I publiek verkoopen: publiek verkoopen: verpachting publiek verpachten: Openbare Verpachting VERPACHT1H: i AAI! OpenLare verkoping Ravenswaard publiek verkoopen OPENBARE !L te 'siïertogeÉoseh, ke Stand. Staatsloterij. \TDBOUW. Afloop van Aanbestedingen. Gemengd Nieuws en Allerlei. MARKTBERICHTEN. R E C L A 31 E. Belangrijk De Notaris VERBERNE op de Elanden enz. onder Drongelen, Waalwijk, Baardwijk en Besoijen. Notaris de Gier te Hensden, Onder Bern. Het HOOIGRAS van de groote en kleine Schut ters waard, in 14 per- ceelen. Onder Herpt en Bern. De Tien morgen, in 10 perc. Het HOOIGBAS, staande op 5,88,40 Hectaren land on der Drongelengenaamd de Achterste Gemeente, in 8 perceel en. te DOEVERE\. Notaris BOLL, te Dinther, Onder Doeveren. Onder Gansoijen. Onder Drongelen. Onder Baardwijk. Onder Oudheusden. 5 Hectaren, 82 Aren, 30 C. 80 Aren Oude Klaver eene partij Klaver onder Yeen. Notaris de gier te Heusder 'EUWS, ADV ERTKNTIEN. SSEN. -30 Mei. l, z. v. J. J. de C'loe cn ister, ecbtg. v. J. Rochat. m SLEEUWIJK. —31 Mei. Hovestadt jm. met M. C. Stelt jm. met W. v. d. Bjm. met M. Coign jd. fx-mis, z. v. P. v. Anrooj ïhaddeloe en B. Viaser; fhont eu A. v. d. Mast; lissen; Einiert, z. v. ,1. d. 'rouw, oud 62 j.; B. A. 1 WEN. 31 Mei. de Rooij en M. Kant. Rooij en M. Kant. d. v. L. Doedijns cn A. Kolf. M. van Andel, id. iEDEL. -31 Mei. van Geffen, jm. en P. an L. PetersePeter, z. van J. van Hees. Aoeij, jd, 28 j. TJIZEN. '11 Juni. Wilt 46 j. met. J. van v. van der Lee en annes, z. v. J. de Lojer a d. v. C. vandeGriendt z. v. J. van Hemert en de Wiel, 13 m.; A. van Lalst, 68 j.; R.. vau dor DEL. 'H3 Juni. v. C. Mouthaau en B. |'e Gerritje, d. v. A. G. Johanna Cornelia, d. v. h'k. »rt wedr. H.van Vugt80 j. zoodat ook dit ge was uitmuntend staat. De aard appelen hebben weinig van de raebtvorsten geleden. Tarwe,v.jogge, haver, gerst, erwten en boonen staan zoo goed als sedert jaren niet het geval is geweest. Alleen de bicten komen wat ten achter. De vee stapel is gezond, en gras is er in overvloed. W as eenige jaren geleden de ïueekrapteelt in Anna Paulowna geheel gestaakt, thans is men daarmede weder begounen, omdat de verfstof, die tot ver vanging van de meekrap gebruikt wordt, niet vol komen aan het doel beantwoordt. De gewassen staan over net algemeen uitmuntend te velde en beloven een goeden oogst. De beplanting der wegen wordt langzamerhand voortgezetde boomeu hebben intussehen vau den O laatsteu storm zooveel geleden, dat het groen dit jaar geheel achterwege blijft. "aaxbeste DINGEN. tv. Kf.uk. Kapelle (cl. Middelburg), «-Oldenzaal, K. Heringa 1 (toez.), B. Jersma Gz., H. Calleubach, cand. te Kampen), E. E. Gewin erwoldo, I). J. C. Hel- ksdorp op Teasel, S. Te zahuizen en Piaam en sore en Vlake E. Wie- ricop c. a. L. Kan de .vestein en Heerjansdam, derak. Ivoort, L. Heldring te P. do Klork, cand. to W. Ringnalda, cand. i-Batb, Callenbach cand. fe, Damsté te Heemskerk; i, te HoonderlooAme- enenbergen Az. te Heino ■in Vrouvvenpoldor, P. C. yijkOssendrecht, J. C. C. rbroek, W. E. Noordink O. N.), H. Jonker cand. dd. A. H. De Klerk te ssekerkeE. A. Lazonder tiOLIEKE KeKK. lisad te 's Bosch in de ka- iesterwijding plaats, welke gheid verricht werd door alk, bisschop van 's-Herto- werden tot priester gewijd, lot sub-diakenonder het ge- ,-ereu. ontvingen 15 seminaristen te l de mindere ordon. 12 Juli, 11 ure. Min. van Waterst.., Handel eu Njverh. Het maken van eeuige werken aan het benedendeel der Nieuwe Merwede ouder de gemeenten Zwaluvve eu Made en Drimmelen. Ramiug J 25800. Aanw. 5 Juli. 12 Juli, 11 ure. Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Het wegruimen van een in de Bo- veu-Merwede onder de gemeente Goriuchein gezon ken vaartuig. Aanw. 5 Juli— 12 Juli, 12 ure. Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Het maken van een gedeelte der werken tusschen Amersfoort eu den Nederlaud- schen Rijnspoorweg voor den spoorweg van Amers foort naar Nijmegen. Raming 3630(30. Aanw. 3 en 5 Juli, telkens ten 1 ure, aanvangende te Amersfoort. 19 Juli, 11 ure. Min, van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Het maken van een strekdam aan den linker oever van de Dordsche Kil onder de gemeeute Willemsdorp, behoorende tot de Dordsche waterwegen in de provincie Zuid-Hollaud. Raming 4300. Aanw. 12 Juli. 19 Juli, 11 ure. Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid. De uitvoering van werken tot ver betering der rivier do Maas, onder de gemeente Alphen, provincie Gelderland, tusschen de kilome- terraaijen uo. 214 en 216. Raming 11480. Aanw. 12 Juli. 19 Juli, 11 ure. Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Het verzwaren en verhoogon van een kade. langs den linker oever van het Scheur, tusschen den Grooten Krabbepolder en deu Noord- ban kpol der behoorende tot de werken voor de verbetering van den Waterweg langs Rotterdam naar zee. Raming 29000. Aauw. 12 en 14 Juli, 12 ure uitgaande van den Scheurpolder, 26 Juli, 11 ure. Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Het maken van verdedigingswerken aan den linker oever van de doorgraving van den Hoek vau Holland, voor de verbetering van den waterweg langs Rotterdam naar zee. Raming 8000. Aanw. 19 en 21 Juli, uitgaande van den Scheurpolder. 26 Juli. 11 ure. Ministerie van Waterstaat, Han del eu Nijverheid. Het verrichten van baggerwerk tot verbeteriug van do vaargeul in den boveumond der rivier "■de Geldersche IJsel, tusschen de kilo- metorraaijen 0 en 8 bij Westervoort en Velp, pro vincie Gelderland. Aanw. 19 Juli. i 100en daar boven. ""rekking van 5 Juni. *o. 7615; 400Nos. 4554, 16524, 18445; 100: Nos. 356,11729,13306,15770, 15947. )SCH, 3 Juni. De landbouw- leze omstreken prachtig te velde, ouiteiigowoougewin, eu begint Ie aardappelen ontwikkelen zich 3ven hoop op een goeden oogst, a overvloedig gras. De hooiver- in vollen gang, de pachtprjzeu een lager dan verleden jaar. ini. De vooruitzichten van den heel gunstig de velden beloven ;ras; zij woideii tot flinke prijzen f nagenoeg 110 por hectare) sk werden in de Tielefwaard do talingen gehouden. Over 't alge- ihtsomiuen zeer hoog. Zoo werd Varik, groot anderhalf morgen, geveild. in deze streken elk jaar nieuwe m aangelegd, en ze als ware 't ijzen. Trekken de landbouwers mprijzen weinig profijt van den 'took niet te verwonderen, dat eleggen op de cultuur van kersen hen veel geleden door kou en Kar in overvloed. udt men het hettcheljk bericht, zich zeer voordeelig ontwikkelen mgst beloven. levsnhuizeuDe te veld staande n ruime opbrengst. Het koolzaad taat er prachtig bj. Door den de brand uit het vlas verdreven. DOE VEREN, 31 Mei. Het rjden van grind van af de brug tot op eu over den nieuw aan te leggen griudweg in de Aalsteeg, door het polder bestuur aldaar, aangenomen door J. A. van Enk- huizen, voor 38 cent per M8. DRONGELEN c. a., 31 Mei. Heden had alhier de aanbesteding plaats van giindrjden voor den nieuwen weg, van af de brug te Gansojeu, tot aansluiting met den provincialen grindweg, van wege het gemeentebestuur. Gegund aan den minst eischende J. van Berkel, te Drongelen. (Bovenstaande berichten.in ons vorig No. onvolledig opgeno men, worden om die reden nogmaals geplaatst.) Vrijdagmiddag heeft te Geldermalsen de aanbe steding plaats gehad van het verhoogeu eu verzwa ren vau een gedeelte d jk eu het makeu van 9000 M3. bazaltglooiingen te Vuren, als le perceelde inschr j- vers waren als volgt, per M3.H. van Aurooy, Nieuwaal 3,16; H. Dubbeldam, Gorinchem 3,16 F. Paunekoek, Herwjneu 3,161/o; C. vau Es, Herwjnen 3,19; G. do Hoog, Goriuchein 3,29; C. Ooms, Amraerstol 3,29F. W. van Hattem, Tuil 3,33; J. Sterk, Arkel 3,39; H. J. Egas, Har- dinxveld 3,45; J. van Vuren, Vuren 3,47M. Tromp, Heukelum 3,48y2; W. den Breeje, Gies- sendam 4,57. Zoodat aannemers zjn geworden de hoeren Dubbeldam eu van Anrooy, Voor het tweede perceel, to Varik gelegen, het maken van 3000 M3. bazaltglooiing, waren de in- schrjvers: W. B. de Vries, Rossnm 2,77F. W. van Hattem, Tuil 2,98 H. van Anrooy, Nieuwaal 3,07y2; C. van Es, Herwjnen 3,15V2; P. Pan- nekoek, Herwjnen 3,16; J. Sterk, Arkel ƒ3,17; H. van Aurooy, Nieuwaal 3,17H. Dubbeldam, Gorinchem 3,22G. Spiering, Gameren ƒ3,24; G. de Hoog, Gorinchem 3,29J. van Vuren, Vuren 3,33. Zoodat de heer W. B. de Vries aan nemer werd. Bj de door B. en W. van Waalwjk gehouden aanbesteding van het verbreoden en uitdiepen dei- haven dier gemeente, was de minste inschrijver de heer v. d. Heuvel, te Sliedrecht, voor 7039, aan wien het werk is gegund. WAALWIJK, 1 Juni. Gisteren hadden de aange kondigde aanbestedingen plaats, door het gemeente bestuur alhier en werd ingeschreven als volgt: lo. voor het verbreeden en verdiepen der haven door: Tja Klein, Werkendam, voor 8524; C. Prinsen, Made 8230; A. T. Bakhuizen, Sliedrecht 7039. 2o. Voor het maken van een eiken beschoeiing langs de westzjde der haven doorA. N. Kujsten, Waal wjk 1986; A. van Huiten, Waalwjk 1975 5 8. v. d. Heuvel, Werkendam 1870; N. van Well, Waalwi'k 1794; Jos. v. d. Lee, Waalwjk 1779; A. Bljjjevers, Made *1719. (Te laat ontvangen voor het vorige No.) Met groote letters staat er boven een aankondi ging in de A. Ct. «Meid,* en dan wjst een zwarte hand naar de woordenMet Mei 1882 kreeg de geneesheer Wjuo te üdooru in dienst een dikke meid, de deurwaarder Snoeken aldaar een dunne. Nu heeft mevrouw Wjnue, die bp ondervinding weet wat voor meiden betainel jk is, de dunne meid onderhuurd, om van de dikke af te kunnen. Wie ondergeteckende nu aan eene meid helpt, die ook melken kan, doet hem en z jue huishouding meer dienst, dan de vrouw van den dokter gedaan t heeft. (Wasget.) J. Snoeken. Odoorn, 28 Mei 1882. Reutlingen-Kampen. Koning Frederik I van Wur- temberg bracht in 1821 eens een bezoek aan de stad Reutlingen, die van oudsher ongeveer dezelfde reputatie heeft als in ons vaderland Kampen. Na- tuurljk werd zjne Majesteit recht feesteljk ont vangen, met eerepoorten, toespraken, enz. Eindeljk kwam de beurt aan de schoolkinderen om de feest cantate te zingen, eu vol geestdrift hieven zj aan Hangt hem op aan onze poorten De verbazing van den Koning en de schrik van zjn gevolg veranderden echter al spoedig in vrooljk- heid, tóen de laatste regel van het vierde couplet eindeljk dengeue noemde, die opgehangen moest worden; die regel luidde nameljk: «Den eerekruns voor Frederiks hoofd!* Het sehoone lied was door den stadspoëet expres- seljk voor deze gelegenheid vervaardigd. Mimische Kunst. De Engelscbe tooneelspeler Charles Mathews verstond de kunst om zjn gezicht geheel onherkenbaar temaken. Men vertelt van hem dat hj eens bj een vriend, die ambtenaar bj de bank van leening was, het middagmaal gebruikte. Terwjl de gastheer even naar zjn bureau geroepen werd, nam Mathews de gelegenheid waar om twee zilveren lepels in zjn zak te steken, zijn gezicht in de verlangde plooi te zetten en zju vriend naar diens bnreau te volgen. Daar verpandde h j de beide lepels en keerde na ontvangst van bet geld eu het gchrifteljk bewijs, uaar de eetkamer terug. De amb tenaar was uatourljk niet weinig verbaasd, toen zijn gast hem een oogenblik later geld en papier lachend ter hand stelde. Mejuffr. Loniso is in twijfel of zj het haar toe gezonden huweljksaanzoek toestemmend zal beant woorden of niet, en wendt zich tot haar gewoon orakel, d. w. z. de kuoopen van haar jaquet, om hierdoor den wil der goden te leeren kennen. Ja... neen... ja... neen... ja.... hier wordt Louise bleek want er volgde nog een knoop, die dus een weigerend antwoord zonde bepalen doch z j weet raad fluks de schaar ter hand nemend, sn jdt z j den noodlottigen knoop af. Zie zoo nn bl jft het »ja.« Het vak zijner keuze. Aan een voor vele jaren veroordeelden gevangene liet men de keuze: welk ambacht lij gedurende zjn straft jd zou willen leeren. »Als bet aan de beeren dan hetzelfde is,« was zjn antwoord, «zou ik wel liefhebberj hebben om te gaan varen.* Uitgevers-industrie. De drukker, die met den be kenden Franschen schilder Meissonier in diens jengd zaken deed, was een slimme klant. De schilder had de gewoonte, in oogenblikken als hj niets te doen had, op alles wat hem maar voor do hand kwam schetsjes te maken. Die gewoonte wist zjn drukker zich ten nutte te maken. Hj liet hem altjd een kwartier in zjne voorkamer wadden, en daar vond de ongeduldige Meissonier ook altijd potlooden en stukjes papier. Natuurljk nam hj dadel jk een potlood op eu maakte krabbels, waar uit de eene schets na de andere ontstond, die hj achteloos ter z jde wierp als de deur van het kantoor geopend werd. Maar naderhand zocht de slimme uitgever die weggeworpen schetsjes zorgvuldigbjeen, om ze bj de eerst voorkomende gelegenheid in eene of andere uitgave te gebruiken. Een echt romantische liefdesgeschiedenis wordt door Amerikaamsche bladen verhaald. Acht en veertig jaren geledon werd een arm jonkman verliefd op een rjk meisje, dat hem we derliefde schonk. Maar de vader der jonge dame weigerde zjn toestemming tot het huweljk, omdat het den jongen man, naar hj meende, maar enkel om het geld te doen was. iNn, hoeveel bezit gj dau?« vroeg de teleurge stelde minnaar. «Een millioen dollars,* was het fiere antwoord. «Goed,* zei de jonkman, «morgen ga ik naar het Westen, en ik zwoer u dat ik de hand uwer dochter eerst dan zal aannemen als ik een millioen bezit,* en om den rijken man te too- nen dat hj niet op diens dood speculeerde, voegde hj er bj dat hij zjn geliefde ook na baars vadors overljdeu niet zou trouwen zonder millionair te zjn. Hj was overtuigd dat zj hem trouw zou blijven. Na een teeder afscheid van het meisje ver trok de jongeling naar het verre Westen. Maar een millioen dollars te verdienen is geen kleinigheid. Er verliepen acht en veertig jaren voor John Saunders, zoo heette de jonkman, een der rjkste veehouders van Montana was. Onlangs ech ter maakte de nu 68-jarige man zjn balans op en zag, dat hij zjn millioen had verworven. Hj keerde nu naar Kentucky terug om zich in den echt te verbinden met zjn 64-jarige geliefde, die ondanks de vele huweljksaanzoekeu bjna een halve eeuw op hem gewacht had. Het huweljk van die twee bejaarde lnidjes ondervond een belangstelling die duideljk bewees hoeveel sympathie men had voor het gedrag van de twee gelieven, hoewel men ook daar wel niet zal hebben kunnen wenscheu, dat een dergel jk langdurig uitstel regel werd. Een Fransche generaal houdt inspectie over zjn bataillon jagers. Hj ondervraagt hen over het on derkennen der hemelstreken. »Zeg eens,* zegt hj tot een der manschappeu, «rechts van je heb je de opkomende zon, links de ondergaande, wat heb je nu vóór jo?« De jager na eenig nadenken: «Mjn neus.* De generaal begreep, dat hj het examen maar eindigen moest en niet vragen wat de jager achter zich had. Eens besprak men in gezelschap van Auber, den beroemden componist, een voor een al zjne opera's zonder dat men hot er over eens kon worden welke de eerepalm verdiende te worden toegewezen. Eindeljk zeide een der aanwezigon tot den fris- scben en opgoruimden grjsaard (die voor korteD tjd overleden is): Maestro, welk van uwe werken houdt gj wel voor het beste? Ja antwoordde de auteur der Muette dat zou ik u niet knunen zoggen, maar het best dat ik in mjn leven gedaan heb is dat ik niet getrouwd ben. tlleusden, 2 Juui. De prjs der boter 0.60 a 0.70 per stuk van 6 ons. Eieren 4V2 a 5 cent. Gorinchem, 5 Juni. Bj een aanvoer van onge veer 280 stuks vee, was de handel heden, vooral in kalfkoeien vrj vlug. Prijzen enkele zware kalfkoeien 260 a 330 mindere qnal. 160 a 230; dito vaarzen ƒ140 a 220; melkkoeien 150 a 225; vare koeien 130 a 200; guiste vaarzen 90 a 140; graskalveren a pinken 50 a 80 nuchtere kalveren 7.a 14. Varkens, eenigzins zware op levering 48 a 52 ct. per KG. minder zware 44 a 46 et. per KG.fokvar- kens van 6 a 8 weken 7 a 13 per stuk. De prjs der goêboter was 1.30 a 1.42; der weiboter 1.10 a 1.16 per K.G. Kipeieren golden 0.85 a 0.95 de 26 stnks. Eendeneieren a de 100 stuks. Leerdam, 3 Juni. De prjzen van verschillende ter markt aangevoerde artikelen zjn als volgt: Boter 50 a 65 ct. per !/2 kilo. Eieren 0.75 a ƒ0.80 de 26 stuks. Aardappelen ƒ2.a 2.50 per Heet. Appelen a fper HL. Vaarkoeien a Melkkoeien a Overloopers a Biggen 8.a 12.Lammeren 7 a 10. Kippen 0.60 a 1.per stuk. Dui ven f 0.40 a ƒ0.70 het paar. Jarige ristarwe Kaas fllkf 24. is de geluksaankondiging van SA3IUEL HEkSCHER Senr, in Hamburg, welke zich in het Dommer van heden onzer courant bevindt. Dit huis heeft zich door zijn prompte en stilzwijgende uitbetaling der hier en in de omstreken gewonnen bedragen eene zoo goede faam verworven, dat wij al onze lezers aanbe velen op die advertentie acht te geven. te Dussen, zal op WOENSDAG den 14 JUNIJ 1882, des voormiddags ten tien ure, in liet Veerhuis te lhongelen 00 Hectaren HOQÏGRAS van H OOIGRAS zal op DINSDAG 13 JUNI 1882, des na middags te 6 ure, ter herberge van J. A. Buijs te Herpt, Voor het College van Oude Schutters. Voor den lieer A. Straver Jzn. van hooigras te DKONGELM. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Drongelen c. a. zullen op VRIJDAG den 16 JUNI 1882, des namid dags om. 5 uur, ter Raadkamer der ge" meente, VAN HOOIGRAS zal op WOENSDAG den 14 JUNI 1882, des namii- dsgs om 5 uur, ten herberge van Ant. Timmermans te Doevt- ren, publiek verpachten, het HOOIGRAS, staande op de bier navolgende perceelen. Voor den hinnenpolder van Doeveren: H. A. C. 1 30 30 Genaamd den Zeedijk, in 2 perceelen, Voo-r den lieer IV. van Andel te Rijswiji 1 68 7 0 De 6 Honden, in de Akkers, in 2 perceelen. 2 13 60 De Onde Waag, in 2 perceelen. Voor den Heer Met/link, te Vianen. 2 21 50 De Maaskampen, bij de woning van A. Millenaar. Voor de erven Schotten van Gansoijen. 5 63 30 Deu Hoogendoorn, in 8 perceelen. Voor de Rolders Herpt c. a. en.. Hedikhuizen. De Polders Zeedijk. zal op Dinsdag 13 Juni 1882, des avonds ten 7 ure, ten herberge van P. Mallant te llerpt, J onder NED Ell IIEM ER 7, om te HOOI JEN en bet nagras van hetzelfde perceel om ti WEIDENalsmede op STAARTEN, en op bet SLOT. van hooigras, VAN DE Op DINSDAG 13 JUNI 1882, cbs morgens t- tien uro, zal de ter herberge van Jan Vos, in bet Rechthuis Veen, voor den Heer F. L. Honcoop van Oi schot en Best, Het hooigras van de Ravenswaard onder Ve in 22 perceelen. De Kil in 10 perceelen. De Hoeuff in 5 perceelen. Het plaatje in 2 perceelen. Daarna voor deu Heer J. van Tlijl Gz. De Oude Klaver, gelegen op de weide on Voen, in 4 perceelen, zooaL ter plaatst.3 afgebakend. Een en au ier bj biljetten breeder omschrevö- BlMBBjpfc Tot het ontvangen der pachtpenra gen v;in het vorig jaar zal zit«_ worden gehouden in het Rechthuis te Veen, den dag der verkoojdug van 8 tot 10 uur Allo koóperl moeten stellen soliede bor._ Die van ouds schuldig zjn worden niet kooper* of borgen aangenomen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 3