IL Bi) Oil Allllli J/m Heusden 7r r~. I eveVV pie/Sty a e H 2 ORGELS-HARMOf DE HOOGE MAASDIJK isei 10 Sigaren-Magazijn. Havana Sigaren. PIANINO'S, Hieuwste Stoffen voor het Seisoen. OYERHEMDEN-FABRIEK. A. SCHUMAKER, Bekendmaking. BILLARTFABRIEK. Glans-Strijkijzers, TUINBOEK, rs ÏÏEUT 0 SEH BOSCH. Magazyn van FRANS ROOI J ACKERS, Yolledige Ameublementen Handel in Manufacturen, H. F. ONDERWATER Co., FABRIEKANTEN KRAMERS' WOORDENTOLK TVi I Kerkstraat A 118, nabij de Markt WATERSCHAP rr Yerwerij en Drukkerij Nieuwe Atlas der Wereld, B. 29 PENSMARKT, Bedden, Matrassen, Yeeren, Kapok, Zeegras. GOEDKOOP VERKOOPEN. lil. U. Uil 11 uil 11 J 's-HERTOG ENBOSCH. Stad en Lande van Heusden, Oudheusdenschen, Doeve- renschen en Dronge- lenschen Zeedijk," BOEKDRUKKERIJ, 'ti VERGADERING van Stemgerechtigde Ingelanden, op Woensdag den 28 Juni 1882, aanvangende des voor- middags ten 10 ure, ter ge wone vergaderzaal ten huize van H. Mourik te Heusden. 01 N. A. FrankOppenheimer, C. Keijzer. van het huis Alexandre, père et fils te P a r ij s. van Ludwig Tietz te Berlijn en andere beroemde Fransche en Duitsehe fabrikanten. No. 451. Schapenmarkt, 's-Hertogenboseh. No. 451. Mr. TAILLEUR, Photographie Artistique MAKEN BEKEND: lo. De rekening van Ont vangsten en Uitgaven, dienstjaar 1881. 2o. De begrooting van In komsten en Uitgaven voor den jare 1882. Wed. W. L. Kuijk Zoon, Oppert 148, ROTTERDAM, zeer BILLIJKE PRIJZEN. THONISSEN Co., Joure (Friesland.) j. kuyper, H. DAVIDIS' voor Nederland bewerkt door H. WITTE. OUAY-VAN DEN AlERGH, Kruisstraat H. 157. 's-Hertogenbosch. Mr. Meubelmaker. voor Salon-, Eet-, Zit- en Slaapkamers, Op nieuw stellenen van 11 UBUItV spoedig en billijk. 's-Hertogenbosch. Kruisstraat H. 157. GEBROEDERS VAN HOUTEN, Langendijk,Gorinehem. Houttuinen, A 241, Dordrecht. EN AANVERWANTE PRODÜKTEN. ONMISBAAR voor elk beschaafd Nederlander, is Grossierderij in Tabak, Sigaren Koloniale waren en Commestibles. BOEKWERKEN worden steeds binnen acht dagen geleverd. Schapen markt B 319 's-BOSCH. 's-Bosch, Groote Markt B. No. 10. Stoomboot Stad Heusden. allen goed en var. droog hout gemaakt, aan matige prijzen. PAR IJZER SYSTEEM. Alles a contant en ongekend lage prijzen. VAN Magazijn van Galanterie», Parfiuneriën, Byoutcriën, Pendules Groepen en Kandelabres, Leerwerk, Poreelein en Kristal. aam- «f Visitekaarte dreskaarten. emorandums ekeninaen, nveloppen, BOEKBINDERIJ en LEESBIBLIOTHEEK. bursal' tot plaatsing van' ADVERTENTIËN in alle Dag- en Weekbladen, met en zunder firina. tegen deuzelfden prijs als bij de Uitgevers. tiquetten. levering van HeetografenStempels, Cachetten, Pbotographie-benoodigdheden, LIJSTEN op onderscheidene (/rootten, als: Latlijsten, Ronde Lijsten en met afgeronde hoeken, enz. erkoopbiljetten lederen. *H9A0uqsqf![aMii 'uaiu.imajpu.iu JjJPj •s ttmuiujsojd- AJ! •s|adui.)j -u.iAoijqpoo 'jtou d| 1(110)) ojou •StIT)0 van vereenigd met den 1°. Rekening van Ontvangston en Uitgaven van het Waterschap ovor don jare 1881. 2°. Restitutie aan voormalige dijkgeslaagden onder Wijk en Veen, van de bijgedragen kosten in het leggen der bazaltglooiiug aldaar. 3°. Subsidie aan de gemeente Drongelen c. a., iu de kosten van aanleg van een grintweg van de scheiding van den Provincialen weg onder Doeveren, tot aan de brug te Gansoijen. 4°. Te verleenen kwijtschelding aan het Water schap »de Binnenpolder van Vlijmen* van een gedeelte van den aanslag over 1881. 5°, Bogrooting van Inkomsten en Uitgaven van hot Waterschap over 1882. C°. Plan van uitgifte der resteerende 27000. van de op de begrootiug van 1881 vastge stelde geldleening a 196000.en zulks ter voorziening in dc volgende buitengewone uitgaven A. Nadeelig slot vorige rekening B. Restitutie bazaltglooiiug WijkVeen C. Aflossing van iu 1881 opgenomen gelden DBazaltglooiiug ouder Beru. 7°. Uitvoering van werken in eigen beheer. Wordende Stemgerechtigde Ingelanden bij deze tot het by wonen dezer vergadering opgeroepen. Heusden, De Dijkgraaf, 17 Juni 1882. II O N C O O P. i IN ALLE_KLEUREN. Brecstraat, HEUSDEN. 9^"* De goederen ter verwerij of wasscherij bezorgd, zijn binnen 8 dagen tei'ug te bekomen; be lovende ecu prompte en civiele bediening. SPECIALITEIT VAN J. J. SONDEREGGER, beeft de eer zijne geachte begunstigers de ONTVANGST te berichten der Het Coufectie-Magazijn is zeor ruim voorzien van Heeren-, Jougehccren- en Kinderkleedingstukken, waarbij uitmunten gebeele zeer solide Costumes, zeer fijn bewerkt, van 17.50, de nieuwste mode, zoo mede Superlijne Dcmi-Saisons van 14.en hooger; al deze stoffen zijn van zuiver Wol en krimpvrij, waarvoor wordt ingestaan, de Kleedingst ukken worden op zicht gezonden en bij verkiezing te ontbieden met een schoon assortiment Stalen, om de maat te nemen zonder prijsverbooging. VAN VERVAARDIGING VAN: Salon-, Kabinet- en Visitekaart-Portretten, Email- lés-en Stereoscoop-Portretten, Instantanés, Groepen, Photograpliiën voor Bidprentjes, Reproducties naar Schilderijen, Gravures enz. en Vergrootingen in alle genres. ON VERANDERLIJKE LICHTDRUK. DIJKGRAAF en HEEMRADEN van het Water- schup »de Hooge Maasdijk van Stad en Lande van Heusden,* vereenigd met den Oudheusdenscben, Doeverenschen en Drongelenscheu Zeedijk, dat van af den 12deu dezer maand, ten kantore van don Secretaris-Penningmeester van het Water schap ten zijnen woonhuize te Heusden, gedu rende veertien dagen zullen ter lezing liggen: Heusden, don 10 Juni 1882. De Dijkgraaf, H O N C O O P. De Secretaris-Penningmeester, D U IJ S E R. m Volkomen genezing door mm rPJde Bandage Régulateur van MJÊ VUiilElVm Dr WAERSEGERS, gebro- veteerd Breukmeester dor Hospitalen, Commandeur en Ridder van verschillende Orden. Groenplaats, 35 te Antwerpen. met volledige leerwijze voor brillant glimmend Strijken. Franco door het Rijk, tegen Postwissel i van 2. Fabrikanten. Bij C. F. STEMLER te Amsterdam is uitgegeven 12e druk. In handig folio formaat met 33 gekleurde kaarten, prijs 6.50 en lliak gebonden 8.75. Verkrjjgbaar bij alle Boekhandelaren eu voorhan den in den Boekhandel van L. Veerman te Heusden. Zomerdienst van af 8 Mei. Van Heusden 's Maandags 's morg. 3.15 Over. werkdagen 5.30 u. Vau Rotterdam; Alle werkdagen 's nam. 12.45. De ERVEN F. BOHN, te Haarlem, geven uit: f 1.80. Vierde Herziene Druk. 1.80. Inhoud: De Groentetuin. Maandelijksche werkzaamheden in een Groentetuin. De Bloemtuin. Groepeeringen en Bloemperken. Kleine Vijvers. j Rotswerk. Priëelen. Huisgeneesmiddelen uit de Tuinplanten. C.D Heeren-Artikelen. Asphalt Dakpapier waarvan de Tiende, op nieuw nagezien eu aanmerkelijk verbeterde druk bij G. B. VAN GOOR ZONEN het licht zag. Deze ZAKWOORDENTOLK, welke allo vreemde woorden bevat die, aan het Latjjn of andere talen ontleend, in Nederland burgerrecht hebben verkregen en zoowel thans in de zamenleving als in Nederlandsche geschriften worden aangetroffen, is in een handig formaat in linnen stempelband verkrijgbaar gesteld voor slechts f 1.10. Voorhanden in den Boekhaudel van L. VEERMAN to Heusden, die ze ook naar elke plaats frankQ toezendt, na ontvangst van een postwissel a 1.10, waarop vermeld staat: Woordeutolk.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 4