Buitenlandsch Overzicht. PLAATSELIJK NIEUWS. BINNENLAND. gever heeft portret, adres en alle mogelijke bijzon derheden. Het >zeer huiselijk* komt bijna in elke adver tentie voor: wel schijnen de adverteersters dus te weten, wat mannen het meest verlangen. Als wij zoo'u blad eens inzien, mogen wij er een oogenblik ons mede amuseeren, wanneer wij zoovele Jennies, Lizzies en Yolaudes en eenzaam achtergeblevene, zeer beminnolijko weduwen haar eigene bekwaam heden zien opvijzelen, maar toch stemt het ons op den duur onaangenaam. Wij vinden het al stootend, als een man, een heer, langs dezen «meer en meer gebruikelijken weg* eene levensgezellin tracht te bekomen, en wij hebben geen grooten dunk van zijn karakter noch van zijne durf tracht, als men ons dit woord permitteert. Het heet gewoonlijk »gebrek aan gelegenheid of aan tijd om met het schoone geslacht in aanraking te komen,* het mocht liever heeten: «gebrek aan moed.* Maar veel stootender komt het ons voor, wanneer Dames zelf gaan adverteeren. Wij kunnen toch niet denken aan fopperij, als wij lezen, «eene dame, dochter van een professor,* eene dame, dochter van een hooggeplaatst geestelijke in de staatskerk enz.; ook kunnen wij niet denken, dat de vrees, om te blijven zitten, haar tot deze poging aandrijft, want de inzendsters van advertenties zijn ruimer vertegenwoordigd onder de 25 jaar dan daar boven. Zoo geëmancipeerd zijn onze Dames gelukkig nog niet; van harte wenschen wij, dat wij dan maar liever wat achterlijk mogen genoemd worden, omdat hetgeen wij verstaan, ouder de hechtste banden der samenleving en een van de steunpilaren van het huiselijk geluk nog niet zoo geheel aan het toeval en aan het publiek wordt, prijsgegeven. Na veel horten eu stooten is op dit oogenblik een conferentie te Konstantinopel bijeengekomen om over de Egyptische kwestie te raadplegen. De conferentie bestaat uit de gezanten van Engeland, Frankrijk, Rusland, Duitschland, Oostenrijk en Italië. Bismarck heeft heel wat moeite gedaan om een ze venden ambassadeur te vinden omdat hij bevreesd is dat Rusland zich ten slotte aan de zijde van Engeland en Frankrijk zou scharen. Nu zou de zevende persoon die de meerderheid aan de Duitsche politiek zou verzekeren, zeer gevoegelijk de vorte- genwoordigor van Turkije zijn kunneu. Ongelukkig wil echter de Turksche sultan niets weten van deze conferentie. De sultan zegt: er bestaat geen Egyp tische kwestie meer, de zaken zijn al in orde. Europa heeft er niets mee te maken. In dezen stand van zaken heeft Bismarck getracht den Spaan- schen ambassadeur binnen te lood-en in de confe rentie, doch dit is hem niet gelukt. Velen vreezen, dat, nu een conferentie zich met de zaalc gaat bemoeien, de poppen eerst recht aan het dansen zullen komen. De eenstemmigheid der Europoesche mogendheden (hot Europeesch concert wordt dat zoo nu en dan genoemd) is ver te zoeken en men vreest dat dit concert op de helsche kanon nenmuziek zal uitloopen. Dat er geen Egyptische quaestie bestaat is zeker een echt Turksche leugen. Na het vreoselijk bloed bad in de straten van Alexandrie aangericht en na den eisch van Engeland en Frankrijk dat Arabibey do oproerige kolonel, zou afgezet en verbannen worden, gaat het niet aan te zeggen dat alles in orde is. Om nu Engoland en Frankrijk goed te doen be grijpen, hoe bitter weinig men om hen geeft, hebben de Oostenrijksche en Duitsche consuls weten te bewerken, dat in het nieuwe Egyptische Ministerie als Minister van oorlog is opgenomen dezelfde Arabibey, en om deze klap in het gezicht der Wostersche mogendheden beter te laten voelen, heeft de Sultan van Turkije aan Arabibey een grootkruis van een ridderorde gezonden. Uit de krijgstoerustingen op groote schaal die thans in Engeland worden waargenomen, blijkt trouwens duidelijk dat Engeland begrijpt dat "zijn in don omtrek gehoord, werd weldra van alle kant herhaald. Van drie verschillende zijden klonken er dergelijke geluiden tot antwoord. «Gij zult immers niet bang worden,» sprak Tchet- chevik tot Maroussia; «ge ziet wat er te doen is? Ik zal genoodzaakt zijn u hier eenige oogenblikken alleen te laten. Blijf daar; ga niet van u plaats, ik hoop u spoedig te komen halen. Verlaat in geen geval uw post. «Ik zal blijven*, antwoordde Maroussia. En zij dacht: Het zijn vrienden, wien hij hevelen of aanwijzingen gegeven heeft voor het overschot van onze mannen, die gevlucht en ingesloten zijn als wij. doet het om ze te redden, te besturen of nogmaals te verzamelen. Haar vriend had de takken reeds ter zijde gebogen hij moest zich een doortocht door het hakhout banen doch plotseling schoot hem iets te binnenhij keerde zich omhij wilde zijue dappere kleine gezellin nog éénmaal aanschouwen. «Vooral geen droevige gedachten*, sprak hijlaat u nu of later nooit door iets ter neder slaan. «Neen, ik zal niet bedroefd zijn antwoordde Marous sia. «Ik zal mij goed houden. Wees dus gerust; ik zou op dit oogenblik alles kunnen doen, zelfs zonder droefheid sterven.* Zij wisselden voor het laatst een blik vol van de innigste teederheid, en de reuzengestalte verdween in het donkere gebladerte. Het was reeds duister in het bosch en er heerschte een diepe stilte. Maar plotseling en van alle kanten weerklonken er geweerschoten, meer dan honderd, meer dan duizend misschien; blijkbaar werd er op alle punten van het woud tegelijk een woedende slag geleverd. Het was een <\uaest\e van tien minuten, die het kind een eeuw toeschenen Maar langer en verschrikkelijker nog kwam haar de doodsche stilte voor, die op het gedruisch van dit krijgsgewoel volgde, een gedruisch dat overi gens in hare ooren niet vreemd klonk. Zij vouwde hare kleine handjes en verzonk in diepe gepeinzen. Eensklaps hoorde zij aan haar linkerhand een licht gekraak. De takken werden uiteengebogen, en de ge stalte van haar vriend, door de opkomende volle maan beschenen, verscheen tusschen het ritselend gebladerte. God had dus haar gebed verhoord en hem aan haar teruggeschonken! Slot volgt. prestige als groote mogendheid op het spel staat. Een der gedachtste pantservloten met eenige duizendc soldaten is thans op weg naar Egypte en het kan haast niet anders of oen bezetting van Egypte door Eugelsche en misschien Fransche troepen zal volgen. Nu zou het taak der conferentie moeten wezen in zulk een geval er voor te zorgen, dat uit de ver deeldheid der mogendheden geen ernstige verwik kelingen voortvloeien. Dit is echter juist het be staande punt waaromtrent de conferentie arg waan wekt. Het is zeker een merkwaardig bewys hoe staats lieden met een portefeuille verschillen van staatslieden zonder portefeuille, dat een man als Bright, die als afgevaardigde steeds een voorvechter des vredes was, thans een oorlogszuchtige politiek ondersteunt. Hetzelfde verschijnsel deed zich in de afgeloopen week voor in het Parlement. Daar is met 132 tegen 30 stemmen aangenomen artikel 12 van de Iersche dwangwet. Bij dit artikel wordt niets meer of min der bepaald dan dat de Regeering van Ierland het recht heeft, zonder opgaaf van reden, eiken vreem deling uit het land te zetten. Toen in 1848 een dergelijke bepaling omtrent Ierland was voorgesteld, was Bright de man die haar met verontwaardiging bestreed. Verleden week evenwel heeft dezelfde Bright als minister die be paling met kracht en klem verdedigd. Het gaat met staatslieden als met kroonprinsen zoolang het gezag nog niet in hunne handen komt, wekken zij heel andere verwachtingen dan nader hand, als zij aan hot gezag zjjn, worden verwezenlijkt. Hoevelen hebben niet gedacht dat als do ver standige, deugdzame Russische Kroonprins Alexan der maar eerst den Russischen troon had beklom men, de ellende in Rusland wel zou eindigen, door aan het volk meer vrijheid en meer rechtszeker heid te geven En thans is Alexander Keizer, maar de toestand is in Rusland nog veel erger dan onder den vori- gen Keizer. De politie ontdekt nog elke week kom- plotten tegen den Keizer en den Staat. Maar hoe- vele zij or ook verniolt, de nihilisten blyven als een duizendhoofdig monster bestaan. De aanleiding tot de ontdekking van het groote komplot van verleden week was de waakzaamheid van een portier, die vermoedde dat iemand die in zijn huis als photograaf zich had gevestigd, geen photographieën maar bommen maakte. De politie kwam zoodoende op het spoor. Onder de gevangenen behooren vele officieren, oen hoofd officier zelfs en nota bene de dochter van den pro cureur-generaal te Petersburg. De politie zegt nu, dat zij dit meisje ai 10 jaar lang bespioneerd had, hetgeen wel een bluf zal wezen. Maar welke toestauden moeten het toch in dat groote Rusland zijn! IIEl'SDËN, 27 Juni. tGister namiddag ontstond alhier een begin van brand in den verfwinkel van den heer Luijt., alwaar een bus met vernis vlam gevat had. Aan de tegenwoordigheid van geest van den hoofdman der brandweer, W. de Bruijn Jr., is het to danken, dat de brand in zijne geboorte werd gestuit, die met het oog op de vele voorhanden vernissen, anders ernstige gevolgen had kunnen hebben. t Het gerucht als zou de heer Mr. H. F. M. van Lanschot zijn ontslag als burgemeester van 's Hertogen bosch hebben aangevraagd, waarvan wij in ons vorig nummer ook slechts als gerucht melding maakten, is, volgens de Prov. N.-Br. Ct. van heden, van allen grond ontbloot. t BESOIJEN." De voordracht voor hoofd der openbare school alhier bestaat uit de hh. 1 J. W. Sraijers te Waalwijk, 2 E. van Maanen te Schoon hoven, 3 Dekkers te Breda, 4 G. van Oudenhoven te Drunen. t BOKHOVEN, 24 Juni. Heden nacht omstreeks 2 uur ontdekte Cornelis van Keulen, arbeider, wonende alhier, dat er brand was aan boord van het met turf geladen en alhier in lossing liggende schip //Adolphus", in eigendom toebehoorende aan den heer H. van Haren, koopman alhier, en bevaren wordende door den schipper P. Kip ping. Onmiddelijk ingeroepen hulp zoowel van de brandweer als van anderen was riet in staat den brand te stuiten, het geheele schip met p. m. 2000 ton turf werd door het vuur verteerd. Oor zaak van den brand is niet bekend, inen vermoedt echter dat de lijn waaraan de lantaarn hing door de gevallen regen is gekrompen en gesprongen, de lantaarn stuk gevallen op de turf en de bran dende petroleum zich over de turf heeft verspreid. Het schip was verzekerd bij de Nederlandsche scheepsverzekering-maatschappijop binnnenlandsche vaart te Amsterdam. De lading was niet verzekerd. Ingevolge bekomen orders van genoemde Maat schappij was deszelfs correspondent J. G. Karthon te llensden reeds heden alhier om onderzoek en opneming van het ongeval te doen. t's HERTOGËNBÖSCH, 26 Juni. St. Jans- markt. Iedereen denkt aan het zalig verleden van dien dag, iedereen is opgewekt om St. Jans- markt. te houden, doch al die opwekking al die geestdrift stuit af op de algemeene stilte die er heerschte; neen het is niet meer die oude St. Jans mis die door geheel Nederland bekend was, alle zes weken toch kan men hetzelfde zien wat op dezen dag te zien is. De drukke, woelige, voor den handeldrijvende stand, winstgevende St.. Jans mis, is een feit dat tot de geschiedenis behoort. Deze indruk maakte de dag op mij, 't kan zijn dat de herhaalde stortbuien en voortdurende regen veel bijbrachten mij in die gemoedstemming te brengen, doch dit is zeker, dat de dag zeer veel van zijn vroegeren luister heeft verloren. t MEEUWEN. De collecte voor het fonds van den gewapende dienst alhier gehouden bracht de voor deze gemeente, in vergelijking van andere gemeenten, belangrijke som op van f 8.75. t DUSSEN. Z. M. heeft benoemd tot heemraad van het waterschap de Oude Zeedijk onder Dussen, de heer J. H. Stael. t ALMKERK, 23 Juni. De collecte voor het fonds tot aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in de Nederlanden heeft in deze gemeente opgebracht f 40.90. DRONG ELEN. De verschillende grasverpach - tingen hebben over 't algemeen meer opgebracht dan het vorige jaar, ook schat men de opbrengst algemeen hooger. De verpachting van de gemeente gronden om te hooien bracht f 532 op. WASPIK, 24 Juni. Door den heer J. F. Le- velt te Rotterdam is aan Ged. Staten bij ver nieuwing vergunning gevraagd tot het leggen van ijzeren sporen in deu provincialen weg ten be hoeve van een stoomtram van den weg, leidende naar de haven van Groenendijk af in de richting naar 's Gravemoer tot het alhier geprojecteerde station van den spoorweg Zwaluwe's-Bosch. ZALTBOMMEL. Z. M. heeft aan den heer Mr. Th. J. Hoppe, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend als schoolopziener in het arr. Zaltbommel. In verband met zijne benoeming tot rechter in de rechtbank te Roermond, heeft de heer Hoppe kennis gegeven dat hij, ingevolge art. 17 der pro vinciale wet, ophoudt lid te zijn van de Provin ciale Staten van Gelderland. t De opening der jacht op water wild in de prov. Gelderland is vastgesteld op Zaterdag 15 Juli e. k. met Zonsopgang. t Zaterdag namiddag had alhier een ontzettend ongeluk plaats. Twee knapen, J. Moring en L. Bouwman, die zich bij het baden te ver in de rivier waagden, kwamen in een draaikolk en verdronken. GORINCHEM, 23 Juni. De heer C. J. Francois, leeraar aan de H. B. S. alhier, is als zoodanig be noemd in het rechtlijnig teekenen en de beschrij vende meetkunde aan de H. B. school voor jongens te 's Hage. Naar men verneemt zal, onder voorbehoud van goedkeuring door de commissie van toezicht, door een 12-tal leerlingen der H. B. school alhier, eene cricket-club worden opgericht. In zijne zitting van 13 Juni jl. heeft het kantongerecht alhier 4 personen veroordeeld we gens het ter markt brengen van boter iu stukken welke niet het vereischte gewicht hadden. Het kiescollege der Herv. gemeente alhier heeft in zijne vergadering van gister uit het be staande zestal van predikanten, het navolgend drietal geformeerd Ds. E. G. A. van Hoogenhuijze, te Dordrecht; Ds. P. G. Datema, te Weesp en Ds. E. A. Lason- der, te Zegveld, de eerste met 37, de tweede met 35 en de derde met 37 stemmen. Van de 56 leden van het kiescollege waren 43 opgekomen. De inschrijving ten behoeve van 't kerkge bouw der Herv. gemeente alhier, heeft opgebracht 1019,26. t De collecte voor het fonds ter aanmoedi ging en ondersteuning van den gewapenden dienst heeft te Gorinchem f 117 opgebracht. t Voor eene zeer talrijke schare sprak Ds. A. J. Westhoff te Gorinchem Zondagavond zijn afscheidsrede uit naar aanleiding van Judas 3b. MEERKERK, 23 Juni. Door den alhier geves- tigden rijksveldwachter is proces-verbaal opge maakt tegen drie Gorinchemsche visschcrs, die zonder permissie in den nacht de Oude Zederik met den zegen afvischten en daarbij veel schade aan griendland toebrachten. t OOSTERWIJK, 26 Juni. Gisteren zijn hier twee knapen, M. Bos, oud 13 en A. van Harmelen oud 14 jaar, jammerlijk om het leven gekomen. In een der vrij diepe putten langs de spoorbaan willende zwemmen, zonken zij schier te gelijk in de diepte en vond men eerst later hunne lijken. De jongste der verdronkenen was een veelbelo vend leerling der normaalschool te Leerdam. t DORDRECHt7 25 Juni. Heden namiddag gingen vijf pontonniers alhier in garnizoen liggende, in den Biesbosch zwemmen met het ongelukkig gevolg, dat één er van verdronk. Hij was milicien- plaatsvervanger en nog maar korten tijd in dienst. Sedert de vorige opgave zijn 229 personen, waaronder 20 vrouwen, met zich voerende 22 kin deren, wegens landlooperij en bedelarij, gemis aan papieren of om andere redenen door de justitie uit het Rijk verwijderd. Als eene bijzonderheid uit de dierenwereld, ver dient vermeld te worden, hoe een hond, benevens hare jongen, ook een jonge rob zoogt. Dit kleine zeehondje werd door een schipper van een visscher gekocht. Toen 't bleek dat het robje nog te jong was om gespeend te worden, beproefde de schipper, die thans met zijn vaartuig in de Texelsche haven ligt, zijn hond den kleinen vreemdeling tot min te doen strekken, hetgeen uitstekend gelukte. Zaterdagvoormiddag j.l. is onder de gemeente Markelo een boerenwoning totaal afgebrand, met den inboedel. Tien stuks vee zijn mede een prooi der vlammen gewordenzoo ook het geld van den dienstknecht. Het vee was niet tegen brandschade verzekerd, zoodat dit verzuim van een toch zoo noodzakelijken voorzorgsmaatregel den eigenaar van het vee duur te staan komt. Men verneemt dat de heer L. van Zessen te Schoonhoven voornemens is, zijn thans bestaanden schroefstoombootdienst op Rotterdam te doen ver vangen door een raderboot en dat hij tevens dezen dienst zal uitbreiden tot Ameide. Men hoopt zeer in. het belang: van de bewoners der Lekoevers, dat deze zaak tot stand zal komenn. Het Gerechtshof te 's-Gravenhage heeft uitspraak gedaan in de onlangs behandelde zaak van Dr. A. H. A. v. R., uit Ouderkerk a/d IJsel, beklaagd van het hebben van bruggen en dammen in den Kerkvliet in strijd met het reglement vpor den polder Kromme Geer on Zijde. Het Hof heeft bij een uitvoerig arrest al de grieven van bekl. wederlegd en verklaard, dat hij by liet vonnis van den kantonrechter te Schoonhoven ten aanzien van het eerste punt van aanklacht geheel ten onrechte, en wat het tweede punt betreft op ver keerde gronden is ontslagen van alle rechtsver volging. Mitsdien werd het vonnis van den kan tonrechter vernietigd en de bekl. aangaande het eerste punt veroordeeld tot twee boeten van f 10, maar wegens het tweede punt ook nu ontslagen van rechtsvervolging. Zaterdagmiddag legde zich een onbekend per soon te Feijenoord op de rails voor een van Rot terdam vertrekkendeu trein. Het hoofd werd van het lichaam gescheiden. Het lijk werd naar de loods voor drenkelingen te Crooswijk gebracht. Te Ommelanderwijk schrijft de Winsch. Ct., huwde vier vijf weken geleden een arbeider met zekere L. B. De samenleving bleef geheel onbe sproken en kon zeer goed genoemd worden, doch toen de man Dinsdagavond van zijn werk te huis kwam, vond hij zijn dierbare wederhelft niet. Aan zoeken geen gebrek, totdat men ten laatste den veldwachter vroeg of deze soms ook iets van haar ontdekt mocht hebben en dat bleek maar al te wel; deze had haar des morgens te 10 uur zeer netjes gekleed in 't logement van J. Doewes te Veendam aangetroffen en met baar gesproken en toen men heden een verder onderzoek ging instel len, kwam men tot groote teleurstelling te weten, dat zij met geld en de voornaamste kleeding, ver moedelijk met zekeren K. A. K., timmergezel te N. P., de wijk naar Amerika had genomen. Dat men den verkoop van zoogenaamde geheim- middelen zooveel doenlijk tracht te beletten, wie zal het laken? Maar wie zal ook ontkennen, dat ook hierbij, zooals in alle zaken, met oordeel en zonder overijling dient gehandeld te worden, om de goede zaak niet te schaden. Wanneer toch de verkoop van geneesmiddelen, door onbevoegden, opgespoord en geconstateerd moet worden, op een wijze zooals onlangs ter terechtzitting van de xkrrondissements-Rechtbank te Middelburg bleek, dan zouden wij in 's hemels naam liever den tijd afwachten waarin de menschen hun lichaam en beurs te lief kregen om zich aan kwakzalver-middeltjes te wagen, liever dan dat de bevoegde macht zich gedwongen ziet zijn toevlucht te nemen tot zulk een Russische methode. Voor welk leit toch stond dezer dagen zekere E. terecht, herbergier te Hoofdplaat Volgens zijne verklaring kwamen twee maréchaussées zijn herberg binnen en bestelden een bittertje. Eenige oogen blikken daarna klaagden zij over ,/pijn in 't lijf'" en vroegen E. om eenige Urbanispillen. Deze voldeed aan hun verzoek en uit den overgebleven voorraad der genoemde pillen, die hij verklaarde vroeger te hebben verkocht, had hij er hun eenige //gegeven" niet //verkocht." Bij wijze van erkente lijkheid voor dezen vriendendienst, werd hij door zijn patiënten voor den verkoop van geheiminid- delen geverbaliseerd. Het O. M. eisclife een veroordeeling van f3. De rechtbank sprak echter den beschuldigde vrij. Aan een artikel van Rudolf Sliering over de beteekenis van rouwgewaad, ontleent de Arnk. Ct. het volgende Heeft het rouwgewaad zijn grond in de behoefte des geinoeds; strekt het om aan het gevoel van smart uitdrukking te geven? Dit schijnt zoo. Wat is natuurlijker, vraagt men, dan dat de sombere stemming zich openbaart in een sombere kleur? Als de zonneschijn des levens geweken is voor den nacht, dan kleedt men zich in de kleur van den nachtin het zwart. Deze opvatting heeft iets zeer aannemelijk», maar bij nader inzien houdt zij toch geen steek. Het zwart wordt niet gedragen ter wille van de treurenden, althans niet uitsluitend, maar ter wille van derden, met wie zij in aanraking komen. Het is niet de kleur des huizes, maar van het verkeer; daarom neemt men het aan voor zijne kleeding niet slechts, maar ook voor zijne brieven, in rand en lak. Het zwart keert zijn aangezicht niet tot de treurenden, maar tot de buitenwereld het is een bestendige in herinnering gebrachte zegging van een doode. Het zwart vormt een scheidsmuur tusschen de smart en de scherts, den kommer en de vreugd; het moet de treurenden beschermen tegen de vroolijkheid der wereld en de vroolijkheid der wereld tegen de treurenden. Men schrijft uit Beusichein, dd. 21 Juni Weder is dit jaar gebleken, dat de paarden markt alhier niet alleen eene der oudste, maar zeker de grootste en belangrijkste van ons land mag geheeten worden, Het Al/j. Hbld. oniving heden het volgende schrijven: Aan de liedactie van het Alyemeen Handelsblad alhier- Geachte heeren der Redactie. Duidt het niot euvel, wanneer u onbekenden, ongelukkige verdrevenen van een verwijderd land, de vrijheid durven nemen iu uw alom geacht blad eenige plaatsruimte te verzoeken, voor bijgaand ons opstel, (dat een edele stadgenoot zoo goed was, uit ons Hebreeuwsch opstel te vertalen.) Uw blad, vernamen wij, was ook steeds bereid, door zijn invloed, onzen bitteren nood te helpen lenigen. De hamel moge daarvoor u allen, die de ware inenschenliefde zoo oprecht toont te bezitten, steeds in het volkomen genot van gezondheid en voorspoed in «we ondernemingen doen slagen. Wij hopen dat de Nederlandsche pers, de tolk van Je ge dachten van het Vaderland, deze, voor allen, oprecht gemeende dankbetuiging zal willen aanvaarden en dit van u willen overnemen. God bescherme Nederland. Gedaan te Amsterdam, Logement «de Kroon" 26- Juni 1882. Abraham Person; Benjamin Ieseruitskv; Salomon Steinhart; Siba GierAron PersonJ. W. ReizB. Kopenhagen. Het bedoelde opstel luidt als volgt Aan de edele zonen en dochteren van hel vrije Nederland Wij zwaar verdrukten, verdrevenen van een onherbergzamen geboortegrond, onder diepe kommer gebukt, met onze ouden van dagen en hulpelooze zuigelingen en kinderen, zonder hulp middelen trekkende uit het binnenland van Rusland naar een ons onbekend nieuw vaderland: Amerika, zonder dat wij eenige schuld aan het ons aangedane leed ons hebben te wijten, alleen omdat wij trouw aan den God onzer vaderen bleven geloor en, hebben wij de vreeselijkste vervolging te verduren gehad; wij wenschen in deze regelen, nu ons vertrek Woensdagochtend e.k. ophanden is, u, het volk van het gelukkige vrije Nederland, uit grond onzes harten, innig te danken voor uwe mensch- lievende hulp zoo ruimschoots ons nu betoond. Het comité van hulp alhier ontvange tevens de betuiging van onze op rechte erkentelijkheid. Onze gevoelens u te vertolken, weten wij niet beter te doen dan te biddenGod zegene altijd Nederlaud en alle zijue be woners! Het blijve steeds gelukkig en onafhankelijk onder de regeering van het Koninklijk huis van Oranje! Vaartwel, moge nimmer geloofsverdeeldheid onderling uwe harmonie verstoren Gedaan te Amsterdam den 2Gsten Juni 1882, logement de Kroon.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 2