VAST GOED. BOERENWONING iW. J. van der Eist publiek verkoopeu: HOOIGRAS HOOIGRAS, SMIT-NI EMANN, s B toom- Viascli- en LJadinrichting DOUAY Co. f Noordwal s-Bosch HOOIOOGST lAAiWIRKTÜI&EN, Boeke Hnidekoper, Stoom ververij en J. Schumaker, BÖlEFFS Trottoir Steenen, Glans-Strijkijzers, wlen-iapz Maurits Westerborg. «earn, Hoteliers, lob! \fCormans Extra Stout en Horlogerie. MAGAZIJN VA HUIS YAN VERTROÜ L. L. van (IcITen van der in alle stijlen. Magazijnen ter Men bi let G. J. SCHEEFHAI 's-BOSCH, Kerkstraat, 65 STEENHOUWE E. A. VAN OUWERKERK. Gorin B. F. C. de Hosso ifigr Magazijn ran Uurwerk Yaste Prijzen. Alles a. Openbare Verkooping publiek te verkoopen: openbaar verkoopen: Gebr.Palthe, te Almelo. tc Terra-Cotta artikelen, als: DAKLEIJEN, Horlogiën, Regulateurs, Pendules, Klokken, Hardsteen en Marmeren Schoorsti C. VAN BERGEIJK, Ie Notaris LANDRÉ te Vlijmen, een ruime met grooten TUIN, de notaris te WERKENDAM, cle 1ste snede v an ruim 16 Hectaren puik Hooilandaan de Sluis te Meeuwen. Openbare Verkooping puiler lleiiikliiiizen, Vlijmen, Engelen, Oiidlieiisdèn, Blaanlwiijk en V een. lo. Het Hooi'gras van onge veer 36 hectaren op Kudels- oord, Hoogen en Lagen Dul- schen Waard, Hoogen en Lagen Rib, Hoogen en Lagen Middelwaard. De stukjes en andere per- eeelen, onder He dik li ui zen gelegen, in 44 partijen, welke drie dagen vóór de verkooping zullen afgebakend zijn. 2o. Het Gras gemisvan 1.40 hectare in het „Luisbroek'' on der Vlijmen, in eene partij. 3o.Het Grasgewasyanl.39 heet. in de Steenbeemden,11 ond.E ng el e n,in twee partij en 4o. Het Grasgeivas van 1.85 heet. in de Zeggelaars,onder Hedikhuizen, in twee part. 5o. Het Hooigras van 5.28 heet.in het r/ Mannenland11 ond. Oudheusden, in zeven par tijen zooals dezelve zijn afge bakend. 6o. Het Hooigras van 2.25 heet. van de Blaasbalk,11 ond. Baardwijk in drie partijen. To. Het Hooigras van 6.45 heet. de Weezenkampen" in het Pomp veld, onder Veen, gelegen, in vijf partijen. Minderbroederstraat B. 340 's-Hertogenboseh. Magazijn van Bedden en MatrassenWollen, Katoenen Molton en Piqué Spreien. DE 's-HERTOGENBOSSCHE Speciale Inrichting tot het wasschen van Wollen Dekens. f*" Dagelijks gelegenheid tot het nemen van Warme-, Koude- en Stortbaden. Bij C. VAN BOEKELEN I op de Rade te Werkendam, India Rubber Stempels Ril* by en Sam nel son's Chemische Wasselierij, Kerkboeken en Bijbels, Vischstraat te 's-Boseh. GrafmonumentenDoop vonten Schoorsteenman tets 17, J. BOLSIUS, 's Bosch, C 400. doopvonten, Ornamenten in gips en cement. Beelden, Vazen, Consoles, enz. VLOERTEGELS. Parketvloeren. Portland-Cement Reukelooze Privaattoestellen, Platte en gegolfde Dakpannen THONISSEN Co., Joure (Friesland.) Rotterdam. van 19, Steiger 19. g. theod. bom, uit de Bierbrouwerij „Het Hert" te Yliji et' .systeem Naain\ MA UR1TS REIS, Schapenmai Kerkstraat A. 70 's-BOSCH. Ken 's- Specialiteit in Remontoirs. M. J. EBELING. Horl Hoogensteenweg B 41. 's Hertogei Hoogstraat, GORINCHEM,naast d Langendijk B 220, Van .Wijk, go heeft steeds alles in ruime keuze voor! Langendijk, B, 230, Gorin< Zaterdag 17 Juni 1882, 's namiddags uur, in het Rechthuis te Meeuwen, voor den [leer Z. D. J. W. GULDEN, Stoomboot Stad Heusden. Grossierderij in Tabak, Sigaren, Koloniale waren en Cominestibles. (tijdelijk tot zeer sterk VERLAAGDE PRIJZEN). Groningen. Marmeren Schoorsteenmantels, Stooinbootdienst Heusden's Bosch. Maasstroom. Zomerdienst 1882. Bekroond met de Zilveren Medaille op den Internationale Naaimt te Arnhem 1879. Reparatiën in alles wat het vak betreft worden spoedig en s Meubelen in alle houtsoorten, lapijten. Meubelstoffen. Behangselpapieren en verdere Bedden, Matrassen en Dekens. Meubileering van geheele gebouwen. Speciale inrichting VAN t voornemens, op Woensdag 21 Juni 882, des avonds Ie 7 uren, ten huize van l RN OUD KLERKS te VI ij men, bij toeslag, kadastraal bekend te Vlijmen, Sectie B, Xom- aers 630 en 631, te zamen groot 34 aren >0 centiaren, toebehoorende aan P. OREMANS e Vlijmen. Aanwijzer G. SMITS. VAN Het COLLEGE VAN REGENTEN over de Godshuizen te Heusden, zal op Dinsdag 20 Juni 1882, des voormiddags 11 ure iu de »Kooru- beurs* te Heusden, in het Nadere inlichtingen geven de Hoofdopzichter J. J. van Grondelle te Heusden, de Opzichters M. van Bokhoven te Haarsteeg, M. van der Mooren te Genderen en J. Dollekens te Oudheusden. Zomerdienst van af 8 Mei. Van Heusden 's Maandags 's morg. 3.15 Over. werkdagen!).30 u. Van Rotterdam Alle werkdagen 's nam. 12.45. il.ll. van Voilel Jz.. Heusden. VOORRADIG BEDDEN van Zeegras, Wol, Kapok, Yeercn en Dons. Een persoons Wollen Bed, Peluw en 2 Kussens ƒ10. Idem Kapok Bed, Peluw en 2 Knssens 13. Dito stellen voor twee personen 12 en 18. Twee persoons Veeren Bed, Peluw en 2 Kussens met zwaar' Duitscho Tijk, van af 30. üp maat worden in zeer korten tijd gemaakt Zeegras-, Wollen-, Kapot:-, PaardeJuiren-en Springveeren Voortdurend ter aflevering gereed: 1 een persoons IJzeren Ledikant met Zeegras Matras ƒ13. 1 een persoons IJzeren Ledikant men Springveeren Matras ƒ20. 1 een persoons IJzeren Ledikant met Kapok Matras J 25. 1 een persoons IJzeren Ledikant; 1 Stroo Matras; 1 Zeegras Matras; 1 Zeegras Pelnw; 1 Kapok Kussen; 1 Wollen Deken en 1 Gewatteerde Deken. Te zamen voor 26. Dito stellen voor kinderen en 2 personen worden naar evenredigheid berekend. Voor soliditeit in bediening yvordt ingestaan. belast zich met het Wasschen, Bleekon en geheel opmaken van LINNENGOED voor Hotels, Pensionaten en Kamillen, onder waarborg van onschadelijke behandeling en aan billijk tarief, zoowel per stuk als bij abonnement. zijn op bestelling verkrijgbaar: uit de gunstig bekende fabriek van den Heer A. KERKENBERG te Hasselt (België.) o' KT De prijs van hunne verbeterde BUCKEYE is ook verlaagd. van DEPöT te Zalt-Bommel, J. Van Giesseu. S t e c n h o u w e r ij bij de Sociëteit de Unie. Beveelt zich aan tot liet leveren en maken van en verder alles wat tot het vak behoort. G R A A N I-- ACTOUS VAN FABRIEK en MAGAZIJN van G R A F M O N IJ M E N T E Nenz. NAMENSCIIEBREMER en MARMEREN Engclsehe, Kranscke, Duitsehc en Belgische in diverse qualiteit en prijzen. Engelsche gebakken POT BUIZEN, Fransche en Belgische uit de Stoom-Pannenfabriek van Echt. met volledige leerwijze voor brillant glimmend Strijken. Franco door het Rijk, tegen Postwissel van 2. Fabrikanten. bevelen zich bij H.H. Graanhandelaren beleefdelijk aan. Tarieven der te berekenen kos ten en prima referentiën zijn op aanvraag ver krijgbaar. O f f T De 366 MENU'S van den Baron Brisse, bevattende 1200 Recepten voor alle dagen des jaars, volgens de jaargetijden, en volgens do productiën van en de behoeften in ons land, benevens een nauwkeurige aanwijzing hoe ieder artikel moet worden toebereid of gereed gemaakt, hoe men een maaltijd moet aan rechten eu in welke orde men de Wijnen en Spijzen behoort voor te dienen. Naar het Fransch van DELANOT, voor Neden-land bewerkt en geschikt ge maakt door een der eerste Koks uit de Hoofdstad, met Portret van den Schrijver. Tn fraai omslag, 1.75. Bij ontvangst van het bedrag in Postwissel of Postzegels, geschiedt de toezending onrniddelijk franco per jwst, door Kalverstraat, Amsterdam. Van Heusden: 's morg. 4.30, 's morg. 9.30 en 's avonds 4.30 ure. Van 's Bosch: 's morg. 7.30, 's nam. 2 en 's avonds 6.30 ure. ScheikuiiJig onderzocht en goedgekeurd door Dr. E. A. VAX DEX BURG, I De resultaten der analyse zijn op franco aan vragen te bek Het verslag van genoemden Hoogleentar eindigt aldns: In weerwil j der zoek waren geen vreenule bitterstojfen of schadelijke bijmengselen op te Bekroond op de Tentoonstellinj Londen 1851. Mltm-bcn 1854. KuiscrsJuutern 1860. Metz 1861. Londo: j Kaiserslau Wcene Arnhet Deze Naaimachines (welke ook tot Trupuaaimackiue kunnen worden in matiger ingericht en veel minder gedruiseh makend dan de zoogen. Amcrikuai en zijn voorzien met werktuigen van de nieuwste uitvinding, als: Stopupj Zelfgarenwinder enz. De levering dezer Machinen geschiedt met 3 5 jaar garantie, gemakk tant met 5 pCt. korting. Onderricht gratis. Vele gebruikers van de echte Singer Naaimachines gaven mij bewijzehl Machines beter voldoen. Fabrikant in Hemden, Boorden, Als: Amcrikaanschc Walthum (Mass) en Zwitsersche Remontoir horlogiën in Gouden-, Zilveren-, Niellé-, Nikkel- en Koperen kas Cilinders, Savonnettcn enz. Alles in groote sorteering van de goedkoopste t< billijke doch vaste prijzen voorhanden. VAN Volledige Ameoblei Plannen en uitvoerige teekeningen op aanvrage verkrijgl HANDEL IN a O Gekleede Zijden Boerenhoeden van 3.50 en hooger. ALTIJD WAT NIEUWS! In het Magazijn van lleeren- en is voorhanden eene rnimo keuze van Dames- eu Heerenhoeden, Bloemen, Satijnen, Linten, Veêren en wat verder Beveelt zich tevens minzaam aan tot het wasschen, verwen STR00H0EDKN tegen matigen prijs. Flambards of Rubenshoeden van af 1.25. VAN In het MAGAZIJN van gemaakte Heeren- eu Kincler■l£lee<, zijn voorradig een groote sorteering Dril Pantalons van af 1.25, Dril Jasjes v Jasjes van af 2.50, mede een ruime keuze in Dril Kinderpukjes vai

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 4