Buitenlandseh Overzicht. PLAATSELIJK NIEUWS. BINNENLAND. HEUSDEN, 30 Met t DRONGELEN, 26 Mei. Het mak$n van een nieuwen gevel aan en het plaatsen van een nieuwen ijzeren toren op het kerkgebouw werd gisteren door Kerkvoogden aanbesteed. Ingeschreven had- deulo. voor gevel met bijkomende werkzaam heden, G. Haspels, Babiionienbroek, voor 795; J. C. Kleinloog, idem, voor 810; C. Kentie, Woudrichem, voor 790 H. Kleinloog, Genderen, voor 800; C. N. Kleinloog, Drongelen, voor 786; C. Klerks; Eethen, voor 812. 2o. voor het maken en plaatsen van een nieuwen ijzeren toren, C. Klerk3, Eethen, voor 1180; W. de Bruijn, Heusden, voor 1072. Begrooting: gevel enz. 749, toren 1225. Het eerste werd gegund aan C. N. Kleinloog voor 754, het tweede aan W. de Bruijn voor de inschrijvingssom. t LOEVESTEIN, 26 Mei. De oude Pastorie alhier, zal op a. s. Vrijdag, den 2e Juni e. k., des voormiddags om 10 ure, in Het Zwart paard", te .Woudrichem, publiek ter amotie worden verkocht. t ZALT-BOMMEL. Het onderzoek der verlof gangers voor de militie zal alhier plaats hebben op 14 Juni a. s. voormiddags O1^ uur. t DALEM. De dijkstoel van het polderdistrict Tielerwaard zal op Vrijdag 2 Juni a.s. des middags 12 ure, ten huize van W. Strijland te Gelder- malsen publiek aanbestedenhet verhoogen en verzwaren van een gedeelte dijk onder Vuren, en het maken van bazaUglooiingen op den buitenloop des dijks onder Vuren. t - Een der dochtertjes van J. Z., wonende bij de Dalempoort te Gorinchera, had dezer dagen het ongeluk in het water te vallen. Gelukkig werd de drenkelinge opgemerkt door zekere jongedochter J. M., die, niet bevreesd voor een nat pak, het genoegen mocht smaken de drenkelinge te redden. t WOUDRICHEM, 30 Mei. In de op den 26 dezer maand alhier gehouden vergadering van stemgerechtigde ingelanden van 't waterschap van ,,'t Oud land van Altena*, zijn opgemaakt, voor de drie met 1 Juli a.s. aftredende leden des be- stuurs, de volgende voordrachtenvoor Dijkgraaf, (aftredend de heer A. B. van Tienhoven), 1°. de heer A. B. van Tienhoven te Werkendam2°. de heer A. Verschoor van Sleeuvvijk te Sleeuwijk 3°. de heer W. van Eeten te Uitwijk. Voor heem raden (le aftredend de heer A. Verschoor van Sleeuwijk) 1°. de heer A. Verschoor van Sleeuwijk te Sleeuwijk2°. de heer W. van 't Sant te Sleeuwijk3°. de heer G. M. Sigmond te De Werken. (2e aftredend de heer II. van Ouwerkerk), 1°. de heer II. van Ouwerkerk te Rijswijk 2°. de heer P. Westerlaken te Rijswijk 3°. de heer A. van Eeten te Giessen. WAALWIJK. De vorige week is een bejaarde vrouw, die uit angst voor het onweder in haar kelder was gevlucht, ten gevolge van een wolk breuk, waardoor hare kelder plotseling overstroomde, bijna verdronken. ZALT-BOMMEL. Z. M. heeft benoemd tot bur gemeester van Hurwenen, Mr. J. G. de Groot Schimmelvan Rossum, G. G. van der Kaaij. Na afgelegd examen zijn benoemd tot surnu merairs bij de registratie en domeinen F. Bertelink, G. J. ten Cate, J. Terpstra, allen te Zalt-Boinmel. BERLICUxVI. In deze omstreken zijn landbouwers die tusschen de 5000 9000 halve KL. aardap pels in voorraad hebben. De prijzen dalen bij den dag. Als er niet spoedig vraag uit Holland komt, dan worden de eigenaars met den grooten voorraad verlegen, daar 't vee overvloedige weide heeft en de nieuwe aardappelen dit jaar vroeg klaar zullen zijn. HEEREWAARDEN,~27 Mei. Evenals onlangs het geval was, lijdt de scheepvaart op de rivier de Waal te Dreumel sedert de laatste dagen veel ongerief en schade. Aan het benedeneinde der genoemde gemeente, vlak bij den Heerewaardschen bovenoverlaat, is, behalve het ondiepe gedeelte der bedding, sleehts een nauwe vaargeul, met een diepte van ruim 7 voet. Boven en beneden die plaats liggen dan ook voortdurend een menigte schepen geankerd, die, zonder of met lichting, slechts op de beurt af de vaargeul kunnen en mogen passeeren GORIXCHEM, 27 Mei. De hardlooper Rosenau heeft gister alhier zijn tocht volbracht. Een uur lang heeft hij het marktplein roudgeloopen, waar van een half uur een groot wiel voortduwende. Met het wiel volvoerde hij nog eenige sterke toe ren, zoodat wij hen die gaarne zien hardloopen, gerust een bezoek bij dien snelganger kunnen aanbevelen. In weerwil dat vele neringdoenden alhier hadden besloten hunne winkels niet te openen, kenmerkte de Pinkstermarktdag zich door zijne vroegere levendigheid en was de aanvoer van vee nog al aanzienlijk. Ook de uitstallingen van ver schillende handeldrij venden konden, zoo niet uit gebreider, toch gelijk aan vorige markten genoemd worden. Ongeregeldheden als vroeger hadden niet plaats, ofschoon tegen niet minder dan 28 personen proces-verbaal werd opgemaakt wegens het zich in kennelijken staat van dronkenschap bevinden op den openbaren weg. TILBURG. Aan liet verslag der gemeente over 1881 is, met betrekking tot de gemeentelijke gasfabriek, het volgende ontleend. Door het toe nemend gasverbruik was een gedeelte der hoofd leiding te' klein geworden, daarom werden ruimere toevoerbuizen gemaakt, en de buizen naar het Goirke en Korvel door grootere vervangen. Er zijn 577190 M8. gas gemaakt of 13 meer dan het vorige jaar. Daarvoor zijn gebruikt 25730 ILL. gaskolen. Ieder H.L. kolen leverde dus 22,43 Ms. gas op. Het verlies bedroeg 2,4 Per H.L. kolen werden afgeleverd 21,66 Ms. gas, 3/.4 H.L. cokes en 3,5 kilo teer. Als finantiëel resultaat wordt opgemerkt dat 33167.8773 overbleven, die werden besteed als volgt: aan de gemeente als vergoeding voor het gebruik van straten enz. 2000aan intressen voor voorgeschoten kapitalen 9357aan aflossing van schuld 21818. Eene nieuwe Kamper-ui! Te Kampen, zoo meldt men aan de //Maasbode*, houdt men er eene zonderlinge methode op na om te onderzoe ken of iemand al dan niet zóó beschonken is, dat de drankwet op hem moet worden toegepast. Zoodra iemand waggelende over straat loopt, wordt hij uitgenoodigd mede naar het politie-bureel te gaan, waar hem de taak wordt opgelegd eenige malen het woord jloralia uit te spreken. Gaat dit goed, dan wordt de man, als niet dronken zijnde, ontslagen zoo niet, dan gaat hij de „doos" in en krijgt proces-verbaal bovendien. Door de politie te Leiden is proces-verbaal opgemaakt tegen zekeren J. S., wegens het toe brengen van slagen aan een hulponderwijzer. Die handeling geschiedde in de school, waarbinnen S. zonder verlof gekomen was, als reden opgevende, dat zijn kind door den hulponderwijzer onrecht vaardig zou zijn gestraft. Is de concurrentie in zake de vaart op onze rivieren in Holland groot, op de Zeenwsche stroo men is zij niet veel minder. Zeer ter gerieve der reizigers hebben de van Rotterdam op Middelburg en Zierikzee varende booten de passagiersvrachten in de laatste jaren zoo belangrijk verminderd, dat velen reeds in hun verbeelding een gratis-vaart iu de toekomst geopend zagen en om nog te concurreeren een „broodje met vleesch* op den koop toe. Een der Zeeuwsche booten geeft retour-kaarten voor bijna denzeltden prijs, dien men vroeger voor enkele reis moest betalen. Eu behalve dat, wordt het door Bolle en Koster gegeven voorbeeld gevolgd Wie een retourkaart neemt, ontvangt daarbij gratis een genummerde bon om nu door aanwijzing der 309e Staatsloterij wel niet het landgoed Rozenstein, maar tocli een zilveren remontoir-horloge of een peinture Bogaerts te ontvangen. Indien nog eenmaal ernstig over de afschaffing der Staatsloterij gesproken wordt, dan vreezen we heusch, dat de gansche bevolking van ons land daartegen protesteeren zou om de menigte loterijen, die op de Staats loterij gebaseerd zijn. Sedert Woensdag 24 tot en met Vrijdag 26 Mei zijn aan de vischmarkt te Gorinchem afgeslagen 30 zalmen van 8 tot 27 halve kilo's, prijs per halve kilo 0,80 tot 1.22; en 829 elften en vin- ten, prijs per stuk 0.06 tot 1. Een steur van 9. In een der grachten te Utrecht is drijvende gevonden een doos, inhoudende het lijk van een pasgeboren kind. Een vorm, met zand gevuld, is te Deventer in de ijzergieterij van de firma Nering Bögel Co. op een werkman neergeko men. Zwaar verwond werd hij naar het gasthuis gebracht. In de lijnbaan van den heer Hoos te Kraliugen is een meisje met den arm in een machine geraakt, waardoor dat lichaamsdeel ver brijzeld werd. Te Zierikzee is een bruid, die op het punt stond om naar het stadhuis te rijden door het blijven haken met den hak van haar laars van de trap gevallen en op het hoofd ueder- gekornen. Vreeselijk verwond werd zij opgeuomen; er bestaat weinig kans op haar behoud. Een oppassend werkman die aan zwaarmoedigheid leed, heeft zich tc Epe den hals afgesnedeu. Een zeldzaam verschijnsel op landbouwkundig e;ebie:l is thans tc Waeeningen waar te nemen. Op een stuk bouwland, groot V/s hectare, werd verleden jaar haver met klaver gezaaidde kla ver is zoo goed als mislukt, doch de haver gaf eeue goede opbrengst. Echter is door den natten oogsttijd veel koren uitgevallendie korrels zijn ontkiemd en in den verloopen zeer zachten win ter behouden gebleven, wat bij eetiigzins strenge vorst nooit gebeurt Merkwaardig gelijkmatig en volop alsof het gezaaid is, ziet men thans over jarige haver te veld van krachtigen groei twee voet hoog, terwijl de gewone haverbouw nog slechts Een 15jarige knaap uit Rucphen, die de schuur zijner ouders in brand heeft gestoken, omdat deze naar zijn meening te bouwvallig werd, is door de rechtbank te Breda vrijgesproken, als hebbende zonder oordeel des onderscheids gehandeld, doch zal tot zijn I8e jaar in het verbeterhuis te Alk maar worden geplaatst. Te Twelloo is een dagloonersvrouw, die reeds 6 kinderen had, bevallen van een drieling. Zoowel de moeder als de kinderen bevinden zich wel. Bij den gemeenteraad te 's Hage is het volgende kermis-dank-adres ingekomen Geeft eerbiedig te kennen C. C. Visser, koop man, dat hij zich wendt tot UEd. Achtb. met, navolgend adres Hartelijke» dank zij U gebracht voor de goedheid thans, als zoovele jaren te ondersteunen, met mijne kinderen, die den ondergang van Vader en Moeder niet konden zien, door kwaadwilligheid bewerkt, standplaats te verleenen met eene tent „Pak de Leuning of de onbevatbare vrouw.* Naast U dank ik mijn kinderen die zoo edel moedig waren, trots allé tegenspoeden mij getroffen, mij weder in staat te stellen het brood eerlijk te verdienen zonder Land-, Stad- of Armenkas lastig te behoeven te zijn. Mocht het betreurenswaardig gerucht, aftreding van onzen Burgervader, waarheid zijn, achdat de Almachtige God hem zegene in Zijnen verderen levenswandel en dat de Adgoede geve mogen Zijne plaats, indien dit het geval is, moge vervuld wor den door iemand Zijner waardig als opvolger, is de hartelijke wensch die velen zullen deelen met den afstammeling van Hugo de Groot. Eerbiedig, C. C. Visser. wetenschap of kunst. Nieuwe uitvindingen en toepas singen vervangen overal de verouderde werktuigen. Men is er op uit om landbouw en veeteelt weer te brengen tot vroegeren bloei. De steden breiden zich snel uit, de stoomvaart neemt toe naar alle kanten de handel schept zich nieuwe bronnen en organen. En wat meer zegt ook op intellectueel gebied, op het terrein van het geestesleven, vertoonen zich de voorteekenen eener ontwakende lente. Laat ons nog niet wanhopen. Er is reden tot dank, bij al de oorzaken van klacht. Eens komt het Pinkster getij, met licht en met geuren en met kweelend gezang. Ar. De politieke gebeurtenissen van de afgeloopen week zijn inderdaad niet van belang ontbloot. Maar al waren zij nog tienmaal gewichtiger, zij verdwij nen toch in het niet bij die groote overwinning der beschaving, in de afgeloopen week gevierdde ope ning van de reusachtige spoorwegtunnel door het St. Gothardgebergte. Men zou thans regelrecht door kunnen sporen van Amsterdam naar Brindisi, de zuidelijke punt van het laarsvormige schiereiland, Italië geheeten. Vooral voor Duitschland en Italië is deze groote overwinning op spoorweggebied van het meeste belang. We spreken niet eens vau het politiek belang want we hopen hartelijk dat de St. Gothardtannel nooit eindelooze treinen met sol daten doortocht zal verleenen maar het belang van den handel bedoelen. De kortste weg naar Afrika en Azië gaat nu over Italië en de havens van Oos tenrijk aan de Adriatische zee en van Frankrijk aan de Middellandsche verliezen enorm aan be- teekenis. Het is dan niet te verwonderen dat de opening van deze reuzentnnnel met opmerkelijke geestdrift is gevierd en dat vooral de Dnitsche en Italiaau- sche staatslieden de hoogste belangstelling toonden in dit feest. De geschiedonis van den dag in Egypte herinnert sprekend aan een blijspel. Het bedrijf van verleden week was dat de Engelsche en Fransohe consul een ultimatum tot het Egyptische ministerie richtten, waarbij geëischt werd dat de minister van oorlog, Avabi-bey, de ziel van de nationale Egyptische partij, ontslagen zou worden. Daar de ministers dit hadden zien aankomen, hadden zij zich reeds te voren met den Khedive verzoend en zelfs diens kleederen gekust. Toen nu evenwel het ultimatum kwam, antwoordden de ministers dat zij dit verwierpen, want dat niet Engeland en Frankrijk maar de sultan van Turkije de souverein vau Egypte is. Evenwel namen zij tegelijkertijd hun ontslag. Toen schenen dus de moeilijkheden in eens op golost. Toch niet! Dit alles was comedie. Don volgenden dag riep de Khedive alle autoriteiten bijeen om hun te vertellen dat hij, nu hij van zijn minis terie ontslagen was, zelf eens de zaken zou regelen. Do autoriteiten evenwel waren daar volstrekt niet op gesteld en zij verklaarden ronduit dat als Ara- bibey niet weder als minister van oorlog word aangesteld zij den Khedive zouden onttronen. Voor dit argument moest do onderkoning zwichten, Ara- biboy werd weer in genade aangenomen en men was dus even ver. Arabibey zegt: als Europa door do controleurs in Egypte gedekt is voor de rentebetaling dan heeft het, als vreemdelingen niet bedreigd worden, hier niets te maken. Den sultan van Turkije alleen erkennen wij als onzen souverein. Die stelliug is dunkt, ons zoo juist mogelijk en voor Fraukrijk en Eugeland zal er dus niets anders overschieten dan de hulp vau Turkije in te roepen en Arabibey te doen aftrekken. Maar dit is juist wat Frankrijk niet wil. Het vreest terecht dat als Turksehe troepen in Noord- Afrika aanlanden, de geest van verzet tegen de Franscheu in Tunis zoowel als in Algiers goducht zal toenemen. Ouzes inziens kan deze geheole Egyptische ge schiedenis op nietsanders uitloopen dan op een geduchte politieke neerlaag voor Fraukrijk of op hot heropenen der Oostersche quaestie met al de bloedige gevolgen daarvan te wachten. Het Egyp tische blijspel zou kunnen ontaarden in een Euro- peesch treurspel. Dit is in elk geval merkwaardig dat Rusland thans eens bij uitzondering niet aan de zijde der westelijke mogendheden staat maar aan die vau Turkije. Zooals te verwachten was heeft het Engelsche parlement de verschrikkelijke dvvangwet Vbor Ier land ook in derde lozing goedgekeurd. Het is zeer te vreezon dat de uitwerking in Ierland alleruodd- lottigst zal zijn. Mededeelingen van het Comité tot ondersteuning der vervolgde en hulpbehoevende Israëlieten in Rusland. Van het Comité Heusden ontvingen wij een vlugschrift, dat het eveneens van het hoofdcomité te Amsterdam ontving om aan de nieuwsbladen in deze gemeente uit te reiken en dat bovenstaand opschrift draagt. Vlet belangstelling, maar tevens met afgrijzen, hebben wij het gevolgd en kieschheidshalve zouden wij gaarne veel achter wege latan, ware het niet dat wij het noodig oordeelen in het belang der zaak in deze de naakte waarheid te toonen. Beschikbare plaatsruimte noodzaakt ons slechts een gedeelte op te nemen. Om alles weêr te geven wat in 170 Russische steden, vlekken en dorpen heeft plaats gegrepen ware toch een lijvig boekdeel noodig. De schade, die de Israëlieten door brand, roof en vernieling van hun have en eigendommen geleden hebben, wordt op 200 millioen gulden berekend. In 45 steden en dorpen van Zuid- Rusland alleen kent men 23 gevallen van moord op mannen, vrouwen en kinderen gepleegd, eu 225 gevallen van vrouwen- onteering. Wij laten bier cene enkele bijzonderheid volgen. De feiten zijn ontzettend. Elieabetkgrad, gouv. Cherson. Van hier nam in het vorig jaar de Jodenjacht een aanvang. Verscheidene weken vooraf was zij door plakkaten, dreigbrieven en gesprekken aangekondigd; 5 dagen vóór het uitbreken van den opstand werd de gouver neur-generaal te Cherson door den stadsraad dr. Cetkin tele grafisch om hulp gebeden. Een grof beleedigende, weigerende en ojtenbaar gemaakte dépêche was het untwoord. 500 huizen en 100 winkels werden verwoest. 30 vrouwen en meisjes werden onteerd in tegenwoordigheid harer verwanten, die het lijdelijk moesten aanzien. Een grijsaard, Pelikoff, die zich met zijn 20jarige dochter op den zolder zijner woning had verborgen, werd door de soldaten, die een troep woestelingen geleidden, ontdekt. De oude man, die zijne dochter wilde besehsrmen, werd van het dak op straat gesleurd, waar 20 soldaten haar achtereenvolgens schandelijk mishandelden, om geen erger woord te gebruiken. Mannen en vrouwen werden naakt uitgekleed, in de moddergoten geworpen en gesteenigd totdat zij bewusteloos waren. Aan vrouwen werden de vingers afge beten, wanneer de omsluitende ringen niet spoedig genoeg wilden afschuiven. In een der kelders van Rattner, den grootsten wijn en brandewijn-handelaar van het district, verdronken drie be schonken kerels in den vloed van 6000 stnk geslagen eiuier brandewijn. Politic en militairen zagen alles rustig aan en namen aan de schandelijkheden, den roof en plundering deel. Wat van huisraad en koopwaren niet vervoerd kon worden, werd vernield of onbruikbaar gemaakt, hieronder de kostbaarste zijden stoffen en pelterijen. Een der barbaren ontrukte der in het kraambed liggende moeder haar kind, dat slechts twee dagen oud was, greep het bij de roetjes met het hoofd omlaag, een ander pakte toen het hoofd en rij dreigden de moeder, het kind lid voor lid uit te trekken. Zij zouden hun bedreiging ten uitvoer ge bracht hebben, had een derde, bij wieh nog niet alle menschelqk gevoel was uitgedoofd, het hun niet ontrukt. Van de andere zijde der kamer slingerde hij het wicht aan de moeder op het bed toe. Deze en neg vele volgende mededeelingen in genoemde bro chure zijn blijkens de achtergevoegde aanteekeningen zonder overdrijving en nadere toelichting medegedeeld. Geen enkel feit dat niet op een of meerdere vertrouwbare berichten steunt. Met genoegen merken wq op, dat de bede om hulp ook in deze streken weerklank vindt. Ook de Uitgever dezes zal zich volgaarne belasten met giften, aan hem ingezonden, aan het Comité over te maken. De Naa imach, inen - In dus trieTot welke hoogte deze, in verhouding eerst sedert korten tijd be staande industrie geklommen is, bewijst een uit New-York afgezonden telegram. Hetzelve deelt uit het jaarlijks verslag der Singer Manufacturing Co. mede, dat haar verkoop in het vorige jaar hel enorme cijfer van 561,306 Naaimachines be reikte. Zulk een omzet van eene enkele fabriek, die meer dan een derde gedeelte van de geheele productie in Naaimachines bedraagt, heeft voor zeker hare beteekenis, en spreekt in elk geval het beste voor de deugdelijkheid van het fabri kaat, zoomede voor het voortdurend streven der Singer Company om altijd nog meer volmaakte werktuigen voort te brengen. In werkelijkheid gaat dan ook geen jaar voorbij, zonder dat deze fabriek verbeteringen aan hare Machines bewerk stelligt en nieuwe hulpapparaten of geheele nieuwe Machines uitvindt. Het is daarom ook geen won der, dat haar fabrikaat algemeen het meest ge zochte is en er overal de voorkeur aan gegeven wordt, te meer ook, omdat de instellingen dezer Maatschappij den aankoop harer Machines bijzon der vergemakkelijken en de grootste garantie voor deugdelijkheid en soliditeit opleveren. 1* O even is uitgekomen. VOORHEEN EN THANS. Wat lag het huisje lief en net Op eene hoogtegansch bezet Met jeugdig groen van slingerplanten Do kamperfoelie, het klim-op, De wijngaard klommen tot den top, Bedekten hot aan alle kanten. Ook zag men midden voor de deur Een heerlijk perkjen, rijk in genr Van bloemen met veol smaak gekozen, En vreemde grassoort tot een rand Daarbg een vak aan iedre kant, Met velerhand gekleurde rozen. Nog stond een beuk in frissche kracht Naar 't Zuiden heenzij was een pracht Zoodat elks oogen daar aan hingen Terwijl, op 't heetste vau den dag, Hot al in koele schaduw lag, Geen zonnestraal er door kon dringen. En binnen bij het huisgezin, Daar woonde stil genoegen in Zoo als door vrede wordt verkregen De liefde was er hoogste macht Eu grondtoononveranderd bracht Zij rein genot, bij milder zegen. De zorg der ouders was, om strijd, Aan 't heil der kindreu toegewijd Zij waakten zoo voor hart als zinnon Zij zochten plaats in hun gemoed Voor al wat rein is, waar en goed; Ja, voerden dit daar zachtkens binnen. Want, werd hun kennis uitgebreid, Steeds boven aan stond zeed'lijkheid, Ten richtsnoer van het doen en denken Eu welig kiemde 't zaad der deugd Tot milder bron van oudervreugd, Dan rang of schatten kunnen schenken. Nooit kwam een woord van droef geklag, Wanneer vol werkzaamheid de dag, De nacht in waken werd gesleten; Want zoon en dochter waren waard, Dat geld noch inooito werd gespaard Dat niets voor hen te veel mocht heoten. Ja, dankbaar wa3 het minnend kroont, Voor al de zorg, die ze onverpoosd, Aan hunne vorming zagen wijden Vereeriug was hun een genot; De kleinste wensch zelfs een gebod Hun lust om d'oudorou te verblyden. Daar, riep een ieder, woont geluk! Daar vinden kommer, smart en druk Do deur bestendig toegesloten Geen vorst, hoe machtig, groot en rijk, Is aan genoegen hun gelijk! Daar wordt eerst onvermengd genoten Thans zijn er sinds maar negen jaren, Tor nauwernood, voorbijgegaan, Eu wie kan nog een spoor ontwaren Van 't geen daar eenmaal mocht bestaau? Der bloementooi is lang daarhenen; Het dak gedeeltlijk ingestort; De rozenperken zijn verdwenen, En 't groene loover is verdord. Kent gij dien mau zoo hol van oogen, Zoo bleek, met ingevallen wang? Door leed en hartzeer diep gebogen, Met zwakken wankelenden gang? Wiens schamel kleed van een gereten, Spreekt van verlatenheid en nood Wien 't leven zelfs een last moet heoten, Die biddend uitziet naar den dood? Dien blijden vader van voordezen, Wiens heilzon eens zoo helder stond Op wiens gelaat men na kan lezen Verteerd door niet te heeleu wond Die man, met vroeg vergrijsde haren, Staat hulp- eu hooploos gansch alleen Bracht allen, die hem dierbaar waren, In stomme smart naar 't kerkhof heen. Eu, zou nog iemand willen vragen, Hoe is dat alles toch geschied 't, Vermelden, och! der zwaarste slagen, Behoeft ook vaak veel woorden niet. De zoon moest naar een werkplaats gaan, Toen de beroepskeus was gedaan, Om voor zgn vak zich te bekwamen. Een aantal lieden waren er Vereeuigd; ook van heinde en ver, Die allen deel aan d' arbeid namon. Veel hunner waren zeer gezet Op ongebondenheid en pret, Ja, zwierden soms geheele nachten. De sterke drank was hun een god, Dieu zij gezondheid, leveuslot En eer, volgaarn ten offer brachten,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 2