Horlogerie. Heusden. B. F. C. de Hosson, KAGAZIJN VAN li steeds ii NIEUWSTE STOFFEN Smit-Niemann, HUIS VAN VERTROUWEN. L L van Geffen van der Weegen, toom- Wasch- en Badinrichting DO LAY Co., Noord wal s-Roseh. Magazijnen ter Meubileering. G. J SCHEEFHALS, Trottoir Steenen, Maurits ester borg. Jsenlha hamï Singer's Origineele Naaimachines, Horlogiën, Regulateurs, Pendules, Xlokkeu, Wekkers mz. mie groote collectie Té-Aiiicuémi, gfl** Magazijn ran Singer systeem Kaaimachinen, C. VAN BERGEÏJK, 232 run f in alle stijlen 1s-BOSCHKerkstraat65 en 66. ta-Cotta artikelen, 1>A KLEI. JEN, de Goedkoopste aller solide Naaimachines. Eenig Depot te AMSTERDAM: Kal verstraat 25. v ff 's-BOSCH: Pensmarkt 25. 293rfijn3 Lsdsrwarsn, 14 Ju Marmeren Schoorsteenmantels, Parketvloeren. f, v HEUSDEN: bij den lieer J. A. Sens. Hoogstraat, GORINCHEM,naast den Olifant, 2 I s i Specialiteit in Remontoirs. M. J. EBELING. Horlo&iemaker. Steeds goed voorzien van Kookkachels, Cuisinières, Kachels in alle soorten, Brandkasten en Kisten, PORTEMANTEAÜX, LEDIKANTEN, MANGELS, uitmuntend geëmailleerd Keuken gerief, enz. enz. Langenrtijk B 220, l'"' Aliu.rml'''' Gorinchem, BERICHT VAN ONTVANGST voor Costumes, Dcmi-Saisons, Pantalons. 14 en 15 J 14 Jun Samuel Hek te wi u Hoogensteenweg B 41. 's Hertogenbosch. Fonteinstraat A 259, 's Hertogenbosoh. Bedden en Matrassen, Wollen, Katoenen, Molton en Piqué SPREIEN. DE 's-HERTOGENBOSSCHE Speciale Inrichting tot het wassehen van Wollen Dekens. Dagelijks gelegenheid tot het nemen van Warme-, Koude- en Stortbaden. J. BOLSIUS, 's Bosch, C 400. Ornamenten in gips en cement. Beelden, Vazen, Consoles, enz. VLOERTEGELS. Portland-Cement Reukelooze Privaattoestellen, Kinderledikanten van af 5. Een-persoons f 6.50. Tweepersoons 8.50. Rotterdam. van 19, Steiger 19. 41 Fabrikaat der Singer Manufacturing Company, New-York, Kerkstraat A. 70 's-BOSCH. Kerkstraat A. 70 's-BOSCH. Grossierderij in Tabak, Sigaren, Koloniale waren en Commestibles. ALTIJD WAT NIEUWS! In het Magazijn van lleeren- en Dameshoeden van 7? Reparatiën in alles wat het vak betreüt worden spoedig en soliede uitgevoerd. KI GE X FABRIKAAT o Ik lieveel mij steeds aan voor het vervaardigen van allerlei solide en oorspronkelijke werken op het gebied van Brandkasten, Brandvrije Kamers en Kluizen, Ver warmings- en Kookloestel/en voor groote Inrichtingen en huishoudelijk gebruik, Slotwerken enz. Ontvangen prachtige PETROLEUM KOOKSTELLEN, nieuwste vinding. X. JOCKIN ZnLange Putstraats-Boseh. VEEL VERBETERDE Bekroond met de Zilveren Medaille op den Internationale Naa im ach in en - Wedstrijd te Arnhem 1879. Uitnoodiging toi aan de Win 8 Millioen 94' MA WRITS REIS, Schapenmarkt 's-Bosch, 2 2. SI Christolile Zilverwerken, BRONZENNICKELCUIVRE POLIVERZILVERD- en VERGULD METALEN ARTI KELEN DE LUXE. VOORRADIG van Zeegras, Wol, Kapok, Meubelen in alle houtsoorten, lapijten. Meubelstoffen. Behangselpapieren en verdere Behangersartikelen. Bedden, Matrassen en Dekens. Meubileering van gelteele gebouwen. Speciale inrichting voor verhuizing. FABRIEK en MAGAZIJN van DOOPVONTEN, NAMENSCHE, BREMER en MARMEREN Platte en gegolfde Dakpannen, r De daarbij passende Matras sen in verschillende kwaliteiten voorhanden Stoomboot Stad Heusden. M Stoombootdienst Heusden's Bosch, a as stro om. Zomerdienst 1882. fl waarvan reeds meer dan 4 miilioen sinks in gebrnik zijn, hebben tot nn toe J reeds meer dan 200 hoogste bekroningen en eereprijzen verworven. Geene tweede Xaaimaehinenfabriek der wereld kan zieh op zulk een fsueees beroepen. Deze Machines worden op wekelijksche afbetalingen van 1.of tegen contante betaling inet booge korting afgeleverd en zijn niet glleen de door bet publiek meest gezochte, doch sedert de laatster prijsvermindering ook Gekleedfc Zijden Heerenhoeden van 3.50 en hooger. p D O P -w 03 e. is voorhanden eeuo ruime keuzo vau Uauies- eu neercnhocdcn, bloemen. Satijnen, Linten, Veèren en wat verder tot het vak behoort. Beveelt zich tevens minzaam aan tot het wusschen, verwen en vermaken van STR00H0EDEN tegen matigen prijs. Flambards of Rubenshoedeu van af 1.25. es a cr o O OQ Als: .Amerikaansehe Walt ham (Mass) en Zwitscrsehe Remontoir horlogiën voor Dames en Heeren in Gouden-, Zilveren-, N i e 11 é-, Nikkel- en Koperen kasten, alsook Aneres, Cilinders, Savonnetten enz. Alles in groote sorteering \an de goedkoopste tot de fijnste soorten, in b i 11 ij k e doch vaste jwijzeu voorhanden. HoofcLwinst 400,000 Mark. VAN Bekroond op do Tentoonstellingen London 1851. London 1862. Miinciicn 1854. Kaiserslautern 1872. Kaiscrslautern 18(50. Weeuen 1873. Ui s: S4 a. w van een zeer groote fraaie collectie der Steeds voorradig een groote sorteeriug eigengemaakte Heeren-Cost unies van af 2(5. Dcmi-Saisons van af 13. Pantalons van af 5; mede ontvangen een groot assor timent élégant gemaakte nieuwe Kinderpakjes van af 3.50 Heercu-Overiiciudcii. Boorden, Manchetten, Dassen enz. ffl M 5* C5 H K se Metz 1861. i f Arnlieiii 1879. 2' Deze Naaimachines (welke ook tot Trapnaaimachine kunnen worden ingericht) zijn veel doel matiger ingericht eu veel minder gedruisch makend dan de zoogen. Amerikaansehe Singer Machines, en zijn voorzien met werktuigen van de nieuwste uitvinding, als: Stopapparaat, Draadafsuijdcr, Zeifgaremvinder enz. De levering dezer Machinen geschiedt met 8 a 5 jaar garantie, gemakkelijke betaling, a con tant met 5 pCt. korting. Onderricht gratis. der door den Staat Harnbu Geld-Verloting zeker gewonnen n De winsten dezer voordt»! volgens plan slechts 93,500 De grootste Hoofdwinst Premie van 250,000 Mark 1 winst a 150,000 Mark 1 winst a 100,000 Mark 1 winst a 60,000 Mark 1 winst a 50,000 Mark 2 winsten a 40,000 Mark 3 winsten a 30,000 Mark 4 ninsten i 25,000 Mark 2 winsten a 20,000 Mark 2 winsten a 15,000 Mark 1 winst a 12,000 Mark 24 winsten a 10,000 Mark 3 winsten a 8,000 Mark 3 u in sten ii 6,000 Mark en komen deze binnen weini" gen tot zekere beslissing. De eerste winsttrekking is vastgesteld, en kost biervoor het geheel origineel 1< het halve origineel 1< het kwart origineel L welke door den Staat gegara' verboden promessen) tegen fra: zelfs naar de verste omstrek Ieder deelnemer ontvangt origineel lot ook het met origineel plan gratis en na ph dadelijk zonder aanvrage de De uitbetaling en verzen den volgt direct aan de belai de strengste discretie. Iedere bestelling postwissel maken. Men wende ziel voor de aanstaande I met vertrij Bankiers- en Wisselka' J Vele gebruikers van de echte Siuger Naaimachines gaven mij bewijzen Machines beter voldoen. dat bovengenoemde Fabrikant in Hemden. Boorden, Manchetten enz. GOEDKOOP MAGAZIJN villi lijne Galanteriën en Byonteriën 9 o O t a. cS c* VAN Volledige Ameublementen, Hofleverancier van Z.M. den Koning. Specialiteit in Odeur- en Toiletbenoodigdlieden. Japanseh Verlakt en Porceleinen Goederen. 5 e CK! rs 7T C s M A G A Z IJ N VAN B E D D E N Voeren en Dons. Een persoons Wollen Bed, Peluw eu 2 Kussous 10. i> Kapok Bed, Peluw en 2 Kusseus 15. Dito stellen voor twee personen 12 en ƒ18. Twee persoons Voeren Bed, Peluw en 2 Kussens, mete zwaar Duitsche Tijk, van af f 30. Dit beduidend bedrag is in! j de hoofdprijs, welke in de v uitgaande en met het geb 1 borgde Geldloterij te winr I 47,600 prijzen ten bedrage IN in 7 Afdeelingen of klassen ij geloot worden. De trekking-, j volgend: voor de eerste tr aan tot den Plannen en uitvoerige tcckcniiigcu op aanvrage verkrijgbaar. s B belast zich met het Wassehen, Bleeken en geheel opmaken van LINK E N G O E I) voor Hotels, Pensionaten en Fainiliën, ouder waarborg van onschadelijke behandeling eu aan billijk tarief, zoowel per stuk als bij abonnement. van G R A F M 0 X l M E N T E Nenz. Engelsehö, Fransche, Duitsche en Belgische in diverse qualiteit eu prijzen. Engelse he gebakken P O T B UI Z E N, Fransche eu Belgische nil de Stooin-ljantienfabriek van Fciir, in alle grootten en soorten, ruimen voorraad, t. de goedkoopste prijzeu. als Voor soliditeit in bediening wordt ingestaan. Zomerdienst van af 8 Mei. Van Heusden 's Maandags 's uiorg. 3.15 Over. werkdagen 5.30 i Valt Rotterdam: Alle werkdagen 's nam. 12.45. Van Heusden: 's morg. 4.30, "s inorg. 9.30 en 's avonds 4.30 ure. Van 's Bosch: 's rnorï. 7A6, 's nant. 2 en 's avonds 6.30 ure. aan welken dag de I)e hoofdprijs der loterij be|| is eventueel 400,000 Mk. L 250,000 Mk., 150,000, lOoJ van 40,000, 30,000, 25,0 10,000, 8000, 6000, 5000, Tegen ontvangst van liet jl king van Fl. 3,60 voor een get j voor een half Origineello 5 Origineellot verzenden wijl promessen) geldig voor de G den besteller. Het bedrag 1%| postzegels, per aangeteckenui gezonden worden. Uitvoerig W gen wij bij iedere bestelling! prijzen in iedere klasse get bestellingen worden geregis til king ontvangen de bestelle Jj en de gewonnen prijzen. (Mn 50 jaren en is in Nederlanji tuigen tevens het geeërde ons tot nil toe geschonken j* 't vervolg alle bestellingen; alsmede de gewonnen pril maken bierdoor nogmaals geannonceerde loterij geene B dat de Hamburgsche reget der gewonnen prijzen waat Uit hoofde van deze zei L rijke deelneming en verzoi fl adresseeren aan Bankiers en Ho Tabelle v« kl. 1 a 12,000 M a 3000, a 1 k 20H 500 1500, 1 «1 a 200 2000, 25 2500, 3900 a 4000 prijzen 116,0' 4000 prijzen 210 4000 prijzen 331 4000 prijzen 452 2500 prijzen 41 1500 prijzen 351 27,600 prijz. en 1 pren

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 4