Glans-Strijkijzers, BEKENDMAKING. VERPACHT, VERHUREN: AANBESTEDING.' aanbesteden: Aanbesteding. AANBESTEDING. AANBESTEDEN AANBESTEDINGEN. Afloop van Aanbestedingen. Gemengd Nieuws en Allerlei. MARKTBERICHTEN. RECLAME. Belangrijk THONISSEN Co., Joure (Friesland.) Het Gras-, Riet-, Biezen- gewas ende Banden, staan de op de plaatjes en aan wassen, bij de Aalbnrgsche enWijksche Kribben en op den zoogenaamden Riet- waard onder Heesbeen De Notaris Van de Mortel Het doen van metsel-, timmer-, verf-, be hangers merken enz. enz. aan Pastorie, Kerk en Consistorie- Kamer van genoemde gemeente, met bij leve ring der noodige mate rialen en arbeidsloonen. RAMING T000. (-i~ 6 onkosten 16) Het verbreeden en verdiepen der Haven te Waalwijk, over eene lengte van circa 1200 Meters en het daar- stellen van ruim 2000 Meters gecreosoteerdê be schoeiing, met bij levering der benoodigde materialen. AANBESTEDEN: Het maken van een eiken houten beschoeiing langs de westzijde der Haven, ter lengte van 49 Meier met al de daarvoor benoodigde leveranciën. Geen middel werd er ook ontzien De Heer C. A. ROOMER Sz. bedankt, ook uit naam van zijne kinderen, voor de b e w ij z e n van deelneming, ont vangen bij het overlijden zijner echtgenoote. Hemden, 31 Mei 1882. DIJKGRAAF en HEEMRADEN van het Waterschap wden Hoogen Maasdijk van Stad en Lande van Heusden," vereenigd met den Ondheusdenschen, Doeverenschen en Dronge- lenschen Zeedijk, maken bekenddat door hen op Zaterdag 3 Juni, des middags ten 12 ure, ten huize van H. Mourik te Hemden zal worden om contant geld: En zulks in perceelen als van ouds ge bruikelijk is. Hemdenden 27 Mei 1882. De Dijkgraaf, Cw. (j.) HONCOOP. De Secretaris-Penningmeester, fw. gj DUIJSER. te 's Hertogenbosch zal zater dag 3 juni 1882, om tien ure, te Hemden bij H. Mourik, 6 Hektaren te veld staande om te grazen of te hooijen, op het Slot te Heesbeen. Het KERKBESTUUR der Hervormde Gemeente vau Eethen, zal op Donderdag den 15den Juni, des namiddags ten twee ure, in de consistorie kamer aldaar, bij enkele inschrijving, publiek Inlichtingen worden verstrekt door J. van TUIJL Gz., Architect te lleusden, door wien aanwijzing in loco zal gehouden worden den 14den Juni, 's morgens ten 11 tire. Op franco aanvrage zijn, yan af Zaterdag 2 Juni, de Bestekken verkrijgbaar, ad 50 ets. per exemplaar, bij den administreerend Kerkvoogd te Eethen JAC. BRANDERHORST, Presid.-Kerkvoogd. - Eethen, M. SMITS, Juni 1882. Administr. Kerkvoogd. Om groot en klein, nog bovendien, Tot zulk een wandel aan te vuren En elk, die van aoo'n leveuspad Een welverdienden afkeer had, Moest steeds hun schimp en smaad verduren. De jongling echter stond goed pal In de verzoekingmeed den val, Dien men niet afliet hem te zetten. Hij had een afkeer van zulk kwaad, Door raoeder's bée, door vader's raad En kennis van des Heeren wetten. Zoo bleef hij winnaar in den strijd, Tot door patroons, op zek'reu tijd, Aan 't volk een feestdag werd geschonken. De hoofdrol was, naar oud gebruik, Ook hier aan de jeneverkruik: Er moest geschonken en gedronken Hij weigert weigert keer op keer; Toch dringt men telkens telkens meer, En schroeuwt hem toe van alle zijden Toe jongen! wees geen stijve bok! Durft gij het laten om een slok Aan 't welzijn van uw heer to wijden Hij weifelt sterker wordt de drang Daar klinkt het luid Hij leve lang Lang moog' de heer patroon nog leven Wie instemt, zoov met hart als mond, Die léege 't glas tot op den grond, Geen druppel mag er in gebleven Gedaan, helaas! werd d'eerste stap; Eu verder ging het, trap voor trap, Nu eens van 't spoor was afgeweken Ja, zwakker werd allengs de stryd, En meer en meer het richtsnoer kwyt, Nadat hij eenmaal was bezweken. 't Gevoel voor plichten, deugd en eer Verzwakte toen al meer en meer; De vroegere af keer was verdwenen 't Gevoel voor 't onderhuis gesmoord. Zoo dreef hij, immer sneller, voort Naar den rampzaal'geu afgrond henen Verscheurend was de pijn en smart Voor 't teederlievend moederhart, Toen zo eind'lijk alles had vernomen Hoe ver haar lief'ling op het pad, Dat diep verderf ten eindpaal had, Door eigen zwakheid was gekomou. De vader leed meer stil, maar toch Niet minder diep en veel, want, ochl Niets kon zijn zielesmurt verzachten. Waar hij zijn steun in d'ouden dag Zyn schoonste hoop zijn kroon eens zag, Was nu slechts schande eu dood te wachten Zoo loodzwaar viel dio ramp, die slag, Op heel 't gezin, dat scherts en lach Verstomden; bittre tranen vloten In 't verborgen. Zelfs ook de zucht Werd half gesmoord elk was bedacht Nog 't leed van d'auderen te vergrooten. Vergeefs, dat moeder bidt en smeekt; Dat haar hot minnend hart schier breekt; Bij 't schuldig kind kon niets meer bateu Niets wordt naar 't ernstig Vadorwoord, 't Zjj zacht of streng, niets uieer gehoord Hij kóu het drinken niet meer laten Wel deed zich, voor een oogenblik, In zyn gemoed van 't beter ik Nog soms een stem verwijtend hooren, Doch 't was to laat en ras voorbij Hij zette haar met spoed op zij, Om zo in den drank geheel te smoren. Verstand en zinnen schier verdoofd, Van ziels- eu wilskracht, als beroofd; Gansch ongeschikt voor werkzaamheden, Al wentlend keorend in het slijk, Ging hij daar als een wandlend lijk, Vau elk veracht, met zorg vermeden. Verworpen nu door iedereen, Ging hy naar 't ouderhuis, alleen Da&r was de weg niet afgesloten; Al bracht hij ook een naamloos wee Iu dat verblijf van Liefde en Vreé, Alleen d&ar werd hij niet verstoten Hoe sterk hij vroeger wezen mocht, De werking van het scherpe vocht, Ontstak zijn maag en ingewanden; Zwart en bedorven was zijn bloed; Terwijl een doffe sombre gloed Als in zyn oogen stond te branden. Al wat ook liefdezorg vermag Werd nu, zoowel bij nacht als dag, Aan den verworpeling bewezen. Vergeefs, wanneer een kanker knaagt, Die naar geen knust of middel vraagt, Nog hoop te voeden op genezen Vergeefs een duldelooze smart, Die zorg en medicijnen tart, Vaart onophoudlijk door zijn leden. Vergeefs, hoe ook de moeder pleegt, Hoe dat zij koestert, wikt en woegt Vergeefs zijn tranen en gebeden Dra was zijn treurig eind nabij Daar stond het drietal zij aan zij Om 't ak'lig sterfuur te verbeiden. O, dierbre moeder! sprak hij nog O, Vaderlief! vergeeft mij toch; Laat mij daarmeê van d'aarde scheiden! Waar ik zooveel vergelden moest, Heb ik gegriefd; 'fcgeluk vorwoeBt; Zooveel, oneindig veel misdreven Hebt gij mij eens zoo teer bemind, Vergeeft uw snood ondankbaar kind; O, wiltéén snik, en weg was 't leven 1 Pas lag de zoon in 't somber graf, Of zichtbaar nam de moeder af; Toen d'overspanniug was geweken. Het reeds zoo lang gekrookte riet, Weerstond zoo felle stormen niet; Zij was in korten tijd bezweken. Toen bleef de dochter -«tl'eenige schat, Die nog de man op aard bezat, Bij alles wat hem was ontvallen. Zij zon hem na, in zijnen nood, Bewaren voor gebrek aan brood: Een steun, een troost, een hulp voor allen! Maar, ach! die zwakke teere plant, Was niet, op verre na, bestand Om zulke schokken te voorkomen De tering greep haar heimlijk aan Een koorts of wat, en 't was gedaan. Ook zij, voor altijd, weggenomen En elk, wie thans den vader ziet, Ten prooi van zooveel zielsverdriet Zoo diep gewond, zoo zwaar geslagen Die zegt met een bewogen stem O, God ontferm II over hem, Help Gy den armen lijder dragen (Ingezonden door V.) 6 Junij, 10 are. Stadhuis te Gorinchem. Het ver beteren van de Inondatiesluizen in de Lingedijken bij Asperen, onder beheer der gt-uie te Gorinchem. Raming 46500. Aanw. 2 Junij, 10 ure. 6 Junij, 3 ure. Directiekeet to Hoofdplaat. Het herstel, de vernieuwing en het onderhond tot 30 April 1883, van de aarde-, kram-, rijs- en steen- glooiiugwerken aan de waterkeering van den cala- mitensen Hoofdplaat polder. Aanw. 30 Mei en 2 Junij, telkens van 911 ure. 21 Junij, 11 ure. Min. v. Waters!., Hand. en Nijverb. De uitvoering van eeuige werken tot uor- raaliseering vau de rivier de Waai onder EctUeld en Wamel, prov. Gelderland, tusschen de kilome- terraaijen 51 en 56 der herziene rivierkaart. Ra ming 57,800. Aanw. 14 Junij. 28 Junij, 11 ure. Min. v. Waterst., Hand. en Nijverh. Het makeu van normaliseeringswerken en het vernieuwen der rivier de Bcnedeu-Merwede tusschen de kiiometerraaijen 116 cn 118 onder de gemeenten Dordrecht en Papendrecht. Raming ƒ38,240. Aanw. 21 Junij. 5 Julij, 11 ure. Min. v. Waterst., Handel en Nijverheid. De uitvoering van eenige werken tot normalisering van de rivier de Lek, onder de ge meente Wijk bij Duurstede en Houten (prov. Utrecht) tusschen de kilometerraaijcn 68 en 70. Raming 40000. Aanw. 28 Junij, 11 ure. 5 Julij, 11 ure. Min. v. Waterst., Handel eu Nijverb. Het maken van verdedigingswerken aan den zuidelijken oever van do Swetsplaat, gelegen langs den rogter oever der Boven-Merwede tusschen de kilometerraaijcn 99 en 101 onder de gemeenten Gorinchem en Hardinxveld. Raming 7000. Aanw. 28 Junij. 12 Julij, 11 ure. Min. v. Waterst., Hand. eu Nijverh. De uitvoering van herstellingen en ver nieuwingen aan de Rijksrivier werken op den Boven- Itiju en de Waal, met het onderhoud dier werken van 1 Julij 1882 tot eu met 30 Junij 1883, in 3 perc. Raming perc. I. j 26000; perc. II. ƒ31900; perc. III. 61000. Aanw. 5 Julij. 12 Julij, 11 ure. Min. v. Waterst., Handel en Nijverh. Het maken van eenige werken aan het benedendeel der Nieuwe Mor wede onder de gemeenten Zwaluwe en Made en Drimmolen. Ramifig J 25800. Aanw. 5 Julij. voorwerpen. Daarom gaat hij, wanneer hij een boom treft, tusschen het hout en den bast naar beneden, en verscheurt en vernielt den laatsten dikwijls op merkwaardige wijze. Bij de dezer dagen te 's Hage gehouden aanbe steding vau den bovenbouw van het centraal station te Amsterdam waren tien iuschrijvingsbiljetten inge komen. De raming van het belangrijke werk be droeg 1.326,000. De hoogsto inschrijving was 1.530,000; de beide laagste waren van den hoer F. K. Ozinga te Amsterdam voor 1.288,000 en van do firma Ph. Holzman en Co. te Frankfort a/M. voor 1.275,000. Het verschil tusschen de beido laagste inschrijvers, waarvan de eerste een Neder- laudsch industrieel, de andere een vreemde firma is, bedraagt dus sle hts 13,000, eeu niet noemens waard verschil in vergelijking met het geheele be drag. Het ware te weuschen, dat de Regeering, die in dergelijke gevallen moer aan do Nederlandsche indnstriëelen de gunning heeft gegeven, ook thans het verschil van 13,000 niet van dien aard achtte om zich strikt aan de allerlaagste Inschrijving to houden. Dit zon niet alleen voor het nationaal be lang, maar ook zelfs voor de schatkist voordee- liger zijn. Naar men meldt, heoft de heer Ozinga zelfs aan geboden het werk voor dezelfde som te maken als de laagste Duitsche inschrijver. Do komeet, die thans met het bloote oog aan den noordelijken hemel zichtbaar is, zal den 8 Juni des voormiddags het dichtst op haar baan do zon naderen. I)an is haar lichtsterkte het grootst. Den 6 Juni zal zij nameli'k nog slechts 612 maal helderder zijn dan op den dag van hare ontdekking; maar den 8 Juni daarentegen 5824 maal zoo leest men in de Köln. Ztg. De lichtsterkte neemt daarna snel af. Den 10 Juni bijv. zal deze slechts 587 maal die van het oogenblik barer ontdekking overtreffen. Op 8 Juni zal de komeet waarschijnlijk bij volle zonneschijn kunnen waargenomen worden. Men moet dan zóó gaan staan, dat men niet tegelijk door de zon bescheneu wördt, bijv. in do schaduw van een huis. Een geklourd glas voor betempering van hot zonlicht kan men niet gebruiken, want daarvoor is het licht der komeet te zwak. De komeet staat 8 Juni rechts nabij de zon. Tot heden zijn nog slechts weinige' kometen met het bloote oog op klaarlichten dag gezien, en wel: de komeet van Augustus 363, volgens Ammiauus Marcellinus; die van 1106 op 4 Februari; die van 1402 in Maart; de Klinken- bergscho komeet op 1 Maart 1744; die van 1843 werd op 28 Februari te Parma en te Bologne midden op den dag gezien. De voorzichtige effectenhandelaar. Hier, lieve Marie, een kleine verrassing voor u. Hé, uwe photo- graphie en waarlijk sprekend gelijkend, maar beste Alfred, ge hebt wederom om mijnentwil kosten ge maakt. ,Neen, 't kost me geen cent, onze patroon heeft, op zijne kosten, het geheele kantoorpersoneel laten photographeeren. Zoolang een huis niet van een bliksemafleider is voorzien, moet men bij ouweder altijd eenige voor zorgen in acht nomen. Zoo moet men zich vooreerst jiiet voor een open venster of bij eeu kachel, maar liefst in het midden van het vertrek plaatsen. Het is altijd min of meer gevaarlijk, vuur te branden of in de hoeken onder den schoorsteen, het hoogst- reikende deel van het huis, te komen, of met veel menschen in ééne kleine kamer te zijn. Verrast ons een onweder in hot open veld, zoo is het gevaar ge troffen te worden niet onbeduidend, daar men dan het hoogsto en best geleidende voorwerp uit den omtrek is. Daarom hebben velen aangeraden, zich maar liever aan den regen bloot te stellen en plat op den grond te gaan liggen dan voort te gaan. Het allergevaarlijkste is, zich te plaatsen onder een hoo- geu, zwaren boom, daar deze de meeste kans heeft getroffen te worden, en niet onaardig is de raadge ving van Lichteuberg, die wilde dat men aan eiken in het vrije veld staanden boom een bordje sloeg met de waarschuwing»Hier wordt men door den bliksem getroffen.* De eiken schijnen het meest getroffen te worden on zijn das de gevaarlijkste boomen. Daarentegen is hot gevaar veel minder wanneer men in een bosch wandelt, omdat daar de bliksem ruime keus heeft. De bliksem volgt op zijnen weg bij voorkeur de beste geleiders, zooals do metalen of vochtige KERKNIEUWS. NnDEKL. HEÜV. KEK::. Beroepen: naar Bergschenhoek en Moerdijk J. L. Tichelaar, te WijngaardenBabyloniénbroek, Kampstra, cand. te Amsterdam; Oud-Beierland A. Ploos van Amstel, te Reitzum; Gieterveen H, J. Huber, te Mildwolde -(Groningen)Yledder F. Germs, te Wier. (Toezcgg.) Haarlo en Waterhoek E. Weiduer, cand. te Utrecht; Wiluis (toez.) D. J. M. Wtistenhoff, cand,; Pingjam en Zurich (toez.) A. J. H. W. Brandt, te Mastenbroek; Dirksland (cl. Brielle) F. Oberman, te Ommen. Aangenomen: Harmeien P. H. Wigrsraa, te Cbarlois; Nienwpóorr De Klerck, cand. te Delfsr- haven; Loon op Zand (Noord-Brabant) W. Ring- nalda, cand. te Oldebroek. Bedankt: voor Ronveen W. Ringnalda, cand. te Oldebroek voor Amsterdam E. Douma, te Drachten; voor Oosterend ("Friesland) P. Bartstra, te Wassenaar; voor Herbaijum (toez.) dr. H. Ede- ma van der Tuuk, te Kimswerdvoor Eethen en Drougelen W. Ringnalda, cand.; voor Montfoort en Bergschenhoek cand. P. J. W. Klaarhamer. Tweetal: te IJselmuiden W. Ringnalda, cand. te. Oldebroek en E. E. Gewin, te Renkum en Ileelsum. f üeusden, 27 Mei. De prijs der boter 0.72 a 0.74 per stuk van 6 ons. Eiereu 4Ys 5 cent. 's-IIertogenbosch, 27 Mei. Op de heden alhier gehouden markt waren de prijzen als volgt: Aard appelen: Geld. kralen a stoelomatters a -; lange wolkammers ƒ4.75 a 5. ronde dito 2.75 a 3,roode en witte zand- ƒ2.10 a ƒ2.40 per heet. Boter 0.98 a 1.10 per kilo. Eieren 2.80 a 3.per 100 stuks. Gorinchem, 29 Mei. Bij een aanvoer van onge veer 518 stuks vee, was de handel heden, vooral in kalfkoeien en melkvee, vrij levendig. Prijzen enkele zware kalfkoeien 230 a 340 niindere qual. a dito vaarzen ƒ140 a 230; melkkoeien 160 a 220; vare koeien a guiste vaarzen a graskalveren a pinken 60 a 100 nuchtere kalveren 8.a 14. Varkens, eenigzius zware op levering 48 a 60 ct. per KG. minder zware a - ct. per KG.fokvar- kens van 6 a 8 weken 11 a 18 per stuk. Do prijs der goêboter was 1.28 a 1.34; der weiboter a per K.G. Kipeieren golden 1.00 a 1.20 de 26 stuks. Eendeneieren a de 100 stuks. is de geluksaankondiging van SAMUEL HEKSCHER Senr, in Hamburg, welke zich in het narnmer van lieden onzer courant bevindt. Dit huis heeft zich door zijn prompte en stilzwijgende uitbetaling der hier en in de omatreken gewonnen, bedragen eene zoo goede faam verworven, dat wij al onze lezers aanbe velen op die advertentie acht te geven. met, volledige leerwijze voor brillant glimmend Strijken. Frauco door het Rijk, tegen Postwissel van 2. Fabrikanten. KLAVER1, *9 qp BURGEMEESTER en WETHOUDERS vau Waal- wijk, zullen op Woensdag den 31 Mei a.s., onder nadere goedkeuriug van deu Gemeente-Raad, ten Raadhuize aldaar, des namiddags 3 ure, in het openbaar Bestek, teekeuingïcu voorwaarden liggeu op do Secretarie to Waalwijk ter visie, terwijl bestekken tegen 50 Cent aldaar verkrijgbaar zijn. Inlichtingen geeft het. Gemeentebestuur van Waalwijk. Aanwijzing in locojzal plaats behboh daags vóór cn op den dag der Besteding, telkens omstreeks 11 ure voormiddags. Waalwijk, 16 Mei 1882. Burgemeester eu Wethouders voornoemd, VAN DER KLOKKEN, Burgemeester. F. W. VAN LIEMPT, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Waal- wijk, zullen onder nadere goedkeuring van den Gemeenteraad op Woensdag 31 Mei 1882, des namiddags om 2 ure ten Raadhuize. aldaar Aanwijzing in loco op den dag der Besteding des morgen i om 11 uren. Bestek en teekening liggen op de Secretarie ter inzage, terwijl de bestekken op frauco aanvrage worden toegezonden. Waalwijk, den 20 Mei 1882. Burgemeester en Wethouders voornoemd, VAN DER KLOKKEN, Burgemeester, F. W. VAN LIEMPT, Secretaris

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 3