BUITENLAND. PLAATSELIJK NIEU WS. BINNENLAND. De buitengewone geestdrift, overal vertoond is niet alleen een bewijs dat het werk een kunstwerk, maar tevens dat het een werk is van veruitziende gevolgen, hoewel zeker nog wel niemand in woorden kan uitdrukken wat hem half onbewust voor den geest staat. Een blik op de kaart van midden Europa doet zien, dat het Duitschland, wat het verkeer met Italië betreft onafhankelijk maakt van Ffankrijk, doet zien dat het Zwitserland verlost van zijn isolement van het Zuiden van Europa, en hoogstwaarschijnlijk de weg zal worden voor onze berichten van en naar Oost-Indië, waar door die weg alweer korter zal worden gemaakt. Nadat alzoo een paar duizend jaar ge wapende keurbenden hare standaards over de bergen hebben gedragen om links en rechts dood en verderf te verspreiden, zullen thans telken dage langs den nieuwen ver- keerweg rijk beladen karavanen zich voort bewegen, om in stede van vernieling, zegen, in stede van oorlog, vrede te brengen. Voor wetenschap en beschaving, voor handel, in dustrie en nering zullen zich steeds meerdere kringen ontsluiten, zullen de betrekkingen steeds meer veredeld worden. Drie staten, Italië, Zwitserland en Duitschland, hebben aan de totstandkoming van dit reuzenwerk medegearbeid en hebben sedert een tiental jaren ontzaggelijke sommen veil gehad voor de uitvoering van een werk, dat als een blijvend monument des vredes getuige zal geven van hetgeen de hand des menschen doen kan. HE IJSDEN, 5 Juni. t Naar wij uit goede bron vernemen, bestaat bij de H.H. Ingenieurs, die in deze streek werk zaam zijn, bet voornemen, in de volgende week een begin te maken met de opmeting van de rivier de Maas nabij Heusden. TDoor "maréchauisées-dér-brigade Heusden werden gisteren te Drongelen 2 personen bekeurd, die zich bezig hielden met het vangen van roeken, vogels, nuttig voor landbouw en houtteeltzoowel de vogels als de ladder werden in beslag genomen. De eersten om na korten tijd weder in vrijheid te worden gesteld. Wij hopen dat deze maatregel, vooral in dezen tijd, zeer heilzaam zal werken en het uithalen van vogelnesten hierdoor zal verminderen. t BAARDWIJK, 2 Juni. Bij de laatst gewoed hebbende brand alhier, op 23 Mei 11., hebben zich verscheidene personen zeer verdienstelijk ge dragen, aan wien de Alg. Geldersche Maatschappij van Brandverzekering verschillende premiën heeft uitgereikt. tAls eene bijzonderheid kan gemeld worden, dat. A. Pullens alhier, onlangs gehuwd, de derde broeder is die met gezusters getrouwd zijn. t DRONGELEN. De tramboot //Stad Tilburg/' 1.1. Woensdag van hier afgevaren naar de Putters- hoeksche paardenmarkt, bracht den volgenden avond van daar mede voor landbouwers in deze streek en de Langstraat, aan het veer alhier 37 paarden. Ook de reis naar Heenvliet in de vorige week, hoewel minder druk, leverde goede resultaten op. t De toevoer van materialen voor de spoor wegbrug in den Baardwijkschen overlaat is thans heel wat minder dan een paar maanden te voren, niettegenstaande men juist in dezen tijd meerdere drukte had verwacht. ALMKERK, 1 Juni. Met 40 van de 81 uit gebrachte stemmen, zijn de heeren Willem de Jong en Barend de Jong tot, leden van het waterschap den Duijl herkozen. De overige stemmen werden op den heer Arie Nieuwenhuijsen, landbouwer te Waardhuizen, gem. Almkerk, uitgebracht. t DALEM, 4 Juni. Te Dalem en omstreken heelt men reeds een begin gemaakt met het maaien der wallen, dijken en kaden. De hoeveelheid gras wordt algemeen zeer geroemd. Van de hooivelden heeft men minder goede verwachting, inen vergeet echter dat deze eerst over 3 a 4 weken gemaaid zullen worden, in welken tijd er nog veel ten goede kan veranderen. t Tot nadere regeling zullen de fijks- en de gemeente-ontvanger te Vuren zitting houden op de gewone dagen en uren in het schoollokaal aldaar. t Na eene tweede oproeping hebben zich nog 5 sollicitanten voor de vacante betrekking van hoofd der school te Vuren aangemeld, zoodat het aantal nu 7 bedraagt. De termijn van aangifte is sedert 1 dezer verstreken. t Dinsdag 11. werd te Gorinchem het hooi- gras van eenige buitenwaarden verpacht. Buiten verwachting gingen de meeste stukken weer hooger dan andere jaren, sommige van f 100 tot 130 p r hectare. tEETHEN, 4 Juni. Een voorval, dat droevige gevolgen na zich sleepte, had hier een paar dagen geleden plaats Twee kinderen, waarvan het, oudste een jon gentje van 4 jaar, speelden te samen op den dorschvloer bij een onzer landbouwers alwaar ook een halve flesch jenever voor het werkvolk was geplaatst. Zonder dat dit tijdig werd opgemerkt, hadden de kleinen de flesch aan den mond gebracht en die tot den bodem geledigd. Het jongste ventje, dat vermoedelijk het minst, gebruikt had, is de gevolgen te boven gekomen; doch het zoontje van Johannes Combée overleed hieraan heden morgen. De toestand der diep bedroefde ouders is niet te beschrijven. t TILBURG, 1 Juni. Eene ontelbare menigte was heden aan het station vergaderd, om getuige te zijn van de plechtige ontvangst van Mgr. Janssens, bisschop van Natchez, die zijne geboorte stad met een bezoek kwam vereeren. Na door de plaatselijke autoriteiten Ie zijn welkom geheeten werd Z. D. Iloogw. in feeste- lijken optocht naar zijne ouderlijke woning bege leid alwaar zijne waardige moeder hem met vreug detranen ontving. ZALT-BOMMEL, 2 Juni. Het misgewas der laatste jaren bracht vele landbouwers tot den arbeidersstand. Onze Gemeenteraad besloot nu we der, achterstallige pachtsommen tot een bedrag van f 575 oninbaar te verklaren. Een jaar vroe ger werden ongeveer f 1400 oninbaar verklaard. VELDÜRIEL, 3 Juni. Heden-nacht werd het ooievaarsnest op de achterhnizinge van de kinderen E. v. d. Laar in de koin van ons dorp wederom van de jongen beroofd. De dader of daders schenen hiermede de rij hunner diefstallen van ooievaars te willen openen. Een ieder zij dus op zijn hoede en de politie houde een waakzaam oog, opdat de schuldigen spoedig in hare handen vallen en zij hunne welverdiende straf niet ontgaan. TIEL, 3 Juni. Gisteravond overkwam een ma chinist in de nabijheid van het nieuwe stations gebouw alhier een vreeselijk ongeluk. Terwijl een zandtrein in beweging was, wilde hij een der schroeven van de locomotief vastzetten en boog zich daarbij zoover voorover, dat hij het evenwicht verloor, onder den trein geraakte en circa 10 wagens over zijne beide beenen gingen. De onge lukkige, wien direct geneeskundige hulp verleend werd, is naar het ziekenhuis vervoerd en naar wij vernemen zijn zijne beenen reeds heden geamputeerd. RAAMSDOXKSVEER, 30 Mei. Gisterenavond omstreeks 9 uur werd zekere A. v. d. P. onver hoeds aangevallen door P. K., die hem met een mes een steek in deu hals toebracht, welke levens gevaarlijk wordt geacht. P. K. werd onmiddellijk in arrest genomen en is naar Breda vervoerd. Naar men verneemt, heeft minnenijd aanleiding tot deze daad gegeven. Het aantal verleende; vergunningen te Capelle (Langstraat) tot uitoefening van den kleinhandel in sterkendrank bedraagt 18, zijnde 10 meer dan het maximum. Aan vergunningsrecht is ontvangen f 443 75, terwijl nog 10 tappers bierhuishouders zijn geworden. Tegen een dezer laatsen is echter op 2den Pinksterdag proces-verbaal opgemaakt, wegens het verkoopen van drank zonder vergunning. J.l. Vrijdag viel op de spoorlijn Geldermalsen Tiel, onder de gemeente Wadenoijen, de machinist v. L. onder de werklocomotiefj met het treurig gevolg dat zijn rechtervoet werd afgesneden en het linkerbeen deerlijk verminkt. Door onvoorzichtigheid met het vuur van veen brand is een groot bosch onder Appelscha in brand geraakt. Op het gejammer van een paar personen, die in de nabijheid in het veen werk zaam waren, schoten dadelijk een aantal personen uit den omtrek toe, aan wie het na langdnrigen arbeid gelukte door middel van zand den brand te smoren. De schade is belangrijk. Volgens een te Amsterdam ontvangen telegram uit New-York, is het stoomschip //Surrey", van de Kon. Nederl. Stoomv.-Maatsch., na zeer korte vaart, den 31 Mei behouden aldaar aangekomen. lïoe zal het in't najaar met de turfprijzen zijn vraag, een Drentenaar in de Zutf. Ct. Dat is een belangrijke vraag, vooral voor de fabrieken die turf moeten gebruiken, 't Spreekt vanzelf dat hierop moeielijk een antwoord is te geven, waarop men veilig bouwen mag; maar zeker is het, dat de turf van 't vorige jaar nog lang niet verkocht is en (fat er thans niet zoo druk verveend wordt, als vroeger. Er zijn zelfs, die geen veen genoeg hébben, en in 't geheel niet turven. Zij wil hun kapitaal, dat is hun veen, niet weggeven. Als men den toestand zich zoo voorstelt, zou het wel mogelijk kunnen zijn, dat het najaar betere prijzen voor den vervener oplevert, dan hij dit oogenblik kan bedingen. De prijs van het veen ligt nu geheel op den rug en is bijkans onverkoopbaar. Die voor 4 a 5 jaar veen kocht ieder wilde toen vervener worden zou het nu hoogst moeilijk voor de helft van den besteden prijs kunnen kwijt raken. Deze slapte belemmert de ontwikkeling in de veenstreken, vooral in Drenthe, op bedroevende wijze en brengt in vele woningen, waar nog geen gespaard geld kan zijn, armoede. Vandaar dan ook dat in Drenthe het getal fail lissementen onder de neringdoenden vrij aanzien lijk is. 't Ging dien menschen goed, maar voor tegen spoed stonden zij nog niet vast genoeg op do boenen. Toen de turfbergen bleven staan, vielen zij. De eenige agent van politie te Geertruidenberg had Vrijdag het ongeluk, bij het verlaten van de tram, terwijl deze nog in vollen gang was, te vallen en zich aan het hoofd op vijf plaatsen te verwonden, waarvan enkele wonden nog al ge vaarlijk zijn. Des middags viel een zijner zoontjes uit een raam en werd deerlijk gekneusd opge nomen. Te Wolvega is dezer dagen overleden zekere Dirk Kuipers, die den hoogen leeftijd van 99 jaar en 7 maanden bereikte. Den 15 Oct. a. s. zou hij 100 jaar geworden zijn. Men had zich reeds op dat feest verheugd. IIij was een man met een bijzonder sterk gestel, maar die ook zeer matig en geregeld leefde, niet rookte en geen sterken drank gebruikte. In de kracht zijns levens deed hij verbazende voetreizen, o. a. in den winter, bij slechte gelegenheid, en op 73-jarigen leeftijd, van Harlingen naar Wolvega, in 15 uren. Op 96-ja- rigen ouderdom reed hij op schaatsen, in gezel schap van zijn zoon en kleinzoon, naar Echten, een afstand van vier uren, en 's middags terug. Bij de begrafenis volgde Rouke Kuipers, jaar, van Echten overgekomen, het lijk des broe ders naar de laatste rustplaats. Een felle brand heeft onder de gemeente Ro- sendaal «ene kapitale boerenwoning met aanhoorige stalling, achterhuis en buitcnschuur van de erven Haast in de asch gelegd. Van het. vee zijn 1 kalf en 2 varkens in de vlammen omgekomen. Aan roerend goed en effecten is voor ruim f 10,000 verbrand. De gebouwen waren verzekerd bij de Bataafsche Brandwaarborg-Maatschappij te 's Ilage; van het roerend goed was niets verzekerd. De oorzaak van den brand is niet bekend. Als een bewijs welk een treurig soort van opvoeding door sommige ouders aan hunne kinderen gegeven wordt, deelt men uit Yerseke mede, dat een kind van 3 jaren daar reeds met smaak eenige sigaren daags rookt. Een arbeider te Alphen aan den Rijn, die zich in het land begaf om een jong kalf, dat eenige dagen bij de moeder geloopen had, weg te halen, werd door zes koeien aangevallen en zoodanig gewond, dat men voor het behoud van zijn leven vreest. De telegraaf is thans reeds zulk een onmisbaar hulpmiddel in onze samenleving, dat men zich verwondert, als men hoort, dat eerst 30 jaar geleden, bij besluit van 8 Juni 1852, en met ingang van dien dag, de eerste ambtenaren bij de rijkstelegraaf (10 leerlingen-telegrafist) door den Minister Thorbecke werden aangesteld. Van de 10 zijn er thans nog 4 in leven en dezen zijn nog aan den telegraafdienst verbonden; het zijn de hh.J. de Jager, lijn-inspecteur Leeuwarden, W. E. Ringer, idem Groningen, G. Brieve, idem Roosendaal, en W. Brinck, onderdirecteur te Hoorn. Deze vier ambtenaren zullen dus over eenige dagen den dag herdenken, waarop zij voor 30 jaar in 's lands dienst traden bij een nieuwe rijksin stelling, die in die jaren een buitengewone vlucht genomen heeft. In den laatsten tijd zijn. naar uit Zwolle wordt gemeld, door eenige Fransche paardenkoopers en hunne opkoopers in de noordelijke provinciën van ons land, ruim 6000 paarden van inferieure qualiteit aangekocht. Naar men wil, zijn deze paarden bestemd voor het Fransche leger. Ongeveer de helft der oesterbaukeu in de Ooster- Schelde is verpacht voor nagenoeg f 69,000. De beste perceelen moeten nog aan de beurt komen. Van 1 November (invoering der drankwet) tot 15 Mei hebben te Amsterdam 4203 personen terecht gestaan wegens dronkeuschap. Er zijn 1500 aanvragen geweest om vergunning. De opbrengst voor de stad zal f 60,000 bedragen. De verpachting van Yerseksche oesterperceelen, die dezer dagen te Bergen-op-Zoom wordt gehouden, wekt, wat te verwachten was, groote belangstelling. Er worden zeer hooge prijzen besteedwaar vroeger honderden werden betaald, besteed men thans duizenden. Een perceel van f 36 is o. a. tot f 1100 gestegen. Menig tegenwoordig pachter ziet dan ook zijn perceelen in andere handen overgaan. In de vorige week zijn in Zuid-Holland de volgende gevallen van pokken voorgekomenBar- woutswaarder 3, Gouda 3, Woerden 2, Rotterdam 1. Aan de politie te Oud-Beierland is het gelukt den persoon te ontdekken, die een 1 ljarig knaapje zooveel jenever heeft te drinken gegeven, dat het in gevaarlijken toestand verkeerde. Het kind is gelukkig herstellende. De dader zal zich natuur lijk wegens zijn strafbaar feit te verantwoorden hebben. Sedert Woensdag 27 tot en met Vrijdag 2 Juni zijn aan de vischmarkt te Gorinchem afgeslagen: 24 zalmen van 8 tot 26 halve kilo's, prijs per half kilo f 1,02 tot f 1.21; en 225 elften en vin ten, prijs per stuk f 0.04 tot 1.17. Een steur van 13. De verzending van kersen uit den Tielerwaard is sedert eenige dagen aangevangen. Oogst bevredi gend. Prijzen 5 a 7 cent op stam. Het bericht van Garibaldi's overlijden is zeker wel overal met innig leedgevoel vernomen. Wie toch herinnert zich niet deze grootsche en edele figuur uit den Italiaanschen eenheidsoorlog. Ieder een weet welk een gewichtig aandeel dit «opper- hoofd van duizend* gehad heeft aan de annexatie van het koninkrijk der beide Siciliën aan Piemont en aan de hoewel aanvankelijk vergeefsche pogingen om de eenheid van Italië, met Rome als hoofdstad, tot. stand to brengen. Nadat dit groot sche werk later toch tot stand gekomen was, is hij wel is waar van het politiek tooneel verdwenen, er slechts nu en dan weder eens op verschijnende door enkele openbare soms min gelukkige demon stration te doen, doch zijn overlijden brengt ons weder dien edelen onbaatzuchtigston aller strijders van voorheen in heriuneriug, die zijn koning en vaderland een warm hart toedroeg, en daarom dan ook door het Italiaansche volk afgodisch als een held vereerd werd. Hij bereikte den leeftijd van 75 jaren. Ook in het Italiaansche parlement, is ten teeken van rouw, de zitting opgeheven tot na den 12 dezer en is een nationale rouw van 2 maanden uitge schreven men zal eeue deputatie van kamer- en senaatsleden ter bijwoning der begrafenisplechtig heid zenden. Voorts zal ter zijner eere een natio naal gedenkteeken worden opgericht en aan zijne weduwe en aau ieder zijner vijf kinderen een pensi oen van 10 000 francs toegekend woi'den. De kamer nam deze voorstellen mot. eenparige steramen aan. De bevolking van Rome heeft geëischt dat «Ie stoffelijke overblijfselen van den generaal naar die stad zouden worden overgebracht, maar de beroemde patriot, heeft als zijn laatsten wil te kennen gegeven om op Caprera te worden begraven. Te Alexaudrië houdt men zich volgens den Standard overtuigd, dat, Arabi-pacha op den duur zijn verzet tegen de mogeudheden niet zal kunnen volhouden. Dit zou hem zelfs moeilijk vallen, in dien hij door do meerderheid van het volk gesteund werd, en dit is volgens den berichtgever van ge noemd blad niet het geval. Sultan-pacha, de voor zitter der Kamer, hoeft aan de notabelen den raad gegeven, naar hunne woonplaatsen terug tekeeron, en wanneer zij dit doen, kunnen zij met Arabi's bedreigingeu spotten, want in het binnenland zijn zij buiten het bereik van zijne soldaten. Arabi gaat intusschen voort, door de bevolking een petitio te doen teekenen. Dit geschiedt op eigenaardige wijze. De ouderteekeuingeu worden verzameld op losse vellen papier, zonder dat de petitio er is bijgevoegd. Wanneer iemaud vraagt wat hij toekent, krijgt hij eenvoudig ten antwoord dat het voor 't heil des lauds is. Volgens den be richtgever van do Standard wordt de Khedive daarin een verrader van zijn land genoemd, die Egypte aan do Eugelschen wil verkoopen. Opmerking verdient dat de politie in Egypte bevel heeft gekregen, om bij twisten tusscheu Eu ropeanen en inboorlingen voor eerstgenoemden partij te trekken. Zoodoende worden klachten bij de consuls voorkomen en tegelijk de inboorlingen tegen de Europeanen verbitterd. Te Konstantinopel heeft het vrijwat voldoening verschaft, dat de aanwezigheid der Franscbe en Engetscho pantserschepen voor Alexandria niets uit gewerkt. heeft. De Westersche mogendheden, zegt een berichtgever van de Standard, hebben zich tot, den Sultan gewend, om een einde aau de wanorde in Egypte te maken. De Sultan en zijne raadslieden, die nog kort geleden zoo vurig verlangden tusschen- beideu te komen, begrijpen volkomen het voordeel huuner positie en haasten zich volstrekt niet, te voldoen aan het verzoek der twee mogendheden, die zich, het kan niet ontkend worden, in een lastigen toestand bevinden. De Snltan is meester van den toestand; hij alleen kan de orde in Egypte herstellen, maar hij is verbitterd over de wijze waarop zijne souvereine rechten miskend zijn, en wreekt zich door kalm de moeilijkheden der Wester sche mogendheden aan te zien, nu zij zijn hulp uoodig hebben. Naar men zegt, weigert de Porte een enkel oorlogschip te zenden, zoolang de Fransche en Ecgelsche schepen zich niet verwijderd hebben. Wat daarvan zij is moeilijk te zeggen, maar de toestand eischt groote handigheid van de Fransche en Engelsche Ministers, om uit de onaangename positie te geraken, waarin zij zich gebracht hebben. Guiteau, de moordenaar van Garfield, zal den 30n dezer op de binnenplaats der gevangenis te Washington opgehangen worden. Nadat éérst door vijf rechters ieder punt vaü de memorie van Guiteau was onderzocht, hebben nogmaals, op last van den president der rechtbank, Mr. Cartter, vier ledeu van het districtshof de verschillende argumenten der verdediging nagegaan. Allen waren eenstemmig van oordeel, dat de uitspraak van den eersten rechter volkomen wettig en het bezwaarschrift tegen het doodvonnis in geenerlei opzicht gegrond is. Men meldt voorts dat Mrs. Scoville, de schoonzuster van Guiteau, het land met een petitie om gratie door reist en reeds 30,000 handteekeningen daarop heeft verkregen. Toch zal dit niet beletten dat het recht zijn loop heeft. Een der dochters vau den baron Gnstave Roth schild is Woensdag met den heer Lambert, chef der succursale van het huis Rothschild te Brussel, in het huwelijk getreden. De tempel, waarin de plechtigheid plaats had, was rijk versierd en geen geld was gespaard om het vorstelijk feest zoo luis terrijk mogelijk te maken. Het jonge vrouwtje bracht behalve drie millioen fr;. als bruidschat ook nog een akte van onderwijzeres als huwelijks gift mede. Een bede voor de vervolgde Joden. (Onderstaande dichtregelen werden Donderdag avond door Mevr. Kleine met onnavolgbaar talent voorgedragen bij de voorstelling van «het Nederl. tooneel* te 's-Gravenhage.) «Aan Babel's wateren gezeten, Donk ik aan Sion, en verteer; Jeruzalem! hoe zal ik u vergeten? Mijn rechterhand vergat zich zelf veeleer; (1) Zoo treurde, in ballingschap gevangen, Het droeve hart van Israëls profeet, En heete tranen stroomden langs zijn wangen, Als tolken van zijn zieleleed. Gij, klaagzang uit vervlogen tjjden Hoe kliukt ge als vrees'lijke echo weer? Noeu, echo niet; maar schrille kreet van lijden, Maar wanhoopsgil, aibanger dan weleer, Het is de klacht, die uit het Noorden Ten Hemel stijgt van Israëls martlend wee Do laatste snik der gruwelijk vermoorden, Eu der beroofden aalmoes-beé. Door haat en ruw gewold verdreven Vlucht al, die aan den dood ontkwam Bij duizenden ontvolkten zij de dreven Waar erf en huis verteerde in rook en vlam Waarheen? Waar steun, waar brood gevonden? Waar oop'neu liefdevol zich hart en hand? Van waar wordt d'armen 'treddeud goud gezonden? Uit 's-Graveuhage, uit Nederland. Uw Koning gaf zijn woord ten beste Dat diep Judéa's ramp hem trof, (2) Uw Koningin ontving in Amstel's veste Der Joden zegengroet voor 't Vorstelijk Hof; 3) 't Oranje-huis gaat voor, als immer, In 'thulpe bieden, nu weer de élend woedt: En Neêrlands volk, neen toonde zich nog nimmer Verbasterd van der Vaad'ren bloed. De Christen weet Wie werd geboren Uit David's zaad, uit Jesse's stam, Eu zou hij dan ooit sluiten kunnen de ooren Voor 't klaaggeschrei van 't kroost van Abraham De Jood noemt broeders alle Joden, lu éénen psalm versmelt hun aller stem, En zou hij dan niet sidderen bij de nooden Der kindren van Jeruzalem? Maar hooger nog dan deze namen Klinkt uwe leus, Samaritaan! »De menschheid één,« bij smart en onspoed (samen* «Gezalfd de wond,« «gedroogd de weemoeds- (traan.« o Deze leus, wij kozen allen Tot zinspreuk haar, naar ieders gave en kracht, En zeegnend dankeu u de duizendtallen, Wier nood ge uw penningske ten offer bracht. Ant. L. De Rop. 1) Da Costa. 2) Te Londeu. 3) In de .Synagoge te Amsterdam.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 2