Bekendmaking. Een IIEIS en TIF KROONDOMEIN Geldleening. r-j Bouw-, Weide- en Hooiland, Verpachting VERPACHTING Griend- en Rietland, VERPACHTEN VETPACHraiT Eoci-, Griend-, Riet en Meslanden. Riiksgronden STERK té Almkerk, ter is: PUBLIEK VERPACHTEN Biesbosch onder Werkendam. Woensdag 5 Juli 1882, Notaris BOLL te Dinther, ZAND en WATER, onder H e r p t en Y e e n. 39 PERCEELEN ÜP~ en AANWASSEN, en Allerlei. LAND- EN TÜINBOÜW. Burgerlijke Stand. Bekendmaking. MARKTBERICHTEN. Yeilen en Yerkoopen: EMMIKHOYEN, De Ondergeteekenden Prins Maurits Hoeve Koningin Emma Hoeve Prins Alexander Hoeve GROENEVELDT Jzn Het HOOIGRAS op den Hoogen Waard onder Berngemeente Hapt, in 8 perceelen, zoo als •van ouds. De oppervlakten tussehen de Bijkskribben in de Maas aan den Doorn waard, den Rij swaard, den Hooiwaard en de Sluis onder Herpt en Ycen, benevens een Plaat in de Maas onder Herpt, in 2 perceelen. bij Opbod Yerpachten: lag en Maandag ïolen ^Nieuwen- op den grond inslaan van den >r Burgemeester voordracht ter tvanger geplaatst, I te Gorinchem en de secretarie te Westhof, aan zijne len 25 Juni a. s. houden en wel in ran J. v. d. E. had mr, het ongeluk in rouweri'j t Kruis" en, die daar tegen- genoegen smaken, igen stok, den jeug- er op 't droge te -elke hier gehouden 3 der Beusichemsche shouden worden op i terstand en de aan- elingen alhier geheel I'; gemaaide gras hier "^ORRESPONDENflET"' zal ten verzoeke van de erven van wijlen de echte lieden Huibert Holle man en VVillempke Hol leman, in het openbaar staande en liggende te kadastraal bekend sectie B nos. 81 en 82, zamen groot 8 Aren, 04 Centiaren. Te aanvaarden lo. November 1882. De verkooping zal plaats hebben ten her- berge van de kinderen Schoenmakers te Almkerk, en wel: de VEILING op Zatur- dag den 17 Jnnij 1882, en de FINALE VERKOOP op Zaturdag den 24 Junij 1882, telkens des namiddags 3 uren. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Waalwijk; Gezien het door Heeren Gedeputeerde Staten van Noordbrabant goedgekeurde besluit van den raad dezer gemeente, dd. 11 April 1882, tot liet aangaan eener GELDLEENING groot 35000 dat het eerst gedeelte dezer geldleening bij openbare inschrijving wordt opengesteld tot een bedrag van f 25000.'tegen eene rente van 4 ter honderd in het jaar. Ieder aandeel is groot f 500.De inschrij vers zijn bevoegd de aandeelen te doen splitsen in aandeelen van f ÏOO. De toekenning der aandeelen wordt beheerscht door het hoogste bod. De biljetten van inschrijving moeten vóór of op den 1 Juli e. k. des voormiddags 11 ure, bij Burgemeester en Wethouders zijn ingeleverd, zij moeten gesloten eu op den omslag beschreven zijn met de woorden,/inschrijving voor de geld leening der gemeente Waalwijk." De opening geschied op denzelfden dag en uur. Het bedrag der aangenomen inschrijvingen moet vóór of op den 16 Augustus 1882, worden gestort ten kan tore van den Gemeente-Ontvanger van Waalwijk De rente gaat in op den lo. Augustus 1882. Aan Bankiers, Makelaars en Coramissionnairs in effecten, wordt voor het bedrag der door hunne tusschenkomst aangenomen inschrijvingen a/4 ten honderd toegekend. Exemplaren van het plan der geldleening zijn op aanvrage kosteloos verkrijgbaar ter secretarie, alwaar het plan ter visie ligt. Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN DER KLOKKEN, Burgemeester. F. W. VAN LIEMPT, Secretaris. VOOR 14 JAREN met ingang van het aanstaande saiaoen des voormiddags ELF URE, van onder zal, ten verzoeke van den. Wel Edel Gestr. Heer Mr. j uljtermark rlet- De ONTVANGER DER REGISTRATIE EN DOMEINEN te Werkendam, zal, ten overstaan van den Notaris Van der Elst aldaar, op Vrijdag 23 Juni des morgens ten 11 ure, ten herberge van de Weduwe Van Reenen te Werkendam, bij opbod Bij billeiteu breeder omschreven. Voor den tijd van tien jaar, gerekend inge daan te zijn 1 Januari 1882. De voorwaarden en perceelsbeschrijving liggen ter inzage ten kantore van de Ontvangers der Registratie te Gorinchem, Slied'recht, Dordrecht en Werkendam, bij volken laat sten tevens nadere inlichtingen te verkrijgen en de kaarten te zien zijn. De Ontvanger der Registratie en Do meinen te Dordrecht, zal op Vrijdag 23 Junij 1882, des voonuiddags ten 10 uren, in het Koffijhuis //Koophandel en Zeevaart" van J. C. VAN DER HORST, aan de Groenmarkt te Dordrecht, Voor liet saisoen van langs de KIEUWE jIDE WEDE, het B EEG SC HE VELT), den AM EE, en hei HOLLANDSCII DIEE. Alles nader omschreven, in den Catalo gus, die oov de Voorwaarden bevat en die na 15 Junij tegen 10 Cent verkrijgbaar is door tusschenkomst van eiken Ontvanger der Registratie. De Kaarten der te verpachten oppervlak ten liggen ter inzage, tot den dag van de verpachting, ten kantore van Registratie en Domeinen waaronder de goederen gelegen zijn en waar tevens nadere inlichtingen te verkrijgen zijn. id aan den heer |r te Sleeuwijk, ïnbroek, hoofd- H, oemen zitten en rni- arne weten in welke r vindt daar dit de rhoogt. Het volgende elkom zijn. De witte e andere kleuren uit. jroode en eindelijk de konion daarna de eindelijk de donkere ng kunnen de dames nde bouquet samcu- len tegeuwoordigen mdorwijs en van de omen worden overal e aangeboden. In de men er echter anders wokelijksch adver- t blad van 10 Juni, wijzer op eene jaar- g cent (zegge 5,50), i zegel (wij spaci- ;c0. .rmee al zoo wat de Ilanger heeft van den ontvangen om zijne in getal, in beeld jn bestemd voor eon ultans tigon geheugen afbeeldingen zal aan ,n het jaar 1808 dat aan de regeering van ren van zijn aanstaand rijen aldaar aaugelegd ïen te beletten, te in de opdracht om voor zorgenterwijl het zijn Schout-bij-Nacht ranschen kok. Daar er len regel nooit iemand oodig had en er vaa e was, kon men van asse geen spoor zelfs feil, sckior zonder uit- den stand behoorende, en zonden, wel wat in oord zagou. Eindelijk, iugen, werd or goed- Maire zijnen intrek oewel niet buitenge- r flinke kamers en de vorstelijk, was nog al den dag der aankomst in de weer om, met voor eene waardige ok nog van verschil- benoodigde was aan- gekookt, gebakken en m Europa, in zooverre aats zaten, zich er aan eu volgastenterwijl naar rei en volgorde, werd uitgestald en as aangekomen begaf uren zeewind, terstond chout-bij-Nacht echter rit op de binnenplaats len; terwijl inmiddels als grootwaardigheids- ju tijdelijk rijksgebied hem al aanstonds de rijken voorraad gewe- ile weder ongunstig op t zijn toorn was opge- ongevraagd eu zon- fcad gewaagd, of wel afwijkend wa3 van den hij begon in plaats ie wellevendheid en be- iid door een lief compli- ;roote en kleine Sacres razen en te schelden, met zooveel minach- de zoo pertiment dat Iu zou, dat de burgemce- liare hoogst eenvoudige voor een keukenmeid seuuwachtig gehuil uit- de Schout-bij-Nacht, niet loer vandaan kwam, nader- luwelijks het tooucel aan- i er eigenlijk gebeurd was, grijpt hij het heerschap in scheiAeue reprimandes van groot, vèrdragend kaliber op zijn achterwerk en smijt hem vervolgens de deur uit, roepende: >Jou ver vloekte Fransche hondsvot!* (NB.) Ik zal je leeren eene Hollandsche vronw in haar eigen huis te belee- digenals de Koning dat zoo niet vreten wil, dau moet hij 't maar laten staan marsch!* Of Lode- wijk vervolgens de gerechten alle eer heeft aange daan laat de overlevering onvermeld, hoogst waar schijnlijk aan alle schotels niet, want o. a. moesten de aardappels als naar gewoonte in boter gekookt geweest zijn. Toch scheen de vorst hoogst tevreden, immers, nadat de vraag naar de gemaakte kosten, heel natuurlijk was beantwoord met de verzekering »dat in de eer van hot bezoek meer dan een dubbele vergoeding lag«, hield 6 weken nu dato een koerier voor het huis van den maire stil en overhandigde dezen, benevens een vriendelijk begeleidend schrij ven van Z. M. eene zware massief goudeu snuif doos, waarvan het deksel versierd was met de initialen L. N. en waaruit later nog menig snuifje, ook der herkomst wegeu genomen werd. Een bruiloftsmaal. Men leest en hoort wel eens van prachtige en kostbare maaltijden, die bij plech tige gelegenheden gegeven worden en betreurt het iu stilte, dat groote schatten, die misschien nut tiger konden besteed worden, aan die partijen wor den ten koste gelegd. Laat ons echter geen blaam werpen op on/.e beschaafde, vooruitstrevende tijden, daar vroegere, moer eenvoudige eenwen ons soms op maaltijden wijzen, die de tegenwoordige in de schaduw stellen. Zoo vindt men in oude kronieken de opgaaf van eene partij, gegeven bij gelegenheid van de bruiloft van zekeren Wilhelm van Rosen berg, een rijk Bohemer, met Anna Maria, mark gravin van Baden, in 'tjaar 1578. Bij die gelegen heid werden do volgende kleinigheden verorberd: 40 herten, 50 damherten, 20 stuks klein wild, 2130 hazen, 250 fasanten, 30 'korhanen, 2050 pa trijzen, 150 gemeste ossen, 546 kalveren, 654 zwij nen, 450 schapen, 5135 ganzen, 3106 kapoenen, hanen en hoenders, 18120 karpers, 10209 snoeken, 6380 forellt'd, 5200 schok (60-tal) kreeften, 7096 stuks gerookto visscben van verschillende soort, 350 stokvisschen, 685 prikken, 300 grondels, 780 haringen, 4 steuren, 30947 eieren. Het noodige, om die lekkere beetjes door te spoelen, ontbrak natuurlijk niet; daartoe dienden Tirolor, Oostenrijkse!]e en Rijnwijnen, te zamen 1100 eimer (ieder y2 anker). Verder 40 tonnen Spaanscbe wijnen en 903 vaten Boheemsch bier. Daarenboven maakten de rossen der gasten, die ook voelen moes Sen dat het feest was, zich vroolijk aau eene halve scheepslading haver. Laat het aantal feestvierenden nog zoo men ren, die in staat waren en droog te verteren, zonder dat de bezitters zich wellicht veel bekommerden over mogelijke indigos groot geweest zijn, dan moet de ijzersterke magen van dien tijd bevvoude- die in staat waren zulke kolossale massa's nat Te recht of te onrecht beweert men maar enfin men beweert, dat er wel eens menschen naar de kerk gaan enkel en alleen om een dutje te doen, terwijl niet weinigon inslapen onder den invloed van verschillende omstandigheden die wij niet ver kiezen na te gaan. Die slaapmauie in de kerken dateert trouwens niet van gisteren en is ook niet uitsluitend Neder - laudsch, want wij lezen in do levensgeschiedenis van Chrisriaan VIII, Koning van Denemarken, een besluit dat door dien vorst iu 1845 werd afgekondigd. »Vernojnen hebbende dat het getal van hen, die slapen iu de kerken, terwijl de leeraars der gemeente op stoel staan, voortdurend, ja onrustbarend zelfs toeuecmt, hebben wij, Christiaan VIII, Koning van Denemarken, besloten en besluiten bij deze, dat iedere gemeente eenige mantien zal benoemen, die onder den dienst de kerken moeten doorloopen, ten einde do geloovigen wakker te houden. Die mannen zullen te dien einde een langen stok moeten dragen, om de slapers mede op het hoofd te tikken. Een geëngageerd portretschilder ontmoette oen kameraad en vroeg: Wél, hoo gaat het? Slecht. De schilderkunst is niets meer waard. Zij brongt niets op. Iedereen laat zich photografeoreu Ik lijd armoede eu zoo Marie mij niet nog trouw bleef in den nood.... Maar gij rookt toch wel uw pijpje? Mijn pijpje Weet gij wel waar ik dat meë stop t— Wel, met tabak natuurlijk! Met iabak 't Mocht watLeen mij een kwar tje, dan zal ik wat koopen.... Ik rook nu de krullen van Marie. Op een bal zei oeue moeder tot hare dochter: Kijk eens, Marie, hoe lief en bedeesd de jonge dames Z. er uitzien. Hé, noemt u dat bedeesd, Mama? Zij slaan altijd de oogen néér, om te laten zien dat, zij mooie wimpers hebben. KERKNIEUWS. op-Zoom, A. M. Juten; Hoeven, J. B. Kriellaars; Cbaam, A. C. Mijnon; Oostburg, E. N. A. van Rompu. nedefêfc. Herv. Kerk. Beroepen: naar Vledder, T. Germs te Wier (Menaldumadeel)IJlst, dr. W. van den Bergh te SchaarsbergenDonkerbroek c.a., Leemhuis te Krops- wolde; Eierlaud op Texel, S. de Gempt te Oost- VlielaudHerkingeu, P. C. Koster, cand. te Winters wijk; Leerdam, A. Voorhoeve to Dedemsvaart; Lichtenvoorde, Planten te Geesteren; Heerde, S. L. van Stein Calloufels to St. Laurens en Brig- damtne; naar Hien en Doodewaart. C, H. Callen- bach, cand.Barchern, H. R. van der Hoeven cand. te Doesburg; Luttcn, P. Flieringa cand. te Utrecht Leiderdorp, R. Jaarsma te LóllumVlissiugen, S. L van Stein Callenfels te St. Laurens eu Brigdamme. A,a n g e n o in o n Meerkerk, M. van Kleeff caud. Bedankt: voor Middelkoop, W. E. Noordink te Hagestein; Piershil, L. A. F. Creutzberg te Oosterland op Duiveland Wijn je terp en üuursvvoude, W. II. J. Baart de la Faille ie AmstelveenWage- niugen, Ph. Péter te Giuhekeu; Amsterdam, G. Riugnalda to Oldoubroek; Grijp.-kerke eu Ovezaude eu Driewegen, N. M. do Ligt cand. te Utrecht; Otterloo, C. 11. Callenbach cand,; Buitenpost, M. H. Bolkenstein cand.; Gapinge, A. F. Adriahi te Amsterdam; .Diuteloord en Prinseland, F. vau Spall te Leimuiden's Heer Hendrikskinderen en Wisse- kerke, A. F. Adriani cand. te Amsterdam. Cïïr. Geref. Kerk. Beroepen: naar Bolnes (gem. Ridderkerk), C. J. J. Eugelbrecht te Middelharnis. Bedankt: voor Enschedé, Th. W. H. Eskes te Bmilde. Aauge Bomen: Ommen, J. Bakker te Seks- bierum. ROOMSCH-KAtholiekf. ICERK. Benoemd: tot' pastoor te Leur, F. Vermeulen tc Zegge, W. Lambregtstot kapelaan to Bergen- Dc aardbeziën beloven te Oegstgeest een ruimen oogst. De aardappelen, kool en de granen staan er prachtig te velde, de uien staan algemeen niet zoo dik als men wenschte, doch de oogst kan evenwel raini worden, dank zij de vele akkers, daarvoor in cultuur gebracht. De weilanden liggen frisch en groen, zoodat er genoeg voedsel voor het vee is en een goede hooibouw wordt verwacht. Het BESTUUR van het Waterschap de Vier Bannen onder Dussen c. maakt bij deze bekend, dat de voorloopig vastgestelde leggers der Water leidingen in genoemd Waterschap, in voldoening aan art. 5- van het Provinciaal Reglement van 4 November 1874, (Prov. blad 1875, no. 2,) gedu rende dertig dagen, van Woensdag den 21 Junij tot den 21 Julij 1882, ter Secretariën der Gemeenten Dussen, Almkerk en Meeuwenvoor een ieder ter iuzage zijn nedergelegd. Gedurende dat tijdvak kan ieder belanghebbende schriftelijk zijne bezwaren inbrengen bij Gedeputeerde Stalen. Dussenden 17 Junij 1882. Het Bestuur van het Waterschap voornoemd: De Voorzitter Win. DE JONG. De Secretaris, A. STRAVER Wz. f HEUSDEN. Van 314 Juni. Geboren: Gerrit Willem, z. v. A. Doederjns en C. H. KoekGeertruida Johanna, d. v. J. Brou wers en J. van der Water. Overleden: Antonia Stams, wed. A. Frin- ten, 75 j. t DUSSEN. Geboren: Johanna Cornelia, d. v. J. Eijkhout en J. van der Pluijm. Burgemeester en Wethouders van Hensden; Gelet op de circulaire aan den heer Commissaris des Konings in deze provincie van 3 Juni 1882. A no. 0; Doen te weten dat de gewone iaarlijksche collecte ten behoeve van het fonds tot aanmoediging en ondersteuning van de gewapende -dienst in de Nederlanden in deze gemeente langs de huizen der ingeze tenen zal gehouden worden op Maandag den 19 Juni aanstaande. Heusden, den 14 Juni 1882. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, De Secretaris, JIONCOOP. SPRENGERS. f Zalt-Bommel, 13 Juni. Boter 55 a 65 ct. de 5 ons. Eieren 0.85 a 1.00 de 26 stuks. f Dussen, 15 Juni. Prijzen der boter: 1.04 a 1.12 per kilo. Aanvoer 256 kilo. Tiel, 12 Juni. Hoewel de aanvoer van'Tarwe heden klein was, kou dezelve, vooral in de mindere kwaliteit, vorige prijzen moeielijk opbrengen. Rogge als voren. Iu Garst gaat bjjna niets om. Haver nogal aan, doch moeielijk te plaatsen. Boonen on veranderd. Tarwe. Oude 10.75, 12.75. Nieuwe 8.75, 12.75. Rogge. Oude Nieuwe 7.00, 7.75. Garst. Wiuter- en Zomer 5.00, 6.00. Haver, ƒ3.50, ƒ4.50. Boonen. Duiven- ƒ8.25, ƒ9.00. Wikken Witte- Erwten. Groene- eu Kroon- .Cap. en Gr.- 0.00, 00.00. Gele 8.00, 9.00. Koolzaad, f Boter. Per K.G. 1.10, 1.30. Eieren. 26 stuks ƒ0.90, ƒ1.05. 's Hertogenbosch, 14 Juni. Do prijs der boter was hodon 1.00 a 1.15. Het groot aantal advortentien maakte het nood zakelijk ditmaal het hoofdartikel achterwege te laten. Mocht het, naar wij hopen, meermaal de ruimte beperken, dan zal aan het blad een bijvoegsel wor den toegevoegd. De Administratie. ADVERTENTIEN. bevelen zich aan lot het maken van mrm 1JJU van WOONHUIZEN. VILLA'S, SCHOLEN en verder al wat tot het Bonwvak behoortmet welker uitvoering zij zich belasten. W. VAN LOOKEREN CAMPAGNE, E. C'ONFELD VON FELBERT, Ingenieurs-Architecten. Adres aan den eerst ondergeteekende te Zalt- Bommel. o m BOUW- EN' Weidehoeven in den - Waalwijk, 6 Juni 1882. van met 95 Hectaren, met 71 Hectaren, met 71 Hectaren zal plaats hebbon op ten koffiehuize van den iieer Gedrukte voorwaarden zijn a 50 cent ver krijgbaar, zoomede nadere inlichtingen, kaar ten en schetsen, ten kantore van den rent meester te Geertruidenbcrg. De Rentmeester voornoemd, f s velt te Gorinchem, op Zaterdag 24 Juni 1882, des voormiddags elf uur, te herberge van den Heer MOURIK te Heusden, van u.. v VAN O

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 3