en, en 'ON. 'LAATSELTJK NIEUWS. BINNENLAND. ellen, nelo. LAND- K Gemengd KJ FEUILLE' DE MILLIO IN AI R. Ier deze alïes behalvë~\'erkwikkelijke vele andere woningen was de driekleur uitgestoken ïstandigheden behoeft nu de adel slechts achting voor eigen naam en stand te liezen en hij verdwijnt onder de menigte. at onze negentiende-eeuwsche edellieden wel begrijpen en dat bovenal de Friesche dachten op de teekenen des tijds letten, unieer zij zelf onverschillig worden voor roem huns naams kunnen ze van an- ■en allerminst eerbied vergen voor dien em, vooral nu niet, nu een rappe hand, helder hoofd, een welgevulde schatkist, warm hart voor 't lijden en strijden er menschheid ieder op zich zelf meer wicht in de schaal leggen dan alle namen m oude geslachten te zamen. HE IJSDEN, 13 October, t Bij het onweder dat Woensdagavond tusschen 10 uur woedde sloeg de bliksem in den toren er Herv. kerk te Hedikhuizen en vernielde een leelte van de spits en den toren en vond beneden mi uitgang, zonder echter brand te veroorzaken. Te Ilerpt werd een booin neergeveld. Op verschillende plaatsen onder Herpt en He- ikhuizen was het vee door angst voortgedrongen vond men zoowel koeien als paarden in de loten, die met de meeste moeite daaruit werden haald. f Op 26 Oct. a.s. zal liet vijf en twintig treil geleden zijn, dat de alhier bestaande school JRoomsch Katholiek onderwijs onder lei- de Eerw. zuster? werd geopend. .jonge dames uit Heusden en Herpt, allen óngen, hebben zich als commissie ver- om gelden in te zamelen, ten einde een <jk geschenk aan te schaffen tot eene terwijl het hun verder niet aan ondubbelzinnige blijken van belangstelling ontbrak. t GORINCHEM, 12 Oct. Gisterenavond woedde - boven deze en vele naburige gemeenten een vree- j selijk onweder, dat van 5 tot 10 uren aanhield. Van onheilen heeft men tot hiertoe niet vernomen nergens was brand te bespeuren. Alleen zijn hier en daar een aantal koeien en paarden, door het aanhoudend lichten verschrikt, te water geraakt, doch gelukkig gered. t DALEM. Tot zetters der directe belastingen te Vuren zijn benoemd de lih. S. Smits, A. v. d. Giessen Pz. en H. Verhaar de Bruijn. t Van de 5600 schooltijden werden aan de openbare school alhier over het 3e kwartaal 1882, verzuimd 2850, waaronder 1695 alléén wegens veldarbeid. t WERKENDAM. Door J. H. de Rooy alhier is met gunstig gevolg examen gedaan als commies bij 's Rijks belastingen. De reis van de u Willem Barentz'1. Van den commandant, den luitenant ter zee Hotfman, is bij het hootdcomité een brief ont vangen uit Hammerfestj, gedagteekend 23 Sept. Lang en bedroevend is het verhaal van den strijd, dien de expeditie te voeren had tegen wind, mist en ijs, drie machten, die er de oorzaak van wa ren, dat deze expeditie niet meer sprekende re sultaten kan aanwijzen. Ziehier o. a. liet verhaal van de reis op den 17den Juli ondernomen, in de richting van Matotschkinsharr Op dun achtermiddag van den volgenden dag werd in dikken mist land gezien. Daar ik niets zag dau een stroep land aan de kust, /on ik mg nog niet verkennen. Ik stuurde echter JanBs den wal op l/2 a lji mijl, en toen 's avonds ontrok, vprkonde...ik -1.., de mist hooger breedte te kunnen bereiken. Op 76° 10' kwam ik echter in dikken mist weder bij liet pak. hetwelk zoo ver ik zien kou westwaarts strekte. Ik besloot toen de veranderingen Ie gaan obser- veereu, die in 14 dagen in het ijs hadden plaats gehad. Oostwaarts gaande, zeilde ik zoo mogeljk langs eenige lijnen, waarvan door den directeur der afdeeling zeevaart van het meteomlogisch-in- stitunt loodingeu en tcmperatunr-observatién als weuschelijk waren opgegeven. Op 74° Br. en 49riso O. L. werd 's morgens vau den 6deu Sept. nogmaals de >Kara« ontmoet. Wj draaiden bij en ik vernam dat de »Kara«, langs de kust in het handwater zeilende, bj Wil lem eiland hot eerste losse ijs gezien had en aldaar geankerd was. Kort daarop was het js korneu op zetten eu de >Kara« was togen den wal bezet ge raakt en gedurende drie weken bezet gebleven. Men niaakto alles klaar om aan wal te overwin teren. Een Z.O.ljke storm had toen het js weder weg gedreven; alles was zoo spoedig mogeljk weder aan boord gebracht, eu gedurende een N.O.lijkeu sneeuwstorm was do »Kara« tusschen de eilanden door weder naar zee gezeild. De »Kara« zette koers óp Hammerfest. Na volgebrast te hebben stuurde ik noord, om het js weder aan te loopen. Weerstoestand en win den waren mj hiertoe niet gunstig. In het alge meen vond ik het js sedert half Aug. 15 Duit- sche mijlen om de noord verplaatst. Het i's was nog zeer verspreid, hetwelk de navigatie in deu nu donkeren nacht met veol mist en slecht weer zeer moeielijk maakte. Na in den nacht van 14 Sept., gedurende een zuideljken storm met het pakjs onder de lij tus schen verspreide zware brokken ijs ouder aanhou dende/ de bezwaren van de nachten in deze 8treh,djkJ?oefl ondervonden te hebben, besloot ik koers te stellen op" liiihunerslest "7 De gezondheidstoestand liet weinig te wenschen over. De Noordbrahantsclie beestenkoopers doen weder hunne jaarlijksche lournée door een groot gedeelte blad uitgegeven, dat den naam zal dragen van Morgen post." liet zal, zooals de titel aangeeft, 's ochtends verschijnen. 3. Het „Vliegend Blad" van Amsterdam, dat in 7 jaren tijds een veranderlijke oplaag van 17,000 exemplaren bereikte, is aangekocht door een con sortium voor de som van f 170,000 en zal na genoeg op dezelfde wijze verspreid worden. Dit blaadje wordt het meest verkocht langs de straat en telt geen groot getal abonnés. 4. De „Amsterdamsche Courant/' liet oudste blad van Amsterdam, zal een ingrijpende wijziging ondergaan onder een nieuwe hoofdredactie. 5. De uitgevers van het „Algemeen Handels blad" gaan zwanger van het denkbeeld, om ook aan dit orgaan een ochtend-editie (evenals die van de „N. Rott. Ct.") te verbinden. 6. Het volksblad „De Echo," dat thans 3 ma len 's weeks verschijnt, zal binnenkort wellicht dagelijks het licht zien. 7. Eindelijk zal er nog op touw gezet worden een humoristisch weekblad in den vorm van „Klad- deradatsch," dat ook dien titel zal voeren. Bij het lievig onweder dat Woensdag avond ook boven Maastricht en omstreken losbarste, is de bliksem geslagen in den St. Janstoreneen ornament en de plank eener stelling werden ver brijzeld, zonder evenwel brand te veroorzaken. Te Oud-Vroenhoven is een hooimijt afgebrand, terwijl ook nog in een naburige Belgische gemeente brand door het hemelvuur is ontstaan. Te Hei- en Boecop is een paard in de weide gedood, en te Benschop zijn 4 aan één landbouwer toehehooreude melk koeien tegelijk doodelijk getroffen, terwijl te Schoon hoven 3 vette koeienjap een stuk land zijn gedood. Te IJsselstein werd "dÏT fetr,ir-^g1^^orsmolen van J. B. van Woerden door den bliksem^^1"0^ teneen der wieken werd gespleten en op vef scheidene plaatsen gehavend. Na middernacht be- sneurde men dat de bliksem ook in den molen I :en. ZEN, men. p. pj» CS i 7-8V» Voorm lli I en vl moedernfflS liefde meer Man in ons. Dat onze Vorst rende de dagen der cj dezen zomer de scheepvaar ik daarna mede wat kend ishet feit de slnis is bezwe treft, zegt. de M voor een andere hem niet daidelt •1 bj vraag 3 bedo sturen der polde/ 't ongeval verwit stroomen van omdat dit onmo; toe ontbraken on de Min. mecf citeit te hebben Omtrent de laat door herstel van dat 'tongeval zi rampen kan no sluis niet gesel waterstanden. De boeren Heydeurijck dril deling van de aanha: betering van de uitm der vrucht, daar ook bj den wensch tot s] werp aansloot en dit taat van de interpell In de zitting van één uur duurde, wer< 1876 af op de Ageuc neming der voorgesti De eene gold een ding van Nederland onalö rechtspraak i van den heer Van -u het Dep. van Oorion Té Nieuw-Beicrl in den tuin van de in dit jaar rjpe dier planten i vol - De gemeen', lad* I sloten tot hek 'aö.f op een drietal j worden. Een uit het Stui dig Jaarboekje voor! lijk uitgegeven op j Posts tatistiek v behelst een aara betreffende de p. Ontworteling der mo- rerd toch Nederland e reis van den heer vertoefde zal toch wel risis in 't buitenland te doen denken aan o geen reden zijn om narehie. Daar ginds niet vergeten, getuige Tak naar Frankfort en welken invloed had dii dit nog daargelaten tricele crisis op 't volk ville langdurige minis- van was immers niets(m Nederland? Daar- heele politieke machinati te bespeuren? Die om 't bleef er kond bij) e ging buiten 't volk 't de, crisis niet begreep eenvoudig omdat een grief van te maken j». Den Koning er lande naar de oplossing lat hij niet hier te is blijven zoeken i onmogelijk vraag- i al zeer onverstan- van wat thans blijkt een stuk geweest te zijn, zou dig wezen. De kwaal, lijdt zit 'm niet in de monarti jvaaraan ons land schijnlijk zouden we er ffiiehoogstwaar- toe zijn ingeval Nedérlaiti nog naarder aan was; beter althans zeker i. id een republiek bleken onmacht om wat brengen, met onze vertegd|rootsch voort te niet weet wat ze wilonze] bnwoordiging die niemand voldoetonze groj kieswet, die aan ndwet die ieder J. HENDRIK VAN I knakt door een anderW..n reeds ondervonden met des Konings, die op den inaunelijkBtrïet^^ gekomen plotseling ten grave daalde. Van de dooden niets dan goed is een behartigenswaarde wenk, doch we mogen 't nog wel eens herinneren, dat tijdens 't. leven van Prins Willem van Oranje ettelijke stemmen zijn opgegaan tegen diens schijn baar volkomen verwaarloozing zijner Neder- landsche betrekkingen en al weten we nu dat hij Nederland ook in den vreemde niet vergat, we zouden niet gaarne in 't ongelijk stellen de velen, die tijdens zijn leven met nadruk protesteerdeu tegen zijn altijddurend verblijf buitenslands. Niet buiten de palen, maar daarbinnen ligt het arbeidsveld onzes toekomstigen Konings. Hij die eenmaal de teugels van 't bewind met vaste hand zal aanvaarden, moet het land kennen en zich bevinden op den post, den hoogen post hem door de wet aangewezen. Dan eerst kan 't volk weten wat het aan hem zal hebben wanneer de kroon zijne slapen drukt. maar üaai dat onze Vorst de" geleidt, welke hem 's volles de door hem en zijne raadslieden voorgestelde wetten kenbaar maken, en diezelfde goede gewoonte wil ook dat 's Konings allernaaste betrekkingen daarbij tegenwoordig zijn, om een bewijs te geven van ingenomenheid met het werk der vertegenwoordiging. Edoch, onze Kroonprins geeft dat zichtbare bewijs niet; zijn tegenwoordigheid wordt wel vooraf officieel aangekondigd, doch als de plech tigheid plaats vindt, zien we onzen Koning alleen, om de een of andere, in 't duister liggende reden, blijft onze a. s. Koning af wezig en uit 't buitenland hooren we van een overhaaste reis, terwijl binnenslands gemom peld en geschreven wordt van een officieel vertrek uit, doch ook van een incognito- verblijf in de residentie. In de vertegenwoordiging is hierop reeds vouwen, ïeTTiK moed verliest in des leven Toen Willem van Oranje, onze Sth en Koning van Engeland, zijn innig: gade verloor, kende zijn wanhoop geen g. zen. Men sidderde voor 't leven des bemin den Konings. Toch stond hij 't volgende jaar tegenover zijn geboren vijand en LodewijkXIV ervoer dat zijn energie hem niet begeven had. Hij overwon zijn smart doch vergat zijn Maria niet. Bij zijn dood vond men op de borst een zijden zakje met een ring en een haar lok der betreurde vrouw. Hij, die onzen Kroonprins iets van dien sterken geest van dezen Vorst uit zijn ge slacht op 't hart kan hinden, zal hem en 't vaderland een dienst bewijzen. ALEN. 6) «Boog niet het van mijn man t hem desnoods waarschuwen.» »En als ik alles ontdek?» e krijgenik zal »Eu nu blijft gij zeker een paar weken, niet waar?» vroeg James. «Geen paar dagen zelfs, mijn waarde James! Overmorgen vertrek ik reeds,» en hij begon een relaas te doen van dringende zaken voor eene onder neming om woeste gronden tc cxploitceren langs de Murray, waarvan James slechts de helft hoorde. Adeline haalde weer adem. Goddankhij zal dus weer spoedig vertrekken,dacht zij, »en ik zal wel zorgen, dat hij James niet alleen spreekt.» liet was met dat al tijd voor het diner geworden en liet drietal ging aan tafel. Gedurende den maaltijd snapte de Baron, als .een ekster, van het eene ondcr- »lk zal u desnoods daarmede vót van wat wil. Ik ben vast besloten; A zijn, er kotne werp op liet andere springende en tegelijkertijd naar bm uws zelfswil raad ik u .om u te verwijderen. Mijnt] het jaargeld zal ik houden, dat geef toegelegde inkomen, maar ik wil ni man afzet. Frits zag dat het haar ernst was. «Gij zijt ondankbaar,zeide hij sar «Ik heb jegens u niet dankbaar zij; «wij hebben toen een koop geslot houdt alle verplichting op. Voetstappen daarbuiten deden haar cen^ De Baron, die tot dusver was blijven s snel in een stoel neervallen en keek r Deze werd geopend en James trad bi1 verbleekte en zette zich haastig neer. Ja altijd, schudde hartelijk de hand van broeder, die hem op zijne gewone gra luidruchtig begroette en hem een en and] moeder mededeelde. Adeline schikte zich zoo goed moge •onvermijdelijke en hield zich met het c bezig om hare ontroering te verbergen. James' zaken inl'ormeerende. belofte omtrent Toen liet maal was afgeloopeu, ging men onder ik van het mij de verande thee drinken. Adeline had geen bete kun- "t, dat gij mijn j ncn binnen krijgen en was bjjjna te ongerust om te j blijven zitten. In aanhoudende vrees, dat Frits iets aan James zou vragen, bleef zij hij hen, ofschoon zij niets liever zou hebben gedaan dan naar binnen te gaan. Terwijl zij in druk gesprek waren, kwam er een man over het grasperk naar de woning toe. liet was een opzichter uit de mijnen, die James kwam spreken over een ongeluk dat er had plaats gehad, en James snelde er heen, lmn toeroepende, dat hij terstond zou wedcrkcemi. Adeline bleef met haar broer alleen. «Zeg nu eens, zusje.zeide de Baron, «heb ik mij niet goed gehouden? Heb ik Junies iels gevraagd?» «Neen,» zeide zij, «maar gij kunt het nog doen.» Daarom blijft gij steeds hier, arme meidBespaar u die moeite, ik zal hem geen penning vragenzie daar, is dat goed?» «Meent gii datvrpeg zij in spanning .en hem raid. te zijn,» zeide n en daarmede Aklaps zwijgen, gaan, liet zich E|\aar de deur. Wen. Adeline lines, gul als i zijn schoon de use manier jer van zijne ffijk in het lu en ander «Ik zweer liet je bij God!» zeide de baron met iets plechtigs in zijne stem. Adeline keek liern nog eens onderzoekend aan, zij kende hem en zij zag dat hij het nfeeade. »Goed!« zeide zij, «ik zal mijne belofte nakomen, op den bepaalden tijd zult ge jaarlijks uw inkomen hebben. «Ik reken er op, zusje! en zal je dan verder niet lastig vallen. Mijn hand er op.» En hij reikte haar over tafel de hand toe. Maar Adeline strekte de hand niet uit. «Niet? ook goed, mij heleedig je er niet mee, ik ben aan je nukken gewoon, ha ha! Altijd dezelfde, altijd. Eenige minuten later kwam James terug. Er was een man gevallen in een vrij diepen put en bewuste loos er uitgehaald. Hij geloofde echter, dal liet nog wel terecht zou komen en had een der bedienden met een los paard naar Sandhurst om cén dokter gezonden en den gewonde in een hut laten brengen. Nadat zij een poosje hadden gesproken, stond Ade line op en ging naar binnen. Zij kon het gezicht van dien man niet meer verdragen cn had zich reeds zoo lang moeten inhouden. Omtrent zijne bedoelingen was zij nu gerust. En zoo hieven James en de Baron alleen onder het genot van geurige sigaren en heerlijken wijn. VI. Ofschoon gerustgesteld was mevrouw Smith toch aan eene zonderlinge gejaagdheid ter prooi. Zij liep den tuin in cn zette zich neer in een der rele priëelen. .Zoo, geheel verborgen achter eene 'nooge haag, kon zij in alle stilte nadenken. Toch gelukte het haar niet de ongerustheid, die haar verteerde, te doen bedaren. Ondanks zijne Wie.- w% hij toch weergetarf haar dat hij niet nogmaals zou komen. Altijd zou die man haar dreigend tegemoettreden, want hij was immers meester van haar geheim. Een geheim, dat, werd het James verteld, dezen stellig zeer zou ver toornen, zoo het niet erger gevolgen zou hebben. Zij dacht er over na, of liet niet heter ware geweest hem de geheele waarheid eerlijk te verteilen. Wel had zij bedrog gepleegd, maar wat had haar daartoe ook niet gedreven? Was het niet enkel geweest om van dien man bevrijd te zijn. Ja, zij zou het doen zoodra hij weg was. Had hij gezegd overmorgen te~ zullen vertrekken? Zij zou hem een paar banknoten in de handen stoppen cn dan, als hij vertrokken was, dan zou zij JameS eene bekentenis doen, er mocht dan van komen wat er wilde. Zoo kon het niet blijven, de onrust verteerde haar. Zoo zat zij een geruimen tijd stil te bedenken en plannen te maken, toen zij opeens werd opgeschrikt door de stem van den Baron. Hij sprak tegen een der tuinlieden over koetjes en kalfjes én informeerde naai" liet jongste nieuws. «En hoe slaat het tegenwoordig met de publieke veiligheid vroeg de Baron. «0! mijnheer de Baren, hebt u dan niet van de gebroeders Kelly gehoord?» vroeg de tuinman. «Neen, wat is dat dan?» «Wel! mijnbeer, wij zijn weer tot den eersten tijd van de kolonie teruggekeerd,» zeide de man. «Verbeeld u dat wij eene formeele rodversbende hier in den om trek hebben. Een troep kwajongens, maar die de politie te slim al' zijn.» »Ik geloof, dal gij mij wat op de mouw wit spU- den, ouwe!» zeide de Baron. (Wordt vervolgd.) IE H EM Belgische lagen 5.30 u. ,'82. alle werkdagen, dagelijks behalve Zon- en Maandag, alle Maandagen. 5. (3) Van pic en Go- Heusden jorm. van Voorm. op Werk- itoomboot 4 VOI'o In 1880 bedr Europa 56,522 ;j en beambten v" millioen verzen' bezorgen. fodfiL jaar gemi z<a tc ABSTBALISCHK NOVKIXK VAN

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 2