EN voor de VERPACHTEN: M ZEY chting iflrrjLV Qpenkre verkooping Ravenswaard publiek verkoopen publiek verkoopen: Een HOS en TOY publiek verkoopen: „den Nesch," hoorn en Huiswaard A ND EL. verkoopen Koorn-enHuiswaard. W. J. van der Eist publiek verkoopen: HOOIGRAS VAST GOED. BOiEEHWONING Openbare Verpachting HOOIGRAS Griend- en Rietland, VERPACHTEN verpachten: publiek verkoopen: Geldleening. De Notaris VAN I MORTEL te 'sllcrtogeribosch, Xnitiekoper, lerpachten ig-Hooigras. HRKOOPEN: ris Hooigras-Yerkooping. Openbare Verkooping Openbare Verkooping publiek te verkoopen: AALST en^ ZUILICHEffl. P. C. A. KUIJPERS, Brengen ter algemeene talis: ïni 1882 60 He staren De Hotaris De Gier te DOEVEREN, ZAND en WATER, 3EGEN. j 5 Hectaren, 82 Aren, 30 C. 1H fBASE MGELKN. RAS, staande op ectaren land on- tfélengenaamd te Gemeente, in a. IttD onder Wijk, 80 Aren Oude Klaver eene partij Klaver C BROUWER. onder Yeen. Notaris de gier te Heusden, De Notaris VERBÉRNÊ op de Elanden enz. onder Drongelen, Waalwijk, Baardwijk en Besoijen. J Ie Veilen en Verkoopen: EMMIKHOVEN, onder AALBURG op de Mestakkers onder OUD-HE USDEN. f Notaris De Gier te Heusden, te WERKENDA de 1ste snede van ruim 16 Hectaren puik Hooilandaan de Sluis te Meeuwen. De Notaris LANDRÉ te Vlijmen, met grooten TUIN, Door den Notaris STERK te Almkerk, op Donder dag 15 Junij 1882, 'svoor middags ten 10 ure, in het Regthuis te Veen. In 35 perceelen, zooals afgebakend zal zijn. Notaris BOLL, te Dinthfcr, Onder Doeveren. Onder Gansoijen. Onder Drongelen. Onder Baardwijk. Onder Oudheusden. onder Herpt en Veen. De oppervlakten tusschen de Rijkskribben in de Maas aan den Doornwaard, den Rijswaard, den Hooi waard en de Sluis onder Herpt en Veen, benevens een Plaat in de Maas onder Herpt, in 2 perceelen. Woensdag 14 Junij 1882, Zaterdag 17 Junij 1882, Vrijdag 23 Junij 1882, De Notaris DE GIER op de Uiterwaarden onder miinen kantore 31 OLE N- P L A ATSK A A 11 T K N staande prijzen, t tegen 1.de persoon, inbegrip van liet gereser- de persoon. 3 te paard op het midden persoon. te paard op het gere-er- de persoon, en paard en met niet meer oetsier daarbij inbegrepen »on meer dan vier per wee paarden en met niet de koetsier daarbij inhe re persoon meer dan acht vier paarden of omnibus ,r dan 10 personen ƒ25. t inbegrip van den koetsier, ce persoon meer dan 20 per- ng naar de lerreiuen zoo maken, geeft, de onderge- r zich tijdig vooraf van zal op Dinsdag 13 Juni 1882, fjf des avonds ten 7 Ure, ten herberge van P. Mali.vXt te Herpt-, uin lA-VtlüttlSOU'S sterk VERLAAGDE JZEN). Groningen. nne verbeterde BUCKEYE van cn WETHOUDERS van Drongelen c. a. zullen op V R IJ D A G den 16 JUNI 1882, des namid- R a a tl k a m e r der ge' IER te Heus den op VRIJDAG 16 JUNI .1882, des voormiddags 'om 11 ure, in het Recht- r de heeren Hui bert en b de 6ü als van ouds. onder NED ERHEMER 7, om te HOOI JEN en het nagras van hetzelfde perceel om te WEIDEN; alsmede op STA JIJEN, en op het SLOT. van mogelijk in het belang van bij den ingang te voorko- le noodige opgaven te doen i dezer dagen overal ter m aangeboden. Op DLNSDAG 13 JUNr 1882, djs morgens ten tien ure, zal de ter herberge van Jan Vos, in het Rechthuis te V e o n, voor don Heer P. L. Honcoop van Oik- schot en Best, Het hooigras van de Ravenswaard onder Veen in 22 perceelen. De Kil in 10 perceelen. De Hbenff in 5 perceelen. Het plaatje in 2 perceelen. Daarna voor den Heer J. van Tutje Gz. De Oude Klaver, gelegen op de weide onder Veen, i:i 4 perceelen, zooals ter plaatse is afgebakend. Een en ander bij biljetten breeder omschreven. Tot bet ontvangen èler pachtpennin- gen van het vorig jaar zal zitdag worden gehouden in het Rechthuis te Veen, op den dag der verkooping van 8 tot 10 uur des morgeus. Alle koopers moeten stellen soliede borgen. Dio van ouds schuldig zijn worden niet als feoopers of borgen aangenomen. te D ussen, zal op WOENSDAG den 14 JUNIJ 1882, des voormiddags ten tien ure, in liet Veerhuis te Drongelen, zal ten verzoeke van de erven van wijlen de echte lieden Huibert Holle man en Willempke Hol leman, in het openbaar staande en liggende te kadastraal bekend sectie B nos. 81 en 82, zanten groot 8 Aren, 04 Centiaren. Te aanvaarden lo. November 1882. De verkooping zal plaats hebben ten her berge van dc kinderen Schoenmakers te Almkerken welde VEILING op Zat u r- dag den 17 Junij 1882, en de FINALE VERKOOP op Zaturdag den 24 Junij 1882, telkens des namiddags 3 uren. van te II c u s d e nzal bij Arte van lkii Linden te Aalburg, op DONDERDAG 15 JUNI 1882, des namiddags ora vier ure, op den Uiterwaard Voor (le Inboorlingen van Aalburg en voor den i onder heer P. de Wit Azn DIVERSE PERCEELEN en 1 hond Breeder bij biljetten Omschreven. n te zal voor zijne principalen op WOENSDAG 28 JUNI 1882, des voor middags ten 10 ure, bij J. Kalis te A n d o 1 in de Zwaan, van de Breeder bij biljetten omschreven. de notaris zal Zaterdag 17 Juni 1882, 's namiddags G uur, in het Rechthuis te Meeuwen, voor den Heer Z. D. J. W. GULDEN, Aanwijzer G. SMITS. van is voornemens, op Woensdag 14 Juni 1882, des avonds te 7 uren, ten huize van de Weduwe J. M O M M E R S T E E G te Vlijmen, bij inzet, en op Woensdag 21 Juni 1882, des avonds te 7 uren, ten huize van A RN OUD KLERKS te Vlijmen, bij toeslag, EEN RUIME Kadastraal bekend te Vlijmen, Sectie B, Nom- mers 630 en 63i, te zanten groot 31 aren 80 centiaren, toebehoorende aan P. OREMANS te Vlijmen. ZEGT HET VOORT. van zal op WOENSDAG den 14 JUNI 1882, des namid dags om 5 uur, ten herberge van Ant. Timmermans te Doeve ren, publiek verpachten, het HOOIGRAS, staande op de hier navolgende perceelen. Voor den binnenpolder van Doeveren. H. A. C. 1 30 30 Genaamd den Zeedijk, in 2 perceelen. Voor den Heer W. van Andel te Rijswijk. 1 GS 70 De 6 Honden, in de Akkers, in 2 perceelen. 2 13 60 De Oude Waag, in 2 perceelen. Voor den Heer Met/link, te Vianen. 2 21 50 De Maaskampen, bij de woning van A. Millenaar. Voor de erven Schollen van Gansoijen. 5 63 30 Den Hoogendoorn, in 8 perceelen. Voor de Polders Herpt c. a. en Hedikhuizen. De Polders Zeedijk. van De ONTVANGER DER REGISTRATIE EN DOMEINEN te Werkendum, zal, ten overstaan van den Notaris Van deu Elst aldaar, op Vrijdag 23 Juni des morgens ten 11 ure, ten herberge van de Weduwe Van Reenen te Werkendam, bij opbod Bij billetten breeder omschreven. Voor den tijd van tien jaar, gerekend inge gaan te zijn 1 Januari 1882. De voorwaarden en perceelsbeschrijving liggen ter inzage ten kantore van de Ontvangers der Registratie te Gorinchem, Sliedrecht, Dordrecht en Werkendambij welken laatsteu tevens nadere inlichtingen te verkrijgen en de kaarten te zien zijn. Notaris te Drunen, zal in het openbaar 's namiddags 5 ure, bij A. Timmermans te Doeveren: Voor den Heer L. VAN DER KOLK. Het uitmuntend Hooigras op de vol gende perceelen, afkomstig van Izaak van Gam meren Onder B a a r d w ij k. 3 H. 50 A. de Lagendoorn. 1 H. 50 A. de Elfhont. Onder Doeveren op de Akkers. 2 H. 15 A. de Driemorgen. 56 A. de Vierhont. Alles in perceelen, zooals afgebakend zal zijn. 's namiddags 4 ure, in het Rechthuis te Andel: Het Hooigras op de navolgende Uiterwaarden, Onder G i e s 8 e n. De Koewaardde Reukenswaardde Hooge-, Middel- en Lagewaard. In perceelen, als van otfüs. 's namiddags 1 ure, bij D. van der Westen te Drunen: Onder Oudheusden. De oude Dijken, in 16 perceelen. Het Elzenboschje, in 4 perceelen. te Heusden, zal ten verzoeke zijner princi palen, op VRIJDAG 23 Juni 1882, om e 1 f uur des morgens, bij A. van Andel aan de Rib te Andel, Breeder bij biljetten omschreven. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Waalwijk; Gezien het door Heeren Gedeputeerde Staten vau Noordbrabant goedgekeurde besluit van den raad dezer gemeente, dd. 11 April 1882, tot het aangaan een er GELDLEENING groot f '35000.-— dat het eerst gedeelte dezer geldleening bij openbare inschrijving wordt opengesteld tot eeu bedrag van 25000.tegen eene rente vau 4 ter honderd in het jaar. Ieder aandeel is groot f 500.De inac vers zijn bevoegd d« aandeden- te doea splitsen ia aandeeleu van f 100.— De toekenning der aandeeleu wordt beheerscht door het hoogste bod. De biljetten van inschrijving moeten vóór of ep den 1 Juli e. k. des voormiddags 11 ure, by Burgemeester en Wethouders zijn ingeleverd, zy moeten gesloten en op den omslag beschreven zijn niet de woorden„inschrijving voor de geld leening der gemeente Waalwijk.* De opening geschied op denzelfden dag en uur. Het hedrag der aangenomen inschrijvingen moet vóór of op den 16 Augustus 1882, worden gestort teu kan tore van den Gemeente-Ontvanger van Waalwijk; De rente gaat in op den lo. Augustus 1882. Aan Bankiers, Makelaar» en Commissionnairs in effecten, wordt voor het bedrag der door hunne tusscheukomst aangenomen inschrijvingen */4 ten honderd toegekend. Exemplaren van het plan der geldleening zijn op aanvrage kosteloos verkrijgbaar ter secretarie, alwaar het plan ter visie ligt. Burgemeester en Wethouders voornoemd: VAN DER KLOKKEN, Burgemees/er. P. IV. VAN LIEMPI, Secretaris. ZAL hooigras, van 1)1'. OGST. HOOIBRAS HOOIGRAS HOOIGRAS KLAVER. het hooigras IPACllTir HOOIGRAS het Hooigras Waalwijk, fi Juni 1882.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 3