Buitenlandsch Overzicht. PLAATSELIJK NIEUWS. BINNENLAND. Gemengd Nieuws en Allerlei. aangeboden. Na dien tijd zijn door den adiessant nog ruim zooveel brieven van adhaesie ontvangen en zijn ook o|) andere plaatsen meetings over deze aangelegenheid belegd. Hopen wij, dat krachtig de hand aan den ploeg worde geslagen, opdat er een einde kome aan een toestand, die een bespotting is voor hetgeen gestreden is en geleden, vóór de officieele vrede werd afgekondigd. Hopen wij, dat partijgeest vreemd moge blijven aan de middelen, die van de wijs heid der Kamer worden verwacht. Partij strijd heeft grootendeels dien staat van za- Pen doen ontstaan. Die partijstrijd heeft in een tiental jaren millioenen verslonden, een goed leger gedemoraliseerd, ons prestige in Indië een gevoeligen knak gegeven, verbittering onder het volk doen geboren worden en duizende mannen hun leven doen laten door ziekte, uitputting en vijandelijk lood. Een ieder ziet dat daaraan een einde moet komen of het onder dit Ministerie gebeu ren zal wordt door velen ernstig in twijfel getrokken. Men verzoekt ons het onderstaande te plaat sen Gestolenden 29 September 1.1., des nam. ten 5 uur, in het spoorwegstation te Caen (Frank rijk) ten nadeele van een grondeigenaar, de vol gende waardenlo. Twee schatkistbiljetten (bons de Tresor) groot ieder 1000 francs, voortkomende van de algemeene ontvangsten van Calrados, No. 11,781 en 11,782, uitkeerbaar in 1884. 2o. Twee rentebrieven (titres de rentes) 5 op den houder, van 200 francs ieder, No. 278,969 en 278,970. 3o. Twee obligaties van de stad Parijs, 18G5, No. 508,081 en 508,082. 4o. Zes bankbiljetten van 100 francs. 5o. Een bankbiljet van 1000 francs. Al deze stukken waren gewikkeld in een stuk van een courant. Een ieder, die deze stukken mocht ontmoeten, wordt verzocht de politie hiermede in kennis te stellen. t ZUILICHEM. Een opperman uit Veen, die hier werkzaam was aan de in aanbouw zijnde woning van den heer C. Duijser, had het onge luk van eene aanmerkelijke hoogte te vallen en zich zóó te "bezeeren, dat men hem per rijtuig naar zijne woonplaats moest vervoeren. t HERWIJNEN. Bij het buitengewoon zware onweder, dat Donderdagavond j.l. in deze streken woedde, is de bliksem geslagen in het dak dei- school. Eerst den volgenden morgen, toen het onderwijs zou aanvangen, bemerkte men dit aan een vrij groot gat in het plafond. tNaar men verneemt, zal men hier weldra overgaan tot verbouwing en vergrooting van de school. Denkelijk zal de onderwijzerswoning hier bij worden aangetrokken. Een nieuwe woning voor het hoofd der school zal dan worden ge bouwd in diens tuin. t Een perebooni alhier leverde 280 gave peren op, die verkocht werden voor de niet ge ringe som van 40. WAM Eli, 13 Oct. Op de najaarsinarkt van heden werden aangevoerd 650 paarden en slechts 35 stuks hoornvee. De handel was zeer geani meerd, vooral in een- en tweejarige paarden. Er werd veel verkocht voor goede prijzen aan buiten- landsche kooplieden, die talrijk vertegenwoordigd waren. GELBERMALSENBij het vreeselijke onwe der, dat Woensdag boven deze streek, ja over ons geheele land, woedde, is hier de bliksem, behalve in eenige hoornen, ook nog in eene woning geslagen, waarvan de bewoners evenwel afwezig waren. De bliksem sloeg in den schoorsteen, baande zich een uitweg door T raam en veroorzaakte bijna geen schade. IIAAFTEN, 13 Oct. Voor eenigen tijd bepaalde de gemeenteraad dat in onze gemeente gedurende de maanden Nov., Dec. en Jan. herhalingsonderwijs zal gegeven worden. Van eene tracternentsverhooging of van eene toelage in den vorm eener gratificatie voor liet geven van dat onderwijs werd niets vernomen. Op de begrooting voor 1883 komt er niets van voor. De raad meent waarschijnlijk, dat het herhalingson derwijs gratis moet gegeven worden en dat het zoo ongeveer hetzelfde is als het houden van avond school. Dezer dagen werd bekend dat de Min. van Binnenl. Zaken er anders over denkt, zoodat er voor den raad niets anders overblijft dan of de tractemen- ten te verhoogen of jaarlijksche toelageu voor het geven van herhalingsonderwijs vast te stellen. Hij kan ook bepalen dat dit onderwijs zich zal uitstrek ken tot een of meer vakken, vermeld in art. 2, onder letters 1. t. van de Wet op het lager onderwijs. Van onzen raad verwachten we dit evenwel niet. t DALEM. De landbouweis klagen algemeen, dat de bewerking van de akkers in de polders Vuren en Dalem zeer veel te wenscheti overlaat. Het aanhoudend natte weder heeft den grond in zulk een onnatunrlijken toestand gebracht, dat men er het winterkoren bijna niet weet in te krijgen. t Donderdag j.l. werd het lijk van den op 29 Sept. j.l. jammerlijk omgekomen v. d. P., werkzaam op een zandbak vóór de gemeente Go- rinchem, opgevischt. t VEEN. Op de voordracht voor de betrek king van Hoofd der opeub. school alhier zijn ge plaatst de heeren W. W. Odink te Sliedrecht, Weeda te Rhoon, Dammers te Haarlemmermeer. Blijkens het Politieblad van 13 Oct.. 1.1. is in de gemeente Geldermalsen in een stuk weiland onbeheerd gevonden een rund, (vaars-hokkeling), zwart bont, met streep onder de oogen. De eigenaar kan dat rund bij den burgemeester terugbekomen. Bij resolutie van den Min. van Financiën is aan de ontvangers der registratie medegedeeld, dat het voornemen bestaat aan den Koning een voorstel te doen omtrent de inwisseling van de gedebiteerde zegels, van het op verzoek van belanghebbenden gestempelde papier en van de gedrukte en geze gelde formulieren, nog ongebruikt bij ambtenaren en particulieren voorhanden. In de Tielerwaard hoort men veel over het kwel water klagen. Een groot gedeelte der velden staat onder water, zoodat het vee uit de laag gelegen wei den moest gehaald worden. Waar geen stoomgema len zijn en de watermolens bij gebrek aan wind niet kunnen malen, ziet het er voor den landbouwer niet best uit. RAAMSÜONK, 12 Oct. In de vergadering van het Bestuur der 10e Afdeeling van de Noord-Bra- bantsche Maatschappij van Landbouw gisteren ge houden in het Huis ten Deijl is besloten de wed strijd om premiën van stieren uit de gemeenten Oosterhoüt, Dongen, Raamsdonk, Made en Drim- melen en Geertruidenberg, te houden op Dinsdag den 21 Nov. 1882 des voormiddags elf uren te Oosterhout. Als eerste prijs zal worden uitgeloofd 25als tweede prijs zal worden uitgeloofd 10. De bekroonde stieren zullen gedurende een zekeren dektijd ter beschikking van den Veestapel moeten blijven. De aangiften voor de mededinging moeten vóór den 17 Nov. a. s. worden ingediend bij den secre taris der afdeeling te Geertruidenberg. tWELL bij AMMERZODEN. Bij Kon. be sluit is benoemd tot plaatsvervangend heemraad van het polderdistrict Bommelerwaard boven den Meidijk, de heer J. E. de Koning alhier. t GORINCHEM. De persoon, die de vorige week een jas wist te bemachtigen, ten nadeele van een onderwijzer alhier, welk bedrijf hij ook op andere plaatsen schijnt uitgeoefend te hebben, heeft zich aldaar doen inschrijven als Christiaan Kwartel, hetgeen echter zijn naam niet is. Hij is genaamd Roelof Stokvisch, circa 28 jaar oud, niet groot, rosachtig van kleur, met geschoren baard, die weder groeiende is, en gekleed met zwart lakensch jasje, gestreepte broek en schoe nen. Men zij dus voorzichtig wanneer iemand met bovenstaand signalement ongevraagd zijne diensten ambeveelt. Ds. Anspach, sedert meer dan 25 jaren predikant bij de Hervormde gemeente te Eek en Wiel, is Donderdag in den Rijn bij de overvaart met de pont, nabij die gemeente, jammerlijk verdronken. De koetsier, die hem gereden had, sprong hem na en is mede in de diepte verdwenen. Ds. A. was ongeveer 60 jaar oud en sedert eenige jaren weduw naar met 12 kinderen. De gemeenteraad van Loonopzand heeft de jaar wedden van de hulponderwijzers aan de school in wijk Kerkstraat en aan die te Kaatsheuvel voor ieder met f 50 verhoogd en alzoo op 600 gebracht. Iemand te Tiel, die op een publieke verknoping een tafel kocht, vond in een der laden een aantal coupons ter waarde van 400. Twee kinderen van ds. Begeman te Scherpen- zeel (Friesland) speelden met andere knapen in den tuin. Na eenige oogenblikken werd het jongste vermist. Na langen tijd gezocht te hebben, werd het knaapje ruim 3 jaar oud, levenloos uit het water opgehaald. De politie te Tilburg werd dezer dagen onder richt, dat aldaar een troep vreemdelingen was aangekomen, waarvan twee vrouwen bij verschillende winkeliers rondgingen, zoogenaamd om dikke dub beltjes in te wisselen, maar in werkelijkheid om te stelen. Zij slaagde er in, eene dezer vrouwen op diefstal van een zijden cache-nez in een winkel te betrappen. Beide vrouwen werden gearresteerd. Te Tilburg zou dezer dagen een paar in het huwelijk treden. Alles was gereed, en de bruid zat reeds opgetuigd haren bruidegom af te wachten. Deze echter, in plaats van haar af te halen, begaf zich naar den commissaris van politie en klaagde daar zijn bruid aan van diefstal. Dienzelfden na middag werden dientengevolge de bruid en hare zuster, die van medeplichtigheid verdacht wordt, waar het huis van arrest gebracht. Van het hu welijk zal ouder deze omstandigheden wel niets komen. J.l. Zondag is de winterdienst alleen op den Rhijnspoorweg in werking getreden. In alle snel treinen op die lijn zullen voortaan rijtuigen derde klasse zijn. Op de stille Raamgracht bij de Zuiderkerk te Amsterdam hoorde men volgeus de Amst. Crl. eergisterenavond kwart voor achten eensklaps een vrouw lievig gillen en roepen: //help! moord en tegelijkertijd een plomp in 't water. Haar man was in de gracht gesprongen om zich het leven te benemen. In een oogwenk waren de beide zijden der gracht met menschen bezet, maar ook even vlug hulpvaardige handen gereed. Een plank werd toegestoken, haken bij de hand, doch de ongeluk kige zonk eindelijk naar de diepte. Na eenig vis- schen en dreggen werd de drenkeling opgehaald en naar eeu apotheek gebracht, waar het na zeer veel inspanning van drie kwartier gelukken mocht 't leven weder op te wekken. In zeer zenuwach- tigen toestand werd de patient naar 't gasthuis vervoerd. Oneenigheden tusschen het echtpaar waren de aanleiding tot deze daad, die den 28 jarigen man bijna het leven had gekost. De 42 jarige vrouw werd naderhand door twee politie agenten onder gejoel en gefluit der menigte uit de apotheek weggeleid. Kerkvoogden en Notabelen der Ned. Herv. geur te Dordrecht vestigen in een rondgezonden circu laire de aandacht op den steeds meer en meer vervallen toestand van de hoogst merkwaardige koorbanken in de Groote Kerk aldaar, die ouder de kunstschatten der Nederlandsche beeldhouw kunst van vroeger tijd eene voorname plaats be- kleeden en door bevoegde beoefenaars van onze vaderlandsche oudheidkunde in hooge mate worden geroemd en op prijs gesteld. De commissie van Rijksadviseurs heeft dan ook reeds spoedig na haar ontstaan hare bijzondere aandacht aan die koor banken geschonken en voor rekening van het Rijk verschillende gedeelten in pleister doen afgieten eu die afgietsels in hare verzameling opgenomen. Dat zij ook in het buitenland in niet geringe mate de aandacht trekken en als proeve van oude kunst worden gewaardeerd, blijkt o. a. uit de beschrijving en uit het tweetal van die koorbanken genomen photografiën, opgenomen in het onlangs verschenen hoogst belangrijke werk van den heer J. J. van IJzendijck, architect te Brussel, geti teld //Documents Classes de l'art dans les Pays-Bas du X au XVIII Siècle.Voorts heeft de heer E. Fould te Parijs zich in het afgeloopen jaar tot het college van kerkvoogden gewend met de vraag of de in de Groote kerk aanwezige //anciennes stalles sculptees de la Renaissance" geheel often deele aan hem in koop konden worden afgestaan. Kerkvoogden hebben hierop geantwoord, dat zij tot dien afstand immers vooralsnog niet gaarne zouden overgaan. Maar het valt niet te ontkennen, zeggen zij, dat de zeer vervallen toe stand, waarin de koorbanken zich reeds vele jaren bevinden, niet langer houdbaar is en dat bij de onmogelijkheid om de zoo noodzakelijke restau ratie zelfs alleen die van. het bouwkundige gedeelte uit de kerk fondsen te bestrijden, wel eens tot dien verkoop hoe noode ook zou moeten besloten worden, indien de middelen blijven ontbreken om dien kunstschat voor steeds toe nemend verval te behoeden. Daartoe doen zij nu hulp of voorziening van Rijkswege, ook al ten gevolge van de sedert plaats gehad hebbende ont binding der bovengenoemde instelling van Rijks adviseurs, niet te verkrijgen is een beroep op de belangstellende medewerking van zoovelen, die de kunst liefhebben. De kosten van de restauratie zijn geraamd op een bedrag van 5000, eene som welke, bij eenige zamenwerking van belang stellende kunstvrienden, gemakkelijk bijeen te brengen zal zijn. Weggeloop e-n! Jan Pret te Leiden, 32 jaar oud, verliet den 30n Sept. st.il zijn huis aldaar, vrouw en 5 kinderen in hulpbehoevenden toestand achterlatende. Cornelia Hoogevorst te Amsterdam verliet 14 dagen geleden heimelijk haar man. Elisabeth van der Reijden vertrok uit Leiden met achterlating van haar H^-jarig kind. Pieter Laurens Mulders te Schiedam, oud 58 jaar, verliet zijn vrouw en 4 kinderen. Men vermoedt dat hij zich naar Amerika heeft begeven. Jacob Hoenderop, 17 jaar, verliet de moederlijke woning te Doesburg. Hij is het laatst gezien op kermissen in de Betuwe, spelende op een harmonica. Z. M. de Koning heeft tot tweeden rentmeester van het Kroondomein, voor de rentambten Ooster hout en Dordrecht, benoemd de heer W. II. Baron Taets van Amerongen. Een echtpaar te Middelburg, tot den burger stand behoorende, moet een knaapje uit het eerste huwelijk van den man reeds geruimen tijd schro melijk mishandeld hebben. Niet alleen ontving het kind, dat eenig vermogen bezit, weinig voedsel en veel slaag, maar hij droeg ook van ernstiger mis handelingen de sporen. Vooral de stiefmoeder schijnt op laffe manier haar wrok aan den onge- lukkigen knaap gekoeld te hebben. Naar men verzekert, kunnen de feiten door ver schillende getuigen bewezen worden en heeft de justitie zich de zaak aangetrokken. Door het omvallen van een petroleum-toestel is te Purmerend het huis van een stukadoor afge brand. In de diamantslijperij op den Overtoom bij Amsterdam is een man tusschen de machine geraakt en deerlijk verwond. Uit de gevangenis te Roermond is een dief ontsnapt door bij de wandeling over* den muur te klimmen. Door de maréchaussees werd hij spoedig teruggevonden. Te Wilp heeft een hevige brand gewoed. Op de fabriek van den heer S. te Kralingen is een 14-jarig werkmeisje met de hand tusschen de ma chine geraakt. De hand werd bijna geheel ver brijzeld. Te Wijhe had een 15-jarig jongeling, die aan den toren van de R.-K. kerk werkzaam was, het ongeluk door het uitglijden van de ladder, waarop hij stond, van den steiger te vallen, zoo dat hij op de plaats dood bleef. Een goede rud. der der Duilsche genoemd is, was in het door hem 1* ook in de geheime wijd te zijn, toen k; jongen vriend, die, Het is te hopen dat do pogingen, door enkele onbevooroordeelde Eugelschon in het werk gesteld oin Arabi te behoedeu voor een soort gerechtelijk- militairen sluipmoord, zullen gelukken. Het laat zich echter aanzien dat het heel wat moeite zal kosten. Onzes inziens hebben de Engelschen een fout begaan door Arabi zoo maar klakkeloos aan den Khedive in handen te leveren. Hoe of men over de zaak zelf oordeele, een feit is het dat niet de soldaten van den Khedive maar het Engelsche leger de macht van Arabi heeft gebroken, Arabi zelf, evenals Toulba, heeft zich dan ook overgege ven aan een Engelsch generaal. Nu is het zeer natuurlijk in oen Oostersch dwin- gelandje als de Khedive dat hij de ergste wraak op Arabi wil nemen. Eu zijne omgeving zet hem er natuurlijk duchtig toe aan. De Egyptische mi nister-president Ri.-.zpacha heeft zelfs verklaard dat hij en een paar zijner ambtgenooten het land we der zullen verlaten, indien Arabi niet wordt dood gemaakt. Om nu hot lot van den ongclukkigeu ex-dictator spoedig te beslissen heeft men oen soort commissie van ondorzoek benoemd die de punten van aanklacht moest opdolven. Ieder weet dat Arabi is een politiek misdadiger, maar zulk soort misdadigers worden niet moer ter dood gebracht en dit zou Engeland niet dulden. Kon men dus slechts bewijzen dat Arabi's euvel daden onder het gemceuo recht vielen, b. v. dat hij het in brand steken van Alexandria of hot ver moorden van weerloozou had bevolen, dan was men klaar. Het is ovenwei niet mogen gelukken oenig bewijs daarvan to vindon. Hot is dus zaak Arabi zoo spoedig mogelijk te doen voroordeoleu. Ue Engelsche vrienden van Arabi hebben evenwel een spaak in het wiel gestoken. Zij hebben do Engelsche regeu- ring welen te bewegen aan don Engelschen al ver mogenden consul in Egypte last te geven aan hot gouvernement, dos khediven te berichten, dat Arabi niet gevonnisd mocht worden zonder don bijstand van een Engelsch advocaat. Die lastgeviug heeft in hot Egyptische ministerio een kolossale uitwer king gehad. Men hoeft aan het Engelsche gouver nement geantwoord dat het toch waarlijk niet aangaat in dit proces oen burgerlijk mensch als een advocaat toe te laten. Dan vindt hot Egyptische gouvernement het nog maar beter dat een Engel schen krijgsraad Arabi oordeele. Er dreigt zelfs eou ministeriëele crisis to Kairo over los te barsten. Het schijnt dus nog vrij onzeker of men er in slagen zal Arabi te redden van den beul. Langzamerhand begint hot tijd te worden dat Engeland tegenover Europa verklare wat, hot nu verder iu Egypte van plan is. De Engelsche mi- riste:-' houden telkens redevoeringen, waarin op vrij ubbelziunige manier wordt gesproken. Engo- :>nd v/ii Egypte niet aunexoeren, wel neen, het denkt er niet aan. Alleen zal het er maar voor onbepaalde.tij een 20,000 soldaten laten, want de Engelsche belangen moeten toch gewaarborgd worden Ontogen .eggelj'. is het althans dat in Frankrijk de opeubaro meening vrij heftig is togen Engoland, omdat men zeer goed gevoelt dat Frankrijks invloed Ir. Egypte voor oed vernietigd is. Men weet dit in Engeiana zóó goed dat die overtuiging van grooten invloed is op do mooning dor Regoeriug omtrent eon der moest grootsche plannon van onzen tijd: het boren van een tunnel door het kanaal tusschen Engoland en Frankrijk. Men kan de vrees niet onderdrukken dat deze twee mogendheden nog eenmaal iu-oorlog zullen geraken. Daarom zal van den tunnel-aanleg niets komen. Het is wJ treurig dat zulk een nuttig werk dos ^redes weder verijdeld wordt door oorlogsvroes. Dit is almede een gevolg van de onzalige oorlogspolitiek van het kabinet Gladstone. Bismarck moet wèl voldoening hebben van den loop dor dingen. Het is altijd zijn politiek geweest na den oorlog van 1870 Frankrijk alleen te doen staan. Hij is er in geslaagd het af te hoxdeu van een bondgenootschap met Rusland, mot Italië en ten slotte ook met Engelaud, althans indien do invloed van Gambetta dit laatste niet weet te voor komen. Gambetta wendt steeds alle krachten aan om de vriendschap tusschen de beide westei'sche mogendheden aanhoudend in sterkte te doen winnen. Het zal een proefstuk van zijn beleid en invloed zijn als hij thans eeu verwijdering tusschen de twee genoemde machten weet te voorkomen! De merkwaardige ommekeer in het karakter van het Frausche volk, moet evenwel niet uit het oog verloren worden. De Franschman is doof geworden aan het oor voor glorie of overwinning. Hij weet nu al te goed bij ondervinding hoeveel bloed en tranen zij kosten. Onder eeu gematigde republiek schijnt dus de vrede voldoende verzekerd, wat Frank rijk betreft, eenvoudig omdat het Frausche volk niet oorlogszuchtig meer is. Gambetta, do groote patriot, die nog altijd de vernedering van zijn vaderland niet kan dragen, moet met die ommekeer rekening houden. Juist omdut men vreesde dat hij Frankrijk in oorlog zou wikkelen is hij gevalleD. Zelfs geen 6000 soldaten wilden de Frausche vertegenwoordigers in Egypte zien. Wat er gebeuren zou als lusschen andere Euro- peesche Staten een oorlog ontbrandde is natuurlijk niet te zeggen. Voorshands echter schijnt alle# vrede lievend. HEISDEN, 17 October. O O Eeu suock van uiet miudor daö 26 halve kilo's werd oulaugs govangen aan den Noorddijk bij Hoorn. Een haas met fraaie witte oorou, dito voorpooton eu oeno sneeuwblanke borst werd dezer dagen den buit van een jager in Ooststellingwerf. Onder de advortentien in een der lokale bladen vinden wij de navolgende, die gelukkig niet allo- daagsch is: Bevallen van een zoon met 12 vinger tjes en 12 teentjes, L. GrootWater, Hauwert. Een origineel. Onlangs overleed te Breslau de wijn- kooper Lange, een man, die tegenover zoo meuigen »knoeier« deu roem Yan den solideu wijukooper schitterend heeft gehandhaafd. Lange was een origi neel. Iemand, wien hij sedert jaren een soort van rooden wijn van twee mark de flesch leverde, kwam eens bij hem en zoide: »Miju waarde heer Lange, ik krijg eerstdaags voorname gasten bij mij. Daarom zou ik gaarne een goeden, duren wijn hebben.® Welke andere wijnkooper zou nu niet eenige merken genoemd hebben, die tot hoogere prijzen te verkrij gen waren? Maar Lange zeide: »Mijn waarde heer X., weet gij niet waar gij met uw geld heen moet? Al krijgt gij tien graven bij u ten eten, dan is uw roode wijn nog goed genoeg. Neem uw gewone soort maarEn de heer X. was zoo overtuigd van Langos oprechtheid, dat hij ziju raad volgde. Een Engelschman, die ous land bereisde is van oordeel dat men in ous land den rang van een officier nog beter kan afmeten naar de mate van corpulentie dan naar de oogverblindende uniform. Een kapitein is gezet, een majoor bepaald dik, een kolonel nog dikker en voor een generaal is het dik wijls niet mogelijk zijn teonen te zien. 't Is altijd goed van deu vreemdeling iets te ieeron De knoop is spoel komen in het huweli len, en die geven ze kibbel tusschen de waarvan het einden voortwoekeren. Ma ontevredenheid trut- een eenvoudig uii vrouw af, dat gij ook is voorgevallen weuschen. Gij zult zi ter hersteld wordt uit te pluizen wieg ondervinding.® Het voorschrift, zeker allen jonggi Do redacteur vac het spleen® had, jeremiade. Geen lx genaamheden mee kritiek, als het ei iedereen zich gere Bevat het blad te ontevredenbevat 't een »prulblad«. I niet genoeg voor z: men de oogen er is 't geen krant on komen, is het grol noodig om het blad ongezelligheid zelf. den do lieden ons voi dan onderdrukken w Veroorloven we we laf en kinderac wij de saaiheid in Geven we eigen ar dat vre ouzo lezers wat andereu zegge' ron mede, dan kun len. Prijzen we iem we het niet, dan artikel, dat de le: lezers »dat is geeu bevredigen we de geene courant voor Zooals gezegd, dt klaagde, had zeker Frausche (en ander bon kunnen. Maar niethij overdreef Hoofdwerk en to Knowledge meldt, Arculaire heeft vei gen welke opwek gebruiken. De r eene aardige en ka eigene ervaringen zegt hij dat hij 1 in het licht bei zijne schrijftafel noemt, en nog vermoeidhf 8 'rf* dere ongei 1 T werk nooit i koffie, alcoim' gens ondersta te dingen. 11 hij sterk a vondon leerwijze, geleerd en van zijr nologio zegt hij waardigheid, on E lachend, dat hij i branden.® Toen hij zich ec en zijne avonden iri die dagelijks vier of drie kannen bi< ook dagelijks drio had zich ook het hij, toen hij aan z was, zijne snuifdo< ledigde. Op zekeren dagf hij niet in staat "v vreemde woorden datums, dio ontschoten waij besluit, en sodè lijks drie sigorfl gebruikte, heeft! of gesnoven. Di niet alleen wa gestel betrof, vermoeibaro wtj vertering. Ten slotte kopje sterko drio lepels na lepeltje cognac zijn zijue opweU gaat hij naar bec verstorkt® op. D De ergste kali in, waar alle rai »'tls hier onx er een open zet. >0, wat tocht >ik zal er eou {-* »In allen geva, krijgt gij uwe dagen, terwijl it^ streken is.® Bij de posterjjj dienst, wier taa- ten te bescherm katten zijn op 3 Een blad va bedacht; de dfs aantal rijke eriST alleen te trouff^ Niet weinig de gevangennei* der meest beiniiw. Het huis va— verleden weeljt vallen. De ro«s

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 2