing in loco op den dag der Besteding des morgen i om 11 uren. Bestek en teekeuing liggen op de Secretarie ter inzage, terwijl de bestekken op franco aanvrage worden toegezonden. Waalwijk, den 20 Mei 1882. Burgemeesier en Wethouders voornoemd, VAN DER KLOKKEN, Burgemeester. F. W. VAN LIEMPT, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Waal wijk, zullen op Dinsdag den 30 dezer, des namid dags ten vier ure, ten huize van den Heer A. J. Verhoeven, in het »Wapen van Waalwijk® alhier, in het openbaar bij enkele inschrijving De aanwijzing iu loco zal plaats hebben op den dag der besteding, 's namiddags van 2 tot 4 ure. Bestekkeu liggen ter lezing op de secretarie en worden op aanvrage franco toegezonden. Waalwijk, 17 Mei 1882. Burgemeester en Wethouders voornoemd, VAN DER KLOKKEN, Burgemeester. VAN LIEMPT, Secretaris. van Hooilanden. is voornemens SI IJl JVI IT> HECTARES HOOILAND, des namiddags te 1 uur, bij de Weduwe J.MOM- MERSTEEG, te Vlijmen HOOI LAK BEN der gemeente Vlijmen. des namiddags te 1 uur, bij A. KLERKS, te Vlijmen .- Het VOORGRAS van een gedeelte van het Vlij- mensche Veld of Meerland. des namiddags te 1 uur, bij F. VAN WAGEN BERG, op de Haarsteeg: HOOILANDEN, voor particulieren des namiddags te 1 uur, bij W. VAN FALIER, te Vlijmen HOOILANDEN voor de Algemeeue Armen van Vlijmen eu andere particulieren. alsmedet concurreert met het Engelsche fabrikaat, geschikt voor Export. Prijzen zeer billijk. Verder alle soorten Noordbr. en Belgische BIEREN levert de Bier brouwerij »het Hert«vau J. A. CORMAN te Vlijmen. Prijzen beneden GOEDKOOP MAGAZIJN van lij 11e Galuntericn en Dyouteriën Hofleverancier van Z.M. den Koning. Specialiteit in zssr fijne Lederwaren, BRONZEN, NICKELCUIVRE POLI, VERZILVERD- en VERGULD METALEN ARTI KELEN DE LUXE. Odeur- en Toiletbcnoodigdheden. Japansch Verlakt en Porceleiuen Goederen. wordt ingestaan. Uitgave van J. F. VAN DRUTEN te Sneek. 1. De reglementen en besluiten voor de Ned. Herv. Kerk met aauteekeningen en een uitvoerig alph. register voorzien, door G. Bruna, 6e druk, waarin alles is -opgenomen wat in 1880 kracht van Wet heeft. sm. 80. 2.40, gebonden in linnen band 2.90. 2. De reglementen voor de Ned. Herv. Kerk, be nevens de voornaamste daartoe behoorende Koniukl. en Synodale besluiten, met eeuige aauteekeningen en een uitvoerig alph. register voorzien, door G. Bruna, 6e druk, waarin alles is opgenomen wat iu 1880 kracht van Wet heeft. KI. 80. 0.80. Evenals het eerste onmisbaar is voor kerkeraden en colleges van kerkvoogden, is het tweede onmis baar voor elk lid van den kerkeraad, notabel en lid der gemeente. De herhaalde drukken bewijzen genoegzaam de degelijkheid der werken. Verkrijgbaar bij allo Boekhandelaren en voor handen in den Boekhandel van L. VEERMAN te Heusdcn. In den R. C. Boekhandel, van A. N. GOVERS te Den Haag, is verschenen een nieuw boekje voor de Meimaand, getiteld bevattende vele bjzonderheden over de H. Maagd, beschouwingen en gebeden voor eiken dag der Mei maand, Misgebeden, lilaniüu, Maria-liederen enz. I11 linnen prachtband met gouden titel op rug 0.65. Te bekomen bij alle soliede Boekhandelaren. zullen ten huize van PIET IWL A. Jli A. TV T te Herpt, GEGEVEN WORDEN, op het terrein van de Handboogschutterij »La Renaissance." m II 1/ ii ii ii ii ws/erda m-tte* naMBnuBsaMX» r*r~-~-"r-~—1 ™ririiMi nniw Per speciaal voor passagiersvervoer ingerichte snelvarende 11 Klasse Stoomschepen Stella, kapt. il.mussen, 7 Juni. Castor, kapt. Visser, 2i Juni. Nemesis, kapt. Pence, 28 Juni. Surrey, kapt. Beacon, 5 Juli. Jason kapt. Hinlopen, 12 Juli. Bollux, kapt. MalliiickroiU, 19 Juli. Laagste Paasageprijzenl! Nadere informaties adres: te Amsterdam, Rotterdam, Groningen, HirLiogen, Hamborg of huime Lekec.de Agenten.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 3