JAARMARKT te WAALWIJK,HUIS VAN VERTROUWEN. M. HIEMINK IN EFFECTEN, TE HEUSDEN. 1111 Villi ISSilc! J/m Heusden. VOORLOOPIG BERICHT. CHOCOLADEWERKEN, in alle Zaterdag-avond is GEOPEND. W. M. THONUS, Pendules, Staketten, Buires, Pensmarkt B 33 en 34 's Hertogenbosch. A. G. VAN DER KEULEN ZONEN. 's Hertogenbosch, m- SiWIi, Magazijnen ter Meubileering. G. J SCHEEFHALS, J. H. VAN DEURSEN B toom- VVascb- en Uadinrichting DO CAY Co. Noorilwal s-Bosch Horlogerie. MAGAZIJN VAN 1 ö,uu, u.uiis, in1 ei Cuivrc Poli, van af f 14 tot' f 351). Verder vele Artikelen 400.00U Galanteriën en Kinderspeelgoed. Stoomververij en Jsenllia HAM', 1 op den 2,lcu Woensdag na Pinksteren 7 Jimij 1882. I 00ffCII VRII (IPP WPP0'P Y ereeniging „Botterdamscïic Schouwburg", Winkel in BANKET-, KOEK- en Singer systeem a a im ach men (t oyer liet Stad 's-BOSCH, Kerkstraat, 65 en 66 Hinthamerstraat 54 Horlogiên, Regulateurs, Pendules .Hokken, Wekkers (ii 2- en 3-wieligeVELOCIPÈDES Gebr.Paltke, te Almelo. 2.TO, 1 Juni a.s. TREKKEN* M A G A Z IJ N de zoo gunstig bekende SCHEERZEEP van Carl. Schwartz. 2.70. Ho ogen steenweg B 41. 's Hertogenboseh. LOTEN te bekomen a f 2.70, bij Eind Waterpoort, horlogemaker, Gorinchem, MAUR1TS REISSchapenmarkt 's-Bosch, Magazijnen van Bedden, Tapijten, Meubelen, en bijbehoorende artikelen. Behangerij, Stoffeerderij, Beddenfabriek. Volledige Meubileering van Gebouwen. Ontvangen eene buitengewoon groote sorteering "^1 DE 's-HERTOGENBOSSCHE Speciale Inrichting tot het wassehen van Wollen Dekens. Dagelijks gelegenheid tot het nemen van Warme-, Koude- en Stortbaden. Kerkstraat A. 70 's-BOSCH. Kerkstraat A. 70 's-BOSCH. Specialiteit in Remontoirs. M. J. EBELING. Horlogiemaker. 14 en 15 Jii 14 Juni Samuel Heid De Pendules worden op 4 jaar waarborg verkocht. geschikt voor huiselijk gebruik en Cadeau. te win 30 Mei 's-Hertogenbosch. Ontvangen eene groote en nieuwe keuze in: Chemische W assclierij met prijzen van 25,000.5000.2500.2000.500. f 375.enz. Laagste f 3.(Zonder nieten.) Grossierderij in Tabak, Sigaren, Koloniale waren en Commestibles. maakt aan liet geëerde publiek van Gorinchem en Omstreken bekend, dat zijne vax VEEL VERBETERDE op den L A N G E N D IJ K No. 193, tegenover de Heeren HEESSELS en OEltLEMANS, Bekroond met de Zilveren Medaille op den Internationale Naaimachinen- Wedstrijd te Arnhem 1879. Prijsopgaven, Teekeningen en Stalen op aanvrage. Meubelen in alle houtsoorten. 'tapijten. Meubelstoffen. Behangselpapieren en verdere Behangersartikelen. Bedden, Matrassen en Dekens. Meubileering van geheele gebouwen. Speciale inrichting voor verhuizing. Reparatiën in alles wat het vak betreft worden spoedig en soliede uitgevoerd. "t* Uitnoodiging tot aan de Wins' 8 Millioen 940 te Zalt-Bornmel, J. Van Giessen. Stoomboot Stad Heusden. Stoombootdienst Heusden—'s Bosch. Maasstroom. Zomerdienst 1882. ZAL WORDEN GEHOUDEN C\ ¥*f f\ mnnirrrvaTil cx. f5 REK H. P. C. MILORT, Volledige Ameublementen, Plannen en uitvoerige teekeningen op aanvrage verkrijgbaar. Bekroond op de Teutoons!ellingen London 1851. London 1862. Miinclien 1854. Kaiserslaatern 1812. Weeuen 1873. Arnhem 1879. CANDELABRESGouden en Zilveren Dames cn Heeren IIORLOGIEN, waaronder de accuraat loopende vau de Internationale Watch Company.® Rugulateurs, Fransche Cadres, Wekkers, Amerikaausche, Dnitsche en Friessche Klokken, enz. RE PARATIEN worden ten spoedigste en met de bekende nauwkeurigheid afgewerkt. Kaiserslaufern 1860. Metz 1861. Deze Naaimachines (welke ook tot Trapnaaimcchine kunnen worden ingericht) zijn veel doel matiger ingericht en veel minder gedruisch makend dan de zoogen. Amerikaansehe Singer Machines, en zijn voorzien met werktuigen van de nieuwste uitvinding, als: Stopapparaat, Draadalsnijder, Zellgarenwinder enz. De levering dezer Machinen geschiedt met 3 a 5 jaar garantie, gomakkelijke betaling, a con tant met 5 pCt. korting. Onderricht gratis. Vele gebruikers van de echte Singer Naaimachines gaven mjj bewijzen dat bovengenoemde Machines beter voldoen. Fabrikant in Hemden, Hoorden, Manchetten enz. L Meyring s belast zich met het Wassehen, Hleeken en geheel opmaken van LINNENGOED voor Hotels, Pensionaten en Faniilién, onder waarborg van onschadelijke behandeling en aan billijk tarief, zoowel per stuk als bij abonnement. Beelden Groepen Vasen Porcclein Glaswerk Bloempotten Lepels en Vorken Eugelsche Tafel-, Dessert- en Trancheermessen Sigarenkokers Portemonnaies Portefeuilles Poësie- en Portret-Albums Muziek-, SchrijJ- en Teekenportefeuilles Couriertasschen Reistasschcn Reiskoffers Colliers en Parures Sigaren- en Tabakspijpen Salontafels Rooktafels Bloemstandaards Spoor- en Reismanden Wandelstokken Rieten Stoelen enz. Als: Amerikaansehe Waltham (Mass) en Zwitsersehe Remontoir korlogiën voor Dames en Heeren m Gouden-, Zilveren-, N i e 11 é-, Nikkel- en Koperen kasten, alsook Aneres, Cilinders, Savonnctten enz. Alles in groote sorteering \an de goedkoopste tot de fijnste soorten, in b i 11 ij k e doch vaste prijzen voorhanden. Hcofdwinst ev. - 400,000 Mark. der door den Staat Hamburg- Geld-Yerloting, r zeker gewonnen mo» De winsten dezer voordeel: volgens plan slechts 98,500 li De grootste Hoofdwinst Premie van 250,000 Mark 1 winst a 150,000 Mark f 1 winst a 100,000 Mark 1 winst a 60,000 Mark 1 winst a 50,000 Mark 1 2 winsten a 40,000 Mark 1 3 winsten a 30,000 Mark 4 winsten a 25,000 Mark 1 2 winsten a 20,000 Mark 1 2 winsten a 15,000 Mark 1 winst a 12,000 Mark 24 winsten a 10,000 Mark 3 winsten a 8,000 Mark '2'ii 3 winsten a 6,000 Mark I et<„ en komen deze binnen weinige gen tot zekere beslissing. De eerste winsttrekking is ai vastgesteld, en kost hiervoor het geheel origineel lot het halve origineel lot. I het kwart origineel lot welke door den Staat gegaraml. verboden promessen) tégen fran zelfs naar de verste omstreke' Ieder deelnemer ontvangt origineel lot ook bet met origineel plan gratis en na plaat» dadelijk zonder aanvrage de ofh De uitbetaling en verzendL' den volgt direct aan de belangh de strengste discretie. Iedere bestelling ki- postwissel maken. Men wende zich voor de aanstaande t met vertrou Bankiers- en Wisselkantü Tevens nieuwe elegante Tafelserviezen, compleet voor 12 personen, met Dessertservies, van af ƒ12.50, ƒ24, ƒ30, ƒ50, ƒ70, ƒ100 tot ƒ250. Alle Tafelserviezen worden afzonderlijk verkocht en kunnen zelfs na jaren nog gecompleteerd worden. Nieuwe dessins in Verlakte Goederen. Argent Christofle Thee- en Koffieserviezen en Bouilloirs, alsook in Brittannia Metaal. Petroleum-Kronen, Hanglampen, Tafellampen, Goudvischstandaards, Bloemvazen, Beelden, Groepen, Candelabres, Theeservie zen, DéjeunersLampetstellen, Bloemstandaards, Karaffen, Wijn-, Madera- en Likeur-Glazen, Olie- en Azijnstellen, Kaasstolpen, Botervlootjes, Zuurstellen, Bierstellen, Compottes, Milieu de Table, Tafelmessen, Dessertmessen, Trancheermessen, Lepels en Vorken, Kurkentrekkers, Toilettafels, Reisnécessaires, Reiskof fers, Reistasschen, RooktafelsWandelstokken, Regenjassen, Spoormandjes, Werkmandjes, Sigarenkasten, Tuinstoelen, Tuinklompen, Parfumeriën, enz. enz. •i Dit beduidend bedrag is in de hoofdprijs, welke in de va| uitgaande en met het gehevp borgde Geldloterij te winnet, 47,800 prijzen ten bedrage v. in 7 Afdcelingen of klassen n.~ geloot worden. De trekkingen j> volgend: voor de eerste trel. aan tot den Sin.;, VAN De hoofdprijs der loterij bed; is eventueel 400,000 Mk. 250,000 Mk., 150,000, 100. van 40,000, 30,000, 25,00' 10,000, 8000, 6000, 5000, -V» Tegen ontvangst van het K king van Fl. 3,00 voor een gei voor een half Origineellot Origineellot verzenden wij' promessen) geldig voor de ee; den besteller. Het bedrag ka postzegels, per aangeteekendi gezonden worden. Uitvoerige - gen wij bij iedere bestelling prijzen in iedere klasse gctr"v' bestellingen worden geregist. king ontvangen de besteller:. en de gewouncn prijzen. Chili' 50 jaren en is in Nederlani tuigen volgens het nieuwste systeem. STEEDS VOORHANDEN: van DEPóT Zomerdienst van af 8 Mei. Van Heusden 's Maandags 's morg. 3.15 Over. werkdagen 5.30 u. Van Rotterdam: Alle werkdagen 'snam. 12.45. Van Heusden: 's morg. 4.30, 's morg. 9.30 en 's avonds 4.30 ure. Van 's Bosch: 's morg. 7.30, 's nam. 2 en 's avonds 6.30 nre. tevens het geeërde ons tot nu toe geschonken 't vervolg alle bestellingen pl alsmede de gewonnen prij' maken bierdoor nogmaals c geannonceerde loterij geene dat de Hamburgsche regeer der gewonnen prijzen waar Uit hoofde van deze zei- rijke deelneming en verzoe adresseeren aan 5 jL Bankiers en HoeH 3 1- Tabelle va..- 1 kl. la 12,000 1 a 3000, 1 a 200«'l 3 a 500 1500, a 200 2000, 25 a 2500, 3900 a 2 4000 prijzen 111 4000 prijzen 21(j,l 4000 prijzen 331, 4000 prijzen 452,1 2500 prijzen 415, 1500 prijzen 351, 27,600 prijz. en 1 prem: i

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 4