toom- Wo soli- on Uadinric 561,306 Naaimachines] BORLEFFS Co., ir DOL AY Co., te ROTTERDAM. Iteciie ïecr BANKET- en KOEKBAKKER, W. M. TIIONUS, Pendules, Staketten, Buires, Magazijnen ter Meubileering. G j.SCHEEFHALS, a a. m a v k i n ~7 Verder vele pui voor Stoom ver ver ij en] Maurits Wester borg. &lans-Strijkij zers, HUIS VAN VERTROUW L. L. van Heffen van tier IVf ïi Horlogerie. magazijn va 1 Pensmarkt B 33 en 34 's Hertogi A. C. VAN DER 1EULEI ZO MONTIJN, I)irect| CHOCOLADEWERKEN enz. LANGENDIJK 198 GOIIINCHEM. s-BOSCHKerkstraaten 66. Singer in alle GEI IS- ëm. Gebr.Paltlie, te Almelo. Horlogiën, Regulateurs, Pendules, Klokken, Stalen der goederen worden op :oegezonden. Holiandsch-, Fransoh-, Duitsch- en Engelsch SPECIALITEIT Samuel Hekscher Sexr. aanvrage franco Yisehstraat te 's-Bosch. Grafmonumenten, Doop vonten Schoorsteenmantels DE 's-HERTOGENBOSSCHE Speciale Inrichting tot het wassehen van Wollei woiiej oord wal 25 Kal verstraat AMSTERDAM Kalverstraat 25. Eenig Depot te 's-BOSCH: Pensmarkt 25. it HEUSDENbij den heer J. A. Sens. at.t.k soorten van Eind Waterpoort, Gorincliem, Groote Markt 300-310 over het Stadhuis 's-Hertogenbösch. Ontvangen eeile ruime keuze in Brons, Verguld, Mariner en Cuivre Poli. Alle Pendules worden op 4 jaar waarborg verkocht. Cll iMOanXÏ Chemische Wasscherij, Botterdam. van 19, Steiger 19. THONISSEN Co., Joure (Friesland.) «r f M Dagelijks gelegenheid tot het nemen van Koude- en Stortbaden. MA UR1TS BEIS, Schapenmarkt Hoogensteenweg 15 41. 's Hertogenbi g. theod. bom, Kerkstraat A. 70 's-BOSCH. Kerks 's-B 14 en 15 Juni 1882 14 Juni 1882 Specialiteit in Remontoirs. M. J. E BELING. Hoi log: Magazijnen van Bedden, Tapijten, Mei en bijbehoorende artikelen. Behangerij, Stofïeerderij, Beddcnfabrick. Yolledige Meubileering van Ge voor post 80. f 4post 4o. f 6gr. folio inkt en gebruiksaanw ijzing, frauko naaste spoort De Autoc/rafisehe Drakinriehtinqfabriek bi den Boekhandelaar L. VEERMAN te B, Het Generaal-Depöt voor liet Koninkrijk der Nederlanden: Grossierderij in Tabak, Sigaren, Koloniale waren en Commestibles. 'miten. Meubelen in alle houtsoorten. Meubelstoffen. Behangselpapieren en verdere Behangersartikelen. Bedden, Matrassen en Dekens. Meubileering van geheele gebouwen. Speciale inrichting voor verhuizing. s-j- VEEL VERBETERDE Bekroond met de Zilveren Medaille op den Internationale JS aaimachm te Arnhem 1879. van 11 Uitnoodiging tot deelneming aan de Winstkansen 8 Millioen 940,275 Mark I j 2 winst,«u t\ 15.000 Mark Stoomboot Stad Heusden. Stoombootdienst Heusden—'s Bosch. .Maasstroom. Zomerdienst 1882. Reparatiën in alles wat het vak betreft worden spoedig en solie DE PRIJZEN ZIJN: V Ph. DE JONGH, Heusden, 11 - «a.. If -\lr7r P »/i'iHrDT.,\r 1 f a \7 m TT» r rr 1 r/~i y~\ r-' ;i/nA n ïti »t m a rt r T/n t~*rr i n n r»i"inr' »T Sv f t» U n ir n i> n Kt» f 1 T aüe soorten MANUFACTUREN, MABELS, MODE-STÖFIFXTAPIJTEN. KARPETTEN. .INNEN en DAMASTVEEKEN- en KAPOK-BEDDENHEEREN K I.E EDI XiiST UKKEN Tonlen naar verliezing op maat geleverd. -V S t e e n h o u w e r ij bij tie Sociëteit de Unie. mkAt ziclt aan tot het leveren en maken van en verder alles wat tot het vak behoort. s belaft zich met bet Wassehen, Bleèken cn scheel opmaken van L I X N E X G Pensionaten en Familiêii, onder'waarborg van onschadelijke behandeling en aan bill per stuk als bij abonnement. B: of meer dan een derde gedeelte der geheeTe productie in Naaimachines werden door The Sinser Manufacturing Company in het vorige jaar verkocht en de .verknopen van deze fabriek bedroegen alléén in de hiatal e 10 jareli ruim 3 Milliocn Machines. Dit buitengewone succes geeft liét beste bewijk voor dé deugdelijkheid der Orisineele Singer Naaimachines, die dan ook feitelijk door aanhoudende verbeteringen en nieuwe uitvindingen eene volipaakthéid als geen ander fabrikaat b.reikt hebben, zJrtdat 'er dan .ook^overal de voorkeur uun gegeven wordt, De/.e Machines zijn uitsluitend in de bekeude Depóts der Singer Maatschappij vorkrijbaar cn worden desverkiezende ook tegen kleine termijnbetalingen geleverd. (i R A A N F A C T O K S c bevelen zich bij II.II. G raa nIian <1 ela re 11 beleefdelijk 'aan. Tarieven der te berekenen kos ten en prima referentie!) zijn op aanvraag ver krijgbaar. rl IMKvan AndiiJz., Huisden. H F. GMILORT, IIOKLOGIFMAKER, IN CA X DE LAB R ES, Gouden en Zilveren Dames en Hieven IIORLOGIEN, waaronder de accuraat loopeude van de Internationale Watch Company, Kiigulateurs, Frausche Cadres, Wekkers, Amerikaansche, Duitsclie eii Friesscbe Klokken, enz. REP ARATIEN worden ten spoedigste en met de bekende nauwkeurigheid afgewerkt. •V-'. Pendules €r] &P Kandelabres, Vazen. Beelden. Tafelserviezen, Thee- en Koffieserviezen. Karaffen. Wijn- ou Maderaglazcu. Bier- en Champagneglazen. Limonade- en Grocstellen, Milieux do Table. Compotes. Verlakte Trommels, en Blaadjes. Pprlp d'Ampur Artikelen. Argenft Cfifistofle Artikelen. Japausche Artikelen. Bloemenstandaards" op voet; Reiskoffers. Reistassen Reisnécqssaires. Barometers. Thermometers. l'etroleum-Hanglampon. Eugelsóhe Tafel- en Dessert mosseii. I W met volledige leerwijze voor britlant glimmend Strijken. Franco door het Rijk, tegen Postwissel 'van 2. F a brikante n. Bekroond op de Tentoonstellingen: London 1851. London 1861 MQnchcu 1854. Kuiserslautern 1 lvniserslautern I860. Weencn 18e Metz 1861. Arnhem 187 Deze Naaimachines j(welke ook tot Tnipnaaimacliiuo kunnen worden ingericli matiger ingericht en veel minder gedruisch makend dan de zoogeu. Amerikaansche I en zijn voorzien met werktuigen van do nieuwste uitvinding, als: Stopapparaat Zelfgarenuindcr enz. De levering dezer Machine» geschiedt met 3 5 jaar garantie, gemakkelijke lant met 5 pCf. korting. Onderricht gratis. Vele gebruikers van de echte Singer Naaimachines gaven mij bowijzen dat Machines beter voldoen. Fabrikant ia Ilemdcn, Boorden, Mancli u De 366 MENU'S vau den Baron Brisse, bevallende 1200 Recepten voor .alle dagen des jaars, volgens de jaargetijden, en volgens de production van en de behoeften in ous land, benevens een nauwkeurige aanwijzing hoe ieder artikel móet worden toebereid of gereed gemaakt, hoe men een maaltijd moet aan rechten en in wolke orde men do Wijnen en Spijzen behoort, voor te dienen. Naar het Fransch van DELANOT, voor Nederland bewerkt en geschikt, ge maakt door een der eerste Koks uit de Hoofdstad, mat Portret van den Schrijver. Tu fraai omslag, 1.70. Bij ontvangst van het bedrag in Postwissel of Postzegels, geschiedt de toezending on middel ijk franco per post, door Kalverstraat, Amsterdam. Volledige IieuMeme Plannen en uitvoerige tockeriingen op aanvrage verkrijgbaar. Hoofdwinst ex, 400,000 Mark. n n 1r AdlIK1 De winsten zijn door den Staat gegarandeerd, letr. I4eul5 Juni. der door den Staat Hamburg gegarandeerde groote Geld-Verloting, waarin zeker gewonnen moeten worden. De winsten dezer voordeelige Geld-Loterij, welp volgens plan slechts 93,500 loten bevat, zijn De grootste Hoofdwinst is ev. 400,000 Mark Premie van 250,000 Mark 1 winst a 150,000 Mark 1 winst a 100,000 Mark 1 winst a 60.000 Mark 1 winst a 50,000 Mark 2 winsten a 40,000 Mark 1 3 winsten ii 30,000 Mark 4 winsten a 25,000 Mark 2 whisten a 20,000 Mark '1 winst,-'n 12,000 Mark 24 winsten u 10,000 Mark 54 winsten ii 5000 Mark 5 w insten a 4000 Mark 108 winsten a 3000 Mark 264 winsten ii 2000 Mark 10 winsten ii 1500 Mark 3 winsten a 1200 Mark 530 winsten a 1000 Mark 1&73 winsten it 500 Mark 101 winsten a 300 Mark 25 winsten a 250 Mark 85 winsten a 200 Mark 100 winsten a 150 Mark 3 winsten it 8,000 Mark 27069 winsten a. 145 Mark 3 winsten a 6,000 Mark etc.etc. totaal 47600 winsten Zomerdienst van af 8 Mei. /an Heusden 's Maandags 's morg. 3.15 Over. werkdagen 5.30 u. iVan Rotterdam: Alle werkdagen 's nam. 12.45. van DEPöT te Zalt-Bommel, J. Van Giesseu. Van Heusden: 's morg. 4.30, 's' rtiorg. 9.30 en 's avonds 4.30 ure. Van 's Bosch: 's morg. 7.30, 's nam. 2 en 's avonds 6.30 ure. en komen deze binnen weinige mannlen in 7 Sfdeelin- gen tot zekere beslissing. De eerste winsttrekking is ambtshalve 'op den vastgesteld^ en kost hiervoor het geheel origineel lot slechts 3.80, of 6 Rijksmark. het halve origineel lot slechts 1.80, of 3 Rijksmark. het kwart origineel lot slechts 0.90, of ll/2 Rijksmark. welke door den Staat gegarandeerde originele loten (geen verboden promessen) tegeu franco inzending van het b,.lrag zelfs naar de verste omstreken verzonden worden. Teder deelnemer ontvangt van mij benevens zijn B origineel lot ook bet met het staatswapen voorziene H origineel plan gratis en na plaats gehad hebbende trekking dadelijk zonder aanvrage de offiuieele trekkingslijst. De uitbetaling en verzending der gewonnen Gel den volgt direct aan de belanghebbenden prompt en ouder de strcng'ite discretie. Iedere bestelling kan men eenvoudig op een postwissel maken. Xlen wende zich daarom met hestellingen voor de aanstaande trekking tot met vertrouwen aan Bankiers- en Wisselkantoor te HAMBURG. AlsAmerikaansche YVulthum (Mass) on Zwitsers eke Remontoir horlogiën voor in Gouden-, Z i 1 v e r e n-, N i e 11 é-, Nikkel- en Koperen kaste Cilinders, Savoiinetten enz. Alles in groote sorteering tan de goedkoopste tot d« billijke doch vaste prijzen voorbanden. Prijsopgaven, Tee keningen en Stalen op aanvrage. De Edison Antogr b e z i t de goede eigenschappen van de beste hectografen doch mist de ine Zij geeft, zonder pers, tot 100 a 125 duurzame afdrukken van één origineel (sf Zij laat het negatief bij afwassching met gewoon water zeer gemakkelijk los.' Zij slijt weinig en blijft spiegelglad. en worden, na ontvangst van postwissel, direct afgeleverd door de eeuige verkoo Het betaalde voor toestellen die onverhoopt niet' mochten voldoen, wordt \Hjt binnen 3 dagen na ontvangst omniddelijk per postwissel gerembourseerd. N.B. De firma ALOXTLJX heeft tot haren AGEXT voor het Land vau f| de Langstraat en de Bommelerwaard op 12 October 1881 aangesteld, die tegen denzclfden prijs aflevert en bij wien een Edison-Autograaf steeds te

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 4