iann, No. 110. Zaterdag 14 October. aker rialen, I Li BINNENLAND. rassen, 1 ODEN is, Wol, Kapok, u en Dons. 2 Kussens 10. 2 Kussens IT). 12 en 18. iw en 2 Kussens. 30. mi jen voorraad, tot Dit e(aü' hij i ,T,anaf/ 5. 8>f 6.50, en tu leu d< m ze d!. kMatras- wakzi hoekwaliteiten peeft 11 us c I zelL VOOR 8.50. Uitgever: L. J. VEERMAN Heusden. .die ordt ingestaan. eek. wi me, ibeke icTCn-Bosch. w- rzoeP16^ jo Unie .pat a(jv,n en maken van /JK Doop- r hetJ- t datyimantels 00 jt vak behoort, word blad verschijnt eiken V O E N S D A G en ZATERDAG. Abonnementsprijsper 3 maanden 1.— Franco per pos verhoogitig. post zonder prijs- Advertentiën 16 regels 60 et. Elke regel meer 10 et. Groote letters naaij Advertentiën worden ingewacht tot Maandag- en Donderdagavond 10 uur. stukken tot Maandag- en Donderdagavond 8 uur. fl I in etw geg' \>or Gorinchem en Stoompannenfa- h opcenten centen voor particuliere ,.i van vrijgesteld. (L.D.) ...ogen genieten. cmuge vïCU iViïlV™ ,.i het polderwater weken voor zijn «KsTé ^Srono handels- Üuü'o antisemiet dr. Pattai en deed uitkomen, dat 't dool niet verachting togen de Joden aan to 'maar slechts* h^u politieken en maat- invloed te beperken. De procureur- dr. Vou Pelser en de president Van 't hof ïionhain gispten in scherpe woorden do anti- tóiietonbewogiug, maar de jury sprak het »niot- zgchnldig* uit en de drie jodenhaters kwamen er straffeloos af. Klagen de Duiischers, <!at wj allo zalmen op vangen, do Zwitsers klagen weer over de Duit- schcrs. Volgens eon correspondentie in de >Berner Bund* moeien er te Wezel in don tijd van het kuitschieten een menigte zalmen gevangen en ver zonden zju. l)o officiëelo statistiek wjst, naar de Times doet uitkomen, uit, dat er te Londen veol minder groote misdaden plaats grijpen dan in groote steden van het vasteland en dat oen bedrag van 103,568 als gezamenlijke som van alle diefstallen in een jaar zeer gering is. Iutusschen stemt het blad toe, dat het corps van elfduizend politie-ageuten in de hoofdstad nog wel hier en daar verstorkiug eischt. Zaterdag en Zondag 11. hebben over geheel Ierland uit het zuid-zuidoosten hevige stormen gewoed, die veel schade hebben aangericht. Te Limerick werd ecu gedeelte van de spits van don kerktoren af- Bn. De in 1876 afgebrande schouwburg to Rouaan is -door dou bouwmeester Sauvagoot herbouwd eu moet thans een toonbeeld zjn, wat smaak, gomak- kon, luchtververschiug en verlichting betreft. Het nieuwe gebouw is verledon Zaturdag met grooten luister geopend. Men had vijf miuisters eu vico- ministors genoodigd, de huizen waren mot vlaggen vorsierd on sommige verlicht. Gegeven werden de »Hugenots« en plaatsen in de stalles werden voor 250 fr. verkocht. Den volgeuden dag werd eeue tentoonstelling van schoone kunsten eu vervolgeus een »lycéc« 'voor meisjes, ingericht volgens de uiouwe wet, geopend, waarbij de minister Duvanx eeue rode hield tot verheerlijking van do bedoelde wet en het middelbaar onderwijs, dat, zeide hij, bestemd was om de meisjes te loeren den kon, haar "aan degelijken arboid te gewennen en voor hare levenstaak mode te bekwamen. Te Madrid is overleden de hertog van Santona, grande van Spanje; bij laat zijn dochter een ver mogen van 15 millioen frs. na. De hertog was van burger-af komsthij begon als hoedenmaker te Cuba, giug toen uaar Madrid, waar lij groote fabrieken oprichtto en een groot vermogen ver wierf. Hij nam eeu ijverig aandeel aan do bowo- giug, die Alfons op den troon bracht. De Spaanscho bladen verzekeren, dat Koningin Isabella vau plan is zich voorgoed te Madrid te t WOUDRICHEM, 5 Oct. De eerste verlichte namiddag- of avondgodsdienstoefening in de flerv. kerk dezer gemeente had dit jaar plaats op 1 Oct. jl.de lampen waren voorzien van nieuwe branders (Duplex burners) welke in het gebouw een helder licht deden verspreiden. Eere daarvoor aan het bestuur, belast met liet uitwendige van den openbaren eeredienst, dat niets ontziet om tot verfraaiing van dit gebouw mede te werken. De leeraar wees er, na tot tekst gekozen te hebben 2 Kor. IV vers 6 ook op en bracht het natnurlicht (kunstlicht) der lampen in toepassing oj) het geestelijk licht; waardoor dien eersten avond onder de beademing van het evangelie zeer stichtelijk door de Christelijke vergadering werd doorgebracht. ZALT-BOMMEL. Bij Kon. besluit is de heer A. M. van der Heide, met ingang van 10 Oct., benoemd tot schoolopziener in het arrondissement Zalt-Bommel. ïIOEKSCHEWAARD, 3 Oct. Het treurig voor uitzicht bestaat dat een deel der Hoekschewaard aan de golven prijs zal worden gegeven; de dijk aan de Wacht is in zoodanigen toestand, dat hij of bij laag water weldra zal instorten, of bij hoogen vloed zal bezwijken. Op de minst zwakke punten is bij aan de waterzijde loodrecht, op alle andere plaatsen uitgeholdelk oogenblik ziet men stukken in de diepte wegzinken. De eigenaren schijnen niet genegen er iets aan te doen. Meer dan honderd meiischen, aldaar woonachtig, leven dus dagelijks in het gevaar, hun huizen en goederen als een prooi der golven te zien verdwijnen. Zou ook hier de put niet gedempt kunnen worden, vóór dat liet kalf verdronken is. 1 Het brieven verkeer breidt zich in Nederland nog vorbazend uit. In 1881 bedroog het aantal gewis selde brieven op de verschillende kautoreu hier te lande 57,443,105 tegen 56,047,270 in 1880. Nog veel sterker is echter de toeneming van het verkeer met, briefkaarten. In 1880 bedroeg het aantal enkele briefkaarten 15,529,133 - in 1880 17,345,940 - dus een vermeerdering vau ruim 11 °/0 iu één jaar. Wel eeu bewijs, dat de briefkaarten zeer iu den smaak vallen. Opmerkelijk is het, dat bijna elk jaar eeu oven groot aantal brieven of briefkaarten onbestelbaar is. In 1880 bedroeg het aantal niet uitgereikte brieven 75,000 in 1881 72,221 op zoovele millioeuen dus een klein verschil. Aaugeteekende brieveu raken bijna nooit weg. Iu 188-1 werden 72 klachlou ingediend wegens be weide vermissiugf^^jjj aangeteekeudo brieven, Volgens telegram uit New-York, is liet aan de Kon. Ned. Stoomvaartmaatschappij toebehoorende s.s. „Stella", dat den 13 Sept. j.l. van Amster dam is vertrokken, den 28 Sept. aldaar behouden aangekomen. Dinsdagmorgen heeft men op de rivier de Lek, nabij liet Hagesteinsche rek, eene zeehonden-familie geziem Het is niet met zekerheid te zeggen, of de ongeioode en zeer brutale gasten zich thans stroom op- of afwaarts hebben begeven. Pogingen om deze dieren te bemachtigen, zijn vruchteloos gebleven. Te Zierikzee is, naar het schijnt, een epidemie van zelfmoord uitgebroken. Binnen drie dagen tijds hebben zich aldaar drie personen opgehangen, waarbij een vierde eu vijfde kunnen gevoegd wor den uit het naburige Kerkwerve. Van de Zicrik- zeesche leed de eerste aan zwaarmoedigheid; de tweede leefde in onmin met zijne vrouw, zijne schoonmoeder en zijne dienstbode, die hern van tijd tot tijd duchtig kastijdden, terwijl boveudieti zijne geldelijke aangelegenheden in de war waren. De derde is een dronkaard. Hij alleen werd nog bij tijds afgesneden. Eenige dagen geleden vervoegde zich bij een dame te Utrecht, die aldaar aan een der Singels woont, iemand, die voorgaf de baronesen be schermvrouw te zijn eener vercenigiug, waarvan de bedoelde dame lid was; zij kwam met het doel de contributie der vereeniging te innen. Dit geld werd haar ter hand gesteld, maar toen de gewaande barones zich verwijderd had en men weder in de kamer kwam, waar zij gewacht had, miste men twee prachtige vazen. De heer L. Leopold heeft in eene te Groningen bij den uitgever J. B. Wolters verschenen brochure, getiteld: „Mijn leesboek voor de volksschool ge toetst aan „Een Nederlandsch belang" van den lieer H. Hemkes Kz.," repliek gegeven aan den heer Hemkes. Hij geeft daarin eene wederlegging van de door den heer Hemkes Qp zijne twaalt lees boekjes gemaakte aanmerkingen. Ten slotte toont hij in een algemeen overzicht aan, dat van de 235 aanmerkingen op den tekst der twaalf leesboekjes (te zamen 845 bladzijden) niet meer dan 26 ge grond zijn en van die op 327 plaatjes niet meer dan30. Te Deventer is het lijk van het onlangs daar vermiste dienstmeisje uit den IJsel opgehaald. Een Amsterdamsche jongen, die een paard baldadig eeu slag gaf, kreeg van het dier een schop tegen het hoofd, waardoor hij zeer ernstig verwond werd. Een Duitsche Rijnschipper, verdacht van den stuur man van de Zierikzeesche boot met een mes een verwonding in den buik te hebben toegebracht, is te Rotterdam in hechtenis genomen. Te Am sterdam zijn twee vigilant bh tegen elkander gere den. Een der paarden kwam in een fruitkelder op druiven en perziken terecht. T~~— ver- JWffluchten. V5a'"r:!WWC~P^^de brandweer ter plaatse, die na ver doorgedrongen te zijn met het oog op de steeds toenemende rook, en op het ge zicht van een vlam, last ga'f, alle logeergasten te wekken, omdat de gansche omvang van het kwaad onmogelijk met zekerheid fton worden bepaald. In de volmaakste orde twerden de gasten door brandwachts en politie-agei iten gewaarschuwd, en hoewel enkelen zich naar buiten begaven, bleven de meestcn in de vestibule of de benedenzalen zich ophouden. Er ontstond gej^n paniek door de voor zichtige en door allen zee;r geprezen wijze waarop brandweer, politie en hotelpersoneel te werk ging. Middelerwijl had de b randweer, die, door de verstikkende rook langs den gewonen weg niet naar de plaats kon komeij) waar de vlam moest zijn, zich een toegang verschaft van buiten af. T Bleek toen dat liet. poetshok, waarin de gasmeter was, in vlam stond, en dat j]e zoldering en wanden haast waren verteerd, floor de werking van een handspuit was de vlam spoedig gebluscht, en toen ontdekte men dat de Meterkast» en meter door het vuur waren vernield, tjaardoor werd de oorzaak van kleine ontploffingeijj die men voortdurend had gehoord, duidelijk. Oolv Van den brand wordt door de brandweer een gasontploffing als oorzaak op gegeven. Te vijf uur waren tjje logeergasten weer vrij zich ter ruste te begeven. Van de vreemdelingen woonden natuurlijk de meeste heeren op straiftt en zoover mogelijk iu huis de wijze van werken der brandweer bij, en aarts hertog Reinier van Oostenrijk verklaarde herhaal delijk, dat hij li aar l^zadigd maar krachtig optre den niet genoeg wistj, te roemen. Bij de ontruiming; der kamers, verhaalt een oog getuige, sloeg niemtuid angst en schrik om het harte, en van zenuwtoevallen bleven de dames ver schoond. I Dat liet verblijf In de vestibule en de leeszalen van de ii: zeer „prLfond négligé" gestoken dames ook een komische Ljjde had, kan men zich voor stellen. De aangerichte schade is gering, ongeveer 500. (Hbld.) Maandag werd te Amsterdam weder een boer het slachtoffer vaiji valsche spelers. In de Kerk straat werd hij dtjor iemand, die voorwendde daar juist een kwartje te hebben gevonden, uitgenoo- digd om een borreltje mee te drinken. Men ging in een drankkeldjer van den Amstel, waar door een paar lieden kaart, gespeeld werd. Hoopjes geld om van te watertanden lagen op de speeltafel. Door de spelers verlakt, waagde ook het boertje zijn kans. Hij won Aanvankelijk luttele bedragen en eindigde met ƒ1300 te verliezen. De politie, door hein gewaarsclujwd, heeft van een en ander proces verbaal opgemaakt. Zekere D., te Gorinchem wonende, had Woens dag te Dordrecffit het ongeluk om, toen hij afscheid wilde nemen vin iemand, die zich aan boord van een aan het GrootJioofd aldaar liggende stoomboot be vond, het evenwicht te verliezen en tusschen boot en kade in de rivier te vallen. De dekknechts der boot slaagden er iia hem te redden. •rot meer dan ani Museum van oipj bieden van hari gebruik van de door muziekuitv» Beestenmarkt, ei aller wege uitstek Het lijk derl aldaar in de Le' Te üonkerbro 17 hazen, 5 pat Delfstrahuizen se jachtactc had ge Te Maastricht bijna verstikt geneeskundige noodig om de wekken. Ook Uit Nijmege van September uit de bedelaj slagen, om die> legioen iu Alg begaven. Aldaar die daarna door provincie rondd' ze echter nietj hunne schreden ze Zondag jl. Nijmegen trokl Uit hunne hoi maken, dat zi omtrent hun be in zulke troe breken, kunne: schappij worde! mag gevestigd schen in zulki het ènl voor lief dubbel wenschi borg bestond, vrije voeten ziji men van hen v beoogde doel te nu nog rondzwt Door den hel in de vorige w< Amsterdam, watM meld, die ten u; dien hij op bepaale niet zekere "som gel ingezetene werd eve brief bezorgd. De woonhuis en het benevens zijn U' de stad nachts door geleg; In de maant in wijk A te 1 415 verzuimd, voor landbouw deren. De scho de helft, somti leerlingen. In even treurig lu De politie t ontdekking get sche straat tel heeterdaad bet, If SPRUES. n en mm Jmmmm t "h,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 1