„den Nesch," AALST en ZUILIGHEM. publiek verkoopen: HOOIGR AS VAST GOED. BOERENWONING Hieuwste Stoffen Yoor het Seisoen. Th. J. JANSEN PIANINO'S, OVERHEMDEN-FABRIEK. 's H E R TQSSH BOSCH. Magazijn van FRANS ROOI J ACKERS, Volledige Ameublementen BANKET- en KOEKBAJ chocoladewerken 193 gori: H. F. ONDERWATER Co., FABRIEKANTEN Handel in Man n fact vu Sigaren- Havana u 'HU TUIN BILLARTFABRIEK. He tare STF.RK tc Openbare Yerkooping Nieuwe Atlas der Wereld, Openbare Verkooping publiek te verkoopen: OUAY-VAN DEN AfERGH, B. 29 PENSMARKT, LANGENDIJK eene groote collectie Tp-tafaeiit, - Bedden, Matrassen, Yeeren, Kapok GOEDKOOP VERKOOPB Alles a contant en ongekend lage prijzen. Verwerij en Drukkerij Ie Notaris LANDRÉ te Vlijmen, met grooten TUIN, Op nieuw stoffeeren van MEUBELEN spoedig en billijk. op 15 Juni 1882 Wed. W. L. Ruijk Zoon, Veilen en Verkoopen* No. 451. Schapenmarkt, 's-Hertogenboseh. No. 451. Stalen der goederen worden op aanvi toegezonden. Door den Notaris STERK te Almkerk, op Donder dag 15 Junij 1882, 'svoor middags ten 10 nre, in het Regthuis te Veen. In 35 perceelen, zooals afgebakend zal zijn. W. J. van der Eist te WERKENDAM, de 1ste snede van ruim 16 Hectaren puik Hooilandaan de Sluis te Meeuwen. 12e druk. EMMIKHOVEN, een ruime Mr. TAILLEUR, Kerkstraat A 118, nabij de Markt, van het huis Alexandre, père et fils te Par ij s. van Ludwig Tietz te Berlijn en andere beroemde Fransche en Duitsche fabrikanten. :0£0£ 's-Hertogenbosch. Kruisstraat H. 157. Mr. Meubelmaker Hollandscii-, Fransoii-, Duitsch- voor Salon-, Eet-, Zit- en Slaapkamers, 's-Hertogenboseh. Kruisstraat H. 157. Steeds goed voorzien van Kookkachels, Cuisinières, Kachels in alle soorten, Brandkasten en Kisten, PORTEMANTEAUX, LEDIKANTEN, MANGELS, uitmuntend geëmailleerd K e uk enger ie f, enz. enz. L. JOCKIN cV Zn., Lange Putstraats-Bosch Houttuinen, A 241, Dordrecht. EN AANVERWANTE PRODUKTEN. GEBROEDERS VAN HOUTEN, Langendijk te NIJMEGEN. j SPECIALS J ii tv BERT BROUWER. Bij C. VAN BOEKELEN, op <le Kade te Werkendam, India Rubber Stempels Kantoor, Schrijf- en Tee kenbehoeften, Kerkboeken en Bijbels, A H. N. A. FrankOppenheimer, Oppert 148, ROTTERDAM, zeer BILLIJKE PRIJZEN. zal ten verzoeke van de erven van wijlen de echte lieden Hcibert Holle man en Willempke Hol leman, in het openbaar Grossierderij in Tabak, Sigaren, Koloniale waren en Commestibles. op den uiterw a ard onder ZEGT HET VOORT. de notaris zal Zaterdag 17 Juni 1882, 's namiddags G uur, in het Rechthuis te Meeuwen, voor den Heer Z. D. J. W. GULDEN, Aanwijzer G. SMITS. Bij C. F. STEMLER te Amsterdam is uitgegeven J. kuyper, staande en liggende te idastraal bekend sectie B nos. 81 en 82, j men groot 8 Aren, 04 Centiaren. rTe aanvaarden lo. November 1882. De verkooping zal plaats hebben ten her- srge van de kinderen Schoenmakers te Znikerk, en wel: de VEILING op Zatur- a g den L7 Junij 1882, en de FINALE ïlRKOOP op Z a t u r d a g den 24 J u n ij 382, telkens des namiddags 3 uren. van voornemens, op Woensdag 14 Juni 882, des avonds te 7 uren, ten huize van de v eduwe J. M OMMERST E E G te Vlijmen ij inzet, en op Woensdag 21 Juni 882, des avonds te 7 uren, ten huize van .RNOUD KLERKS te Vlijmen, bij toes 1 ag, kadastraal bekend te Vlijmen, Sectie B, Nom- ners 630 en 631, te zamen groot 34 aren 10 centiaren, tocbehoorende aan P. OREMANS e Vlijmen. 's- HERTOGENBOSCH. ALLE SOORTEN YAJ allen goed en van droog hout gemaakt, aan matige prijzen. Ik beveel mij steeds aan voor het vervaardigen van allerlei solide en oorspronkelijke werken op het gebied van BrandkastenBrandvrije Kaniers en Kluizen, Verwarmintjs- en Kookioeslellen voor groote Inrichtingen en huishoudelijk gebruik, Slotwerken enz. Ontvangen prachtige PETROLEUM ROOKSTELLEN, nieuwste vinding. VAN PAR IJZER SYSTEEM. soneu J 1. ^FTTl4iyrT zijn op bestelling verkrijgbaar: uit de gunstig bekende fabriek van den Heer A. KERKENBERG te Hasselt (België.) Breestraat, HEUSDEN. G. th Stoomboot B, van Andel Jz„ Heusdeo Ph. DE JONGH. Heus T*T>TT71 huismTUIN,;j I SONDEREGGER i n alle «oor'en MA XUFACTUREX, MA XT ELS. MOD K-S TOEFE X, TAPIJT LI XXEX en DAMAST, VEER EX- en KA POK-BE DDE X. II EE RE A hLl worden naar verkiezing op maat geleverd. VAN HOOIGRAS In handig folio formaat met 33 gekleurde kaarten, prijs 6.50 en flink gehouden 8.75. Verkrijgbaar bij alie Boekhandelaren en voorban den in den Boekhandel van L. Vrekman te Heusden. heeft de eer zijne geachte begunstigers de ONTVANGST te berichten der Het Coufectie-Magazijn is zeer ruim voorzien van Heeren-, Jongeheeren- eu KinUcrkleedingstukken, waarbij uitmunten geheele zeer solide Costumes, zeer fijn bewerkt, van 17.50, de nieuwste mode, zoo mede Superfijne Oeini-Saisons van f 14.en hooger; al deze stoffen zijn van zuiver Wol en krimpvrij, waarvoor wordt ingestaan, de Kleedingstukken worden op zicht gezonden cn hij verkiezing te ontbieden met een schoou assortiment Stalen, om de maat 1c nemen zonder prijsverhooging. Leerwerk, Magazijn van Gulunteriën, Parfumeriën, Byouteriën, Pendules, Groepen cn Knndelabre Porcelein en Kristal. G.D B Heeren-Artikelen. H. F. G MILOR EIGEN FABRIKAAT Asphalt Bakpapier WEDLOOPEN Van af heden zijn ton mijnen kantore MOLEN STRAAT 43 te Nijmegen P L A A T S K A A R T E N te verkrijgen tegen onderstaande prijzen. Voor bet middenterrein tegen 1.de persoon. Voor de tribune met inbegrip van het geréser- veerde terrein tegen 5.— de persoon. Voor Heeren en Dames te paard op het midden terrein tegen 1,50 do persoon. Voor Heeren en Dames te paard op het gereser veerde terrein tegen 6 de persoon. Voor een rijtuig met, een paard en met niet rafter dan vier personen, de koetsier daarbij inbegrepen 5.voor elke persoon meer dan vier per sonen 1. Voor een rijtuig met twee paarden en met niet meer dan acht personen, de koetsier daarbij in be- grepen 10.voor elke persoon meer dan acht |w i A f». personen 1.—. ijf 8 O. Ij Voor een rijtuig met vier paarden of omnibus «SöWfiüiW on groot rijtuig mot moor Inn 10 peranum,28.-. yoll6dige leerwijze Doze rijtuigen moge",, mot inbegrip van tien koetsier, <loJor 20 personen bevattenelke persoon meer dan 20 per- r o van Ten einde den toegang naar de terreinen zoo 1 _H vJNi LU! gemakkeljjk mogelijk te maken, geeft, de onderge- p teekende in overweging zich tijdig vooraf van Joil F. DE i Bosch -Kerkj Gr. Kerk, Fabriek e v i Gouden cn Zi Steeds voc ruime keuze Zilveren en Di te voorzien om zooveel mogelijk in het belang van bet publiek oponthoud bij den ingang te voorko men eu teu dien einde de noodige opgaven te doen op de lijsten die een dezer dagen overal tor inteekeniug zullen worden aangeboden. VKS.ï u.i ALSMEDE S c b a p e n m arkt De ERVEN F. BOHH voor Netlerlaud kw 1.80. Vierde He Inhoud: De Gi-o< werkzaamheden in een Gro< Groepeeringen en Bloemp Rotswerk. Priëelen. - Tuinplanten. IN ALLE KLEUREN. De goederen ter verwerij of wasscherij bezorgd, zijn binnen 8 dagen terug te bekomen; be lovende een prompte en civiele bediening. De 366 MENU'S vau 1200 Recepten voor all de jaargetijden, en volg behoeften in ons land aanwijzing hoe ieder ai of gereed gemaakt, hoe rechten eu in welke or behoort voor te diem DÉLANOT, voor Nede maakt door een dei met Portret van den Sch Bij ontvangst van Postzegels, geschiedt franco per jiost, door Kal Zomerdie Vau Heusden 's Maandags 's Van Rotterdam Alle werkc

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 4