ilfliiM Yerhuring van Paarden en Rijtuigenr Magazijnen ter Menbileering. G. J SCHEEFHALS, iWPAnWJfe Heusden, i E 1 en Horlogerie. jI nu D\ W, J. F. NUYENS. Pe LandLouwscfreurkalender voor 1883. MAGAZIJN VAN Pensmarkt B 33 en 34 's Hertogenbosch. A. C. VAN DER KEULEN ZONEN. Petroleumhandel, M. I. Rooijakkers, 1S. Westerman a HUIS VAN VERTROUWEN. L. L. van Geffen van (Ier Weegen Corman's Extra Stout en Pale lie, in alle ledden-Sagaziji Maurits W ester borg UITVERKOOP Galanteriën K RA MER IJ EN m tot, Hinthamerstraat, E. 20, 'er systeem NaaimachinenStoom ververij en Gebr. Paltlie, te Almelo. J. Schumaker, s-BOSCHKerkstraaten 66. Horlogiën, Regulateurs, Pendules, Klokken, Wekkers A. SCHUMAKER, Sing op de VISCHMARKT te HEUSDEN. zssr fijns Lederwaren, Th. LU IJ BEN. Steeds goed voorzien van Kookkachels, Cuisinières, Kachels in alle soorten, Brandkasten en Kisten, PORTEMANTEAUX, LEDIKANTEN, MANGELS, LilUt M u uitmuntend geëmailleerd Keukengerief, enz. enz. L. JOCKIN Zn,, Lange Putstraats-Bosch Kerkstraat A. 70 's-BOSCH. Kerkstraat. A. 70 's-BOSCH. van 1815 tot 1882, Het bestuur der Holl. Maatschappij van Landbouw, Afd. Land van Arkel etc., beveelt dezen kalender inzonder heid aan door zijne nette en eenvoudige bewerking. Specialiteit in Remontoirs. M. J. EBELING. Horlogiemaker. Magazijnen van Bedden, Tapijten, Meubelen, en bij behoor ende artikelen. Behangerij, Stoffcerderij, Beddenfabriek. Yolledigc Meubileering van Gebouwen. Tabak, Sigaren,Koffie enThee, Rijst en Rijstemeel, Eau d'An vers. Wijksche Poort te Heusden. Photographic Artistique ïonteinstraat A 259, 's Hertogeubosch. Iloogensteenweg B 41. - 's Hertogenbosch. Rotterdam. van 19, Steiger 19. Kinderspeelgoederen MA Tm rTS REIS, Schapénmark+ 's-Bosch, Chemische W asseberij Yischstraat te 's-Bosch. GrafmonumentenDoop vonten Schoorsteenmantels De ondergeteekende beveelt zijn KOFFIJHUIS en UITSPANNING bijzonder aan in de gunst van het publiek. Tevens maakt hij zijne geachte begunstigers attent op zijne belovende eene uiterst nette en b i 11 ij k e bediening. Meubelen in alle houtsoorten. 'lapijlen. Meubelstoffen. Behangselpapieren en verdere Behang ersurtikeïen. Bedden, Matrassen en Dekens. Meubileering van geheele gebouwen. Speciale inrichting voor verhuizing. Grossierderij in Tabak» Sigaren, Koloniale waren en Commestibles. ff Ik beveel mij steeds aan voor het vervaardigen van allerlei solide en oorspronkelijke werken op het gebied van Brandkasten, Brandvrije Kamers en Kluizen, Verwarmings- en Kookloesiellen voor groote Inrichtingen en huishoudelijk gebruik, Slotwerken enz. Ontvangen prachtige PETROLEUM ROOKSTELLEN, nieuwste vinding. Reparatiën in alles wat het vak betrett worden spoedig en soliede uitgevoerd. YOER- EN KOOKERWTEN, KRUID E NI E RSWA R E N, Slijterij van GEÜISTELEERD en LIKEUREN, Prijzen beneden Specialiteit in Christoffle Zilverwerken Odeur- en Teiletbenoodigdiieden. 's-Bosch, Groote Markt B. No. 10. Salon-, Kabinet- en Visitekaart-Portretten, Email- lés- en Stereoscoop-Portrctteii, Instantané's, Groepen, Pliotogrnpliicu voor Bidprentjes, Reproducties naar Schilderijen, Gravures enz. en Vergrootingen in alle genres. wordt ingestaan. van Plannen en uitvoerige teekeningen op aanvrage verkrijgbaar. VEEL VERBETERDE aan London 1851. London 1862. Mil lichen 1854. Knjserslautern 1872. Kuiserslautern 1860. Wceiien 187:1. Metz 1861. Arnhem 1879. Bekroond met de Zilveren Medaille op den Internationale Kaaimachinen- Wedstrijd te Arnhem 1879. Stoomboot Stad Heusden. Stoomboot Maasstroom. uuüu* QPENINGS-UREN C. L. VAN LANGENHtJYSEN's Bockhandel, Ciugel hoek Beulingstraat, Amsterdam. De Inteekening is opengesteld op het hoogst belangrijk werk, waarvan de Prospectus algemeen verspreid is, namelijk: mv EIGEN FABRIKAAT, l\ U E Jj nuuiut/u un uuuvnuuiivv^u.muuu, DOOK Het werk zal ongeveer GO vel druks beslaan, die in drie, uiterlijk vier jaar, kompleet zullen zijn. Het. verschijnt in 4 doelen van omstreeks 15 vel, en wordt berekend ft 12^2 Cent por vel van 16 bladzijden. Te betalen bij elk deel. Er zullen slechts zeer weinig exemplaren, boven het getal der inteekenaren worden gedrukt; derhalve kan men geene prijsvermindering verwachten. Hoewel dit werk ook op zich zelf compleet is mag men zich toch vleijen, dat geen bezitter der Alg. Geschiedenis tot op do XlXe Eeuw zich den aankoop dezer geschiedenis van die Eeuw ontzeggen zal. Het Eerste Deel is ter pirse. Alle soliede boekhandelaren nemen hierop bestelliug aan. Bij J. A. VISSER te Gorinchein verschijnt weldra: Deze scheurkalender diebehalve de stand van Zon en Maanaan beide zijden der blaadjes nuttige wenken bevat zoowel voor den Landbouwer als den Tuinier en Veehouder, is op een fraai schild gehecht, dat de voornaamste gedeelten uit het landbouwbedrijf omvat. De prijs is uiterst laag gesteld en berekend op eene algemeene deelnemingn.l. 75 cent. Bestellingen worden aangenomen door den Uitgever en door alle Boekhandelaren. Als: Anieriknnnschc Waltliani (Mass) en Zwitscrsche Remontoir liorlogicu voor Daraos en Heeren in Gouden-, Zilveren-, N i e 11 é-, Nikkel- en Koperen kasten, alsook Aneres, Cilinders, Savoniietten enz. Alles in grooto sortooring van de goedkoopste tot de fijnste soorten, in b i 11 ij k e doch vaste prijzen voorhanden. Prijsopgaven, Tee ken in gen en Stalen op aanvrage. Alles in liet groot en klein verkrijgbaar bij VAN b. GOEDKOOP MAGAZIJN van fljnc Galanteriën en Byoutcriën Hofleverancier van Z.M. <len Koning. BRONZEN, NICKEL, CUIVRE POLI, VERZILVERD- en VERGULD METALEN ARTI KELEN DE LUXE. Japanseh Verlakt en Porceleinen G oederen. VERVAARDIGING VAN: ON VERA NDER LIJKE LICHTDR UK. Volledige Amenblementen, ZD uit do Bierbrouwerij Het Hert« te Vlijmen. (N.-B.J Scheikundig onderzocht en goedgekeurd door Dr. E. A. VAN DEN BURG, Hoogloeraar te Leiden. De resultaten der analyse zijn op franco aanvra gen te bekomen. Het verslag van geuoemdon Hoog loeraar eindigt aldusIn weerwil van een naanw- gezet onderzoek waren geen vreemde bitterstoffen of schadelijke bijmengselen op te sporen. VAN EN fi vei'iniiKlei'de pi'ij^en. Bekroond op de Tentoonstellingen: Deze Naaimachines (welke ook tot Trapnaaiinacbine kuunen worden ingericht) zijn veel doel matiger ingericht en veel minder gedruisch makend dan de zoogeu. Ainerikaansche Singer Machines, en zijn voorzien met werktuigen van de nieuwste uitviudiug, als: Stopapparaat, Draadai'snijder, Zelfgarenwinder enz. De levering dezer Machiuen geschiedt met 3 a 5 jaar garantie, gemakkelijke betaling, a con tant met 5 pCt. korting. Onderricht gratis. y<T" Vele gebruikers vau de echte Singer Naaimachines gaven mij bewijzen dat bovengenoemde Machines beter voldoen. Fabrikant in lit-ui<1 Iliiiirdcv van DEPöT te Zalt-Bommel, J. Van Giesseu. Steenhouwerij bij de Sociëteit de Unie Beveelt zich aan tot het leveren en maken van tot hetvak behoort. Zomerdienst van af 8 Mei. Van ileusden 's Maandags 's morg. 3.15 Over. werkdagen 5.30 u. Van Rotterdam: Alle werkdagen 's nam. 12.45. Dienst van af 18 September 1882. Van Heusden 's morgens 5.45 (1) I alle n 's-Bosch 's namiddags 2.werkdagen. n Driel 's morgens 6.45 (2) dagelijks behalve a 's-Boseh 's namiddags 2.Zon- en Maandag. a Driel 's morgens 3.30 (3) alle Gorinchem 's namiddags 12.30 i Maandagen. (1) Van af 1 Nov. 6.45. (2) Van af 1 Nov. 7.15. (3) Van af 9 Oct. 4.30. Op algemeen erkende én r. C. Feestdagen, Bossche en Go- rinchemsche jaarmarkten, geen geregelde dienst. van het Post- en Telegraafkantoor te Heusden Werkdagen. Postkantoor. Voorm. van 781/a, 9 12, nam. 271/» u. Telegraafkantoor. Voorm 912, nam. 271/2 n. Zon- en Feestdagen. Postkantoor. Voorm. van 79, nam. 21/26 u. Telegraafkantoor. Voorm. 89, nam. 36 u. Voor Postwissels en Kwitantiën alleen op Werk dagen voorin, van 9 12, nam. 25 n. De bnsligting voor de verzending per Stoomboot

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 4