f ^troleumhandel De Notaris VtRBERNE te Dussen, VERKOOPEN, F. Damd-Ric Schoorsteenmantels* Kinder-Pap-Beschuit, Spotgoedkoope Pianomuziek. Met selraate rialer Drijf of Zwemsteen EPILEPSIE Smit-iN iemann, aal I WAALWIJK, Donderdag 5 October. RECHTZAKEN. ijkc Stand. Aanbestedingen, nieuws. kondiging. MARKTBERICHTEN. Gemengd Nieuws en Allerlei. voor liet Koningrijk der Nederlanden, Een nette INBOEDEL, be staande hoofdzakelij k in Piano, Mahoniehouten en andere Meubelen, als Kas ten, Tafels, Waschtafels, Stoelen, Pendule, Spiegels, Schilderijen, Veeren Bed den met toebchooren, Kag- chels, Yloerkleeden, veel Koper-, Blik-, IJzer-, Glas- en Aardewerk. Anti-Rhumatische WOLBRRSIDINS. marmeren Hardsteen en Marmer. E. A. y. Ouwerkerk, Zadel-, Tuigen-, Koffer- en Matrassenfabriek. l.¥mck, gorinchem, Zutpben. TIIIEME's Soek- k feiel egens reparatie Slf®1 vaart de Schroef stoomboot „Geertruida Ca tharina,11 Heusden' Gorinchem den 4, 5 en 6 October NIET de directeur. handel in J, J. BULL ER Joh.Zn. Hoogstraat, G orincliem. Ml), 5' Bedden en Matrassen, .Wallen," Katoenen, Molton en Piqué SPREI] voorradig: van Zeegras, Wol, IL bh Kinderledikanten vr Een-persoons f Twee-persoons De daarbijpassende JUj sen in verschillende kwa voorhanden gevestigd te 's-HERTOGENBOSCH. WATERHOOGTEN IN DE HOOFD-RIVIEREN. Keulen, 27 Sopt. vm. 7 u. 41,20 M. -f- AP. of 5,35 M. boven nul. Val 0,89 M. Lobith, 27 Sept. vm. 8 u. 14.33 M. -J- AP. of 0,42 M. benedon nul. Val 0,23 M. Nijmegen, 27 Sept. vm. 8 u. 11,54 M. -f- AP. of 5,32 boven nul. Val 0,18 M. Arnhem, 27 Sept. vm. 8 u. 11,53 M. -f- AP. of 4,62 M. boven nul. Val 0,22 M. Deventer, 27 Sept. vm. 8 u. 5,62 M. -|- AP. of 5,03 M. boven nul. Val 0,17 M. Maastricht, (brug), 27 Sept. vm. 8 u. 44,55 M. -|- AP. of 2,35 M. boveu nul. Val 0,32 M. F. DAV1D-RICHT, Hintbamereiiid 239 te 's-IIertogenboseh. NB. Op verzoek worden aan deze fabriek ook Baaien en flanellen Onderkleederen anti-Rhumatisch bereid. Arkelpoort, Gorinchem. Westo Wagenstraat, Wijk D no. 496, uit de Stoom-Broodfabriek van M. C. POLDERMANS te Gorinchem. 20 stukken gewone „rgs 18.3C YODf SlSChtS f2.50. Veeren en Dons. IR IU TE na in den Rijn verdronken, niet opgevischt. ke op het gebied van kunsten ert eeuwen zooveel licht ver- sandagavond zoo niet geheel, Egyptische duisternis. Ten ilkaar springen van een voor ligdeu toestel, wat met een xd ging, maar waardoor men nlijke onheilen te betreuren n paar dag geen nieuwe voor- en moest de nog voorhanden met de noodige zuinigheid de men niet op eens geheel kkig dat de maneschijn het dat ook de straatlantaarns oken. Toch zag men zich in odzaakt, naast de gaspit nog 'op zij gezette petroleumlamp luttelen prijs verkrijgbaar te stellen. Elk Nederlan der diende ten minste met haar bekend te zijn en hoe menigeen kent haar niet verder dan bij naam. Nu zal althaus bij i.iemand de kosten van aan schaffing het bezwaar zijn tot nadere kennismaking. Ie Vereeniging „Willem Ba it de „Barents'7 Maandagmor- vertrokken is en dus na half worden te IJmuiden. egen deed weder, een gel uk- j" jl. werd door haar een Duit- i zonder papieren en middelen n 's mans bezit werden een slot met collier en andere hetgeen zeer verdacht voor- .n brutaal beweerde daaraan zijn gekomen. Men meende grond te hebben om hem in houden, want hij was juist ige grenzen over te steken, it gekomen, dat de bedoelde rige week te Escharen in m zijn. De man is ter beschik- s-Bosch gesteld. J&ine te Ameide, lijdende ren, heeft in den nacht jl. heimelijk haar den niet teruggekeerd hijnlijk is zij in de thans zoo ikt en verdronken. Zij is klein >ij haar vertrek, behalve eeuig j eene witte nachtjapon, don- imantel en wit wollen kousen, isel. en in de omstreken van Nij- :ren met hooge waterlaarzen ■e delven; doch deze zullen, voor het menschelijk voedsel van woning of ge- Een opmerkelijke vervolging wegens overtreding der drankwet maakte in de vorige week in hooger beroep bij het gerechtshof te Amsterdam een onder werp van behandeling uit. J. A. Neijzen, eigenaar van het bekeude Noord-Hollaudsche koffiehuis te Monnikendam, was namelijk tot een celstraf van 7 dagen veroordeeld, ter zuko van het verkoopeu in het klein van sterken drank zonder vergunning. De veldwachter had namelijk op 2 Jnli 1.1. bevon den, dat beklaagde aan een zekeren A. C. een glaasje jenever met elixer had geschonken. Deze laatste had echter bij het binnentreden van den veldwachter het glaasje ledig gedronken. Bij do terstond daarop door den burgemeester en den veld wachter ondernomen visitatie, was alleen een fieschje specerij-elixer gevonden. De advoi-aat-generaal, mr. Jolles, vroeg de be vestiging van het vonnis. De advocaat, mr. Haas, was echter van oordeel, dat specerij-elixer, die ge trokken, niet ge-tookt werd en ook geen alcohol bevatte, geen sterke drank was. Bitter mocht ook zonder vergunning wordou geschonken, mits er slechts geen jenever in was. Dat dit werkelijk het geval zou geweest zijn, volgde nog niet uit het feit, dat de veldwachter aan hot glaasje eenige jeuever- lucht had_ tneenen te bespeuren. Beklaagde bield ook vol het bittertje voor zichzelf te hebben inge schonken, terwijl C. het bij vergissing had leegge dronken. Art. 16 der drankwet stelde strafbaar het ver koopeu, te koop aanbieden of iu voorraad hebben. Geen dezer drie feiten was echter bewezen. De sterke drank, die in het glaasje heette geweest te zijn, kon evengoed cadeau zijn gegeven als verkocht, en bij visitatio was niets gevonden. Aan beklaagde was bovendien ton onrechte ver gunning geweigerd, daar hij, als hebbeudo vóór 1 Mei een tapperij gehouden, die had moeten beko men, al was zijn tapperij ook op Mei toevallig go- sloten geweest. Pleiter concludeerde tot vrijspraak. Het hof hooft intusschen het gewezen vonnis bekrachtigd. jj lEUSDEN. 21—28 Sept. ïetta Catharina, d. v. J. A. artinus, z. v. A. Kuijpers en DUSSEN. aius Wilhelmus, z. van J. J. ran der Pluijm. (p Haarlem op den Stadsdoelen voor het bouwen van eene 3tal]on, rijbanen, magazijnen, biljetten ingekomen. Hoogste .rdinxveld, voor 496,000. Verhagen en Van 't Wout f30,360 en E. Marcus Roodt 0,000. 27 Sept. Aan het departe- handel en nijverheid is heden 'itvoering van eenige werken an de rivier de Waal onder en üruten, prov. Gelderland, •raaien 48 en 52 der herziene ischrjjver J. Hillon te Grave, )e uitvoering van werken tot .rechteroever der rivier de Maas Empel, prov. Noord-Brabant, arraaien 240 en 242. Minste lan te Linne, voor 14,888 van eenige werkeu tot nor- vier den Ncder-Rijn onder de prov. Utrecht, en Maurik schen de kilometerraaien 64 vierkaart. Minsto inschrijver el, voor 21,720. Herv. Kerk. eroepen Haren, G. H. van Kasteel ken, P. H. Versteeg te St. zeg.) K. Haviuga, caud. te em. Haaksbergen, G. J. Brutel bbendijke Voorburg, F. van Dalfsen Hoogeló'ón on Eerscl, xelVroomshoop, H. Kou- Pernis, Creutzberg te Ooster- Borculo (toezegging), dr. J. >orne. angenomen enbelt. cand. te Utrecht. edankt ior Benthuizen, P. Kjjftenbelt, Geref. Kerk. beroepen .- Uninnk, cand.; tot leeraar naker te Veldhaaseu (Pruisen). Katholieke Kerk. benoemd ert, W. van Dongentot ka- Eijckeu; te Sou J. Wouters yO. Een nieuw visitekaartje. Een jonge dame had een nieuw rijtuig en een nieuwen bediende genomen. >Jau, sprak zij op een middag, wij gaan heden visites rijden, maar ik stijg nergens uit; gij moet overal maar kaartjes afgeven, haal ze dus maar uit mijn kamer.* De knecht deed wat hem bevolen was en gaf overal waar mevrouw stil liet houden een kaartje. »Nu moeten wij nog,* sprak de dame eindelijk, »naar mevrouw A., naar mevrouw B. en naar mijnheer C.« »Dat is onmogelijk, mevrouw!* sprak de kuecht. »Ik heb nog slechts harten boer eu ruiten heer.* De slimme kuecht had tot groote onsteltenis van mevrouw, in plaats van visitekaartjes speelkaar- !en medegenomen. Geruststellend. Och dokter, klaagt een koffiehuis houder, wat een ongeluk. Gisteren hebben dieven in mijn vvijukelder ingebroken eu tien flesseheu wijn meegenomen. O, kon ik die schurken maar op het spoor komen Dokter. Stel je gerust vriend, als de kerels uwe wijn hebben opgedronken, ben ik zeker dat zij mijn patiënten znllen worden; ik beloof je, ik zal je waarschuwen. I W. N. van Nooten te Schoon- eene zeer goedkoopo editie van 32 pagina's, tegen den prijs e uitgevers een zeer goed werk de Grondwet tegen een' zoo Maandagmorgen werd iu eeue visschersboot te Goriuchem, liggende in de groote haven bij de Potersbrug, een pak kleereu gevonden. Onmiddel lijk word daarvan kennis gegeven aan de politie eu beijverde deze zich om dadelijk met dreggen te visschen, daar toch ieder vermoedde dat hier een zelfmoord had plaats gehad. Dinsdagmorgen is de dood gewaande te voor schijn gekomen iu de gedaante van zekeren O., aldaar woonachtig. Hij kwam zijn goed aan hot politiebureau torug verzoeken. Deze persoon, die wat veel vergunningeu had bezocht, vermeende zeker bij hot instappen der schuit in zijn lodekaut te stappen, (Joch bij het bemerken zijner dwaling verliet hij zijn nieuw lo gement en zotte zijn weg naar huis voort, waar hij den slaap des onschnldigeu sliep, toen hij bij ziju ontwaken bemerkte, dat zijn goed was ver dwenen. Terecht begreep hij dat het politiebureau het beste magazijn is voor vermiste en gevonden goederen, zoodat hij thans weer in volle uniform op straat loopt. Door een hond gered. Eenige dagen geleden werd de referendaris L. te Berlijn op merkwaardige wijze door zijnen hond van den dood gered. Hij had 's avonds onder het rooken van eene sigaar eeni gen tijd op zijne kamer gewerkt en was toen naar bed gegaan. Des nachts word hij plotseling wak ker. en bemerkte dat zijn Newfoundlander op de achterpooten voor zijn bed stond en hem met de voorpooten in het aangezicht krabde. De geheele kamer was vol rook en do prullemand stond in vlam. Blijkbaar was het nog brandende eindje sigaar daarin gevallen. Het gelukte L. spoedig den brand te blusschen, waarvoor zijn schrandere hond hem had gewaarschuwd. Een bedelaar houdt de hand op: «Asjeblieft meneertje, voor een stikkie brood!* Voorbij ganger: «Ziedaar, stakkert, een dubbeltje vooreen broodje.... en drink op mijn gezondheid!* Voor eenigen tijd namen de Berlijushe hotel houders het besluit om hun kellners het dragen van knevels te verbieden, zoodat een kellner met een snor tegenwoordig te Berlijn eene groote zeld zaamheid is. In eene tweede vergadering werd nu door de hotelhouders besloten om dozen maatregel ook tot de overige bedienden uit te breiden. Tegen 1 October moeten nu ook de huisknechten hunne knevels laten afscheren, terwijl men overeen kwam om iederen knecht terstond weg te zonden die zich niet aan deze operatie wilde onderworpen. Tot nu weigeren de slachtoffers halsstarrig zich naar den wensch hunners meesters te schikken. Alleen dan willen zij toegeven, als de maatregel ook op de koks wordt toegepast. Maar de koks willen er niets van weten en zijn vast besloten om liever hun betrekkingen dan lmn knevels op te offeren. ermoedelijk zoo profeteert een Berlijnsch blad znllen wij dus weldra een werkstaking van koks op groote schaal hebben, waardoor de vooruitzichten der keukenmeideu niet weinig zullen verbeteren. Een Chineesch onderwijzer te Hongkong heeft, als geschenk voor de jongo Engelsche prinsen, die voor eenigen tijd deze stad bezochten op hun reis een versregel van 33 letters geschreveu op een ge pelde rijstkorrel. Het miniatuurschrift ligt onder een vergrootglas in een zilv&ren doosje. Een ander Chineesch heeft ecus zestig Chineesche letters geschreven op een enkel korreltje sesamzaad. Een financiëel genie. Oom. Ziedaar Jantje, omdat gij zoo goed hebt opgepast, krijgt ge eeue beloo ning van mij (hij laat hem een muntbiljet zien). Wat wilt ge liever Jan, het goudtientje of het papiertje. Jantje. Och, oom, wikkel u dat goudtientje iu dat papiertje. Een interessante samenspraak. Karei en Frits wan delen in 't schemerdonker naar huis. Karei loopt midden togen een kar aan, die op den weg staat. Frits. Waarom ging je niet nit den weg voor die kar'? Karei. Ik zag haar niet. Frits. Nou, ik zag ze toch wel. I Karei. Waarom heb je mij dan niet gewaarschnwd? Frits. Ja, waarom zei je niet, datje haar niet zag? JWaalwijk, 29 Sept. Vee, aanvoer weinig, dragend vlug. Boter: 930 K.G. van 1.27 tot 1.36. f Dassen. 28 Sept. Prijzen der boter: 1.41 a 1.52 per kilo. Aanvoer 120 kilo. f Dordrecht, 29 Sept. Grasboter, stukken: 0.98 a 0.80 tonnen 16.50 a 15.50; Kunstboter: 0.60 a 0.40. Markt vlug. Dordrecht, 28 Sept. Graanhandel noteerde Tarwe. Twee-jarige puike Zws. en VI. 11.a 12.Jarige goede en puike 9.a 11. Nieuwe goede en puike 9.a 10.dito mindere ƒ8.a 8.80, dito Zomer 7.50 a 8.10, dito Ka- nada 7.a 8. Rogge. Nieuwe Zeouwscho en VI. 6.50 a 7. Nieuwe ƒ0.00 a ƒ0.00. Overm. 5.50 a 6. Gerst. Nieuwe winter Zws. eu VI. zakm. 6.20 a 6.60. id. gestort 6.60 a 7.N. Overm. en Fl. zakm. 5.40 a 6.N. Zomer Zws. eu VI. zakm. 5.30 a 5.60. Overm. Fl. zakm. 5 a 5.30. Spelt. Nieuwe mindere 3.00 a 3.80. Haver. Nieuwe voeder 3.00 a 3.50. Dito dikke 4.00 a 4.50. Paardenboonen. 6.50 a 7.25. Duivenboonen. f 7.a 8. Bruine Boonen. 12.a 14. Witte Boonen. Puike f a m. ƒ0 a Blauwe Kook-Erivten. Nieuwe 9.a 10.25. goede on mindere 0.00 a 0.00. Mesting 0.00 a 0.00. Voeder 7.80 a 8.00. Witte Dantziger a -. Boekweit. N.-Br. en Fransche p. 2100 k. Maïs. Witte La Plata 0.00. Odessa 0.00 per 100 kilo. Kanariezaad. f 10.50 a 11.50. Koolzaad. Nieuw Zeeuwsch en Overm. 56 a 61 3-jarig Zeeuwsch 62, per Oct. 364.per April 380.—. Lijnzaad. 109/110 Petersb. 250, ft Taganrog 110 ft Azof 263. Raapolie. Vliegend ƒ36.a 35.625, p. Oct. 35.50 per Nov./Dec. 86.p°. Mei 36. Lijnolie, vliegend 26.25 a 26.p°. Oct. 25.875 p. Nov./Dec. 25,6'25 p. Jan./Mei f 25.75. Petroleum. Loco 9.50, Oct. 9.25, Nov./Dec. 9.50, Jau./Maart 9.75. Eutr. Charlois. Raapkoeken. Harde 100 a 104 de 1040 stuks. Lijnkoeken. Harde 9.50 a 10.00. Zachte a de 104 stuks. Tiel, 25 Sept. Tarwe was heden weder 80 a 40 cent lager. Rogge mede iets lager. Garst mot weinig handel als voren. Haver door minderen aanvoer 10 cent hooger. Boonen goed te plaatsen. Erwten bijna niet aan, doch er bestoud ook niet veel koop lust voor. Voor de mesting wordt dit jaar veel buitenlandsche boekweit gebruikt, die zeer billijk verkocht wordt. Tarwe. Oude 9.50, 11.50. Nieuwe 7.75 ƒ11.50. N. roode Rogge. Nieuwe 6.25, 7.25. Garst. Winter- ƒ5.ƒ6,00. Zomer 5.00, 6.00. Haver, f 3.25, 4.50. Boonen. Duiven- ƒ8.50, ƒ9.00. Wikken .-. Witte- ƒ-.-, ƒ-.-. Koolzaad, f Erwten. Groene- en Kroon- 9.50, 14,50. Cap. en Gr.- Gele f 8.00, 8.50. Boter. Per K.G. ƒ1.40, ƒ1.80. Eieren. 26 stuks ƒ1.20, ƒ1.30. vaste premtén. Directeur: Jhr. P. J. van der Does de Willebois. Agenten in het Land van Hensden en Altena, do Langstraat en de Bommelerwaard Ammer zoden: F. Oost weegel. Eethen C. A. Boll. Correspondent te DussenJ. F. van Mol. Gorin- i chemC. J. Loeven. GeertruidenbergA. W. de ltooij. Heusden W. Posthumus en G. H. Malingré. KaatsheuvelP. van Dortmond Gz. NieuwlmikJ. j Snijders. Sprang: J. Dorrenboom. Sleeuivijk: A. van Wijk. Vlijmen: A. van den Tillaait Jr. Woudri- chem: R. Roomer. WaalwijkA. J. M. Verbuut- vau Overboek. WaspikJ. Vermeulen. Zalt-Bom- melJ. F. M. van Boeckel. bij VATEN eu KANKEK, tot de minst mogelijke prijs, alsmede voor 2.85 het pak, bij ral op WOENSDAG den 4 OCTOBER 1882, des voormiddags ten 9 ure, te Veen, in het Oud- Schoolhuis, publiek a Kontant: Bij hem verkrijgbaar gebreide Wollen Meeren en Dames-Ondergoederen, door specialiteiten bereid, ter voorkoming en verdrijving van Rhumatische aandoeningen en Jicht bij lijders. Deze goederen, zijn door beroomde Geneesheeren (waarvan bij hem attesten ter lezing liggen) onderzocht, goedgekeurd en zéér aanbevolen. Brochures en prijsopgave op franco aanvrage te bekomen bij Wj0S3£^ Voor duze alom bekende, gunstig wer- kende, bereide goederen, worden op alle plaatsen SOLIEDE AGENTEN GEVRAAGD, te gen goede provisie. Aan te molden aau bovenstaande firma. MOLENSTRAAT, GORINCHEM. HANDEL IN Firma HENGELS, beveelt zich beleefdelijk aan tot het makeu en leveren van alle soorton van Zadels, Tuigen, Koffers, Ma trassen, Drijfriemen en Breukbandenhet bekleedon van Rijtuigen, Stoelen en Canape's, het machinaal zuiveren en op nieuw opmaken van Matrassen en al wat verder tot het vak behoort. Dit meer en meer algemeen Kindervoedsel, bij onvoldoende moedermelk, wordt door velo Heeren Doctoren aanbevolen, terwijl oudergeteekende ver scheidene Attesten ontvangt van de goede uitkomsten, aangewend ook bij zeer zwakke kinderen. Ik heb tot gemak mijner geëerde Clientèle, Dé pots geplaatst en worden dezelve gevraagd daar, J waar ze nog niet zijn. Chemischo en microscopische bevinding met ge bruiksaanwijzing op aanvraag gratis verkrijgbaar bij M. C. Poldermans, Gorinchem. Amsterdam, J. Loopik, Prinsegracht, J /it PI hoek Spiegelstraat, ill Werkendam, J. Dekker Az. UUÜ» Herwijnen, M. van Strato, Wiukelier. Leerdam, J Rouwert, Raff, l'Espiègle0.90 Spindler, Siege'szng0.96 Bendel, La Cascade0.90 Krug, Souvenir dn Rhin1.20 Spindler, Gut' Nacht, fahr' wohl 0.90 Kuhlau, Sonata0.75 Lichner, Uhlanen-Ritt1.05 Kaf ka, Immergrün0.90 Suppe, Ein Morgen, ein Mittag, oiu Abend in Wiau0.75 Keler Bela, Lustspiel-Ouverture 0.75 Spindler, Waldaudacht0.90 Ixtnge, Frühlings-Einzug0.30 ReineckeAndante Spianato e rondo giojoso 1.50 Raff. Valse brillante1.20 Behr, Charme dn Salon0.75 Oesten, Gute Nacht, du mein hertiges Kind 0.90 Schaar, Fhrtilings-Erwachen0.60 Rubinstein, Deux mélodies0.60 Krug, Illustrations de l'Opera Loreley 1.80 Herbert, Schitferlied«0.75 Totaal 18.36 Bovenstaande TWINTIG NUMMERS, waarvan do gewone handelswaarde 18.36 bedraagt, biedeu wij aan te zamen voor slechts 2.50. Alle Book- eu Muziekhandelaren nemen bestel lingen aan. Op plaatsen waar geen Boekhandelaar woont, na toezending van Postwissel of Postzegels franco. Ecnig Agent voor Gorinchem t Omstreken van de Stoompannenfa briek van Echt. tcgou concnrrcerende prijzen. (Vallende Ziekte.) Volledige genezing der Zenuwziekten, door het AUXILIUM OEIENTIS van Doctor Boas, 5, Av. do la Gvande-Armée, te Parijs. Wij raden een ieder aan die in deze ziekten belang stelt en eene volledige genezing wenscht in voilé vertrouwen mijne brochure aan te vragen die ik gratis en franco toezend. Dr. Boas. Consulten dagelijks, des middags van 12 tot 2 ure, in alle talen of per brief. Dépot van het AUXILIUM ORIENTIS Hoofd-Apotheek 50 en 52, Fanb. Montmartre te Parijs. M A G A Z IJ N VAN BEDDEN Een persoons Wollen Bed, Peluw en 2 Kussens Kapok Bed, Peluw en 2 Kussens Dito stellen voor twee personen 12 eu Twee persoons Veereu Bed, Peluw en 2 Kil mot zwaar Duitsche Tijk, van'af ƒ30. IAN1 in alle grootten en soorten, ruimen voorraat, de goedkoopste prijzen. als Voor soliditeit in bediening wordt JAARM

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 3