Verpachting PetroleiimhandeJNo.4ol. Schapenmarkt, s-Hertogenboseh. No. 4ol. M. I. Rooij akkers, Sigaren-Magazijn. De Notaris fJ. VAN DER ELST, te Werkendam, Havana Sigaren. Sieuvrste Stoffen voor het Seisoen. OVERHEMDEN-FABRIEK. s HER T05EH BOSCH. Magazijn van Nieuwe Atlas 25 VERHUREN: Th. J. JANSEN io stuks PIANINOS, Handel in Manufacturen, H. F. ONDERWATER Co., JAARMARKT te WAALWIJK, FRANS ROOIJ ACKERS, Volledige Ameublementen Levering binnen 24 uren. INDIA RUBBER STEMPELS, TE VERPACHTEN: Verwerij en Drukkerij OUAY-VAN DEN JUERGH, B. 29 PENSMARKT, Dordrecht. VI Bedden, Matrassen, Veeren, Kapok, Zeegras. GOEDKOOP VERKOOPEN. op den 2deu Woensdag na Pinksteren 7 Junij 1882. Wed. W. I;. Kuijk Z»«n, 8 POR! The Singer Manufacturing Co. Op nieuw stoffeeren van ME UB EL ÉN spoedig en billijk. 14 Jij De Notaris Landré te Vlijmen, Tabak,Sigaren,Koffie enThee, voer- ex kookervvtex, Rijst en Rijstemeel, kruiden ie r svv a r e x, Eau d'Anvers. Wijksehe Poort te N. A. FrankOppcnhcimer, C. Keijzer. Vrijdag 9 Juni a.s., Dinsdag 13 Juni a.s., Donderdag 15 Juni a.s., en Vrijdag 16 Juni a.s., - Mr. TAILLEUR, j. kuy PORT waarop uitmuntend Koehooi, Oppert 148, ROTTERDAM, zeer BILLIJKE PRIJZEN. Prijs 0.40. Stalen der goederen worden op aanvrage franco toegezonden. Kerkstraat A 118, nabij de Markt, Li LI ui voor j van het huis Alexandre, père et fils te Par ij s. van Ludwig Tietz te Berlijn en andere beroemde Fransche en Duitsehe fabrikanten. GEBROEDERS VAN HOUTEN, Langendijk.Gorinchem. Houttuinen, A 241, Dordrecht. FABRIEKANTEN Singer Co., Amsterdam. Kruisstraat H. 15T. 's-Hertogenboseh. Mr. Meubelmaker. voor Salon-, Eet-, Zit- en Slaapkamers, 's-Hertogenbosch. Kruisstraat H. 15T. EN AANVERWANTE PRODUKTEN. uit de Stempelfabriek de Brakke Grond11 te Amsterdam. De afzending geschiedt binnen 24 uren na bestelling. 14 en 15 Samuel HeI Slijterij van GEDISTELEERT) en LIKEUREN, SPECIALITEIT VAN Schapenmarkt B 319 's-BOSCH. is voornemens op Dinsdag den 6 Juni 1882,'s namiddags ten 2 ure, in de herberg van A. vax der Wiel, aan den Sas- dijk, onder Dewerken, bovcrl de bereids bekend gemaakte verhu ring, nog publiek te TOOT 50 D Om tweemaal te hooien. RUIM 1£> HECTAREN op den polder „de kleine Zalm/' nabij den polder „de Zalm" onder Werkendam, in perceelen, welke door den Opzichter op den polder zullen worden aangewezen. Inlichtingen te bekomen bij de Heeren J. Mei jer, te Werkendam, G. Verhoeven, te Bussen en ten kantore van den Notaris. Grossierderij iu Tabak, Sigaren, Koloniale waren en Commestibles. 's-HERTOGENBOSCH. j i PAR IJZER SYSTEEM. Alles a contant en ongekend lage prijzen. VAN New-York, 24 Mei 1882. Onze verkoop bedroeg in het vorige jaar 561,300 Naaimachines. allen goed en van droog hout gemaakt, aan matige prijzen. Verkrijgbaar bij den Boekhandelaar L. VEERMAN te Heusden. Uitnoodiging t| aan de W 8 Millioen 9 Stoomboot I Stoombootdienst Maasstroo m. OPENI VAX Hooilanden. IS YOOBXEMEXS Alles in het groot en klein verkrijgbaar bij IN ALLE_KLEUREN Breestraat, HEUSDEN. De goederen ter verwerij of wasscberij bezorgd, zijn binnen 8 dagen terug te bekomenbe lovende een prompte en civiele bediening. des namiddags te 1 uur, bij de Weduwe J.MOM- MERSTEEG, te Vlijmen: HOOI LAN DEN der gemeente Vlijmen. des namiddags te 1 uur, bij A. KLERKS, te Vlijmen Het VOORGRAS van een gedeelte van bet Vlij- mensche Veld of Meerland. des namiddags te 1 uur, bij F. VAN W AG EN- BERG, op de Haarsteeg.- HOOILANDEN, voor particulieren des namiddags te 1 uur, bij W. VAN FALIER, te Vlijmen HOOILANDEN voor de Algemeene Armen vap Vlijmen en andere particulieren. J. J. SONDEREGGER heeft de .eer zijne geachte begunstigers do ONTVANGST ie berichten der Het Coufectie-Magazijn is zeer rnim voorzien van Ileeren-, Jungehcerea- eu Kindcrkleedingstukkeu, waarbij uitmunten geheele zeer solide Costumes, zeer fijn bewerkt, van 17.50, de nieuwste mode, zoo mede Superfijne Demi-Saisons van 14.— en hooger; al deze stoffen zijn van zuiver Wol en krimpvrij, waarvoor wordt ingestaan, de Klcedingstukken worden op zicht gezonden cd bij verkiezing te ontbieden met een schoon assortiment Stalen, om de maat te nemen zonder prijsverhoogiog. CD B T—H—UT I I - Bij C. F. STEMLER te An{ 12e dn In bandig folio formaat me prijs ƒ6.50 en Hink Verkrijgbaar bij alie Boet den in den Boekhandel van I Uitgave van J. F. VAN 1. De regleme-nten en be i Kerk met aanteekeuii* alph. register voorzien, dt waarin alles is opgenomen Wet heeft. sm. 8o. 2.-4 band 2.90. 2. Do reglementen voor nevens de voornaamste dac en Synodale besluiten, m en een uitvoerig alph. rt Bkcxa, 6e druk, waarin iu 1880 kracht van Wet Evenals het eerste onmi en Colleges van k rkvoogd baar voor elk lid van d lid der gemeente. De herbaalde drukken degelijkheid der werken. Verkrijgbaar bij alle 1 handen in den Boekhand Heusden. W naar Photografiëi !»l^rtfabr.ek. Heeren-Artikelen. HOOILAND. V 'V V 4- V' V V V Ïf> A A A A A A> A A A A A A A A /4v v!vV vN/V o v vSUv v \'\/A'\' VVN/V'V'N'VVVVV/VVS'V'S In deu R. C. Boekhandel van A. N. GO VERS fe Den Haag, is verschenen een nieuw boekje voor de Meimaand, getiteld bevattende 'vele bijzonderheden over de H. Maagd, beschouwingen en gebeden voor eiken dag dor Mei maand, Misgebeden, litaniön, Maria-liederen enz. In linnen prachtband met gouden titel op rug 0.65. Te bekomen bij alle soliede Boekhaudelaren. Ph. DE JONGH, Heusden, m alle soorten MANUFACTUREN, MANTELS, MODE-STOFFENTAPIJTEN, KARPETTEN, LINNEN en DAMAST, VEEREN- en KAPOK-BEDDEN. HEEREN KLEEDINGSTUKKEN u-orden naar verkiezing op maat geleverd. UiBvanAndelJz., Heusden. Magazjjn vair (ialnntcriCn, Piirfumeriflu, Byoutcriëu, Pendules, Groepen en Kandelabres, Leerwerk, Poreelein en Kristal. 1 hoe oud ook, op A De Pkotograficu zijn en keurig net afgewerkt. Alle Boekhandelaren e aan. Bij toezending van of iu postzegels met bef terug ontvangt, worden binnen enkele dagen ui zonden. Proeven vat handen iu de i VEERMAN te Heusdeu. Hoofdwinst ev. 400,000 Mark. ZAL WORDEN GEHOUDEN Asphalt Dakpapier India Rnbber Datum Stempels ziju verkrijgbaar in verschilleude form, gemonteerd op nickel zilver. Prijs ƒ16. Zelf Iuktiicmcnde Snelstcmpols, iu 2 verschillende form, gemonteerd op nickel zilver. Prijs ƒ12. eu 16. India Rubber Zakstcmpels (zelf iuktueniendo) gemonteerd op nickel zilver, iu 5 verschilleude form. Prijs ƒ5. der door den Staat Han Geld-Verlol zeker gewonnen De winsten dezer voordi volgens plan slechts 93,50( De grootste Hoofdwir Premie van 250,000 Marl 1 winst a 150,000 Marl 1 winst a 100,000 Mar) 1 winst a 60,000 Marl 1 winst a 50,000 Mar) 2 winsten a 40,000 Mar 3 winsten u 30,000 Mar) 4 winsten a 25,000 Mar' 2 winsten a 20,000 Mar 2 winsten a 15,000 Mar 1 winst a 12,000 Mar 24 winsten a 10,000 Mar 3 winsten a 8,000 Mar 3 winsten a 6,000 Mai- en komen deze binnen we gen tot zekere beslissing. De eerste winsttrekking I vastgesteld, en kost hiervcj het geheel origineel het halve origineel het kwart originee welke door den Staat geg verboden promessen) tegen zelfs naar de verste omst Ieder deelnemer ontv origineel lot ook het n origineel plan gratis en na dadelijk zonder aanvrage De uitbetaling en ver, den volgt direct aan dc b de strengste discreii Iedere bestelli postwissel makei Men wende voor de aanstaat i met ve I Bankiers- en Wisse.'! 6.75 (met doos en iukt.) 5.75 (met doos en inkt.) 6.75 (met doos en inkt.) Zie verder de uitgebreide prospectussen welke op aauvrage verkrijgbaar ziju bij den Boekbandelaar L. VEERMAN te Hensden. Zomerdiej Van Heusden 's Maandags 's I Van Rotterdam Alle werk j Van ij 's morg. 4.30, 's morg Van 's morg. 7.30, 's nar,' van het Post- en Tt Werkdagen. Postkai 912, nam. 271/2 1 912, nam. 27Va x~ Zou- en Feestdager 79, nam. 2l/26 r 8—9, nam. 3—6 u. Voor Postwissels eu dagen voorin, vau 9 De busligting voor geschiedt 's avonds te i

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 4