BUITENLAND. PLAATSELIJK NÏEÜWS. BINNENLAND. bijgezicü worden. Niet alleen do geest, maar de geheele mensch moet ontwikkeld worden en waar men dat vergeet, zal men een ge slacht kweeken van zwakke, onnatuurlijke schepselen, lijdende aan zenuwkwalen en voor een deel hun leven eindigende op Meer- enberg. Een studeerend kind is een visch op 't droge, eeri vogel in een kooi, hij ver hongert als de eerste of lijdt een kwijnend leven als de laatste, t ls een blijk van ge zonden paedagogischen blik, dat enkele min naars der jeugd de handen willen ineenslaan om 't jonge, aan 't spel onttrokken volkje, weer tot de natuur terug te brengen en met verkorting van den leertijd, het kinderlijk spel weer in eere trachten te brengen. YVe kunnen haast niet gelooven, dat ze hierbij niet op algemeene belangstelling en mede werking kunnen rekenen en wenschen hun bij hun goede pogingen een gelukkig resul taat toe. Te Berlijn zijn berichten uit Petersburg ontvangou volgens wolke do Czaar tot eene reeks hervormingen in het staatsbestuur besloten heeft. Tot bereiking van dat doel zal eene commissie, waarvan generaal Kochauoff voorzitter is, do middelen beramen tot uitbreiding der plaatselijke instellingen. Twee andere commission zullen bouoemd worden, waarvan de eene het vraagstuk der centrale instellingen onder zoeken, en de andore bepalen zal, welk deel aan de bevolking in het bestuur des lands kan toegekend worden. Graaf Loris Melikotf is aan het hoofd van deze drie commission gesteld, maar de voorzitters van de beide laatste zijn nog niet benoemd. Binnenkort zal eeu keizerlijk manifest, verschijnen, waarin do Czaar verklaart, dat hij den dag zijner kroning door het toestaan van hervormingen wil vieren. Het kroningsfeest is echter tot Mei van het volgend jaar uitgesteld, omdat men vóór dien tijd oeboreidseluu jfereed kan zijn. ijscho »Quartier Lal inhebben weer wanordel ien plaats gehad; de studenteu raakten aan - vecht <i met persouen van verdachte reputatio. Dc politie i st, tusschenbeide komen om de orde i tel: zag zich zelfs verplicht 14 studenten arre Hun kameraden drongen bij den pT( litio aan op hun onmiddellijke in- Vri ei maar dit ging niet, omdat de zaak t t» n was gebracht van het parket. ir. to. van dezen zomer zal van Bergen (in een pleziertocht naar Spitsbergen v. men door een gezelschap van 40 per; O" eis zal vier of vijf weken duren. Kap die de Noordpoolreis onder Tegot- hotf meemaakte, zal als kommandant fungeeren Ieder reiziger betaalt voor den enkelen tocht 550 mark. Alle gereedschappen voor wal visch vangst ou voor de jacht np ijsberen en andere dieren, zoomede sleden en honden voor land tochten worden meege nomen; naar gelang van den toesland van het ijs zal men verder noordwaarts trekken. Bij gelegenheid van de feestelijke opening van den Sb Gothard-tunnol wordt in herinnering ge bracht, dat, toen ruim twee jaar geleden de arbei dors van weêrskanten elkander voor bet eerst ont moetten, deze heugelijke gebeurtenis feestelijk is gevierd, doch dat er van de drieduizend werklie den, die de Maatschappij gemiddeld in dienst had, niot meer dan zestien van den aanvang (1872) af bij haar werkzaam waren geweest. Voor een deel wordt dit toegeschreven aan hot gebrek aan ge- zoude lucht, aan de hitte en^de vochtigheid in den tunnel, aan de dampen der dyuamiet-outplofiingen, aan het ongezonde water, ten gevolge waarvan 70 of 80 der arbeiders aan eene eigenaardige ziekte kwamen te lijden, die velen hunner deed bezwijken. De sterfte was zoo groot, dat meer dan eens eene werkstaking plaats had, waarbij de militaire macht do orde moest herstellen. Voor oen groot deel ech ter wordt da buitengewone sterfte, waarmede de Maatsch'ppij te strijden had, toegeschreven aan den Zondagsarbeid. Bijna zonder uitzondering ging het werk voor allen onophoudelijk door. Gelegenheid oin op den zevendon dag door rust en frissche berglucht de nadoelen van den tunnel- arbeid te herstellen, bestoud er voor de arbeiders niet. Pogingen om hierin bij de Maatschappij ver andering aan te brongeu mislukten, daar zij van den Kantonnalen Raad van Schwytz de bijzondere vergunning had bodougen, dat er in de twee groote tunnels van do Axcnstrassc ook op Zon- en feest dagen zou gewerkt worden, terwijl de Bondsraad van Zwitserland eene boete van 5 tot 10 duizend franc had bedreigd voor eiken dag, dat hot work te laat werd opgeleverd. Eenigszins is de Maat schappij thans aan de behooften dor nog in hare dienst, zijnde verzwakte arbeiders tegemoetkomen, door huu tot herstel hunner krachten een kosteloos verblijf in de hooge berglucht aan tc bieden. Een hartstochtelijk loterijspeler, maar iemand wien het geluk niet meeliep, overleed dezer dagen te Glogau. De man speelde twintig jaren in alle mogelijke staats-, nijverheids-, paarden- en welda digheids-loterijen en had kasten vol pakketten met allerhando soort van loten. Hij hield nauwkeurig boek van zijn winst en verlies, en uit zijne opga ven bleek, dat hij in twintig jaren 14,000 mark aan loteu uitgegeven en in het geheel slechts acht prijzen gewonnen had, die te zunieu 500 mark be droegen. t WIJK. Het schoone weder der laatste dagen oefent een gunstigen invloed uit op weiden en akkers. Er is overvloed van gras en het koren staat uitmuntend te velde. Nog enkele dagen en O O wij hebben volop nieuwe aardappelen, zeer tot schade van hen, die nog oude te verkoopen heb ben. De opbrengst van de vruchtboomeu zal over bet algemeen niet beantwoorden aan de verwach- ting, die men in het voorjaar daarvan koesterde. De vorst heeft veel schade aan de bloesems ge daan, terwijl van de jonge vrucht, die aan de koude weerstand geboden heeft,, een groot deel afvalt. t IIELIPT. Voor de uitgaven wegens herstel ling der school en onderwijzers woning alhier had de gemeenteraad volgens art. 49 der wet op het lager onderwijs rijkssubsidie verzocht. Dit verzoek is van de band gewezen. DRONGELEN, 31 Mei. Heden werd d >or den gemeenteraad alhier aanbesteed het vervoer van grind, benoodigd'voor de aan te leggen wegen naar Gansoijen en door de Aal*teeg (tusschen Genderen en Doeveren gelegen) hetgeen aan de minste inschrijvers Enkhuizen en Van Berkel werd gegund, voor den eersten weg a 25 cent, en voor den tweeden u 38 cent per lcub. meter. t VEEN. Door den gemeenteraad is in eene vorige vergadering om bijzondere redenen besloten geen gedenksteen in den gevel van de nieuwe onderwijzers woning te plaatsen. tDoor Izaiik den Dekker alhier zijn reeds op 25 Mei 11. aardappelen van den konden grond afgeleverd, die in grootte en deugdelijkheid niets te wenschen overlieten. t DUSSEN, 29 Mei. Sedert nu een jaar of zeven wendt 't. bestuur pogingen aan, om voorde school in wijk C een (hulponderwijzer rijk te worden, waarvoor tot heden zich geen liefhebbers opdoen, niettegenstaande het oorspronkelijk salaris van f 400 tot f 600 is opgevoerd. Ten einde raad, is nu eene oproeping van onderwijzeressen geschied, op .een jaarlijks salaris van f 500. Het is waarlijk te wenschen dat de raad nu /al slagen, daar er dan uitzicht zóu zijn dat dë vrouwelijke jeugd eerlang ook mocht deelen in 't onderwijs in nuttige handwerken, dat in de andere openbare scholen reeds sedert Oct. des vorigen jaars wordt gegeven. t '8 BOSCH, 30 Mei. Heden namiddag viel het driejarig zoontje van v. H. in de haven, nabij het Waaigatofschoon spoedig er uit, gehaald, was het kindje reeds een lijk en mochten de aan gewende pogingen om de levensgeesten weder op te wekken, niet baten. VHEETOGENBOSCH, 31 Mei. In dezomer- zitting der Prov. Staten van Noord-Brabant, zullen o. a. behandeld worden de navolgende onderwerpen Een adres van den Raad der gemeente Rucpheii om een subsidie van 85 in de kosten van aan leg van een kunstweg van Zegge naar den Rijksweg; een adres van J. van Overveld en anderen, houdende bezwaren tegen den aanleg van dien weg; een adres van de leden der landbouw- en handelssocieteit te Grave betrekkelijk eene verlegging van den Ma asdijk tusschen Grave en het schuttershuisjc een adres van de gemeenteraden van Etten, Ruphen en Hoeven om eene bijdrage van 95 in de kosten van aanleg van eet»kunstweg, aanvangende aan den Klinkerweg hij den Vissenberg onder Sprundel, en loopende door de kerkelijke gemeente St. Willebrord tot den Rijksweg onder Etten klachten van de gemeentebesturen vat» Aarle-ltixtel en Helmond over onvoldoend doorlaat verinogen van de brug over de Aa in den provincialen weg Beek en DonkGemert; adres om eene bijdrage ill de kosten van Verlegging en verhooging van water- keerende werken van liet waterschap «de Binneu- polder van Herpen*adressen om oprichting van een waterschap genaamd //Bergenshuizen onder V ught en Escli, en een waterschap onder de be naming varf „Hillekens en Achterboerkens", in de gemeente Etten en Leur; adres der gemeenten Moergestel, Oostelbeers en Messen, om eene bij drage van 60 in de kosten van aanleg van een kunstweg. TILBURG, 31 Mei Onder begunstiging van het schoonste weder had eergisteren de aangekon digde optocht plaats ter gelegenheid van het Na tionaal Concours, uitgeschreven door het handboog- schuttersgezelschap „De fijne Mast,* bij gelegenheid van 't 50-jarig bestaan. Voorafgegaan door eene eerewacht te paard namen 53 handboogschutterijen deel aan den optocht, die begeleid werd door „De Harmonie* van 't Ivorvel. De prijzen bij den wedstrijd werden behaald als volgt: le eene gouden medaille door De Vriend schap* van Tilburg mét 101 punten in 30 scho ten 2e eene gouden medaille door „S.-dm Salm,* van Loonopzand met 99 p. in 30 seh.; 3 een verguld zilveren eereteeken bleef onbeslist tusschen 7/Concordia* van Tilburg, en Alliance d'Amitié" van LT1 ven hout, die beiden 96 p. hadden behaald en zal op een nader te bepalen dag eeu beslis send concours tusschen genoemde gezelschappen worden gehouden. De rozenprijs werd behaald door „De Vriendschap," van Tilburg, inet 5 rozen in 36 sell. De personeele rozenprijs werd behaald door de „Concordia* van Rijen, schutter C. van Dongen, met 3 rozen in 8 scli., terwijl liet gouden eerekruis ten deel viel aan een schutter A. Ver hoeven van „Vlijt en Volhauling" van Dongen, met 2-4 p. in 6 sch. Als een blijvend aandenken werd aan liet llaiul- boogschuttersgezelschap „De fijne Mast," bij deze viering van zijn 50-jarig bestaan, onder een har telijke toespraak een geschenk vereerd door de handbongscliiitterij „De Batavieren" van Rotterdam. WAALWIJK, 30 Mei had alhier de aanbeste ding plaats van liet gedeeltelijk met keien en grint beleggen der Putsteeg, over eene lengte van circa 100 M. vanaf den provincialen weg tot aan den Winterdijk. Ingekomen waren 4 iiischrijvingsbiljettevi, als van A. Wiigers, te Nieuwküijk, voor f 1532. A. van Huiten, te Waalwijk, voor - 1500. J. C. Schonk, te Oisterwijk, voor 1499. A. J. Verhoeven, te Waalwijk, voor - 1450. Aan den minsten inschrijver is het werk gegund. De tijd van verpachting van hooigras be gint weer te naderen, waarom, tot dit einde, hier en daar reeds eenige boeren uit Tilburg, Ililva- renbeek enz. aankomen om van de eigenaars deze of gene perceelen te huren. Omdat de prijzen van liet hooi tegenwoordig laag zijn, verwacht men dat het hooigras dit jaar ook minder in prijs zal zijn dan liet vorige jaar. GORINCHEM, 1 Juni. De twee huizen onder één dak in de Tuinstraat alhier, toebehoormde aan den lieer J. J. Haas, zijn 11. Maandag alhier bij publieke veiling in twee perceelen ingezet voor 3600. ALM KERK. In zake liet adres door de be woners van sommige stegen, waaronder het Uit- wijksch dijkje en de Blomsteeg, gericht aan liet Bestuur dezer gemeente niet het verzoek deze te doen begriiulen, is door den Raad ljesloten in de kosten van aanleg en onderhoud 50 et. per strek kende el bij te dragen. Door de afdeeling volksonderwijs is aan de politic-beambten eene belooning toegezegd voor gedane bekeuringen wegens overtreding van de verordening op den kinderarbeid indien de beklaag den veroordeeld worden. AN DEL. In de gehouden vergadering der O O O gewestelijke vereeniging Noord-Brabant van het Ned Onderw.-genootschap zijn als afgevaardigden naar de algemeene vergadering te Zwolle dc Heer C. de Moor te Drongelen en D. Ilelfkens te Aalburg benoemd. De 13e vergadering der onderwijzers uit het arrondUsément lieusaen zal gehouden worden te Heusden den 2en Donderdag in Juli a.s. Als leden der Commissie voor vaststellen van liet. programma enz. zijn benoemd in de vergadering van 25 Mei 1.1. alhier gehouden de Heeren Scholten, Ilelfkens en Van Dieren. Sedert Zaterdag 27 tot en met Dingsdag 30 Mei zijn aan de vischmarkt te Gorinchem afgeslagen: 17 zalmen van 8 tot 27 halve kilo's, prijs per half kilo f 0,92 tot f 1.17; en 104 elften en vin ten, prijs per stuk f 0.05 tot 1.14 Eén steur van f 8. Lit Borger meldt men: Het plan van sommige personen in Drenthe, om in de Transvaal in plaats van in Noord-Amerika hun fortuin te beproeven, is zoo goed ala in duigen gevallen, en wel ten gevolge van minder gunstige berichten, van personen ontvangen, die naar de Transvaal waren vertrokken. Bij min. resolutie zijn benoemd tot voorzitters der commissiën voor de herziening der belastbare O opbrengst van de ongebouwde eigendommen in liet seliattingsdistrict 's-Hertogenbosch F. II. Tliijssen, burgemeester te Beers; in liet district Boxtel J. A. Rongen, wethouder te Boxmeer; in liet district Eindhoven M. A. Bringenberg, controleur te Eindhoven; in het dislricht Tilburg A. J. C. Daamen, caud.-notaris en secr.-penningm. der Landb.-m. te Tilburg; iit liet district Breda 11. P. Mastboom, burgemeester te Oud- eu Nieuw- Gastel. Een metselaar is te Amsterdam uit de hoogste verdieping van een huis op straat gevallen. Zwaar gewond werd hij naar het gasthuis gedragen. De man hééft een vrouw en zes jonge kinderen. Te Donkerbroek is een lint van de wed. Pomper met den kleinen inboedel een prooi der vlammen gewordeu. De brand was gesticht door een 70-jarige vrouw, die bij de wed. Pomper door armvoogden uitbesteed was, volgens haar zeggen uit haat we gens strenge en wreede behandeling. Een jon geling, die tegen de leuning van een der booten in het IJ te Amsterdam stond, verloor het even wicht en verdronk, hoewel hij pogingen deed de boot na te zwemmen. Te Oud-Beierland heeft, men een jongetje van 11 jaar zooveel jenever te drinken gegeven, dat men vreest voor zijn leven. De politie doet onderzoek naar de daders, die totnntoe onbekend zijn. In de Oude Plantage bij Rotterdam is een man gevonden met half af gesneden polsen. De man, zekere S. te Rotterdam, die een eind aan zijn leven had willen maken, verkeert niet buiten gevaar. Vierhonderd Duit- sche grasmaaiers hebben te Groningen een opstootje gemaakt, omdat zij, met den laatsten trein daar aangekomen, meenden direct naar Leeuwarden door te kunnen gaan. Daar zij geen geld wilden of konden uitgeven voor nachtverblijf, werden zij in de stationsveeloodsen onder dak gebracht. Het U/r. 'lïhl. geeft de verzekering, dat gene raal Van der Heijden, sinds hij te Wiesbaden is aangekomen, geen oogenblik onwel is geweest dat hij integendeel dadelijk den besten invloed ondervond en steeds ondervindt van zijn verblijf aldaar. Door het Hof te Arnhem is H. J. Nijland, rietdekker te VY ijlie, beschuldigd van poging tot moord (men verdacht hem door ccu raam op zijn schoonzoon geschoten te hebben) vrijgesproken. Naar de Mi (ld. Cf. verneemt, heeft de maat schappij „Zeeland" in haar toenemend goederen vervoer naar Engeland voorzien, door twee stoom- booten in de vaart te brengen, die tusschen Vlissingen en Londen varen. Toen Dinsdagmiddag 4 uur eeri net. gekleedde lieer en dame te Leiden in den trein naar Rotter dam wilden stappen, bemerkte een conducteur aan hun gang, dat beiden in zeer kennelijke» staat van dronkenschap verkeerden, en werd hun de toegang tot den trein ontzegd. Toén zö toch een waggon wilden inklimmen, brachten twee agenten en heer en dame onder een grooteu toeloop naar het, politiebureau. Later is gebleken, dat de heer een matroos was, die onverwachts een erfenis had gekregen en daarna zicli en zijn beminde eens fraai in de kleederen bad gestoken. De van Naardeii komende stoomtramtrein, die zich Dinsdagavond omstreeks acht uur op den Oetewalerweg nabij Amsterdam bevond, vond de afsluiting v^iu liet staatsspoor open en reed de verbindingsbaan inet liet Rijnsprior op. Juist in dat oogenblik viel echter de afsluitboom en kwam op de locomotief van de stoomtram neder. De machinist bad het goed beleid terstond tc remmen en achteruit te halen, gelukkig juist bij tijds, want liet volgende oogenblik passeerde op weinige meter* afstand een spoortrein, die een groot on. geluk bad kunnen aanrichten. Do >r passagiers van de stoomtram is hierover beklag ingediend. N.v.d.J). O Tc Amsterdam is in den nacht van Zondag op Maandag 11. eene I8jarige dienstbode door haar vrijer, een schoorsteenveger (geen Italiaan), in een aanval van jalousie op een eenzaam gedeelte van de 'Prinsengracht te water gesmeten, waarna de onverlaat, niettegenstaande het angstig gegil van zijne beminde, zich in allerijl uit de voeten maakte. Eeu Friescbe schipper, door het angstgeschrei van de ongelukkige, welke zich aan den achtersteven van zijn vaartuig hield vastgeklemd, uit den slaap gewekt, heeft haar gered en, naar het Gasthuis overgebracht zijnde, bleelï haar toestand zoo be denkelijk te zijn, dat men haar het sacrament der stervenden heeft doen toedienen. De dader van dit misdrijf werd Dinsdag-morgen vroeg door den commissaris van politie in de 2e sectie van zijn bed gelicht en ter beschikking gesteld van de justitie. Onder begunstiging van het schoonste weder werd YJaandag, tweeden Pinksterdag, het voorge nomen plaatselijk zendingsfeest op de Venus te Zwolle gehouden. Het doel der Hulp-Zending- vereeniging, om door die zameukumsten den zen dingsgeest hoe langer hoe meer op te wekken, schijnt bereikt te worden, want niet alleen van Zwolle, maar van de meeste omliggende plaatsen waren vele personen zamengekomen, die met groote belangstelling de sprekers volgden, die ieder op zijne wijze de zaak der zending als des Christens eersten plicht voorstelden en tot meer algemeene deelneming in het werk der zending opwekten. Volgens opgaaf van het bestuur der genoemde \creeniging was het aantal aanwezigen ten minste tweeduizend, terwijl de gemaakte kosten door de ontvangsten voor programma's, verhuurde zitplaat seri en collecte na den afl >op voldoende gedekt zijn; ei is bovendien voor uit, en inwendige zen ding gecollecteerd een bedrag van f 53.30. Dingsdag-morgen is een 8 jarig jongentje te Heemstede, dat naar school was gezonden, in eene watering bij eene zanderij gaan baden en daarbij jammerlijk verdronken. Volgens opgaaf van bet bureau Veritaszijn gedurende de maand April 11. vergaan 131 zeil schepen, omtrent 12 van welke zulks bij gebreke van alle tijding ondersteld wordt en wel58 engel- sche, 15 atnerikaansclie, 11 noorsche, 10 duitsche, 9 frausclie, 8 zweedsche, 5 deensehe, 4 neder- lamDehe, 4 portugesche, 2 russiseke, 1 spaansch, 1 griekscli, 1 italiaansch, 1 mexicaanscli, 1 oost.cn- rijkseh. Voorts 15 stoomschepen, omtrent 3 van welke mede niets bekend is, namelijk 9 engel- sche, 3 duitsche, 1 amerikaansch, 1 spaansch, 1 nederlandsch. De Rechtbank te Zutfen heeft iemand te Twelloo, die opzettelijk het, kenmerk had weggenomen, dat in een woning eeu besmettelijke ziekte heerschte, veroordeeld tot f 10 boete. '1 e Delfzijl noemde 11. Zondag een predikant de plaats zijner inwoning een broeinest van list eu bed rog. Gelukkig zoowel voor den leeraar als voor de gemeente was liet een afscheidspreek. Vanwege de Amsterdamsche zwemclub zijn in alle kamertjes in alle zwem- en badinrichtingen daar ter steile de volgende doelmatige voorschrif ten aangeplakt VY assclien is goed, baden is heter, zwemmen is het best. Niemand ga baden of zwemmen zonder zijn dok ter geraadpleegd te hebben. Zwem bij voorkeur 's morgens, Zwem vooral niet kort na den maaltijd. Ga vooral niet bezweet te water. Blijf niet te lang te water langer dan een k war- is iu den regel schadelijk. Droog u goed af onmiddellijk na het bad. Een wandeling na het bail is zeer heilzaam. Een onlangs te Terneuzen in 97-jarigen ouder dom overleden landbouwer, F. de Feijter Lz., laat het respectabele getal van 150 kinderen, kleinkin deren en achterkleinkinderen na. Te Arnhem is een vervolging ingesteld tegen iemand, die eene vink de oogen had uitgebraad, teneinde liet beestje fraaier te laten zingen. Een 70-jarige vrouw te Arnhem had Maandag avond bij liet naar bed gaan het ongeluk, dat de oude onderlagen inzakten, zoodat zij niet liet hoofd naar beneden en de beenen omhoog in een onder hare slaapplaats gelegen keldertje viel. De buren vonden haar Dinsdag ochtend in dien toestand en bij geneeskundig onderzoek bleek, dat de vrouw tengevolge van verstikking liet leven had verloren. De leidekkers, die op liet dak van de llerv. kerk te VY ezepe, bij Olst., aan het werk waren, hebben daar een lei gevonden, waarop geschreven stond „de kerk te Wezepe gebouwd in 1503." De f 'lissitiffsc/te Cl. deelt onder eenig voorbehoud het trouwens tamelijk ongelooflijk klinkende bericht mede, dat dezer dagen besloten moet zijn de onder banden zijnde werken aan de voormalige marine haven te V lissingen volgens bestek af te maken, tevens de deuren der sluis voorloopig te sluiten en de haven daarna, als onbruikbaar voor een veilige scheepvaart, te laten liggen voor wat zij is. Oosterschc grondregels. Die geon fortuin heeft,, heeft geen krediet; Die geen familie heeft, heeft geen steun; Die geen kinderen heeft, heeft geen kracht; Die geen gehoorzame vrouw heeft, hoeft geen rust Maar die niets van dit alles heeft, heeft geen zorgen. Landbouw. Wat den stand der veldvruchten op Beierland betreft, daarover luidt het oordeel thans iets gun stiger dan voor eenige dagen, toon de akkers nog smachtten naar regen. Meer en meer beginnen, zoowel in de Hoeksohe als in de Zwijndrechtscho waard, de gewassen te doen zien, van boe groot

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 2