Openbare yerkoopingVerpachting BORLEFFS Co., Ravenswaard foortiaèn tot directe allevcriiÉ HAAIWERRTÜIGEN, Boeke Huidekoper, publiek verkoopeu: publiek verkoopen: publiek verkoopen: Openbare Verkooping Publiek Verkoopen: Verkooping Roerende Goederen. publiek te verkoopen: Verkooping VERKOOPEN Stoomververij en AANBESTEDING. aanbesteden: Glans-Strijkijzers, J. Schumaker, De Notaris DE GIER, TE VERPACHTEN: van de Zaaiwaard. De Notaris LANDRÉ Gebr.Paltlie, te Almelo. ,4. SCHUMAKER \iContains Extra Stout en Pale Ale^ De Notaris Landré te Vlijmen, BERN en DOEVEREN. euws. RICHTEN. c; a a rv iu a o rr o s onder Veen. Kirby en Samuelsoii's De Notaris VERBERNE 60 Hectaren op do Elanden enz. onder Drongelen, Waalwijk, Baardwijk en Besoijen. Notaris de gier te Heusden, Openbare Verkooping* a VA!1 A M E. ?rijk Het HOOI- y^GBAS op de na volgende Uiter waarden onder Bern. De 1ste snede HOOIGIIAS, Do lste snede HOOIGRAS met NA WEIDE, De lste snede HOOIGRAS met NA WEIDE, Vrijdag 9 Juni a,s., Dinsdag 13 Juni a.s., Donderdag 15 Juni a.s., en Vrijdag 16 Juni a.s., onder AALST, De Notaris DE GIER, Het hooigras Uk* van de Zaai waard onder Aalst. De Griend in 2 perc., de Plaat in 4 perc., de Waard in 25 perceelen. INBOEDEL, alstafel, kast, stoelenspiegelschilde rijen, tin-, blik-, koper- en aardewerk, bedden met toe- behooren, kachel, manden, staken, tuinvruchten, aard appelen, hout, landbouw gereedschappen, hoog- en laagkar, ploeg, eg, snij bak, paardentuig, hooi, stroo, steenen, eene melkkoe, enz. Het HOOIGRAS op het Spijk, in 8 perceelen, zooals ter plaatse is af gebakend. Chemische W asscherij Het doen van METSEL-, TIMMER-, YERF-, BE HANGERS WERKEN enz. enz. aan Pastorie, Kerk en Consistorie- Kamer van genoemde gemeente, met bijleve ring der noodige mate rialen en arbeidsloonen. Bij C. VAN BOEKELEN, op sic liaslc te Wcikenihuii, India Rubber Stempels Kantoor, Schrijf- en Tee kenbehoeften, Kerkboeken en Bijbels, THONISSEN Co., Joure (Friesland.) *19 v jlflav 'v«ih 'f) ap (iqnu ^in:jjsqia}{ yosof[-s i YiscbstraÜt te 's-Bosch. Photographic Artistique uit de Bierbrouwerij „Het Hert" te Ylijmen. (N.-B.) 9 btand. DVEETEXTIEN vax vax vax dr (tijdelijk tot zeer sterk VERLAAGDE PRIJZEN). Groningen. van VAN alsmede •j o i j a av ii I* Gr afin on am entenDoop vonten Schoorsteenmantels 's-Bosch, Groote Markt B. No. 10. VERVAARDIGING VAN: pdboow was, vlas, erwten Iter uit dan voor ongeveer e koude winden hebben i aanzienlijke schade toe zij dit nog voor een aan meer het weer nog eeni- jü dan met een zach'eu e staat in die streken, tten zeer duu. De ver in t erger-t, koolzaad cn ^gespannen. Op enkele n in den grond tot be- het gevolg was dat de m legde óf zijn toevlucht ieten nanr. ids nieuwe aardappelen nog eeue buitengewoon rdappelen. Er zijn boe- 9 en 10,000 halve Hl. eeuw en heef! deze flriua door haar «oliedheid en nsuwkearig- heid, den goeden naam te behouden instande "cweest. Tevem verdient nog vermeld te worden, dat deze firma de gewonnen prijzen ook: ter woonplaats van den winnaar uitte- taald. T'it dien koofde-had deze firma met de eerste bankiers huizen in Nederland en op alle plaatsen betrekkingen aangeknoopt. DEN. —1 Juni. oijck we'dr. 33 j. eu A. sodorus Pieter, z. v. A. a; Johanna, d. v. J. Ii. ELEN. 1 Mei. van Carnpen wedr. en Campen wedr. en A. v. J. de Haan en C. A. Bruijn 68 j. echtg. van N BERN. 1 Juni. elena, d. v. A. Buijs en ina, d. M. Fitters eu e Gouw, 12 d. ÏNDAM. >0 Mei. t, jm. en C. van Oosten jd. harlotta, d, van C. Proest dora Wilhelmina, d. van rWoutriua Gerdiua, d. a J. H. de RooiJohan- L. MolMathijs, z. van 1. Berg Willem, z. van egeeAnna Cornelia, d. Driel. vorst, 22 j.levenl. kind v. d. Werken J. H. v. erchnm 3 in. EN. sberdina, d. v. G. Don- vau der Pluijm. ilkeu, 7 j. atv-.Kf.rk, nis, Koch te Rozenburg; 'dtler, cand; te Utrecht; sch te Giesen-Nieuwkerk. Steeuwijkerwold, H. t >en Rilland, Grootelindt Ondelands Ambacht en aback, cand. te Njjkork; ig, te St. Pancras; Alk- 'aasland; Zevenhoven eu md. te Oldebroek; Hem, ad. te Doosburg. roortam op de tweede op den Hemelvaartsdag ■mrdeu gehouden, terwijl ■:hts eenmaal 'sjaars, en 1 plaats hebben. ff. Keuk. ddingsveen C. J. J. En- md (N.-Amerika) S. B. aanvoer, gewoon dragend 1.05 a 1.13 per KG. der boter: 1.15 a ).7 kilo. t feestdagen was de aan- Ristarwey 12.00 a 13.00. -.jarige roode dito iito 9.00 a 11.50. 50, Zomer- 5..a 6.50. hooigras, Hooilanden. IS VOORNEMENS bevelen zich bij H.H. Graan bandelhrëli beleefdelijk aan. Tarieven der te berekenen kos ten en prima relerentiën zijn op aanvraag ver krijgbaar. HOOIOOGST. O De prijs van hunne verbeterde BUCKEYE is ook verlaagd. te I) u s s e iizal op WOENSDAG den 14 JUNIJ 1882, des voormiddags ten tien ure, in het Veer/tuis te Bron gelen, HOOIGRAS Op DINSDAG 13 JUNI 1882, d;s morgens ten tien ure, zal de ter herberge van Jan Vos, in bet Rechthuis te Veen, voor den Heer P. Ij. Honcoop van Oib- schot en Best, Het hooigras van de Ravenswaard onder Veen in 22 perceel en. De Kil in 10 perceel eu. De Iloenft' in 5 perceeleu. Het plaatje in 2 perceeleu. Daarna voor den Heer .1. van Tuijl Gz. Do Ondo Klaver, gelegen op de weide onder Veen, in 4 perceeleu, zooals ter plaatse is afgebakend. Een eu ander bij biljetten breeder omschreven. Tot bet. ontvangen der pachtpenniu- gen van het vorig jaar zal zitdag worden gehouden in het Rechthuis te Veen, op den dag dor verkooping van 8 tot 10 uur des morgens. Alle koopers moeten stellen soliede borgen. Die van ouds schuldig zijn worden niet als koopers of borgen aangenomen. Do Notaris \V. J. VAN DER ELST, te Werkendam, is voornemens op Vrijdag den 9 Juni 1882, des avonds ten 6 ure, in de herberg van J. E. Spkenoer te Sleeuw ijk, YAN HOOIGRAS ONDER a H. l. i 1.20. .85 a 0.95. 2.50. Kroou- Gele '66 Biggen/6.a 17.50 MÜEL HEKSCHBR Senr, iu iUier van heden onzer courant ir zijn prompte en stilzwijgende omstreken gewonnen bedragen dat wij al onze lezers aanbe- geven. rant van heden biedt hetban- urg loten voor de Hamburg- zal O]) Zaterdag 17 Juui 1882, om 11 ure des voormiddags, ten huize van den Heer H. Mot;rik te lleusden, Ten verzoeke van den Heer S. VERHAGEN te Heusden. De Acht morgen in 8 perceeleu. u u u n ir l'oor Mee rouw de Weduwe van den Heer 11. E. VERSCHOOR: van de Domeinplaat aan de rivier de Merwede onder Gorinchem en Hardinxveld, tegenover het huis van vrouwe de -verkoopsterin 5 perceeleu. Voor den lieer A. VERSCHOOR: van 1 hectare, 50 aren, 10 centiaren Hooi en Weiland in den Sleeuwijkschenpolder, onder SI eeuw ijk, sectie B no. 200. Voor de lieer en I. C. en 1). PIECK: van 39 aren, 70 centiareji Hooi- en Weiland, in den Sleeuwijkschenpolder onder Sleauwijk, achter het huis van den smid Van Arkel aan den Vliet. des namiddags te I nnr, bij de Weduwe J.MOM- MERSTEEG, te Vlijmen .- HOOILANDEN der gemeente Vlijmen. des namiddags te 1 uur, bij A. KLERKS, te Vlijmen Het VOORGRAS van een gedeelte van het Vlij- mensche Veld of Meerland. des namiddags te 1 uur, bij F. VAN WAGEN BERG, op de Haarsteeg: HOOILANDEN, voor particulieren des namiddags to 1 uur, bij W. VAN FALIER, te Vlijmen HOOILANDEN voor de Algeineene Armen van Vlijmen en andere particulieren. HOOIGRAS gevestigd te II o u s d e u, zal ten verzoeke zijner principalen, op WOENSDAG 14 .JUNI 1882, des morgeus om 10 unr, in bet Rechthuis te Veen, voor bet seizoen van 1882, Zullende tot bet ontvangen, der pachtpoaningen van het vorig jaar zitdag worden gehouden iu het Rechthuis te Veen, op den dag dor verkooping van dos morgens 8 tot 10 unr. 'I)ie van ouds schuldig zijn worden niet als koopers of borgen aaugeuomen. AIJe koopers moeten stellen soliede borgen of voorzien zijn van een bewijs van gegoedheid, af gegeven door den Notaris of Burgemeester huuuor woonplaats. Nader onderricht te bekomen bij E. KLOP te Aalst en ten Kantore van voornoemden Notaris. ----- De Zes morgen De Roode waard De Hooge Varkenswaard De Lage Varkenswaard Het Middelzand De Staalt van den Osseudijk 3 n 3 2 I 3 Die van onds schuldig zijn worden niet aan genomen. |P>u bestaande loterij is hier genocg- et noodig, vanwege de soliedheid - ïdoor wordt alleen vermeld, dat •et het gehcele Staatsvermogen, l der prijzen waarborgt en kan -hieruit waarnemen. Co bestaat reeds over een halve Tot het ontvangen der pachtpenningen van het vorig jaar, zal ten huize van den heer S. Yer- iiagen te Heusden, op den dag der verkooping, des morgeus van 10 tot 11 ure, zitdag worden gehouden. Voor den Heer ARIE VAN DER KOLK Az. Onder Bern. 3,89,90 h. in 5 perceelen. Onder Boeveren. 1,40,20 h. op d'Akkers, in 2 perceelen, ge naamd de Graauwe Kamp. De 9 hond in 2 perceelen op d'Akkers, afkomstig Vau izak van GaMMEREN. Voor den Heer G. BRANDERHORST Johz. Onder Bern. 5 perceelen Hooigras op den „Grooten Haag" te beginnen met het eerste perceel aan de Moffendijk, zooals van ouds. te Vlijmen, is voornemens, op Dinsdag 6 Juni 1882, des voormiddags 10 uur, ten huize van P. Oremans te Vlijmen, HOOIGRAS Op Zaterdag 3 Juni 1882, des namiddags om 4 ure, zal de Notaris DE GIEll, ten verzoeke van den Heer Auie Straver Jz., ter herberge vau J. A. Buijs te llerpt, publiek van DEPóT te Zalt-Bommel, J. Vau Giesseu. Het KERKBESTUUR der Hervormde Gemeente van Eohen, zal op Donderdag den 15den Juni, des namiddags ten twee ure, in de consistorie kamer aldaar, bij enkele inschrijving, publiek Inlichtingen worden verstrekt door J. VAN TUIJL Gz., Architect te Heusden, door wien aanwijzing in loco zal gehouden worden den 14den Juni, 's morgens tèn 11 ure. Op franco aanvrage zijn, van af Zaterdag 2 Juni, de Bestekken verkrijgbaar, ad 50 ets. per exemplaar, bij den administreerend Kerkvoogd te Eethen. JAC. BRANDERHORST, Presid.-Kerkvoogd. Eethen, M. SMITS, Juni 1882. Admiuistr. Kerkvoogd. zijn op bestelling verkrijgbaar; uit de gunstig bekende fabriek van den Heer A. KERKËNBËRG te Hasselt (België.) mot volledige leerwijzo voor brillant glimmend Strijken. Franco door het Rijk, tegen Postwissel van 2. Fabrikanten. -ro s v. uvq.i9M U9)uimngj: u»u9U9ajtz 'uvpnuf) utf* ozhojj araitu i oiuoo xiidxynuooA spaojg •na5[.ifr\\ uaioApx ua napuoj) i XVA ulizuSuj^ ua ijauqn^j hvvjja i a« j V V s '..- Steenhouwerij bij de Sociëteit de Unie. Beveelt zich aan tot het leveren en maken van en verder alles wat tot het vak behoort. Salon-, Kabinet- en Visitekaart-Portretten, Email- lés- en Stereoseoop-Portretten, Instantanés, («roepen, Photograpliiëu vaigr Bidprentjes, Reproducties naar Schilderijen, Gravures enz. eu Vergrootingen iu alle genres. ON VERA S DER LIJKE LI CUT DU UK. Scheikundig onderzocht en goedgekeurd door Dr. E. A. VAN .DEN J5UKG, Hoogleoraar te Leiden. De resultaten der analyse zijn op franco aanvragen te bekomen. Het verslag van geuoemden Hoogleeraar eindigt aldusIn weerwil van een naauwgezet on derzoek waren geen vreemde hitler stoffen of schadelijke bijmnigselen op te sporen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 3