Sigaren-Magazijn. Havana Sigaren UITVERKOOP Galanleriën KRAMER IJ EN li. C. ÏAN WEERT, ""'"SU M; Ijzergieterij enz. BILLARTFABRIEK. Ter boekbinderij vai w Migo m SclianenmarktNo.451 ËREGGER. verhuring van Paarden en Rijtuigen, Handel in Manufacturen, D*. W. J. F. NU YENS. Ee Katholieke Illustratie, Louis GolTin Cie. CARRIÈRES. HARDSTEEN TE KOOP EN TE HUUR: Baggermachines, STOOMBOOTJES EPILEPSIE Dreunen. Bedden, Matrassen, Veeren, Kapok, Zeegras. GOEDKOOP VERKOOPEN. Wed. W. L. Kuijli Zeen, a op de VISCHMARKT te HEUSDEN. Zinksteeii, Keien, Kalk* C. Keijzer. Kinderspeelgoederen Georg Duf aij cle., Oppert 148, ROTTERDAM, zeer BILLIJKE PRIJZEN. L. VEERMAN, te heusden, toegezonden. j Stalen der goederen worden op aanvrage franco Th. LU IJ BEN. GEBROEDERS VAN HOUTEN, Langondijk,Gorinchcm. lieden op nieuw ontvangen Gr o o te Expositie Alles naar maat, zonder prijsverliooging. Voor alle leverantie wordt gegarandeerd. van 1815 tot 1882, 10^ LUIK,(AYsnus Rogier 28.) GET ULGSCHR openings-uren SPECIALITEIT VAX S c h a p e n m a r lc t R 319 's-BOSCH. aan verminderde prijzen. o o r <1 w a 1, 's-B OSCH, Grossierderij in Tabak» Sigaren, Koloniale waren en Commestibles. De ondergeteekende Beveelt zijn KOFFIJHUIS en UITSPANNING bijzonder aan in de gunst van het publiek. Tevens maakt hij zijne geachte begunstigers attent op zijne belovende eene uiterst nette en billijke bediening. PAR IJZER SYSTEEM. Te bevragen bij L. KALIS Kz. te Sliedrecht. Volledige genezing der Zenuwziekten. Stoomboot Stad Heusden. Stoomboot Maasstroom. van en bevelen zich beleefdelijk aan tot het leveren van alle mogelijke Gictstuk- ken, met en zonder model. Specialiteit in Stuwschrocven. F. DE LEEUW, s-Bosch Kerkstraat nabij de i Gr. Kerk, Wijk A 51. Fabriek en Magazijn van Gouden on Zilveren Werken. Juwelier. Steeds voorhanden eeue i ruime keuze van Gouden, j Zilveren en Diamanten Werken i 1 van worden spoedig, zeer net en sterk ingebonden, in geheel Kalfslederen band met vergulden rug titel enz. lo. Do bijbel met, Aanteekeningen van-Ds. Brons veld, uitgave A. AKKERINGA, voor 6.50, (gedraaide koperen sloten verhoogt den prijs met 3.50.) 2o. De Hijbei met Platen, uitgave A. W. SIJT- HOFF, voor 4.50. 3o. Do Hijbei met Platen, uitgave H. C. A. CAM PAGNE, voor 4. Met 2 platte koperen sloten, voor de drie ge noemde soorten, wordt de prijs 1.50 a ƒ2.hooger. i Ook ander Bindwerk wordt Steeds spoedig, net, deugdelijk en goedkoop UaiiAiiilclJz., Heusden C. L. VAN LANGENHUYSEN's Boekhandel, Ciugel hoek Beulingstraat, Amsterdam. op hot hoogst belangrijk w algemeen verspreid is, namelijk: II Ph. DE JONGH, Heusden, in alle soorten MANUFACTUREN, MANTELS, MODE-STOFFEN, TAPIJTEN, KARPETTEN, LINNEN en DAMAST, VEEREN- en KAPOK-BEDDEN. IIEEREN KLEEDING STUKKEN worden naar verkiezing op maat geleverd. Alles a contant en ongekend lage prijzen. groot» sorteering Deini-Saisons, waaronder die voor najaar kunnen dienen, prachtige dikke Stoffen, ook voor jongeheeren van 5 tot, 1G jaren. Winter Overjassen, van floconnè, nndnle, ratine, fijne prachtige stoffen, alles aan zeer billijke en vasto prijzen. Rijk gesorteerd in Zwart Laken, Satin do laine, Buxkins, Castors, Moskowa, Engelsche en Fransche Stoffen voor Costumes. De Inteekening is opengesteld op hot hoogst belangrijk werk, waarvan de Prospectus NEDERLANDS door Het, werk zal ongeveer 60 vel drnks beslaan, die in drie, uiterlijk vier jaar, kompleet zullen zijn. Het verschijnt in 4 doelen van omstreeks 15 vel, eu wordt herekond a 12y2 Cent, per vel van 16 Jdadzijcfcu. Te betalen bij elk deel. Er zullen slechts zeer weinig exemplaren, boven het getal der inteokeuaren worden gedrukt, derhalve kan men geene prijsvermindering verwachten. Hoewel dit werk ook op zich zelf compleet is mag men zich toch vloijen, dat geen bezitter der Alg. Geschiedenis tot op do XlXe Eeuw zich den aankoop dezer geschiedenis van die Eeuw ontzeggen zal. Het Eerste Deel is ter p.rsc. Alle soliede boekhandelaren nemen hierop bestelling aan. kan met recht het goedkoopste geïllustreerde tijdschrift gonoemd worden, dat in Nederland verschijnt. Opgeluisterd met tal van schoone gravures bevat de 16e jaargang tal van boeiende novellen, alsDe gouden Dubloen, een verhaal uit de XVIe eeuw; Betje de Naaister door H. A. Banning; De Majoor vau Zeuderen door J. Molenaar en anderen. Voorts kijkjes in Nederland, alsLosse aanteekeningen op de Aruhemsche Tentoonstellingen; Wandelingen door Amsterdam; Een bezoek aan de Rijksmunt te Utrecht, enz. enz.; De oorlog in Egypte, alsmede de Egyptische icis, met tal van Gravures, geeft den lezer een blik in de geschiedenis van den dag. Ten slotte worden hieraan verschillende Rebussou toegevoegd voor welker ojüossing prachtige prijzen worden uitgeloofd, als: voor No. 1 Een prachtige Pianino ter waarde van f 500. De prijs per 3 maanden, zoowel in wekelijksche als in maandelijksche afleveringen, is slechts 90 Cent. Men verbindt zich voor slechts één jaargang a f 3.60. ALLE BOEKHANDELAREN NEMEN BESTELLINGEN AAN. Volgens overeenstemmende beoonieeliugeu vaneen groot aantal ge achte ZwitAumchv, Suitsche en Oostcnrljksche practiserende g-eueeulieer en en van verscheidene geneeskundige tijdschriften, zijn de, door den Apotheker Rich. Brandt te Schatfhausen in Zwit serland bereidde Zwitsersclie pillen, een werkelijk zeker, zacht werkend en daarby goedkoop geneesmiddel, dat aan een leder kan worden aanbevolen en wel om hunne goedgekozene en onschadelijke samenstelling, in die gevallen, waar bet uoodig blijkt, ontlastlnr te CO BS p pi 1 1 ve: ooi zaken, Oal en Slijm weg te nemen, hel bloed te reinigen zoo ook liet ganse tie verteeringsproces te bevorderen en te versterken. Eene uitvoerige prospectus met velebeoordeeiingen van geneeskun dige Zijde voor hunne aanwending, is op aanvrage gratis te bekomen in die Apotheken alwaar de Zwitsersche Pillen te bekomen zijn. Men viAge uitdrukkelijk Apotheker Rich Brandtsehe Zwlt- serche Pillen üie slechts in 1/1 blikken doozsn van 40 pillen a (1.0 7uen l *2 van 15pillen a fl. 0,25 te bekomen zijn Iedere doos is voorzien vau een rood eihjuet nut bet Zwitserscne kruis waarin zich nevenstaande hauieekeuing van den l'abnekant moet bevinden. HuoiUepot voor Nederland bij den Hce^E^^^M^S^tei^jjjoiif^^Rotterdaui - Eigenaars en Exploitanten van BEWERKTE EN GEZAAGDE (petit graait.) EN (Vallend» Ziekte.) door het AUXILIUM ORIENTIS van Doctor Boas, 5, Av. de la Grande-Armée, te Parijs. Wij raden een ieder cum die in deze ziekten belang stelt en eene volledige genezing wenscht, in volle vertrouwen mijne brochure aan te vragen die ik gratis en franco toezend. Dr. Boas. Consulten dagelijks, des middags van 12 tot 2 ure, in alle talen of per brief. Dépöt van het AUXILIUM ORIENTIS Hoofd-Apothcek 50 en 52, Faub. Montmartre te Parijs. KROONSTAD, in Zevenbergen, October 1881. Sedert 1860 heb ik het ongeluk van aan vallende ziekte te lijden en wel in den hoogsten graad. De val van eene derde verdieping is de oorzaak van mijn lijden. In den eersten tijd had ik telken jare slechts een of twee aanvallen, maar sedert 1*874 bad ik elke week verschrikkelijke aanvallen. Ik viel tel kens bewusteloos neer en wondde mij, de tong met schuim en bloed bedekt hing mij uit den mond, mijn toestand was wan hopend. Eindelijk in 1879 gaf de Heer HOCHMANN, van Carlsburg, in Zevenbergen, mij het adres van den be roemden doctor SYLVIUS BOAS; deze had hem radicaal genezen van de vallende ziekteik schreef aan den doctor, deze zond mij zijne methode van behandeling, ik volgde zijn raad en heden ben ik, God zij dank geheel genezen en vol maakt gezond. Onlangs was ik bij DOCTOR BOAS om hem persoonlijk mijne levendige daukbaarheid te betuigen, want, na zooveel lijden ben ik heden de gelukkigste der menschen. Ik uoodig dus alle dergelijke lijders uit, zich vol vertrouwen tot hem te wenden. JOSEPH GASPAR, particulier. Ik ondergeteekende getuig, dat Joseph Gaspar bovenstaande verklaring heeft geschreven, die hij in mijne tegenwoordigheid geteekend heeft. Kroonstad, 31 October 1881. Geteekend ALESZ SAGABOZ, Commissaris van Politie. jry y Volkomen genezing door Dr. WAERSEGERS, gebre- veteerd Breukmeester der Hospitalen, Commandeur en Ridder van verschillende Orden. Groenplaats, 35 te Antwerpen. Zomerdienst van af 8 Mei. Van Heusden 's Maandags 's morg. 3.15 Over. werkdagen 5.30 u. Van Rotterdam Alle werkdagen 's nam. 12.45. Dienst van af 18 September 1882. Van Heusden 's morgens 5.45 (1) I alle i, 's-Bosch 's namiddags 2.werkdagen. m Driel 's morgens 6.45 (2) j dagelijks behalve 's-Bosch 's namiddags 2.Zou- en Maandag. Driel 's morgens 3.30 (3) i alle i, Gtorinchem 's namiddags 12.30 t Maandagen. (1) Van af 1 Nov. 6.45. (2) Van af 1 Nov. 7.15. (3) Van af 9 Oct. 4.30. Op algemeen erkende en R. C. Feestdagen, Bossche en Go- rinchemsche jaarmarkten, geen geregelde dienst. van het Post- en Telegraafkantoor te Heusden Werkdagen. Postkantoor. Voorin, van 78y2> 912, nam. 27y2 u- Telegraafkantoor. Voorm 912, nam. 27l/s Ti- Zon- en Feestdagen. Postkantoor. Voorm. vau 79, nam. 2y26 u. Telegrcuifkantoor. Voorm. 89, nam. 3—6 u. Voor Postwissels en KwitantiGn alleen op Werk dagen voorm. van 9 12, nam. 25 u. De busligting voor de verzending per Stoomboot geschiedt 's avonds te

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 3