l REEDERIJ Stoombootdiensten: DIENSTREGELING Openbare Verkooping VAST GOED. HUIS en ERF, BOUWLAND aanvangende 1 Juli 1882. Gemengd Nieuws en Allerlei. LAND- EN TUINBOUW. AANBESTEDINGEN. Burgerlijke Stand. X U \J I 14 HEUSDEN 's-BOSCH, DRIEL—'s-BOSCH, DRIE L—GO RINCHEM, Van Heusden naar 's-Bosch: Van 's-Bosch naar Heusden: Van Driel naar 's-Bosch: Van 's-Bosch naar Driel: Van Driel naar Goreum: Van Gorcnm naar Driel: DUIJSER. op Maandag 3 Juli 1882, op Maandag 10 Juli 1882, Publiek te Verkoopen: Aangeveerd werden19 Juni 34 hengsten, 20 Juni: 1127 paarden aan de lijü eu 681 in de stallen 21 Juni1508 paarden aan de lijn en 1084 in de stallen en 22 Juni 647 paarden aan de lijn en 461 in de stallen. De prijzen van de beste paarden waren Imog, maar de omzet niet grootdaarentegen was de handel in middelmatige soorten zeer levendig, hoewel de prijzen in deze over het algemeen veel lager waren. De markt was dit jaar ook door buitengewoon veel meiischen bezocht, zoo dat de logementen, niet alleen hier, maar ook te Kuilenburg, Duren, Zoelmond en liavenswaaij, overvol waren. Al het vorige samenvattende, z->u men haast zeggen, dat het: „Niets is besten dig van duur" op onze markt niet van toe passing is. Men leest immers, Hat de Beusichemsché paar denmarkt reeds in 1464 eene oude markt ge noemd werd In ieder geval, ,/Sie transit gloria" is op haar nog niet van toepassing. T. Ct. Dr. W. Meijeringh deelt aan de Arnh. Cl. de volgende belangrijke waarschuwing mede: „Eenige dagen geleden werd mij door iemand hier ter stede een fleschje ter onderzoeking gege ven, waar op het étiquet vermeld stond Eau- de jleurs de Lys pour le teint etc.ik hoorde toen tevens dat het een middel was, dat vrij veel werd aangewend. (Dit fleschje was uit den Haag af komstig). De inhoüd bestond uit een waterig vocht, waarin eene groote hoeveelheid van eene witte zelfstan digheid gesuspendeerd voorkwam, die bij onder zoek uit eene verbinding V3U kwik met chloor (calomel) bleek te bestaan. Het gebruik van de ze vloeistof zal langzamerhand tot eene chronische kwikyergiftiging aanleiding moeten geven ik meen dus een ieder het gebruik daarvan ten sterkste te moeten ontraden, (liet bevat p. in 6 pet. calo mel.) De waarde van den inhoud van een flesch je is nog geen 5 cent en wordt verkocht voor 1.75. Een landeigenaar in den omtrek van Arnhem had dezer dagen reeds verscheidene malen een hert waargenomen, dat veel schade toebracht aan het jonge hout. Eergisteren morgen, zeer vroeg, door zijn bossehen eene wandeling makende, ontdekt hij op eenigen afstand het gewei van een hert op een grasveld. Met groote behoedzaamheid gaat hij naar zijne woning en haalt zijn geweer. Toen hij terug kwam, zag hij het dier nog op dezelfde plek. Hij legt aan en schiet en treft het in den kop, die van den romp afvliegt. De landeigenaar vierde dien dag zijn geboorte feest en ter versiering van zijn landgoed had men hem een fraai steenen hert met natuurlijk gewei ten geschenke gegeven en den vorigen avond op een grasperk geplaatst. De gevers hadden dus alle voldoening van hun geschenk; het hert zal na eene kleine herstelling weder dienst kunnen doen en heeft door de ver gissing nu nog grooter waarde, daar de naboot sing tot zulk eene vergissing aanleiding gaf. Nu wij dit schrijven, rijst bij ons onwillekeu rig de vraaghoevele duizend malen //dit" mor genschot van den jarigen grondeigenaar verhaald zal worden? Het aantal echo's van een pistool schot in eene grot beteekent er niets bij. De zoogenaamde //bouwmanie" in de residentie is vrij wat bedaard, sinds een tweetal huizen in de Van Speijkstraat aldaar te vergeefs publiek ten verkoop zijn aangeboden. Negenhonderd boven- en benedenhuizen en eenige villa's staan onbewoond en ruim duizend werklieden zijn op dit oogenblik zonder werk. Als buitengewoon opzichter gedurende de zomer maanden ziju door den minister van waterstaat o. a. de volgende studenten der polytechnische school aangesteldC. v. d. Made bij de werken op de Waal; L. v. d. Sande, idem op de Nederrijn en Lek; P. C. Visser bij de onderhoudswerken der Merwede en Killen; O. J. van der Eist, idem der Dordtsche waterwegenB. I. Paardekooper bij de spoorweg werken DordrechtKesteren. Volgens de Arnh. Crt. is het verhaal omtrent de bekeuring van eene vrouw te Veenendaal, wegens het onbevoegd verkoopen van sterken drank in het klein, onjuist. Dat bericht was zeer bezwarend voor den betrokken veldwachter. Hij zou zich verkleed hebben in het kostuum van een polderwerker, zou gekomen zijn bij eene vrouw die slechts bier en koffie scheukt, doch zou toen herhaald hebben aangedrongen op het tappen van een borrel, en dat wel zoo, dat de vrouw, die afgezonderd woonde, bevreesd gewor den voor den ruwen poldergast, hem twee glaas jes jenever had geschonken. Later had de pol dergast, na betaald te hebben, zich als veld wachter bekend gemaakt en aan de vrouw be keuring aangezegd. Ware deze voorstelling van het gebeurde juist, zonder eenigen twijfel zou de veldwachter in deze zeer afkeurenswaardig gehandeld heb ben. Dan toch zou hij feitelijk eene vrouw, die de wet niet wilde overtreden, tot het over treden daarvan gedwongen, althans gedrongen hebben. Gelukkig kunnen wij echter uit goede bron mededeelen, dat die voorstelling ten eenenmale onjuist is. De veldwachter had vooreerst geenszins het uiterlijk van een ruwen poldergast, maar was eenvoudig in werkmanskleeren gekleed. Van vrees aanjagen, van afperseu, van afdwingen is verder geen sprake geweest. De man heeft slechts na het gebruik van een glas bier gezegd: „ik zou ook wel een borrel lusten", waarop de vrouw dadelijk heeft geantwoorddat hij dien wel bij haar kou krijgen als hij het maar niet aan de politie zeide, op welke politie zij verder geweldig begon te schel den. Toen hij vroeg wat hij schuldig was, zeide zij 10 cent, maar dat is voor den stoel en niet voor den jenever," terwijl zij eindelijk nog tot hem zeide: „als je hier eens voorbij komt dan kur.t ge hier altijd een borrel krijgen, ais ge het maar nooit aan de politie zegt." Wel verre dns dat men hier te doen had met eene onschuldige, niets kwaads vermoedende vrouw die slechts door vrees en dwang verleid, een enke len keer in strijd inet de wet handelde, vermoedde zij alleen niet dat zij een veldwachter voor zich had. De fuik is gesteld om te zien of er visch in het water was en dadelijk is de visch vrijwillig in de fuik gezwommen. KERKNIEUWS. ADVERTENSFIEJV. CORNELLS VAN HEL VOORT f? MARIA WILHELMINA DE VAAN. Vlijmen23 Junij 1882 langs Aalburg, Wijk, Hemert, Well, Ammerzo- den, Bokhoven (zoo noodig Iledel) en Engelen le klasse f 0.75 2e klasse f 0.50 bagage 1 ct. per K.G., minimum 20 ets. (150 plaatsen). langs Alein, ('t Wildt, Gewande), Empel, Iledel en Engelen le klasse f 0.75 2e klasse f 0.50; bagage 1 ct. per K.G., minimum 20 ets. (150 plaatsen). langs Alem, ('t Wildt, Gewande), Empel, Hedel/ Bokhoven, Ainmerzoden, Well, Hemert, Wijk, Veen, Pouderoijen, Andel en Woudrichem le klasse f 1.20 2e klasse f 0.80 bagage 1 ct. per K.G., minimum 20 ets. (150 plaatsen). Op de met hoofdletters gedrukte plaatsen (sta tions) wordt geregeld stil gdu >uuó n tot het op nemen en uitlaten van reizigersop de andere plaatsen (halten) voor zooverre daartoe aanleiding bestaat. Alle Werkdagen 's morg. 4, 's midd. 12, 's av. 4.30. Alle Werkdagen 's morg. 9, 's nam. 2, 's av. 6.30. Dagelijks behalve Zondag en Maandag 's morg. 5.30. Dagelijks behalve Zondag en Maandag 's nam. 2.30. Maandag morgen 3.30. Maandag middag 12.30. Op algemeen erkende en R. C. Feestdagen, Bossche- en Gorinchemsche Jaarmarkten geen geregelde dienst. Ileusden, den 23 Juni 1882. De Directeur, De stedeljjke regeering te Hoxfer, in We3tpoleu, heeft dezer dagen een kennisgeving openbaar ge maakt, welke van zeer zonderlingen aard mag worden geacht, uithoofde van den wensch daarin geuit. Op last van genoemd dageljjksch bestuur was een nieuwe lijkwagen gemaakt en naar aanleiding daarvan leest men in de bedoelde kennisgeving o. a. letterljjk het volgende: »üe inwoners worden dan ook hierbij verzocht wat meer gebruik van den lijkwagen te maken dan vroeger. Honders van weerbaarheids-loten maken wij op merkzaam, dat de 3e Hoofdtrekking, vroeger bepaald np 1 Juli, op 1018 Juli zal plaats hebben. Een ljjst der trekkingen gedurende de laatste 12 jaren, waarbij ook deze gevoegd wordt, is in be werking bij Gebr. Koster, Leliegracht Amsterdam, en wordt tegen overmaking van 11 cent door hen franco per post toegezonden. Handelswinst in rle 16e eeuw. Men kan er zich tegenwoordig bijna geen denkbeeld meer van maken, welke winsten de' middeleeuwsche kooplieden soms bij hun handelsondernemingen behaalden in den tijd toen de invoer van buiteulandscke produkten ge heel en al in de handen van enkele ondernemende handelshuizen berustte, die de prijzen der waren geheel naar willekeur konden regelen eu opdrijven. Den grootsten voorspoed op dat punt hadden 16 in lompen gehulde, uitgehongerde zeelieden, die den 6 Sept. 1522, bij do monding van den Guadalquivir den Spaanschen bodem betraden. Het waren do laatst overgeblevenen metgezellen van den koenen Magelhan, zijn trouwe begeleiders op den gevaar vollen tocht, die hem onsterfelijk gemaakt heeften waarbij voor het allereerst een schip den gehoclen aardbol omzeilde. Deze 16 zeelieden hadden op de Molukken voor 213 dukaten specerijen ingekocht, die zij, volgens db toenmalige Europeesche markt prijzen, voor meer dan 100,000 dukaten verkoopen konden zij hadden dus bij dat zaakje bijq^ 50,000 "pCt. verdiend met verzoek later de resultaten die men verkrijgt aan den directeur der rijkslandbouwschool op de bijgevoegde staten mede te deelen. -(N. R. Ct.) Een zaak welke geen uitstel gedoogt. Onder bovenstaand opschrift bevat »deTijd«van 26 Juni eeti hoofdartikel, waarin zij de gespannen verwachtingen bespreekt, waarmede het Nederland- sche volk uitziet naar do handelingen, welke door do Tweede Kamer in hare bijeenkomst zullen wor den verricht. Na even te hebben opgemerkt, dat het tijd wordt lat er afdooning kome aan de militaire wetten, die thans in behandeling zijn, loont zij iuzonder- l»LÜd aan, dat dit vooral geldt, van het wetsvoor stel tot verlegging der Maasmonden en tot verbe tering van den watertoestand in Noordbrabaut. Na do schade te hebben opgesomd die den vijand door de vreesselijkste verwoestingen jaar op jaar aanricht, waardoor telkens de particuliere liefda digheid moet worden ingeroepen, en hoe reeds op 15 Juni 1880 de provincie Noordbrabant zich ver bonden beefc voor de uitbetaling van één millioen gulden en nu rnim één jaar geleden, den 23 April 1881, het waterschap tot verbetering van den wa tertoestand in het noord-oostelijk deel van Noord brabant tot uitbetaling van de som van twee mil lioen gulden, om aan het ondragelijk lijden der ingozeteuen een einde te maken, herinnert zij ver volgens aan de winters van 1879—80 en 188Ó81, die met een zwarte kool bij de bewoners van het bedreigde deel staan aangeteekend. Zij vraagt ten slotte welke gevoelens moeten opwellen bij do zwaar beproefden tegen eone Regeering en eene Volksver tegenwoordiging, die eene geheele landstreek bloot gesteld laten aan de vernielende macht, van een vijand, die eigendommen noch meuschenlevens ont ziet, terwijl de middelen om het gevaar te bezweren bekend zijn. TWEEDE KAMER DER STATEN -GENERA A L. Iu (le gisteren gehouden zitting van de Tweede Kamer der Staten-Generaal vroeg de Minister van Financiën het woord om, na eerst te hebben medegedeeld, hoe de Ministers her haaldelijk in hun verzoek 0111 ontslag te hebben volhard en de Koning even herhaaldelijk heeft geweigerd in de verwerping van het Fransche liandelstractaat een voldoenden grond voor de inwilliging van dat verzoek 0111 ontslag te zien, te kennen te geven dat het Z. M. den Koning heeft goedgedacht, met vasthouding van het eenmaal uitgesproken oordeel, aan hem persoonlijk de opdracht te verleenen van eene nieuwe Kabinets formatie, zij het ook met behoud of reconstructie van het tegenwoordig kabinet. De crisis is dus nog niet geëindigd, doch slechts haar tweede phase ingetreden. De heer Van Lijnden heeft gemeend zich niet aan de op dracht te mogen onttrekken, alvorens te hebben onderzocht in hoeverre het mogelijk zal zijn daaraan te voldoen. Z.Ex. wil gaarne medewerken om de oplossing der crisis te bespoedigen, doch zeide dat daarmede nog eenigen tijd zal verloopen. Vermoedelijk zal men nu wel de meeste der tegenwoordige Ministers terugzien, doch daar de heer Van Lijnden niet mede deelde vjclke wijzigiugen waarschijnlijk zijn, verkeert men nog geheel in 't onzekere. lieden (Dinsdag) zal de Kamer in de afdeelingen eenige wetsontwerpen onderzoeken en morgenochtend beginnen met de beraadslaging over verschillende wetsontwerpen, die thans daarvoor gereed zijn, n.l.naturalisatie-wetten van M. Marx en 5 anderenovcreeukoinst tot ruiling en afstand van per- ceelen te Nijmegenonteigening van gronden voor den spoor weg RotterdamMaassluis; bepalingen ter voorkoming van aanvaring eu aandrijving op zee; aanvulling der wet, regelende de benoembaarheid van vreemdelingen tot landsbedieningen tijdelijke voorziening in geneeskundige hulp bij de zeemacht afschaffing van den ijk der weegwerkiuigen; goedkeuring van het tractaat van handel en scheepvaart met Rumenië; voorstel- Lohman tot wijziging van eenige artikelen der wet op het Lager Onderwijs. De heer Van Houten heeft zijn motie van 9 Mei j.l. inge trokken. WAGEN IN GEN. 23 Juai. Ouder de gewassen welke uitmuntend te velde staan, mogen wel in de eerste plaats genoemd die van de rijkslandbouw school. De gewassen, alle op rijen gezaaid, trekken dan ook bijzonder de aaudaeht der bezoekers. Nergens in den omtrek ziet men zulke rogge, tarwe en aardappelen als men hier iu groote verscheiden heid aantreft. Ook nu weer worden tal van vreemde gewassen gekweekt. De aanvraag om pootaardap-. pelen en zaden was dit voorjaar bijzonder groot. Ook nu weer werden ze gratis verstrekt, echter Betreffende den stand der veldgcwasssn wordt uit Neder- Betuwe en Tielerwaard ge.-ebreven Winter rogge belooft een ruim middelbaar gewas, met veel stroo. Koolzaad redelijk. De tarwe is niet mede- gegroeid, men ziet enkele bunders beste ook het stroo blijft kort, op de zware kleigronden is zij in tegenstelling van vorige jaren bet minst, 't Is even alsof de gronden verkond zijn, ten gevolge der natte en gnre voorjaren. De dnivenboonen en haver staan uitstekend en beloven veel. De erwten zijn redelijk, bet zachte weder der laatste dagen oefent er nog een zeer voordeeligeu invloed op nit. De aardappelen staan niet voordeelig, uiterlijk Ys vaQ het bundertal van vorige jaren is er mede bezet. De suikerbieten staan vrij goed sommige perceelen nitmnntend in tegen stelling van vroeger teelt de landeigenaar die nu voor eigen rekening en verkoopt bij voorkoop ad 11 per 1000 K.G. De snikerfabrikanten willen geen laud meer voor vaste prijzen huren. Het fruitgewas is redelijk. Vroege peren zijn er weinig. Van pruimen hangen sommige soorten vol, andere slecht; over 'tgeheel acht men dit gewas minder dan middelmatig te zijn. De veehandel begint levendiger te worden, de le kwaliteit wordt verkocht ad 0.85 per K.G. Weigras is er veel, ook almede door hot minder per buuder opdoen van vee, wegens de buitengewone duurte vau het wei vee in het vorige jaar. Het hooiland i3 vrij gunstig, de uiterwaarden langs Waal, Rijn, Maas eu Linge staan buitenge woon men is dan ook volop aan het maaien. Het kalfdragend vee is zeer gezocht en duur. De vette lammeren wordeu tegen hooge prijzen voor Etigelsche rekening opgekocht, de wol is goedkoop. Het voordeeligst van alles in den landbouw is evenwel de varkensfokkerij, en men treft meer dan één boer, die nu reeds 1000 ouzuiver ontvangen hebbeu van gefokte keuen sinds 1 Januari 11., en men kan gerust aannemen, dat de helft wiust is. De kersenpluk is in vollen gang, de prijzen zijn redelijk, de handel op Engeland is ten gevolge vun het natte weer van korten duur geweest. 12 Juli, 11 ure. Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Het maken van eenige werken aan het benedendeel der Nieuwe Merwede ouder de gemeenten Zwaluwo en Made en Drimmeleu. Raming f 25800. Aanw. 5 Juli. 12 Juli, 11 ure. Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Het wegruimen van een iu de Boven- Merwedo onder de gemeente Goriuchem gezonken vaartuig. Aanw. 5 Juli. 12 Juli, 12 ure. Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Het maken van een gedeelte der werken tusschen Amersfoort en den Nederlaudschen Rijnspoorweg voor den spoorweg van Ameisfoort naar Nijmegen. Raming 363000, Aanw. 3 en 5 Juli, telkens ten 1 ure, aanvangende te Amersfoort. 19 Juli, 11 ure. Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Het verzwaren en verhoogen van een kade langs den linker oever van het Scheur, tusschen den Grooten Krabbepolder en den Noord- bankpolder behoorende tot do werken voor de verbotering van den Waterweg langs Rotterdam naar zee. Raming 29000. Aauw. 12 eu 14 Juli, 12 ure uitgaande van den Scheurpolder, 26 Juli, 12 ure. Min. vau Waterstaat, Handel en Nijverheid. Het voltooijen der pijlers I en IV van de brug over de Maas bij Heumen. Raming 11000. Aauw. 18 en 19 Juli, 1 ure. 28 Juli 2Y2 ure. Prov. bestuur te Leeuwarden. Het onderhoud van de Rijks haven- eu zeewerken te Harlingen iu 2 perceelen en in massa. Raming perc. 1 14600, perc. II 1250. Aanw. 21 Juli. 2 Aug. 11 ure. Min. van Waterstaat, Handelen Nijverheid. De uitvoering van werken tot nor- malisorii.g van de rivier de Waal ouder de gemeenten Tiel, Echteld en Wam el, provincie Gelderland tus schen de kilometerraaijen no. 55 eu 59. Raming J 183200. Aanw. 26 Juli. Nf.de rl. Herv. Kerk. Beroepen: naar Alkmaar Lasonder, te Zeg veldWageningen H. Bax, te Doornspijk; Wilnis en Oudhuizen D. J. M. Wiistenhoff, cand.; St. Anna Ter Muidou (Zeeuwsch-Vlaanderen) J. R. van Eerde, te Oudenhoorn Zuidlaud dr. W. Geesiuk, te Schip luiden; Nieuw-Beierland E. E. Gewin, te Renkum en Heelsum Lienden J. C. de Vijver, te Schoveningen. Aangenomen: Barchem H. R. v. d. Hoeven, «Snd.Schalwijk c. a. M. M. de Eigt, cand. ie Winterswijk Veldhoven, A. Begemaun te N.-Zijpc. Bedankt: voor Leeuwarden P. Heering, tijde lijk pred. te Nijmegen; Arkel II. R. v. d. Hoeven, cand. t« Doesburg, voor Lichtenvoorde Planten, te Geostcrou; Groningen, D. Rijnders te Middeibnrg; Bergschonhoek, J. L. Tichelaar te Wijngaarden en Ruigbroek. f NEDERHEMERT. Van 15 Mei15 Juni. Getrouwd: T. Schaap, jm, met J. Fraxel, jd. J. G. van Rijswijk, jm. met J. Licvaart, jd. Geboren: Arie, z. v. A. Keijneinan en A. van Wijk; Gerdina, d. v. A. K. van Wijk; Hendrik, z. v. B. vau Rijswijk en P. vanKoijck; Christiaan, z. v. J. van Aalst en M. Oomen; Engelbertus, z. v. E. van Heemskerk en M. P. Leuvestcijn. Overleden: H. van Dorinolen, 62 j.C. Oomen, 57 j. mindere qnal. f 150 a 220; dito vaarzen f 140 a f 200; melkkoeien 150 a 220; vare koeien 125 a 190 guiste vaarzen 100 a 140 graskalveren f a pinken f 50 a 75 nuchtere kalveren f 6.a 14. Varkens, eenigzins zware op levering 48 a 50 ct. per KG. minder zwarea ct. per KG.; fokvar- kens van 6 a 8 weken 6 a f 10 per stuk. De prijs der goébofer was 1.16 a f 1.24; der weiboter 1.00 a 1.06 per K.G. Kipeieren golden 0.90 a 1.00 de 26 stuks. t ry- 0 -\r s - oo '0 0. Onderti'ouwd v v Heusden, 24 Juui. De prijs der boter 0.68 a 0.70 per stuk van 6 ons. Eieren 3*/yfll/s-4: cent. 's Hertogenboseh, 24 Juni. De prijs der boter was heden 1.00 a 1.20. ♦Goriuchem, 26 Juni. Bijeen aanvoer van onge veer 120 stuks vee, was de haudel heden taïuo- lijk ving. Prijzen: enkele zware kalf koeien /250 a ƒ310; VAN Notaris LA ND RE, te Vlijmen, is voornemens ten huize van Wouter van Falif.r, te Vlijmen, bij INZKT, en ten huize vau Arnout Klerx, to Vlijmenb|j TOESLAG, telkens des avonds ten 8 ure, ten ver zoeke van Willem van den Udenhout, te Vlijmen Een gunstig gelegen in het dorp bij de Katholieke Kerk, kadaster sectio H, nommer 1118, groot 1 Are, 70 Centiaren, en een perceel aldaar, sectie H, non mer 1117, groot 12 Aren. 60 Centiaren.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 3