SPANJE TURKIJE Bekendmaking. DE HOOGE MAASDIJK Geldleening. WATERSCHAP cn ter is: Gorman's Extra Stout en Pale lie, ZALF VAN HET HOODE KRUIS Stad en Lande van Heusden, Oudheusdenschen, Doeve- renschen en Dronge- lenschen, Zeedijk," LAND- EN TUINBOUW. Gemengd Nieuws en Allerlei. Burgerlijke Stand. kerknieuws. 309de Staatsloterij. MARKTBERICHTEN. Stoomboot v Neutraal.a m. hiemink, Reéderij Maasstroom.n VERGADERING van Stemgerechtigde Ingelanden, op Woensdag den 28 Juni 1882, aanvangende des voor middags ten 10 ure, ter ge wone vergaderzaal ten huize van H. Mourik te Heusden. CORNELIS VAN HELVOORT MARIA WILHELMINA DE VAAN. n 'AD VERTEN TIEN. De ondergeteekende heeft de eer hen, die in 't bezit zijn vau Obliga- tiën Binnen- en Buitenland op de conversie dezer stukken, benevens de registra tie der Obligation en Loten opmerkzaam te maken. Voor de Obligatiën Spanje wordt de meeste spoed vereischt, teneinde de 7/8 premie, op de conversie binnen 2 maanden vastgesteld, niet te ontgaan. De Coupon vervallende 30 Juni 1882, kan van de Obligatiën Spanje afgeknipt worden. Mij voor nadere inlichtingen en inlevering uwer stukken aanbevolen houdende, Kassier Commissionair in Effecten te Heusden. De Zomerdienst wordt met 30 Juni INGETROKKEN. De Directeur: DU IJS ER. De Stoombootdienst „Neutraal/' Veen'sBosch, wordt den 30 Juni GESTAAKT. De Ondernemers Wed. C. SONNEVELT. D. VAN WIJNEN. 99 BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Waalwijk Gezien het door Heeren Gedeputeerde Staten vau Noordbrabant goedgekeurde besluit van den raad dezer gemeente, dd. il April 1882, tot het aangaan eener GELDLEENING groot 35000.— dat het eerst gedeelte dezer geldleening bij openbare inschrijving wordt opengesteld tot een bedrag van f 25000.tegen eene rente vau 4 ter honderd in het jaar. Ieder aandeel is groot f 500.De inschrij vers zijn bevoegd de aandeelen te doen splitsen in aandeelen van f ÏOO. De toekenning' der aandeelen wordt beheerscht door het hoogste bod. De biljetteiï van inschrijving moeten vóór of op den 1 Juli e. k. des voormiddags 11 ure, bij Burgemeester en Wethouders zijn ingeleverd, zij moeten gesloten en op den omslag beschreven zijn met de woorden„inschrijving voor de geld leening der gemeente Waalwijk." De opening geschied op denzelfden dag en uur. Het bedrag der aangenomen inschrijvingen moet vóór of op den 16 Augustus 1882, worden gestort ten kan tore van den Gemeente-Ontvanger van Waalwijk; De rente gaat in op den lo. Augustus 1882. Aan Bankiers, Makelaars en Coinmissionnairs iu effecten, wordt voor het bedrag der door hunne tusschenkomst aangenomen inschrijvingen 1/4 ten honderd toegekend. Exemplaren van het plan der geldleening zijn op aanvrage kosteloos verkrijgbaar ter secretarie, alwaar het plan ter visie ligt. Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN DER KLOKKEN, Burgemeester. E. W. VAN LIEMPT, Secretaris. dier werken van 1 Jnli 1882 tot en met 30 Juni 1883. Minste inschrijver de heer G. de Hoog, te Gorinchcm, voor 21,500, eu 3o. de uitvoering van eenige werken tot normaliseeriug van de rivier de Waal onder Echteld en Wamel. Minste inschrij ver de heer H. van Anrooy Jr., te Nieuwaal, voor 45,000. Men schrjjft uit MaastrichtEr wordt tegenwoor dig in ons land veel gesproken over het inkuilen van Maïs, zelfs van groen gras. Men verkrijgt daardoor zoogenaamd znnrvoeder en mettertijd zal men er toe komen het gansche jaar door hot vee met malsch en sappig voeder te kunnen onder houden. Dit stelsel van voederbereidiug is hier reeds voor lang toegepast en de laudbouwers be vinden er zich zeer goed bij. Knollen, klaver, loof van wortelgewassen, enz. worden hier ingekuild eu bewaard voor lateren tjjd, b. v. het voorjaar, den zomer, wanneer er schaarschte en gebrek aan voedergewasson is. WAGENINGEN, 19 Juui. Meu vernoemt, dat prof. Buys Ballot van Utrecht bjj gelegenheid van het 35e Landh. Congres zal spreken over meteorologie en teleometoorologie ten dienBte van den landbouw. De bij die gelegenheid te houden tentoonstelling van vee enz. belooft zeer luisterrijk te worden. Reeds nu zijn er o. a. 12 hengsten eu 22 stieren aangegeven. De locomobile tot het opwekken van electriciteit is reeds aangekomen. BRUCHEM, (Bommelerwaard). Het verslag van den toestand van den landbouw is als volgtHet winterkoorn dat reeds in volle aren is, belooft een goeden oogst, doch de veldmuis doet hier en daar veel nadeel. Het zomerkoorn is na den regen voel bijgekomen. Paardeboonen en Erwten schijnen zich na den regen der laatste dagen te willen verhalen, die zich eerst miuder ontwikkeld hadden. Aardappelen staan goed te velde. Beetwortelen zijn meereudeels herzaaid moeten worden en zjjn achterlijk.; warmte zou ook op dit gewas zeer gunstig zjjn. Over 't algemeen is er thans meer dan voldoende water gevallen, zoodat droog weder op alles zeer gewenscht is. De toestand van den veestapel is buitengewoon goed, vooral het kalfvee is hoog in prgs, Met grasmaaien is een begin gemaakt, de opbrengst zal middelmatig zijn. Het oud hooi dat hier in grooten voorraad nog aanwezig was, is' voor don voet weg thans opge kocht. Prjjzen variëren van 15 tot 16 de 500 kilo's. Het thans verpachte hooigras bracht wel zooveel geld op dan van 't vooijaar. De ooftboomen beloven minder dan het vooruit zicht was, toen zij in bloei stonden. Kersen, pruimen enz. zjjn er veel, dit gewas zal een ruim beschot opleveren. De stand der landbouwgewassen is te Meeuwen alles behalve rooskleurig. De tarwe, die aldaar het hoofdproduct uitmaakt, staat op enkele uitzonde ringen na zeer dun en kort. Ook haver en gerst zeer gering. Duivenboonen daarentegen staau gun stig eu beloven door haren bloei een vrjj goed be schot. Erwten zijn weder min. Gunstiger is het ge steld met de weilanden. Overal heeft het vee over vloed van gras, en algemeen wordt d® ontwikke ling van het vee zeer geroemd. Hooilanden geven een goed beschot, hier en daar is men reeds aan het maaien en hooien. De verpachtingen zijn in vollen gang en de pachtsommen die gemaakt wor den zijn zeer bevredigend, zoowel voor den pachter als verpachter. Uit Rotterdam wordt geschrevenDe verzending van nieuwe aardappelen naar Engeland en Schot land, tot dusverre slechts met kleine partijtjes voortgezet, schijnt zeer uitgebreid te worden. Woens dag althans werden uit het Westland tusschen 3 en 4000 manden derwaarts vervoerd. De vraag voor dit artikel is echter niet zeer groot, daar de toe voer van andere landen in de voorloopige behoefte grootendeels voorziet. Uit de Tielerwaard schrijft men, dat de veld muis, in de velden in groote menigte aanwezig, veel schade aan graan en gras veroorzaakt. In de Bommelerwaard is men begonnen met het plukken van zwarte bessen voor Engelsche rekening. De prijs is 22 ets. per kilo. De boomen zjjn goed geladen. Uit Drente wordt geschreven De komkommers en augurken zijn door de laatste nachtvorsten totaal bevroren. Boonen en erwten staan gunstig appelen komen er minder dan zich eerst Tiet aanzien op de veengronden in Drente teelt men dit jaar op grootero schaal groenten. De zoogenaamde millioenenjuffrouw woont niet te Rotterdam, maar nog steeds te Amsterdam. Do Maasbode was verkeerd ingelicht. Hoe vier groote mannen over de vrouwen dachten. DisraCli (Lord Beaconsfield) zegt van hen Gezondheid is de abnormale toestand van de vrouw. Er is geen ellende, zedelijk of uitwendig, die eene vrouw niet vermag te lenigen. De vrouw, ever wie kwaad gesproken wordt in de samenleving, heeft gewoonlijk den nijd opgewekt van hen, wien zij niet gunstig was. Zooveel mogelijk met vrouwen te spreken, is het beste middel om goed te leeren spreken. Geene marteling is voor eene vrouw te zwaar, zegt Montaigne, wanneer het geldt hare schoon heid te verhoogen. In Afrika is de vrouw een huisdierin Azië een meubelin Europa een bedorven kind, zegt Desnoyers. Pierre Veron zegt: In haar haat zijn zij besten diger dan in hare liefde. Als eene vrouw geen mooie tanden heeft, lacht zij met de oogen. Vriendschap tusschen vrouwen is slechts een wa penstilstand. Zy veranderen sneller van neigingen dan van handschoenen, Victor Hugo neemt een gewoon vel papier, schryft het vol met een gedicht en geeft er daardoor een waarde aan van 20 duizend francsdat is Genie. Baron von Rothschild maakt van een smal strookje eene assignatie of schuldbewijs op zyne kas eu geeft er dus de waarde aan van een miljoendat is Kapitaal. Een gouvernement, kan eene bepaalde hoe veelheid goud, zilver, koper of nickel laten vormen en bestempelendat wordtGeld. De werktuig kundige laat zich voor 100 metaal zenden en stelt daarvan eene machine samen, die 600 waarde heeft: dat is Kunst. De schachela&r ziet by wel gestelde, doch eenvoudige, onervarene lieden een paar potten oud-porcelein eu zweert bg kris en kras dat de nesten geen rgksdaalder waard zgn, maar dat hjj ongelukkig genoeg verzot op zulke prullen, er 10 voor geven zal, terwyl hg ze, slechts enkele uren na den gesloten koop aan een liefhebber voor 150 overdoet: dat zgn.». Zaken. Een fabrikant koopt voor 100 grondstof en vormt er eene koop waar uit, van driemaal zooveel waardedat is Industrie. Een Keizer neemt een blad papier en meldt aan «Monsieur son Frère* «dat hg met hem verkeert in een toestand van oorlog t, die het land verarmen, tienduizenden doen sneven en honderdduizenden ongelukkig makendat is Macht. De heer G. besteedt een groot deel van zijn tijd en vermogen om lgdenden, verdrukten en verdoolden te troosten, te sterken en uit het slgk op te heffen, niet zoo zeer door aalmoezen, dan wel door raad, steun en leiding, en bidt daarbij nog dagelijks om meerder licht en grooter kracht: dat is Godsdienst. De heer A. verzekert den door tegenspoed en rampen verarm den heer B. van zyne oprechte deelneming en spant te gelgk in 't geheim alle middelen in om zich door onderhandschen koop en onder de waarde van diens goederen meester te makendat is Laagheid. De schilder weet op het doek beelden en tooneelen te tooveren, die vergeten doen dat ze geen werkelykheid zijn dat is Talent. Meneer N. tracht met geweld der wereld diets te maken, dat hg in weerwil van zijn hoog bezwaard goed, een man is van groot kapi taal en vermogen en mitsdien een standpunt in te nemen, waarop hjj geen recht heeft, een crediet te verkrijgen dat hem niet toekomt: dat is Logen. Dat jonge meisje, hoe welgevormd ook van leden, hoe gunstig zelfs door moeder Natuur bedeeld, doet niettemin haar uiterste best om, door middel van corsetten, den bloedsomloop te belemmeren, de spysvertering te bederven en alzoo hare gezondheid te onderragnen: dat is... groote Dwaasheid! Tot het graven van een kanaal verzetten de polderjon gens a 2,50 per dag, ondanks de groote hitte, tien duizenden kub. meter gronds: dat is ArbeidEen reeks van jaren zag de grondeigenaar Z. telkens zgn vermogen, door voorspoedig gewas en hoogen markt- prys, aunzienlgk vermeerderen. Nauwelyks echter wordt deze geregelde ophooping, door een halfmis- lukten oogst, voor eene enkele maal bedreigd, of reeds zit hg te steunen als een oud varken: dat is Ondankbaarheid t HEUSDEN. Van 1422 Juni. Ondertrouwd: D. van Kuijk, jm. 26 j. en C. Goutier, jd. 25 j. Geboren: Adrianus Joannis Franciscus, z. v. P. de Wilt en P. J. Brouwers Lambertus Josephus, z. v. A. Belzer en A. MerkxJohanna Gerdiua Elizabeth, d. v. W* van Diossen eu A. van Biesen. Overleden: T. T. Bax, 7 m. SPRANG. Getrouwd: J. Timmermans, jm. 33 j. mot D. Verschuren, jd. 26 j. Geboren: Hondrik, z. v. J. Vos en M. A. van Caom Denis, z. v J. J. Vos eu M. Verhagen Adrianus Johannes, z. v. A. Koenen en M. Blok Jan Michael, z. v. A. van Vuuren en E. Niouwen- huizen. t DUSSEN. Overledeu: A. van der Pluijin Ad.Rz., 28j. ongeh.; H. van dor Nat, 18 j. t ALMKERK. Van 31 Mei20 Juni. Getrouwd: F. van Vugt, jm. 26 j. met D. van Gils, jd. 24 j.; T. Schaddelee, wedr. van A. Vermeulen, 44 j. met F. van der Vin, jd. 48 j. Geboren: Johannis, z. v. G. van der Stelten A. Jungerlus; Willempje, d. v. D. van de Water en M. de Wit; Govert, z. v. J. J. Helden en J. van RgswykJan Arie, z. v. B. Kraageubrink en M. F, van der Salm; Arie, z. v. B. Vink en G. de Man. Overleden: T. van der Wiel, 3 m.levenl. kind mannel. gesl. van H. Vos en L, Bras; C. van der Stelt, 19 m. Prijzen van f 100 en daar boven. 5e Klasse. Trekking van 20 Juui. Prys vau 1000: nos. 17254, 17373, 19150; 400: nos. 1635, 6325, 6382, 9153, 9877 200 nos. 5243, 8227, 8320, 12807, 18157; 100: nos. 9038,10562, 11047, 12367, 15913, 18150,19548. 5e Klasse. Trekking van 21 Juni. Prgs van 1000nos. 12026, 20338 eu 20894 ƒ400: nos. 1861, 8366. 15623 en 18415; 200: nos. 1600, 9329, 9433, 13791, 13794,15438, 18353 en 18482; 100: nos. 1660, 2407, 2777, 4362, 5852, 6979, 6985, 7867, 8594, 11911, 14525,16053 en 20798. 5de Klasse. Trekking van 22 Juni. Prijs van ƒ1000: Nos. 1337, 11947, 15972; ƒ400: Nos. 4431, 4793; ƒ200: Nos. 224, 4934, 6169, 8707, 16490, 20874; ƒ100: Nos. 821,2128, 5178, 5491, 6042, 12285, 12514, 14161, 14899, 15741, 16457, 17646, 18863, 19770. brecht, te Middelharnis; 's-Bosch, J. van der Linden te Heusdeu. Bedankt: voor Vrghoeve Capelle L. Linden- boom, te Zaandam. Roomsch-Katholteke Kerk. De Roomsch-Kath. gemeenteleden van Woens- drecht, die kerkelijk met Hoogerheide vereenigd zgn op een afstand van ruim driekwartuur van Woensdrecht gelegen hebben 14,000 bgeen- gebraebt voor den bouw van een nieuw kerkje. De aanbesteding had verleden week plaats en reeds is men met bouwen begonnen. Nbderl. Hkkv. Kerk. Beroepen: naar Noordeloos G. Ringnalda, te Oldebroek; Berkenwoude, Drooglever Fortuin te Krimpen a/d IJsel; Krommeniedjjk, J. Dommisse te Rottevalle; Babyloniënbroek, P. Flieringa, cand., FrieslandBenschop, dr. W. Geesink te Schiplui den; Middelburg, H. van Griethuyzen te Burg- werd c. a. Aangenomen: Idsegahuizen en Piaam J. Osiuga, cand.; Hien eu Dodewaard, C. H. Callen- bach, cand.; Gieterveen, H. Huber te Midwolde en LeekDe Cocksdorp, S. te Gempt te Oost-Vlieland. Bedankt: voor Prinsenhage J. Knglman, te Delft; voor Hoerjansdam, Van derSteen te Gouderak Veenendaal, W. H. J. Baart de la Faille te Amstel veen (cl. Amsterdam); Oostkapelle (cl. Middelburg), A. A. Schouten te Rhoon Buitenpost, M. H. Bol- kenstein, cand.; Moerkapelle, L. Kan de Beer te Poederoyen; Yerseke, Zwartsluis, Aagtekerke en Reeuwjjk, C. H. Callenbacb, cand. teNijkerk; Bru- chem, Ds. Gezelschap te Amsterdam; Westerbork, T. Keizer te Ter Apel (Friesland) Oud-Beierland, Ploos van Amstel te Reitsum (Groningen)Vrooras- hoop, J. Osinge, cand. Chr. Geref. Kerk. Aangenomen: Waddingsveen G. J. J. Engel- fo/p, Ondertrouwd en w O, Vlijmen, 23 Junij 1882. f Waalwijk, 23 Juni. Vee aanvoer, gewoon dragend willig. Boter: 934 KG. 1.04 a 1.13 per KG. Tiel, 19 Juni. Door geringen aanvoer werd voor Tarwe heden ruim vorige prijzen besteed. Rogge onveranderd. In Garst ging weinig om. Haver tot vorige pryzen langzaam opgeruimd. Boonen als voren. Tarwe. Oude 10.75, 12.75. Nieuwe 9.00, 12.75. Rogge. Oude Nieuwe 7.00, 7-75. Garst. Winter- en Zomer 5.00, 6.00. Haver, f 3.50, ƒ4.50. Boonen. Duiven- ƒ8.25, ƒ9.00. Wikken Witte- Erwten. Groene- en Kroon- Cap. en Gr.- 0.00, 00.00. Gele 8.00, 8.50'. Koolzaad. Boter. Per K.G. 1.00, 1.20. Eieren. 26 stuks ƒ0.95, ƒ1.05. t Zalt-Bonimel, 20 Juni. Boter 55 A 63 ct. de 5 ons. Eieren 0.75 a 0.90 de 26 stuks. 's Hertogenbosch, 21 Juni. De prgs der boter was heden 1.00 a 1.20. f Bussen, 22 Juni. Prijzen der boter1.02 a 1.12 per kilo. Aanvoer 228 kilo. Heusden, 21 Juni 1882. ^een' 21 'Tuni 1882' Het BESTUUR vau het Waterschap de Vier Bannen onder Dussen c. a., maakt bg deze bekend, dat de voorloopig vastgestelde leggers der Water leidingen in genoemd Waterschap, in voldoeuing aan art. 5 van het Provinciaal Reglement van 4 November 1874, (Prov. blad 1875, no. 2,) gedu rende dertig dagen, vau Woensdag den 21 Jung tot den 21 Julg 1882, ter Secrelariën der Gemeenten Dussen, Ahnkerk en Meeuwen, voor een ieder ter inzage zjjn nedergelegd. Gedurende dat tijdvak kau ieder belanghebbende sehriftelyk zijne bezwaren inbrengen bg Gedeputeerde Stalen. Dussen, den 17 Junij 1882. Het Bestuur van het Waterschap .voornoemd: De Voorzitter, Wm. DE JONG. De Secretaris, A. STRAVER Wz. vax yereexigd mf.t den' 1°. Rekening van Ontvangsten en Uitgaven van het Waterschap over den jare 1881. 2°. Restitutie aan voormalige dgkgeslaagden onder Wyk en Veen, van de bygedragen kosten in het leggen der bazaltglooiing aldaar. 3°. Subsidie aan de gemeente Drongelen c. a., in de kosten van aanleg van een grintweg van de scheiding van den Provincialen weg onder Doeveren, tot aan de brug te Gansogen. 4°. Te verleenen kwgtscheldiug aan het Water schap «de Binnenpolder van Vlymen« van een gedeelte van den aanslag over 1881. 5°, Begrooting van Inkomsten en Uitgaven van het Waterschap over 1882. 6°. Plan van uitgifte der resteerende 27000. van de op de begrooting van 1881 vastge stelde geldleening a 196000.en zulks? ter voorziening in de volgende buitengewone uitgaven A. Nadeelig slot vorige rekening B. Restitutie bazaltglooiing WgkVeen C. Aflossing van in 1881 opgenomen gelden D. Bazaltglooiing ouder Bern. 7°. Uitvoering van werken in eigen beheer. Wordende Stemgerechtigde Ingelanden bg deze tot het bijwonen dezer vergadering opgeroepen. Hegspen, De Dijkgraaf, 17 Juni 1882. II O N C O O P. Waalwijk, 6 Juni 1882. uit de Bierbrouwery «Hot Hert« te Vlijmen. (N.-B.J Scheikuudig onderzocht en goedgekeurd door Dr. E. A. VAN DEN BURG, Hoogleeraar te Leiden. De resultaten der analyse zijn op franco aanvra gen te bekomen. Het verslag van genoemden Hoog leeraar eindigt aldusIn weerwil van een naamv gezet onderzoek waren geen vreemde bitter stoffen of schadelijke bijmengselen op te sporen. MET TEER TOT BASIS Stellige genezing in weinige dagen van alle soorten vaa wonden Brandwonden, kwaadsappige zweereu, spleten van den tepel, t\uid.-eu kaukerachtige aandoeningen enz Men wactite zich voor namaak. depot in alle goede apotheken,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 3