PLAATSELIJK NIEUWS. BINNENLAND. Afloop van Aanbestedingen. 309de Staatsloterij. Burgerlijke Stand. LANDBOUW™""- MARKTBERICHTEN. ïvordën voor spotprijzen geleverd, het is Vaar, maar dat het half misdruk is, of dat het gebrekkige exemplaren zijn, dat is de «mdere helft die zult gij, als gij dupe wordt, [naderhand wel bemerken. ^Bij al .die dingen is het op uwe beurs gemunt, maar erger is het, wanneer uw eer of goede naam er bij schade lijdt. Er zijn er helaas die niets ontzien om hun doel te bereiken. Liegen doen zij niet, neen dat zou zonde zijn, maar uit woorden of daden van u juist zooveel nemen, wat u bij den min nadenkende benadeelen kan en de rest verzwijgen, dat doen zij wel, dat kan geen kwaad, zij spreken immers geen onwaarheid en het. doel wordt toch bereikt. Er zijn zoo genaamd handige menschen, die Talleyrand, de Staatsman, die onder élke regeering zijn invloed behield, tot voorbeeld nemen. Deze sprak: //geef mij drie regels schrift van iemand, en ik laat hem hangen." Zij, waar dige navolgers, zij vangen uwe woorden op, en distilleeren uit een deel daarvan, alles wat zij willen en blijven toch eerlijke lui, blijven met een bloemzoet gelaat, ieders vriend. Maar meer zijn zij te vreezen, dan het giftigste beest, voor zoo'n dier kan men ^p zijne hoede zijn, voor hen nooit. UEUSDEN, 9 Juni. t GAMEREN. Ter verkrijging van een onder wijzer aan de openbare school te Nieuw aal Heeft men voor de eerste maal een bod gedaan van f 500. Dit leverde natuurlijk niets op, waarom cte raad dan ook in zijne vergadering van den 3 Juni j.l. besloot, do bezoldiging met f 100 te verhortgen. Het is zeer te hopen dat dit besluit roet een gunstig succes zal bekroond worden, met 't oog op den zwakken gezondheidstoestand van het hoofd, der school. t Tot rijksveldwachter 3e kl. (standplaats Nieuwaal) is aangesteld G. Borgers, gepasporteerd maréchaussee te Roden. t ZUILIGHEM. De laatste afwisseling van regen *eh warmte' heeft aan gras en veldvruchten zeer veel goed gedaan. De aardappelen staan dan ook uitmuntend. Het vee vindt volop voedsel, terwijl (te .hooilanden mede een goeden oogst doen tegen- «zienv Alleen de suikerbieten beloven niet veel. Vele akkers heeft men voor de tweede maal moeten bezaaien, en naar 't zich laat aanzien zal ook dit tweede zaaisel weinig opleveren. In den hooihandel is nog steeds weinig leven- dighéid.' Vele bergen staan nog tot den top gevuld. Wanneer niet spoedig eene opruiming plaats heeft, zou men wellicht verlegen kunnen staan om den nieuwen oogst behoorlijk te bergen. t Ook hier heeft de heer rijksontvanger zijne zitdagen in een der lokalen van het gemeentehuis. Vroeger had die belasting-inzameling plaats in een der dorpsherbergen. t WIJK. Door stemgerechtigde ingelanden van het waterschap Wijk, zijn in hunne jongste ver gadering* tot leden vau het bestuur gekozen: de heeren J. van der Beek en J. vau Bergeijk. t AALBURG. De persoon die onlangs het onge luk had bij het bouwen van de nieuwe school alhier, van een ladder te vallen is aan de gevolgen overleden. t EETHEN. In de vergadering van stemge rechtigde ingelanden van den polder van Eethen van Dinsdag 1.1. werden herkozen als voorzitter M. Smits en als lid Ji van der Beek IJz., terwijl voor de vacature, ontstaan door het vertrek van li. HoncoQp, gekozeu werd als lid P. W. Boll. t VRIJHOEVEN CAPELLE, 7 Juni. Ook in deze gemeente is eene commissie tot stand gekomen tol ondersteuning van de vervolgde Israëlieteu, die zich voorstelt nog deze weck eene collecte aan de huizen te doen. t DALEM, 7 Juni. Het vergelijk *nd examen ter vervulling der betrekking van hoofd der school te Vuren, zal plaats hebben in bet schoollokoal aldaar, op Zaterdag 10 Juni a.s. t De verpachtingen van het kersengewas hebben in de Tielerwaard bijna o\eral plaats gehad. Er zijn minder kersen dau de boomen iu bloei beloofden toch zijn er meer dan de koude schrale dagen deden verwachten. Voorts* worden flinke prijzen besteed. Men berekent dat jee tegen 5 a 7 ets. per '/s kilo op stam gekocht worden. t ANDEL, 6 Juni. In de op heden gehouden vergadering van stemgerechtigde ingelanden de Andelsche en Giessensche weiden, werd met algem. stemmen herbenoemd de voorzitter den heer Jobs. de Fijter, en in de plaats van het lid Jan van Waardhuizen, vertrokken naar Noord-Amerika, den heer Arie Straver Wzn., grondeigenaar alhier. tTusschen Maandag en Dinsdag nacht werd het ooievaarsnest op de vrij hooge achterhuizing van den heer Arie Straver Wzn. alhier, van de jongen beroofd. Op de nog overgeblevenen wordt door de politie alhier een waakzaam oog gehouden en willen ook hopen de dader of daders spoedig in hun handen vallen. HE DEL. Benoemd tot onderwijzer aan de openb. 'school alhier, om 1 Augustus a. s. in functie te treden, de heer Van Empel, te Dubbeldam. BESOIJEN. In de vergadering van stemgerech tigde ingelanden van den binnenpolder van Besoijen is tot bestuurslid herkozen de heer J. Schalken. Op diezelfde vergadering werd besloten vooreerst geen polder omslag meer te heffen. t ALMKERK, 6 Juni. Op de markt van heden werden 310 paarden aangebracht, meest werk paarden. De handel was onbeduidend tegen matige prijzen. De aangevoerde paarden leverden bewijs van overvloedig grasgewas, aangezien ze over het algemeen goed in het vleescli waren. Het verzetten van den marktdag van 8 op G Juni was misschien wél oorzaak dat er weinig kooplieden uit den vreemde aanwezig waren. t De heer IV. de Jong is met 46 en de heer B. de Jong inet 77 van de 81 uitgebrachte stemmen herkozen tot lid van het bestuur van het waterschap den Duil. Bij de eerste stemming verkreeg de heer Arie Nieuwenhuizen 35 st. t RIJSWIJK. Voor de vacature van hoofd der openb. school hebben zich slechts 4 sollicitanten aangemeld. Door den vreeselijken storm van 14 October 11. werd hij liet huis van den heer Nibbelink te Varseveld o. a. een kolossale .pereboom tegen den grond geworpen. De boom was 54 voet hoog de omtrek bedroeg 1,35 meter. Nadat, do stam er reeds weken gelegen had, besloot de eigenaar hem, zoo mogelijk, weer overeind te zetten. En de proef is uitstekend gelukt. Dit voorjaar heeft de boom reeds nieuwe loten gekregen, waarvan en kele een halven meter lang zijn. Sedert Zaterdag 3 tot en met Dinsdag G Juni zijn aan de vischmarkt te Gorinchem afgeslagen 41 zalmen van 1 tot 34 halve kilo's, prijs per half kilo f 0,94 tot f 1.20; en 75 elften en vin- ten, prijs per stuk f 0.04 tot f 0.64. Een steur van f 24. Te Kralingen zijn Donderdag bij het afbreken van een huis vier werklieden ouder den onver wachts neerstortenden voorgevel bedolven. Twee hunner zijn zoodanig gekwetst dat zij in levens- - gevaar verkeeren. De beide anderen zijn ligt gewond. Twee Maatschappijen hebben aan den Gemeente raad van Amsterdam aangeboden om die stad te verlichten, nl. de r/Ned. Maatschappij voor Elec- triciteit" te 's Hage, die daar een lichtfabriek wil oprichten, en de //Compagnie générale Fran- Qaise et continentale d'éclairage,die aan Amsterdam gratis de straatverlichting wil leveren, het gas voor gemeentegebouwen voor 4 cent per M3 zal verschaffen, het aan particulieren goedkooper dan het nu is wil leveren, verder aan de gemeente nog een aandeel in de winst belooft, wanneer de //Compagnie" voor een bepaald getal jaren de concessie voor een gasfabriek verkrijgt. Uit goede bron verneemt de //Utr. Crt." dat een kanaal .ter verbinding van Amsterdam inet de Mer- wede, voor zooveel betreft het gedeelte van de Lek te Vianen tot bij den spoorweg DordrechtEist benoorden den Arkelschen dam, zal verkregen worden door verruiming van het bestaande Zede- rikkanaal. De stukken ter zake van onteigening voor dien aanleg zullen eerstdaags op de secretarieën der gemeenten Vianen, Lexmond, Hei- en Boeicop, Leerboek, Meerkerk, Nieuwlaud, Hoogblokland en Arkel voor belanghebbenden worden nedergelegd. Maandagnamiddag ontstond te Htirvvenen bij Rossum brand in de woning van den herbergier B. Het vuur nam in korten tijd zoodanig in omvang toe, dat drie aanzienlijke huizen mede werden aangetast en allen geheel uitbrandden. De oorzaak van den brand is tot nog toe onbekend. De af gebrande perceelen waren gedeeltelijk verzekerd. Het comité te Sprang tot het in ontvangst nemen van giften voor de vervolgde Israëlieten iu Rusland, heeft aan den penningmeester van liet hoofdcomité te Amsterdam f 36.30 opge zonden. In de provincie Groningen nemen de maatrege len, om toezicht te houden op te hooge verzekering tegen brandschade, toe. Zoo is het nu de aan zienlijke gemeente Wildervauk, die bij plaatselijke verordening bepaald heelt, dat er lijsten zullen worden aangelegd, waarop alle tegen brandschade verzekerde woningen en inboedels voorkomen, met vermelding der eigenaars en van de verzekerde som. Behalve publiekmaking dezer lijsten zal het gemeeutebestuur met deskundigen eene commissie van onderzoek, uitmaken, die, als de verwaarborgde som hun te hoog voorkomt, de betrokkeu maat schappijen zullen waarschuwen. Iemand uit Oss, die pér stoomboot naar Rotter dam reisde, is op de Maas over boord gevallen en verdronken. Op de reede van Ylissingen is door het breker» van de disk van den zeilboom eener daar passeerende Antwerpsche vischsloep een der opvarende matrozen zwaar aan het hoofd gekwetst en heeft hij het been gebroken. In treurigen toe stand is hij aan wal gebracht en in het gasthui- opgenomen. De gebroeders K. te Genemuiden zijn gevankelijk naar Zwolle gebracht en aldaar ter beschikking der justitie gesteld. H. K. (13 jaar oud) Wordt beschuldigd van poging tot brand stichting in een door verscheiden gezinnen bewoond perceel, toebehoorende aan zijn broeder R. K. Dezen laatste wordttenlastegelegd, dat hij zijn jongen J broeder tot brandstichting heeft verleid en aange zet. Onder Dordrecht is het lijk opgevischt fan den scheepstimmerman J. de C., wonende te Kralingen. Vermoedelijk is hij bij het aan boord gaan van eeu schip in eenigszins be nevelden toestand van de loopplank in het water gevallen. Hij laat een weduwe en drie kinderen na. Naar de Amnt. Ct. verneemt, zou iemand op zijn sterfbed bekend hebben de moordenaar te zijn geweest van den telegraphist Kets, die eenige jaren l geleden op de Brouwersgracht te Amsterdam dood i in zijne kamer is gevonden. Gelijk men zich her- j in neren zal, voegt het blad er bij, deden de omstandigheden destijds aan zelfmoord deuken, doch de vrienden van den heer Kets verklaarden j eenparig, dat er hoegenaamd geene aanleiding tot zelfmoord bestaan had, dat hij wel degelijk ver moord was. Wordt het gerucht der bekentenis bevestigd, dan zouden zijne ambtgenooten goed gezien hebben. De moordenaar - zoo zegt men zou zijne vrouw en nog een persoon als mede plichtigen hebben gehad. N.B. Later wordt weder aan de Am si. Ct. mede gedeeld dat het gerucht van allen grond ontbloot is. KERKNIEUWS. NederL. Herv. Kerk. Ohr. Geref. Kerk. De Kon. Handboogschutterij de Unie zond ons de onderstaande algemeeue circulaire, die wij, ter kennisgeving aan belangstel lenden, in zijn geheel laten volgen. (Red. 's,Hertogenboach, Juni 1882. Xyij hebben de eer aan U mede te deelen, dat het Bestuur onzer Sociëteit heeft besloten, om ter gelegenheid van de viering van het 55-jarig bestaan der Sociëteit, tevens te houden een concours voor Handboogsehutterijen in Nederland, waaraan door een zestal schutters van elke vereeniging zal kunnen worden deelgenomen. De voorbereiding, leiding en uitvoering van den wedstrijd is aan ons opgedragen. De Wedstrijd zal worden gehouden op Maandag 31 Juli e. k. Een aantal prachtige prijzen zullen worden uitgeloofd. Wij behouden ons voor U ten bekwamen tijde met de feest- regeling en met alles wat op den Wedstrijd betrekking heeft, in kennis te stellen. Overtuigd van Uwe belangstelling in alle9 wat strekken kan tót bevordering van den bloei der Handboogschutterijen, twijfelen wij niet of ook door Uwe Vereeniging zal aan den Wedstrijd worden deelgenomen. Wij noodigen U derhalve beleefdelijk uit ons vóór of uiterlijk op den 10 Juli e. k. op te geven de namen van het zestal, dat voor uwe Schutterij in den Wedstrijd zal optreden. De Koninklijke Handboor/schutterij „DE UNIE," C. J. J. DANIELS, Voorzitter. J. M. WOUTERS Secretaris. De doclschrijven. zooals die bij den Wedstrijd zullen worden gebruikt zijn verkrijgbaar bij de firma P. STOKVIS&ZOON, alhier. Zaterdag 3 Juni jl had. to 's Bosch de jaarlijksche ilgemeeue vergadering plaats der deelhebbers van het provi fonds voor weduwe ën weezen van onderwijzers in N.Brabant. Voórz. was de heer Van Oppenraay schoolopz. in het arr. Oss. Behalve de mededeeling van eenige mutatien in het bestuur Meek uit het verslag dat het aantal weduwen hetzelfde was gebleven, dat het vaste fonds in het afgeloopen dienstjaar met ƒ900 nominaal was verhoogd e® dat dezelfde verhooging in let loopendè dienstjaar ook waarschijnlijk zou plaats hebben. Inkomsten eu uitgaven bedroegen 1839,36. Tot commissaris werd gekozen mr. A. M. Sassen sclioolopz. in het district Tilburg. Aan de orde was eene zeer gewichtige verandering in de inrichting,van he^ fonds. Het klein getal opgekomenen maakte ket niet raadzaam, dat daarover in die vergadering zou beslist worden, te meer daar niemand dan liet bestuur er van op de koogte was. liet voorstel van een der leden om het nieuwe concept-reglement te laten drukken en aan de leden te ver zenden en in het najaar eene nieuwe algem. vergadering te houden werd dan ook met algem. stemmen aangenomen. f Naar wij uit goéde bron vernemen is de commissie voor herschatting der ongebouwde eigendommen in de afdeeling Ileusden samengesteld uit de heeren A. van de Koppcll, bur gemeester te Almkerk, L. van den Broek, wethouder te Nieuw- kuijk ëri W. Uythbven, lid van den gemeenteraad te Wijk bij Heusdeu. O O (Herplaatsing wegens misstelling.) O O Men schrijft uit Nijmegen Zooals men weet ligt Nijmegen tegen de hellingen van eenige heuvels aan, welke ten zuiden en zuidoosten der stad een pla teau vormeu. Van hieruit heeft men eeu prachtig uitzicht over de breede Waal en de bloeiende Betuwe, een uitzicht dat aan grijpt door zijn grootschheid en zijne liefelijkheid tevens. Op dit plateau heeft de architect Bert Brouwer, die het gemeente bestuur ook in andere opzichten zoo krachtig gesteund hcel't om onze stad haar tegenwoordige fraaie physionomie te bezor gen, eeu uitgestrekte renbaan laten aanleggen, waarop Donder dag den .15 Juni groote wedrennen zullen plaats hebben die een groot aantal bezoekers zullen lokken zoowel uit Nederland als uit Duitschland. Eti we moeten erkennen dat er zeer veel genoegelijks in ligt op dien dag Nijmegen te bezoeken. Afgescheiden van het natuurschoon dat men daar kan genieten, is men zeker in de Nijmegenaars gulle, hartelijke gasthecreu te vinden. De renbaan zelve ligt in de onmiddellijke nabijheid van het station, de nieuwe, ruime bniteusoeieteit De Vereeniging met zijn schaduw rijken tuin paal» er aan, de stad zelve ligt weer vlak bij deze, zoodat men nooit rerlegeu behoeft te zijn om een antwoord op de vn/ag «Waar zal ik me eens wat kunnen restaurceren De gemakkelijk ingerichte tribune cn het middenterrein der renbaan bevat ruimte genoeg voor '50,000 bezoekers en te oor- deeleu naar de ingeschreven paarden, zullen onze Nederlaudsche sportsmen ten volle hun hart kunnen ophalen aan het genot de edelste dieren met elkaar te zien wedijveren iu vlugheid en kracht. Geen wonder dat de ingezetenen zeiven druk in de weer zijn hunne stad feestelijk te tooien om ook op die wijze hunnen gasten een vroolijk, hartelijk „welkom" toe te roepen. Zij steunen daartoe de commissie die zich tot dat doel gevormd heeft op de meest onbekrompen wijze en zeker is 't dat geen uwer lezers het zich beklagen zal, als hij den 15den Juni een uitstap maakt naar deze stad, die door hare tegenwoordige spoorwegverbinding en hare vele stoombootdiensten iu een paar uur uit noor.1 en zuid te bereiken is. Wie sedert eenige jaren deze stad niet bezocht heeft, zal bij aankomst verstomd staau over de groote en grootsehe ver andering die zij ondergaan heeft. Het gemeentebestuur heeft op koninklijke wijze gebruik gemaakt van de vrijgekochte vestinggronden en de stad omgeven met een gordel van ruime straten en breede, fraai beplante singels eu pleinen, terwijl men nog dagelijks een groot aan tal werklieden aan de westzijde der stad bezig ziet met den aanleg van het Kronenhurgerpark, waar ep schitterende wijze partij is getrokken van het terrein dat met zijn heuvels en dalen hier gelegenheid geeft tot den aanleg van een park dat belooft een juweel te worden. Beroepen: naar Maartensdijk, Driesum en Hierde, M. H. Bolkestein, caud.; Gapingen, A. F. Adriani, cand.; Berchem, M. v. Kleetf, eand.; Veld hoven c. a., A. Begomau t,e Noord-Zijpe; Vrijhoeve- Capelle, L. Lindeboom te Zaandam; Leeuwarden, P. Heering te Nijmegen; Veeueudaal, W. H. J. Baart do la Faille te Amstelveen; Herkiiigen, P. C. Kos ter cand, te Winterswijk; Lemmer, E. S. Eisrna te Oudegaen Kolderwolde; Waterlandskerkje(Zeeuwscb- Vlaanderen), Van Eerde te Oudenhoorn; ('oez.j Wilnis en Oudbuizen, D. J. M. Wüstenhoff, cand. Zwartsluis O. H. Callenbaeh, cand. te Nijkerk. Aangenomen: Den Ham, W, J. Pijzei te GoSuga; Brandwijk, P. Damsté te Purmerland Heeren veen, A F. Kamp te Oudshooru; Haarlo- Waterkoek, E. Woidner caud. te Utrecht; Nieuw laud (cl. Gouda), M. C. J. Wauroóij cand. te Den Bommel. Bedankt.: voor Varik (cl. Bommel), A. F. Adriani cand. te Amsterdam; Oosterend, P. Bart- stra te Wassenaar; Chaam (cl. Breda), L. Stein- fort te AmsterdamZuid-Beierland, Diouisius Nies- seu te Giessen-OudckerkHerkingen en Melissant, M. C. J. Wunrooij caud. te Deu Bommel; Bent huizen, Bruinisse, Buitenpost en Warns, M. H. Bol kestein cand.Moerdijk, J. F. W. Kleber te Am sterdam, laatst pred. te Ankeveen; 's Heer Hen- drikskinderen, A. F. Adriua cand. te Amsterdam; Drirnmelen, H. R. van der Hoeven, caud. Ie Does burg; Lieuden, C. H. Kniperi N.Az, te Sluipwijk (cl. Gouda; Leerbroek c.a., W, E. Nourdink te Hagesteiu. Ds. S. Essenius Greeff te Dordrecht herdacht Woensdag den dag waarop hij vóór 25 jaren hot ambt als predikant aanvaardde, waarvan hij bijna 16 jaren iu die gemeente doorbracht. Beroepen: naar 's Bosch, J. van der Linden te Heusdeu. Jan, waar ben je? Hier mijnheer, Wat, kerel! durf je in zoo'n toestand voor mijn oogen verschijnen In welken toestand, mijnheer'? Meent ge dan dat ik niet zien kan, dat gij gedronken hebt? l)at is zonderling, injjnheer! U ziet altijd als ik gedroukeu heb, eu nooit als ik dorst heb. lo. Het maken van de aardëbaan, de kunstwer ken, den bovenbouw, de overgangs-, en ceuige an dere werken voor bet gedeelte ZwaluweBaard wijk van den spoorweg Zwalnwe's Hertogenbo-ch (raming 1,880,000). Minste inschrijvers N. van Haren te Utrecht en H. Th. Wiegering, te Groente, voor 1,557,000. Prijzen van 100 en daar boven. 4o Klasse. Trekking van 6 Jnui. Prijs van J 25000: no.6000; f5000: no. 17245; 1000: no. 3190; ƒ400: nos. 6969, 8626 en 19495; 200: no. 10045; 100: nos 8363, 14744 en 16197. 4de Klasse. Trekking van 7 Juni. Prijs van 2000: no. 16327; 1500: nos. 7389, 11671;' f 1000: nos. 14086, 19S02; ƒ200: no. 5965; IdO: nos. 10625, 11583, 18223. 4e Klasse. Trekking van 8 Juni. Prijs van 1000: no. 3344; f\200: no. 8711; 100: no. 8539. t BAARDWIJK. Van 1 Mei—1 Juni. Gehuwd: A. van- Mier 29 j. met M. van Cromvoirt 30 j.; G. Laros 30 j. met J. de Kloe 20 j.; P. van Brunschot 33 j. met M. van Oostrum 30 j.; H. Maas 26 j. met C. Vermeer 26 j.; A. Pullens 33 j. met A. vau Noort 27 j. Geboren: Godefridns, z. v. A. Pullens en W. van Zon; Leonardu» Cornelus, z. v. J. de Folter en A, Brands; Wilhelmus Marinus, z. v. L. van Helvoirt en C. Pullens; Jacobus Simon, z. v. Ph. Molhuijzen en H. Lonibarts. Overleden: G. Vester-, wede. G. lvlerx 83 j.0. van Horpt, 2 in.M. Krol, 2 ru.L. Drijvers, lj.; L. Reijnen 3 rn.; eeu levenl. aang. kind. f EETHEN c. a. Over Mei. Ondertrouwd: Antonie vau der Kolk, jm. 21 j. met. Maaike van Emdeu, jd. 21 j.Antonie van deu Assem, jm. 25 j. met Annoke van der Kolk. jd. 19 j. Getrouwd: W. Roubo3 eu C. vau der Beek A. van der Kolk en M, van EmdeuA. van den Assem en A. van der Kolk. Geboren en Overleden: geene. f WIJK en AALBURG. Over Mei. Ondertrouwd: Arend Prederik Hendrik Wittebol, 28 j. en Louisa vau Druuen, 26 j. Getrouwd: J. van Wijk 29 j. en S. Poor ter, *22 j.A. van der Beek, 31 j. en J. Pulleu, 26 j.Z. van Wijk, 31 j. en M. A. Blijenburg, 20 j. Geboren: Bastiaan Arie, z. v. J. Roza eu A. van Audel; Dingena, d. v. W. v. d. Steenhoven eu M. v. d. Wetering; Kornelis, z. v. C. Boaman en H. ColijnDirk, z. v. A. Kamerman en M. van Loon; Gerrit Koenraad, z. v. J. Vos en G. v. d. Pol. Overleden: Kornelis Straver, 6 w.Adriaau van Wijk, 70 j. LANGSTRAAT, 7 Juni. Een gunstig vooruitzicht voor den landmanHij herinnert zich niet dat de gewassen omstreeks dezen tijd zóó ver gevorderd waren en zoo prachtig te velde stonden als thans. Het is een lust, de weelderige korenvelden te zien lang, malsch st.roo en veelbelovende, thans reeds bloeieude aren. Met grond mag hij verwachten dat de opbrengst der aardappelen minstens zoo over vloedig en de hoedanigheid er van nog beter zal zijn dan het vorige jaar. Ook de overige gewassen laten in geen opzicht iets te wenschen over. Het plukken en verzenden dor kruisbessen, welker teelt iu hot oostelijk gedeelte der Laugstiaat aan zienlijk mag heeten, is sinds eenige dagen begouuen. Half rijp als ze zijn, worden er wekelijksch honder den H.L. opgekocht eu naar Rotterdam getrans porteerd, vanwaar ze verder naar Engeland worden verzonden. De prijs bedraagt thans ƒ6 a 7 do H.L., tegen 14 iu het vorige jaar. Nog enkele dagen, eu ook de frambozen zullen rijp zijn en veel handen vragen om ze te plukken. Het is ongelooflijk welke groote rente eeu akker met frambozen-struiken beplant oplevert, wanneer de oogst zoo als nu, góed is. De vele moeite eu voortdurende zorg, die hij vereischt, worden ruimschoots vergoed door de op brengst van hetgeen hij oplevert. imnmmikatv nmiw uumm tmmMaamn nwr» 's Hcrtogcnboseh, 7 Juni. De prijs der boter was heden 0.90 a 1.10. f Zult-Boiiuuel, 6 Juni. Boter 47 a 55 ct. do 5 uus. Eieren 0.75 a 0.80 de 26 stuks. Tic!, 5 Juni. Bij iets meer aanvoer van Tarwe was de kooplust wel zoo traag, zoodat bij het afgaan der markt 25 cents miuder werd bedongen Rogge als voren. Gerst, Haver on Boouen prijs houdend. Overige artikelen op de graanmarkt stil. Granen. NieuwuRuwarige Ristarvve J 12.00 a 13.00. nieuwe dito a jarige roode dito a nieuwe roode 9.00 a 11.50. Rogge f 7.a 7.75 Gerst. Winter- 6.00 a 6.50, Zomer- 5.a 6.50. Haver 3.25 a 4.75. Uuivenboonen f 8.00 a 9. Erwten. Geld. Groene a Kroon- a Wikkeu Gele k alles per H. L. Boter per K. G. 1.00 a 1.15. Eieren per 26 stuks 0.95 a 1. Aardappelen f 2.a 2.25. Kippen 45 a 100 ets. Vee. Varkens /*14.25a/'60 Biggen 5,75 a 17.50 Waalwijk, 7 Juni. De jaarmarkt van heden was zeer druk bezocht. Haudel zeer levendig, vooral iu dragend vee. Kalf koeien golden 250 a f 300. Kal/vaarzen, 200 a 250. Biggen, f 10.— a 11.per stuk Lammeren, f 13.50 a 14.-- per koppel. Boter aaugev. 812 kilo van /"1.06 a ƒ1,19 per KG. Eieren, f 3.00 a 3.50 per 100 stuks. Correspondentie. Plaatsgebrek noodzaakt ons eenige advertentiën en berichleu tot het volgeud nummer uit te stellen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 2