PLAATSELIJK NIEUWS. BINNENLAND. anden, waarmee men zich kon bedienen, bf om zich te laten afglijden, of om den drenkeling, zoo hij nog niet te lang te water is, eene behulp zame hand te bieden, dan voorzeker was het gevaar van verdrinken aanmerkelijk verminderd. t BRA.KEL a/d WAAL, 9 Juni. Gisteren had hier de verpachting plaats van 57 perceelen hooi land der benedenwaarden. Daarmee zijn de voor- jaarsverpachtingen van wei- en hooiland hier af- eloopen. Wel waren de sommen die men besteden.- ilde niet zoo hoog als in de laatste jaren, doch het verschil was niet zoo groot als elders het geval was. Flad men het vorige jaar het hooi voor j f 11 gemiddeld van de hand ïnocteu doen dat voor 2,5 per 1000 halve kilo's gepacht was, men zou daaruit allicht afleiden, dat de pachters door de ervaring wijs geworden, thans een lageren toon zouden hebben aangeslagen. Echter was zulks het geval niet en werd door hen, naar globale berekening, nog over het algemeen tegen f 20 voor boven bedoelde hoeveelheid het hooiland gepacht. In den regel was het weiland minder gewild en betrekkelijk veel lager, doch op den keper beschouwd, beteekent zulks weinig. De oorzaak toch moet daarin gezocht worden, dat velen hun beesten hadden van de hand gedaan. De faam verkondigt wel eens dezer dagen den gelukkigen toestand van den landman. Als men daarbij het oog heeft op dezulken, die hun eigen landerijen bezitten, dan zeker is daarin veel waars. Maar let men op hem die al het land dat zij gebruiken moeten, huren of pachten dan valt er op die rooskleurigheid dezer tijden nog al iets aan te merken. Hoe menig kleine of keuter- boer is toch van die zoogenaamd gelukkige tijden al niet het slachtoffer gewordenOnder tobben en zwoegen van den vroegen morgen tot den acrmrl lm xrf\i*A\i\cr *»t» a/>Viampl* op den voet der meest begunstigde natie, evenals door Engeland vai: Frankrijk verkregen is. ROS3UM, 7 Juni. 't Was feest gisteren in ons dorp. Een feest, schoon om zijn eenvoud en indruk wekkend om de aigeineene deelneming. Onzen nieuw benoemden Burgemeester, den heer van der Kaaij, betrof bet. Reeds vroeg in den middag begaf zich een stoet van een vijftigtal ruiters, allen Rossumsche jonge lui, naar het station te Zalt-Bommel, om daar als tolken der geheele gemeente hun burgemeester te gaan verwelkomen. Voorafgegaan door een flink muziekcorps, dat door het uitvoeren van 'eenige goed gekozen stuk ken de feestelijke stemming der menigte niet wei nig vermeerderde, begaf zich de trein naar het raadhuis, waar de ledeu van den raad, wethouders en Secretaris tegenwoordig waren. Terwijl eenige meisjes hem op zijn pad van uit het rijtuig tot het raadhuis met bloemen strooiden, werden den Jubilaris door eenige kinderen onder de leiding der onderwijzers eenige coupletten als welkomslied toegezongen, waarna hem in de raad/tuil na eene hartelijke toespiaak de eerewijn werd aangeboden. DORDRECHT, 10 Juni. Eene allerdroevigste gebeurtenis kwam gepasseerden nacht de kermis vreugde storen. De Sljarige J. C. S., kapitein op een der sleepbooten van de lieeren M. J. Masion Zn., een ijverig en oppassend huisvader, kwam met zijne vrouw en zijne schoonzuster uit den schouwburg en was voornemens een bezoek te brengen aan een der cafés chantants op het Vlak. Bij het uitkomen van liet Tolbrugstraatje, water zijde, werd de vrouw van S. door een troep ponton niers, die in eene opgewekte stemming verkeerden, blijkbaar met opzet ruw tegen het lijf geloopen, doch S. ging bedaard verder. De militairen schenen echter lust tot vechten te hebben, althans op de en ingedeeld bij bet le reg. inf. Se bat. een lo- teling, wiens eene been was afgezet en door een kunstbeen was vervangen. Voor de zoo veel ste maal is dezer dagen weder een ongeluk gebeurd, door de onverantwoordelijke lichtzinnigheid, waarmede sommige raenschen met vuurwapenen omgaan. De heer A. Peuk, uit Steen- wijk, die verleden Donderdag te Meppel was, werd door een zijner vrienden schertsenderwijs met een pistool bedreigd. Ongelukkig ging het schot af en werd Peuk in den arm getroffen. Men hoopt echter dat de wond spoedig zal her stellen. De hagel werd geheel door den beneden- arm heengedreven. De Amhemsche politie heeft dezer dage» een 17jarig meisje naar het ouderlijk huis in Duitsch- land teruggebracht, waaruit zij met een minnaar ontvlucht was, die haar echter na korten tijd op de jammerlijkste manier liet zitten. Aan belangstellenden, die de wedrennen te Nijmegen op Donderdag a.s. wenschen te bezoeken deelen wij mede, dat er alsdan ook een volkstrein 3e klasse zal loopen van Tilburg en 's-Hertogen- bosch naar Nijmegen en terug, tegen den prijs per persoon en per retour van f 1.die des mor gens ten 9.23 van 's-Bosch en 's avonds ten 10 ure uit Nijmegen vertrekt. De plaatskaarten voor genoemde volkstrein worde» echter niet meer na Woensdag des middags 12 ure uitgereikt. Uit het programma der festiviteiten ontleenen wij, dat des morgens ten 10 ure de opening van het terrein der wedloopen zal plaats hebben, (muziek v. d. d.d. schutterij te Nijmegen); ten 11 Va uur aanvang der wedloopen; van ö1/^9'/2 uur, nam. muziek op de versierde Markt en het Kelfkensbosch, door de muziek-korpsen der d.d. schutterij te Nijmegen, v. h. 5e reg. inf. en van •tillerie te Arnhem ten 8 uur concert t VHERTOGENBÖSCH. Donderdag 11. circa 3 uur viel een jongentje van elf jaar in 't water van boven de Geerlingsche brug alhier; het werd echter spoedig van den wissen dood gered door iemand, die met een bootje dat toevallig daar ter plaatse gelegen was, ter hulpe kwam. De jongen had zich te ver over de leuning der brug gebogen en had alzoo zijn evenwicht verloren. Gelukkig voor den knaap dat er in den omtrek een bootje lag anders was hij zeker verongelukt. Niemand toch zou van eene dergelijke hoogte in 't water durven springen vooral bij zulk een lagen water stand als thans; was er evenals aan den Boom, in de Benrzenstraat enz. zooniet als daar ter plaatse een reddingsboei, dan toch een touw voor van den JSÏjksveïdwaohter D. van Zuilicom naar de gemeente Warnel, is thans weder vervuld door den gewezen postbode van Alblasserdam P. Ver kerk, die als zoodanig is benoemdwij hopen dat hij de voetstappen van zijn voorganger zal drukken, die zoo wel om zijne zeer nauwgezette plichtsbetrachting als om zijn omgang als burger, zich de achting van ieder weldenkende had ver worven. t EETHEN. In de vergadering van stemge rechtigde -Ingelanden van het waterschap//den Eethenschen en Mecuwenschen zeedijk/' den 9 dezer te Meeuwen gehouden, werden ter benoeming van een Dijkgraaf als candidaten gesteld 1. F. J. van Buuren (aftr.) 2. H. Branderhorst en 3. M. Smits en Ier benoeming van een Heemraad, 1. P. W. Boll (aftr.), 2. A. Straver Jz. en 3. J. van der Beek IJz., zoodat beide aftredenden weder no. 1. op de voordracht zijn geplaatst. t BAARDWIJK. In tegenstelling van vroegere onrustbarende berichten ontleenen wij aan de Prov. N.-Br. Ct., dat de schoenmakerijen in de laatste weken zoo druk gaan, dat de bestellingen nauwelijks op tijd kunnen uitgevoerd worden. ANDEL. De heer P. Heijstek van Giessen, werkzaam aan de Chr. school alhier, is als onder wijzer benoemd aan eene dergelijke school te Zierikzee. TILBURG 10 Juni Door 120 fabrikanten in wollen stoffen is aan den minister van buiten- landsche zaken een adres gezonden, waarin de aan dacht gevestigd wordt op den slechten toestand, waarin tegenwoordig de wol-industrie verkeert, tengevolge der afstemming van het handelstrac- taat met Frankrijk. Zij verzoeken, dat de minis ter trachte te verkrijgen eene voorloopige regeling Als een merkwaardig feit vermeldt de N. Gron. Ct., dat te Groningen bij de militie is ingelijfd der Nijmegenaars schijnt aldaar goed aangesciw te staan, ten minste een der bladen meent op karakteristiek duitscbe wijze, dat de voorvaderen der tegenwoordige inwoners de beoefening dezer deugden van hunnen „Kaiserlichen Gönner" ge leerd hebben. Ter gelegenheid der harddraverijen en wedren nen, welke op 15 dezer nabij Nijmegen zullen gehouden worden, wordt voor dien dag in de renbaan aldaar een Rijks-telegraafkantoor geopend dat van 9 uur voormiddag tot 7 uur namiddag zal in dienst zijn. Het uniform-tarief van f 0.15 per telegram, vermeerderd met f 0.01 per woord is op het verkeer/ van dit kantoor met alle overige kantoren in Nederland van toepassing. Door den raad der gemeente Nieuwkuijk is met den Staat der Nederlanden eene overeenkomst aangegaan, waarbij tegen eene vergoeding van f 5202,80 in onderhoud en beheer worden over genomen de langs den staatsspoorweg Z'waluwe 's Bosch aan te leggen parallelwegen, enz. Het achtjarig zoontje van een opperman te Zwolle, dat zijn vader koffie en brood op liet werk had gebracht, bleef daar spelen en wierp bij on geluk een oud kozijn om, dat op zijn hoofd neer kwam. Bewusteloos werd hij naar de ouderlijke woning gedragen, waar het kind weinige uren daarna overleed. In de provincie Noord-Brabant zijn ten gevolge der toepassing van art. 28 der drankwet 5151 vergunningen verleend tot verkoop van sterken drank in het klein. Het maximum, bij art. 2 der wet aangegeven, bedraagt 1778 en door de gemeentebesturen wordt aan vergunningsrecht ont vangen een bedrag van f 123,556,50. O O dier stad, is do caudidaat der liberalen. De cleri- calen hebben hem evenwel vroeger een nederlaag O O toegebracht, dus het is zeer wel mogelijk dat hij ook thans de overwinning niet behaalt. Te Gent zal evenwel de beslissende slag worden geleverd. Verliezen de liberalen daar het pleit, dan kan het ministerie de matten wel opvollen. l)e clericalen hebben dan ook de voorzorg genomen, te Geut uitstekende, alom geachte en bezadigde candidaLn te kiezen. Van den uitslag is niets te zeggen van te voren. De liberalen koudeo druk meet ings en kraaien victorie voor do verkiezing de clericalen houden geen meetings dooh bezoeken eiken kiezer, huis aan huisdat werkt meer in de stilte, maar vrij wat beter. Het groote nieuws uit Rusland is dat eindelijk Ignatieff, de alom gehate sluwe diplomaat, is ge vallen. Om redenen van (politieke) gezondheid heeft do Keizer hem zijn ontslag gegeven. Het is eeu feit van belang, daar de Keizer vast gelooft dat Ignatieff alleen de man is, die de nihilisten in be dwang kan honden. Eu voor blij <pel le prijs150 gulden en een gouden Medaille. 2e prijs: 100 gulden en een zilveren verguld Eeremetaal. Eeu zilveren verguld Eeremetaal voor den besten Tooneelspeler. Eeu zilveren verguld Eeremetaal voor de beste Tooueelspcelster van beroep. Ecu zilveren verguld Eeremetaal voor de beste Tooneelspeelster dileltante. De vastgestelde lijst der hoogstaangeslagenen in de provincie Noord-Brabant, welke verkiesbaar zijn voor leden van de Eerste Kamer, voor 1882, bevat 156 namen, waaruit wij er enkelen mededeelen Dr. J. A. do Ram, Borgen-op Zoom 2931.81 Mr. G. J. H. Heore, Raamsdonk, ƒ2468.03; H. J. van Lanschot, 's Bosch, 2090.97Mr. A. M. Sassen, Oistervvijk, 1421.61 A. den Dekker, Alrnkerk, 1294.41 A. B. van Tien hoven, Werkendam, 1062.98; S. Naaijen, Andel 1034.90; J. Jur- gens, Oss, 979.24M.de Roon Hz.,Waspik, ƒ930.50 Jhr. Mr. P. J. Bosch van Drakeslein, 't-Bosch, 819.93; A. B. van de Koppel, Alrnkerk, 708.24 G. N. J. van do Grieudt, 's-Bosch, 704.35; G. B »sch, 's-Bosch, 689,90; F. J. M. Rits, 's-Bosch, 603.21 J. J. van Tieuhoven van den Bogaard, Werkendam, 593 03 D. Middelkoop Dz., Dussen, 592.17; D. Punt Cz., Willemstad, 562.50; A. F. Stickel, 's-Bosch, 558.72; Dr. L. G. van Heijst, Waalwijk, 488.40 A. B. van de Koppel Dz., Alrnkerk, 433.38; W. J. v. d. Eist, Werkendam, 432.92; C. A. Roomer Szn., Hensden, 430.8 W. van Eeten, Alrnkerk, 429.68 W. Vermeu len Cz., Capelle, 426.70 P. L. Honcoop, Hensden, 416 06 J. A. Daauien, Tilburg, 401.86 W. L. vau Dis, Fijuaart, 395.32.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 2