KROON-BOME1N Openbare Verpachting Geldleening. Y erpaehting Bouw-, Weide- en Hooiland, G. Ü1ECKMAN te Gecrtruidenberg. verpachting publiek verpachten HOOSGRAS, PUBLIEK VERPACHTEN OPENBARE openbaar verkoopen f Biesbosch onder Werkendam. Openbare Verkooping Stand. INBOUW. Gcmengd Nieuws en Allerlei. MARKTBERICHTEN. CORRESPONDENTIE. PET* De Ondergeteekenden Prins Maurits Hoeve Koningin Emma Hoeve Prins Alexander Hoeve Woensdag 5 Juli 1882, GROENEVELDT Jzn. Notaris BOLL te llhitlier. Het HOOIGRAS op den Hoogen Waard onder Berngemeente Herpt in 8 perceelen, zoo als van ouds. te DRONGELM. Het HOOIGRAS, staande op 5,88,40 Hectaren land on der Dr ongel engenaamd de Achterste Gemeente, in 8 perceelen. te DOEVEREX, Notaris ROLL, te Dinther, Onder Doeveren. Onder Gansoijen. Onder Drongelen. Onder Baardwijk. Onder Oudheusden. omler Ifedigïiiiiizen, Vlijmen, HffigeleiB, ^iidheii&dèn, Baardwijk en Veen. lo. Het lloolgras van onge veer 36 hectaren op Kudels- oord, Hoogen en Lagen Dul- sehen Waard, Hoogen en Lagen Rib, Hoogen en Lagen Middel waard. De stukjes en andere per ceelen, onder Hedikhuizen gelegen, in 44 partijen, welke drie dagen vóór de verkooping zullen afgebakend zijn. 2o. Het Grasgewas van 1.40 hectare in het LuisbroekJi on der Vlijmen, in eene partij. 3o. Het Grasgewas van 1.39 liect. in de Steenbeemden, ond.E n g e 1 e n,in twee partijen 4o. Het Grasgewas van 1.85 heet. in de Zeggelaars,onder Hedikhuizen, in twee part. 5o. Hét lloolgras van 5.28 hect.in het Mannenland11 ond. Oudheusden, in zeven par tijen zooals dezelve zijn afge bakend. 6o. Het lloolgras van 2.25 heet. van deBlaasbalk,11 ond. B a a r d w ij k in drie partij en. To. Het lloolgras van 6.45 heet. de v Weezenkampen11 in liet Pomp veld, onder Veen, gelegen, in vijf partijen. uding der overlede- Amsterdam 29.5, te Groningen 27.4, O.3, te Leeuwarden >t richt 20.1, te Rot- 3 en te 's-Graven- de verhoudiug te per ongunstig daar- den tuin van den kozen tot hunne venbakje, aan den it, en gaan evenals Ir de gleut zeer ge ilen ze hun zestal Boer zal hun, zoo deze woning blij- Heerenveen kregen wisseling, die vrij dat zoo aan, dat ndelijke vermogeps uilen de terreinen en Uitvoerhandel- terdam te houden, |?ens zijn. Het eigen- ch zal eene lengte 300 M., of ruim mg zijn als het in .an de Stadhouders- Behalve dit gebouw uitsluitend voor de bestemd, waarvan die van het Rijks- rrein, dat deze ge ien park aangelegd schoone kunsten, verktuigen, materi- gebouw, panorama, den Koning, de ^sie enz., en eirule- koffiehuis en een licht verlicht, Hol en rransche restau- ïrichtingen zijn hier ouwtjes van kleiner rspreid, voor afzon- i ete., welke gebouw- hagelijk aanzien zul- anus, z. v. A. Peterse ntonia, d. v. A. v. d. swijk. im JULI VOOR 14 JAREN met ingang van het aanstaande saizoen des voormiddags ELF URE; BURGEMEESTER eu WETHOUDERS van zal op WOENSDAG den JUNI 1882, des namid- "V da gs om 5 UUT, ten her berge van A nt. Timmermans te Doeve- publiek verpachten, ren> het HOOIGRAS, staande op de hier navolgende perceelen. II. A. C. 1 30 30 Genaamd den Zeedijk, in 2 perceelen. 1 68 70 De 6 Honden, in de Akkers, in 2 perceelen. 2 13 GO De Oude Waag, in 2 perceelen. De Polders Zeedijk. Stoomlxjüïdi'vmst Hbüsden's Bosch. Maasstroom. Zomerdienst 1882. 2r c;meente naar eene uit het feit, dat uit van gemeentewege tüd zijn geplaatst, t-, 384,800 liter en ot heden weg. Wel sessie, wel werd die s=ionaris het waar tot heden is men 11 ren, en men vreest iomen. n Amsterdam, Arn- oningen, Haarlem, ^Maastricht, Rotter- personen boven de tering, bloedspu- Aan pokken twee te terdam, 2 te Dordt, en 1 te 's Hage en 3Ti er 32 te Amster- r. UW8. geraden, worden door regen*spoedig weggewasschen J en doen dan geen nut meer; bij steenkolenasch is dat anders. Ook kan men er met goed gevolg ge bruik van maken tegen de aardvloo en voor nog menig ander oogmerk in tuinen. Eugelsche tuinlui strooien daar, waar vive3 bestaat voor een slak- kenbezoek, om pas gepoote planten een handvol zaagsel; z.j bereiken daarmede twee dingen tege lijk: den bodem beschuiten zij voor uiïdroogen en het ongedierie honden zij op een afHaud. In de vorige week zijn te Zvvijndrecht de eerste komkommers van den kouden grond gekweekt door j den tninm in D. Los Gz., geplukt. Dir. is ruim eeu maand vroeger dan gewoonlijk. De krieken-verpachtingen zijn te Oud-Beierland begonnen. Het gewas is zeer verschilleudterwijl enkele boomgaarden nog ai veel zullen opleveren, zijn weer andere het verpachten niet waard. Men besteedt 6 a 7 cent per half kilo aan den boom. Appelen en peren zijn er weinig. Te Wageuingen zijn do kersenverkoopingen in vollen guug. Meii besteedt naar berekeuing G a 7 ct. per half kilo op den boom. De kersenoogst be looft meer dan middelmatig te zijn; de vrucht begint-j reeds te kleuren. De prijzen schijnen op verschillende plaatsen na- j genoeg dezelfden tc zijn: Te Oehten wordt 12 a 16 cent per kilo besteed. Naar men uit het West land meldt begiu' de nieuwe aardappel van daar af te komen en kan gerekend j worden, dat op het laatst van de maand de oude j aardappel zal hebben afgedaan. Kerk. a Boeicop, L. Kan de i Gastel (cl. Eindho- Oudkarspel (el. Alk- Barbas te Dubbeldam .Was to Kruisland; irnspijk; Hierden (cl. cand. te Hilversum; liaamsdonkDelfsha- [eerkork, Van Klceff, tu Loon to Meppel. ld. van Kleeft* cand.te W. J. Geselschap te H. J. Baart de la in en Drougelon, E. uts den 16 Juli e. k. vacature is j.l. Woensdag nte tc Gorinchem, liet navol- i bestaande uit de heeren yze te Dordrecht, Bartstra Ringnalda te Oldenbroek, tfliendaai, Rnysèh van Dug- Woudriehem, Eigeman te Slotemaker te Kedichein. :hem, Kalina te Zevenber- p te Spankeren, Royaards Noubuys te Oirschot, crgambacht, Van Beminel telingen, Tersteeg te Ter- snier te Herwen, Bax te je, Barbas te Dubbeldam, Koster te Wissenkerke, itderwijk, Ris Lambers te '.vkerk. en zestal, daarna een drie een beroep zal geschieden. iu een tuin tegen de ihermen, is het beste oleoasch er om hoen iii met haar slibberig ruipen. Kalk of roet, necrmalen heeft aan- Gutenberg, de uitvinder der boekdrukkunst, een titel die Neder.and ongaarne wil toekennen, wordt ook tegenwoordig niet zoo gemakkelijk in Enge land aangenomen, blijkens eeu werk dat te London de pers verliet en tot titel voert: Gutenberg, was he the inventor of Printing? au historical inves tigation embodying a criticism on dr. A. van der Linde's Gutenberg by J. H. Hessels.« De hoer Hessels, die getrouw alle bronnen heeft nagespoord, die door dr. van der Linde als bewij zen worden aangegoven, komt tot de gevolgtrek king, dat nog altijd de zekere bewijzen ontbreken, waarop Gutenberg de naam van uitvinder in Dnitsch- land wordt toegestaan. Heet. Appelen a fper HL. Vaarkoeien j a Melkkoeien a Overloopers a Biggen ƒ.8,a j 10..Lammeren a Kippen 0.50 a 1.per stuk. Dui ven f 0.4(J a f 1.10 bet paar. Jarige ristarwe f Kaas 20 'a 23. Gorinehein, 12 Jnui. Bijeen aanvoer van onge veer 150 sinks vee. was de handel heden, vooral in kalfkoeien vrij ving. Prijzen: enkele zware kaif koeien 250 a ƒ325; mindere qnal. 150 a 225; dito vaarzen ƒ140 u 225: melkkoeien loUa 240; vare koeien 125 a 190; gniste vaarzen f 80 a 140; graskalveren a pinken 40 a 75 nuchtere kalveren 6.a 12. Varkens,'eenigzius zware op levering 48 -a50cf. per KG. minder zware 42 a 44 ct. per KG.; fokvar- kens van 6 a 8 weken 7 a ƒ11 per stuk. De prijs der goéboter was 1.40 a 1.50; der weïboter 1.20 a 1.24 per Iv.G. Kipeieren golden 0.80 a 0.90 de 26 sinks. Eendeneieren ƒ-*■ƒ de 100 stuks. Bij den heer c. F. Stemler te Amsterdam verscheen de twaalfde druk van J. KUIPER, Nieuwe atlas der Wereld. Mag het reeds eene bijzondere aanbeveling heeten, dat een werk in Nederland uitgegeven, zijn 12deu druk betreft, de nieuwe uitgave getuigt tevens, dat de Uitgever kosten noch moeite ontziet om zijn atlas steeds op de hoogte van zijn tijd te houden. Dikwijls wordt eeu atlas ter band genomen en met teleur stelling ter zijde gelegd, wanneer bij ons de juiste ligging van eene plaats niet duidelijk weergeeft, of baar zelfs wel in bet geheel niet vermeldt. Deze teleurstelling wordt hier den kooper in de meeste gevallen bespaard. Slechts zelden zal hij Kniper's atlas vruchteloos opslaan. AVij vestigen dan ook gaarne de aandacht op achterstaande advertentie. van I Enkele advertentiün, voor bet. vorig nummer opgezonden, konden wegens plaatsgebrek eerst hedeu worden opgeuomen. To Antwerpen is met een spccialen trein een stuk geschut aangevoerd van eene afmeting zooals men daar nog nimmer had gezien. De lengte be draagt 10.85 M., het gewicht 58550 kilogram. Het vervoer geschiedde op een door Krnpp daartoe gemaakten waggon. Te Antwerpen werd het stuk geschut vervoerd aan boord van eeu stoomboot met bestemming naar Denemarken. Het gebeurt niet .zeldeu dat onze kamer- of park vogels door ceuo of andere oorzaak verwond worden. Een der medewerkers van het tijdschrift Onze ge vederde Vrienden behandelt daarom een paar der meest voorkomende gevallen van verwonding iu verband mot do middelen ter heeling. Wanneer men oen hoen of anderen vogel met een gebroken poot heeft, gaat men op de volgende wijze te werk. Men snijdt drie kleine latjes (spalkjes) die zoo lang zijn als de gebroken poot en zorgt voor een genoegzaam aantal strookjes linnen of katoeu ter breedte van een cM. Men brengt nu den gebroken poot met de beide brcukeinden iu do natuurlijke houding tegen elkander en omwikkelt nu den poot met een der strooken linnen, zoodat het gekwetste lid goed vast en in natuurlijke positie blijft, zitten. Nu voegt men zijne spalkjes te^en den poot, een aan weerszijden en een in het midden en aan den voorkant. De poot met de daarop ge plaatste spalkjes wordt nu geheel en al spiraals gewijze met do strookjes linnen stevig omwonden, zoodat de spalkjes niet verschuiven kunnen. Wil men aan het verband nog meer stevigheid geven, dan kan men de windsels met droogo gips bestrij ken en deze daarna met eoue spons nat maken de gips wordt dan hard en vormt als het ware een steenen koker oin het gebroken lid. Wanneer do bewerking is afgeloopen doet men het dier in eene korf of kooi zoodat het op een poot kan rusten en zich niet behooft te bewegen. Na drie of vier weken zal de vogel reeds steunen en na zes weken zal hij volkomen genezen zijn. Wanneer de bewerking goed is verricht, is or niets meer van de kwetsuur te zien. Dezelfde bewerking kan mou ook bij kleine ka- mervogels aanwenden. Een gebroken vleugel is nog gemakkelijker te ge nezen. Wanneer men bemerkt dat de vleugel van eeu vogel over den grond sleept, is dit oen toeken dat hij gebroken is. Men plaats den vleugel in zijne natuurlijke houding en houdt hem daarin door om het lichaam wiudsels te wikkelen. Men moot echter zorgen dat deze windsels onder den gezonden vleogel doorgaan cn niet er over heen. De vogel is dan beter op zijn gemak eu houdt zich rustiger, terwijl het windsel bovendien beter blijft zitten. Gedurende drie of vier wekeu houdt men het dier opgesloten eu na zes weken neemt men het verband weg. Hoe iemand goedkoop een reis om de wereld kan makenvolgens Figaro althans die daarmeê niet onaardig den tegen woord igen toestand van de menschelijke maatschappij iu zeker opzicht schetst. Wio uit Oostenrijk goedkoop naar Amerika wil roizeu, worde Jood en ga naar Rusland. Daar wordt hij dadelijk het land uitgejaagd eu komt iu Lemberg, waar een agent oogenblikkelijk zorgt voor de expe ditie en kostelooze reis naar Amerika. In Amerika verandere men zich in een Chinees en men komt dadeljjk op kosten van een phrlauthropische maat schappij naar China. Daar heeft men zich slechts voor een Rns uit te geven, om naar Rusland verwij derd te worden. Van daar als Jood andermaal naar Oostenrijk verjaagd, heeft men de schoonste reis om de wereld gratis volbracht. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der ge meente Wijk c. a. brengen ter algemeene kennis, dat ten bedrage van 7000.— wordt opengesteld eene Gemeentelijke Geldleening, tegen eene rente van 4 ten honderd in hot jaar. Ieder aandeel is groot 500. Het toekennen der aandeelen wordt bohoerscht door het hoogste bod. De biljetten van inschrijving zullen vóór of op den 24steu Juni e. k„ dos voormiddags ten 11 ure, bij Burgemeester en Wethouders moeten zijn inge komen. De opening zal geschieden dien zelfden dag, in de vergadering van Burgemeester en Wethouders, des middags om 12 uur. De toewijzing der aan deden geschiedt binnen twee'dagen na do opening. Het bedrag der aangenomen inschrijvingen moot vóór of uiterlijk op den lOdou Juli a. s. worden gestort ten kantore van den Gemeente-Ontvanger van Wijk. De obligation zullen zijn aan toonder. Wanneer die op naam verlangd worden, moet dar. op hot in schrijvingsbiljet worden vermeld. De rento dor schuld brieven gaat in met 10 Juli 1882. Aan bankiers, makelaars en commissionairs in effecten, wordt voor het bedrag der aaugeuomon inschrijvingen door hen bewerkstelligd, */4 ten honderd toegekend. Exemplaren van het plan der geldleening zijn verkrijgbaar ter Secretarie. Wijk, den 12 Juni 1882. Burgemeester eu Wethouders voornoemd: J. VAN DO VEREN, Burgemeester. A. VAN WIJK, Wethouder. bevelen zich aan tot het maken van f van WOONHUIZEN, VILLA'S, SCHOLEN en verder al wat tot het Bouwvak behoortmet welker uitvoering zij zich belasten. W. VAN LOOK ER EN CAMPAGNE, E. CON FEL 1) VON FELBERT, Ingenieurs-Architecten. Adres aan den eerst ondorgetcekende te Zai.t- Bommel. t Hcusden, 10 Juni. De prjjs der boter 0.68 a ƒ0.70 per stuk van 6 ons. Eieren 41/2 a 5 ceut. Nieuwe aardappelen 0.70 a 0.80 per 5 kop. f Bussen, 8 Juni. Prijzen der boter: 1.03'a 1.21 per kilo. Aanvoer 185 kilo. Leerdam, 10 Juni. Do prijzen van verscliillonde ter markt aangevoerde artikelen zijn als volgt: Boter 50 a 70 ct. per !/2 kilo. Eieren 0.90 a 1.10 de 26 stuks. Aardappelen ƒ2.a ƒ2.75 per BOUW- F.* Weidehoeven ix den van onber, van met 95 Hectaren, met 71 Hectaren, met 71 Hectaren zal plaats hebben op ten koffie huize van den i1e fr Gedrukte voorwaarden zijn a 50 cent ver krijgbaar, zoomode nadere inlichtingen, kaar ten eu schetsen, ton kantore ven den rent meester te Geertruidenborg. De Rentmeester voornoemd, H001G1AS zal, ten verzoeke van den Wel Edel Gestr. Heer Mr. i. r. e. uljteumark rlet- velt te Gorinchem, op Zaterdag 24 Juni 1882, des voonniddags elf uur, te herberge van den fleer MOU RIK te Hemden hooigras Brongelen c. a. zullen op VRIJDAG den 18 JUNI 1882, des nam id. dags om 5 uur, ter r a a d k a m e r der ge meente, HOOIGRAS E-Sf-: Voor den hinnenpolder van Boeveren. Voor den lieer IV. van Andel te Rijswijk. Voor den Heer Meylhik, te Vianen. 2 21 50 De Maaskampen, bij de woning van A. Millenaar. Voor de erven Schotten van Gansoijen. 5 63 30 Den Hoogendoorn, in 8 perceelen. Voor de Rolders Herpt c. a. en Hedikhuizen. van Het COLLEGE VAN REGENTEN over do Godshuizen te II e u s d e n, zal op Dinsdag 20 Juni 1882, des voormiddags 11 ure iu de »Koorn- beurs« to H e n s d e u, in het Nadere inlichtingen geven de Hoofdopzichter J. J. van GromloUo te Hcusden, de Opzichters M. van Bokhoven \e lluarsheg, AI. van der Mooren to Gondelen en J. Dollekeus te Oudheusden. Van 11 e a s d e u 's uiorg. 4.30, 's morst. 9.30 eu 's avon.ls 4.30 ure. Van 's Bosch: 's iiuirg. 7.30, 's nam. 2 en 'aavonls 6.30 ure.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 3