Een H U S S verpachten: Uit de hand te Huur, LAND De Notaris l J, TAN DER ELST 2 Gemetselde Keeten, 3 aftands Paarden, EEN INVENTARIS Café Watrin, Prof. Dr. Albert. i Spotgoedkoope Pianomuziek. 1 Moestuin en Boomgaard, Het Depót der echte Singer Machines I. - f IJS, publiek te verkoopen Brandhout en Turf, Markt, Waalwijk. Behandeling bij briefwisseling. LAND- EN TUINBOUW. AANBESTEDINGEN. 310de Staatsloterij. Burgerlijke Stand. Afloop van Aanbestedingen, MARKTBERICHTEN. Ill) openbaar verkoopen: RECLAMES. Belangrijk Perc. 1. Het GRASGEWAS van het Verdedigingswerk te Giessen; Perc. 2. De VISSCHERIJ in de Gracht van het fort. 2 Boeren Karren, ijzeren Spoorrails, Biels, Kruiwagens, Planken, Richters en verdere Aannemersmaterialen, eener Smederij, dat hij bovengenoemd koffie huis heeft overgenomen en hetzelve van af heden voor eigen rekening zal exploi- teeren. N. DE ROOIJ. Belangrijk bericht. 29. Avenue de %rani 29. 31 Octqbbr 1882 Samuel Ïïeckscher Senr., 20 stukken k Muziekti Zutpki. te WIJK, bij den Heer J. SEÜNTS. ïal,lisberger de bekende uitvi.ii- stcuographie, dio naar hem ge- iut alleen een goed leermeester ioefende vak, maar heeft getoond a van het huiselijk leven inge- op zijn geluk weusch aan een -»as getrouwd was, liet volgen lig gelegd, beste vriend maar er jk dagen voor, die ons niet beval- licht aanleiding tot twist en ge- echtgenooten. Dat is een kwaad, iet te voorzien is als men het hut moet dus alle wreveligheid en hteu te onderdrukken, en daar is Idel op. Spreek met uwe jonge -kaar eiken avond, wat er overdag hartelijk goeden nacht» zult 'en dat de vrede daardoor veel be- ian door weken lang te ziften en lijk of ongelijk had. Ik spreek bij van den ouden Gabelsberger is uwden aan te bevelen. een Duitsch blad die blijkbaar tergast zijn lezers op de volgende trekking brengt zooveel ouaan- en is de oorzaak van zooveel tgeven eeaer courant, waarover Jhtigd acht kritiek te vellen, veel politiek, dan is hot publiek het te weinig politiek, dan is 3 de letter groot, dan krjjgt men jn geld; is ze klein, dan bederft aan. Is het formaat klein, dan r mee voor den dag te kunnen !>t, dan heeft men eenige dagen ioor te lezen en 't is bovendien de leven we telegrammen, dan schel- >r leugenaars uit, geven we zeniet e de waarheid uit onpartijdigheid, ons eens een aardigheid, dan zijn itig; doen we het niet, dan zijn hoogstderzelver eigen persoon, tikelen, dan treft ons de vloek, niet op de hoogte houden van |L deelen we de opinie van ande- aen we niets als knippen en ste- tand, dan zijn we partijdig; doen zijn we het ook. Geven we een zeressen bevalt, dan zeggen de krant», of »wat een oud-wijf« lezeressen niet, dan is ons blad het huisgezin.... redacteur, die zóó welsprekend het spleenevenals sommige 9) naturalisten» dat soms heb- uiets dan liegen deed hij toch slechts ïige weken te Munchen ophield t Beiersche geleerden doorbracht, f vijf sigaren rookten en twee dronken, kwatn de abt er toe of vier sigaren te rooken. Hij nuiven weder aangewend, zoodat in groot wiskundig werk bezig die 25 gram bevatte, dagelijks bemerkte hij tot zijn schrik dat is zich de beteekenis van oenige te herinneren, en dat eenige good in 't hoofd had gehad, hem n. Daarop nam hij een kloekmoedig :t 31 Augustus 1863, toen hij dage- n rookte en voor 25 centimes snuif hij tot 25 Juni 1882 niet gerookt was voor hem eene ware herleving, zijn geheugen maar zijn geheele in dien tijd aan heeft hij eene on- fkkracht en eene uitmuntende spijs- ermeldt hij, dat hij 's morgens eeu offit drinkt, en als dat op twee of jcdigd is, doet hij er eeu thee- anderen sterken drank bij. Dat jade middelen. Om negen uur i ju om vijf uur staat hij «geheel ibt is over de tachtig jaar oud. Een reiziger stapt con waggon pjes dicht zijn. stikken,» zegt hij, terwijl hij t!« roept een der passagiers uit •is van krijgen.» •mijnheer,» zegt daarop de ander, leuris eerst over twee of drie •Sikken zou eer een minuut ver in Amerika zijn 1000 katten in iet is de brievenzakken tegen rat- De kosten van het onderhoud der jegrooting behoorlijk aangegeven. Bhio hoeft een nieuwe reclame e sloot overeenkomsten met een .men, waarbij zij zich verbindeu iet abonués op het blad! en baarde dezer dagen te Batum als rooverhoofdmau van een jofficiereu aldaar, de jonge vorst E. den commandant der stad werd lichts door een rooverbende over- braken alle kasten cn laden open en stalen voor een aauzienlijk bedrag aan geld en kostbaarheden. Maar de commandant was tijdig van den aanslag in kennis gesteld, bad met zijn gezin het huis verlaten, in zijn plaats een pop in zijn bed gelegd en zestig soldaten in een aangren zend gebouw verborgen. Toen de roovers, na genoeg gestolen en den ver meenden commandaut in het bed een paar kogels door het lijf gejaagd te hebben, wilden vertrekken, werden zij door de soldaten omsingeld. Zij boden heftigeu tegenstandt wee soldaten en zes roovers vielen in het gevecht, maar eindelijk moesten de roovers voor de overmacht zwichten. Zij werden gevangen genomen, en do politiebeambten en mi litairen herkenden tot hun verbazing in den hoofd man der bende den algemeen gezieuen vorst E. De vorstelijke roover, die zijn bedrijf reeds een geruimen tijd h eft uitgeoefend, was eeu der meest geliefde huisvrienden van den commandant, bij wien hij uu had ingebroken. KERK NIEU W S. Men heeft wel eens getwist of men ecu boom, die men verplant, ook snoeien moot. Dat hangt geheel af van omstandigheden.. Indien de te verplanten boom rijk is aan haarwor tels dan kan hij spoedig veel voedsel uit den grond tot zich nemen en behoeft daarom geene groote snoeing te ondergaan. Heeft hij daarentegen weinig haarwortels, dan zou een te groot kruin oen te groote verdamping ton ge volge hebben en de boom zou kwijnen en doodgaan. Prijs van 1500: no. 16475y 1000nos. 4212, 5563, 6972, 9477 en 13219; f 400: nos. 8626, 10186 en 15788; 200: nos. 2383, 7572, 8044, 9859 en 18412; 100: nos. 734, 2754, 7801, 9342, 10874, 13074, 16223, 17940, 18501 en 20092. Omtrent Arabi-Pacha's gemalin deelt eeu Ame- rikaansch dagblad-correspondent de volgende roman tische bijzonderheden mede Arabi bleef, hoewel rijk en in hoog aanzien, jaren lang ongetrouwd. Men verhaalde, dat zijn hart nog altijd behoorde aan een jong meisje, dat bij in Spanje had gekend. De Khedive Ismail zocht echter ein delijk onder de dames van zijn harem een vrouw voor den krijgsman. Hij koos daartoe eene schoone Israëlitische, die er nog niet lang vertoefde. Arabi was eerst weigerachtig, maar eindelijk liet hij zich, door de beschrijvingen die men hem van haar schoon heid gaf, overhalen, en nadat het huwelijk voltrok ken was en de jonggetrouwden elkaar van aange zicht tot aangezicht gezieu en gesproken hadden, bleek bet, dat de schoone Giula, Arabi's vrouw, zijn vroegere geliefde uit Spauje was. Giula was Arabi, toen hij, van haar gescheiden, uit Spanje naar Egypte vluchtte, nagereisd, en na velerlei ontberingen aan het Turksche hof gekomen als gunstelinge der zusters van den tegenwoordigen Sultan. Zij werd daar tot het Mahomedaansche geloof bekeerd en heeft een feilen haat tegen de Christenon, die indertijd oorzaak waren dat zij van haar geliefde gescheiden werd. Arabi had nog andere vrouwen, maar Giula was zijn alles zij beheerschte hem geheel, en het was haar streven de Christenen te doen boeten voor het leed dat zij in haar jeugd geleden h;id. De ge noemde correspondent, zegt dat zij voor eenigen tijd, op een der boulevards van Caïro, opzettelijk met haar rijtuig dat van twee Engelsche dames omver reed. Boven den ingang vau haar vertrekken prijkt een halve maan van juweelen, terwijl in den vloer een kruis is aangebracht, dat zij alle dagen met de lichtgeschoeide voeten vertreedt. Aldus beschrijft do Amerikaausche verslaggever de vrouw van het gewezen hoofd der nationale partij. Maar men zal wel doen er bij te bedenken, dat in de lucht van het Oosten fantastische ver halen al even welig tieren als de rijke plantengroei. t DUSSEN. Geboren: Petrus, z. v. A. Joore en M. E. A. Jansen Margaretha Regina, d. v. P. Stael en M. M. van Ileeswijk Adriana, d. v. J. van Tilborg en M. van BiezenCornelis Hubertus, z. v. H. C. Verbant en G. van Tilborg. 1 Nov. 11 ur«. Min. v. Waterst. Handel en Nijverheid. Het maken van een strekdam met aanhechtingskrib aan den rechteroever van de rivier de Boven-Merwede, onder do gemcento Hardiuxvold provincie Zuid-Holland. Raming 11000. Aanw. 25 Oct. 8 Nov. 12 uie. Min. van Waterst., Handel en Nijverheid. Het maken van gebouwen en eenige andere werken op de stations Hoorn en Aveuhoorn van den spoorweg Zaandam—Hoorn. Ram. 269,970. Aanw. 30 en 31 Oct. 11 ure, aanvangende te Hoorn. 15 Nov. 11 ure. Min. v, Waterst, Handel en Nijverheid. Het vorhoogen en verdedigen, van deu Rijks linkeroever van den Dordsche Kil, behooreude tot de Dordtsche waterwegen tusschen do kilorue- terraaijen 127 en 128 onder de gemeente Dubbel dam. Raming 10600. Aanw. 8 Nov. 15 Nov. 11 ure. Min. v. Waterst., Handel en Nijverheid. Het met bazaltglooiing bezetten van een gedeelte van het beloop aan de Maaszijdo van de kade in den Dreumelscheu overlaat, behooreude tot de werken van de rivier de Waal. Raming 14700. Aanw. 8 Nov. 17 Nov. lOi/s ure. Prov. bestuur te 's Bosch. Het voortzetten der verbetering van het kanaal de Dieze, prov. Noordbrabaut. Raming 26000. Aanw. 11 Nov. Gistwen werd te Dordrecht, aanbesteed de levering van ongeveer 400 M8. riviergrint ten behoeve van verschillende wegen der gemeente. Inschrijvers waren H. den Breejeu Tz. te Hardinxveld, voor 1.53; C. de Borst te Papendrecht, voor 1.49 en P. Dubbelman te Dubbeldam voor 1.33 per M8., aaa welken laatste de levering gegund is. Nedehl. Hf.itv. Kf.uk. naar Warns, H. A. Leemans Jr. te Workum Oolt- gen-plaat, J. P. F. van den Hamme te Elspeet; Westerbork, Cramer von Baumgarten cand. te Schax- mer; Zuidland, F. Lion Cachet, te Valkenburg bij Leiden. voor Graft, C. Woutman cand. te Hoogblokland Oud-Vossemeer, De Lange te Goedercedo; Voor burg, Van Gheel Gildemeester te Dalfsen. Hooge- loon en Eersel, L. C. Ternedeu te Brakel. naar Oostkapeile, ds. A. Steehouwer te Papendrecht. Ds. Simons te Veen, hoopt op 29 Oct. a. s. 's nam. 2 uur, zijn afscheidsrede te houden. Te Hellouw (classis Bommel), gaat de ex-predi- kant Rombach voort, met het geven van goddienst- ouderwijs en het houden van voormiddag-goddienst oefeningen. Wanneer des namiddags de ringpredi- kanteu optreden is het getal hoorders zeer gering. De ring heeft nu besloten de beurten des voormid dags te houden. Het is echter niet te verwachten dat hierdoor aan den onregelinaugen toestand een einde zal komen. flleusden, 14 Oct. De prijs der boter 0.95 a 1.00 per stuk van 6 ons. Eieren 6l/2 a 7 cent. f Bussen, 12 Oct. Prijzen der boter: 1.40 a 1.53 per kilo. Aanvoer 153.2 kilo. 's Hertogenbosch, 16 Oct. Op de heden gehouden markt van vette kalveren waren aangevoerd 105 stuks. Prijzen: le kwal. 60 a 64, 2e kwal. 58 a 60, 3e kwal. 56 a 58 cent per kilogram. De handel was zeer levendig, zoodat spoedig al het aangevoerde aan de genoteerde prijzen werd verkocht. De prijs der boter was heden alhier 1.30 a 1,40. f Gorinchcm, 16 Oct. Bij een aanvoer van ongeveer 350 stuks vee, was de haudel boden, vooral in kalf- koeieu weder vrij vlug. Prijzenenkelo zware kalf koeien 260 a ƒ330; mindere qual. 160 a 240; dito vaarzen ƒ150 a 230; melkkoeien 130 a 240vare koeien 125 a 180; guiste vaarzen 00 a 000; hokkelingossen ƒ85 aƒ 150 dito stieren 75 a ƒ130; graskalveren 25 a 75; pinken 00 a 000 nuchtere kalveren 8.a 15. Varkens, eenigzins zware op levering 51 a 53 ct. per KG. minder zwarea ct. per KG.; fokvar- kens van 6 a 8 weken 6.50 a 9.per stuk. De prijs der goèboter was ƒ1.50 a 1.66; der weiboter 1.20 a 1.30 per K.G. Kipeieren golden 1.30 a 1.40 de 26 stuks. Rotterdam, 16 Oct. Tarwe. Nieuwe Puike VI., Zws., Fl. en Overm. 9.40 a 10.50; goede en mindere dito ƒ6.75 a 9.25. Nieuwe lui. witte 11 a 12. Schokkers 9.50 a ƒ12.25 Buitenlandsch Voer 7.30 a 7.75. Koolzaad 00.00 a 00.00. Hennepzaad. Nieuw inlandsch 8.50 a 10.—. Buitenl. f 7.75 a 8.50. Kanariezaad naar kwaliteit f 9.25 aJ 11. is do geluksaankondiging van SAMUEL HECK- SCHER Senr. te Hamburg, welke zich in het nom- mer onzer courant van heden beviudt,. Dit huis heeft zich door zijn prompte en stilzwijgende uit betaling der hier en in de omstreken gewonnen bedragen eene zoo goede naam verworven, dat wij al ouzo lezers aanbevelen op de advertentie acht te slaan. EFTENTIEU-:'*" P. C. A. KUIJ- PERS, Notaris te D r u n e nzal op Woensdagen 25 Oc tober en 8 November 1882, telkens vra. 11 ure in het Recht huis te Wijk, in het De ONTVANGER der REGISTRATIE en DOMEINEN te Werkendamzal op Woensdag 25 October 1882, des morgens om 10 uur precies, in het Koffiehuis van M. Baks fe Wou- drichem, in het openbaar bij OPBOD en AFSLAG Voor 5 jaar, ingaande dadelijk. Breeder bij billetten omschreven. voor den tijd van 7 jaren, rui 111 30 Hectaren om te HOOIEN en te BEWEIDEN, gelegen in den polder Hardenhoek aan den bandijk onder de gemeente Werkendam. Inlichtingen te bekomen bij den Burgemeester van Hillegersberg bij Rotterdam. 'j te Werkendam, is- voornemens op Don derdag den 19 October 1882, des voormiddags ten 11 ure, op het Eort aan liet Steurgat, achter de Suikerfabriek te Werkendamtegen dadelijke betaling, waarvan één met 4 K.AMERS en één met 4 KA MERS en eene KEUKEN, op afbraak, waaronder Bedden, Stoelen, Tafels, Spiegels, Ledikanten, Kasten, Koper-, Blik-, Glas- en Aarden werk en wat verder ten verkoop zal worden aangeboden. De Goederen zijn te bezichtigen 's daags voor en op den dag der verknoping. Inlichtingen zijn te bekomen bij den Heer C. J. C. HOOG ENDLIK, Aannemer te Gouda, of aan gemeld Port ten kantore van den Notaris. Ondergeteekende heeft de eer te berichten o Hij beveelt zich beleefdelijk in de gunst van bet publiek, terwijl hij zal trachten door een nette bediening de algeineene tevredenheid te verdienen. Waalwijk, 1 October 1882. Epilepsie, Krampen, Vallende Ziekten en Zenuwkwalen, worden volkomen ge nezen door mijne méthode. Betalingen ivorden slechts na gun stig en uitslag verlangd. Hoofdwinst f.v. 8400,000 Mark 6 Uitnoodiging tot deelneming aan de Winstkansen, der door den Hamburg gegarandeerde Groote Verloting, waarin Staat Gcld- i? iUll IUUUUI1 l/TVjÜI zeker gewonnen moeten worden. De winsten dezer voordeelige Geld-Loterij, welke volgens plan slechts 93,500 loten be vat, zijn De grootste Iloofdwinst is ev. 400,000 Mark. 54 winsten a5000 M. 5 winston a4000 M, 108 winsten a3000 M. 264 winsten a2000 M. 10 winsten al500 M. 3 winsten al200 M. 530 winsten alOOO M. 1073 winsten a 500 M. 101 winsten a 25 winsten a 85 winsten a 100 winsten a 27069winsten a 145 Premie van 250,000 M. 1 winst a 150,000 M. 1 winst a 1 winst a 1 winst a 100,000 M. 60,000 M. 50,000 M. 2 winsten a 40,000 M. 3 winsten a 30,000 M. 4 winston a 25,000 M. 2 winsten a 2 winsten a 1 winst a 24 winston a 3 winsten a 3 winsten a gesteld 20,000 M. 101 winsten a 300 M. 15,000 M. 25 winsten a 250 M. 12,000 M. 85 winsten a 200 M. 10,000 M. 100 winsten a 150 M. 8,000 M. 27069winsten a 145 IJ, 6,000 M. etc. totaal 47600 winst, en komen deze binnen weinige maanden in 7 afdeelingeu tot zekere beslissing. De eerste winsttrekking is ambtshalve vast en kost hiervoor het geheel origineel lot slechts 3.60 of 6 Heichsniark het halve origineel lot slechts 1.80 of 3 Keichsiuark het kwart origineel lot slechts 0.90 of iy2 Keichsiuark welke door den Staat gegarandeerde originele loten (geen verboden promessen) tegen franco inzending van het bedrag zelfs naar do verste omstreken verzonden worden. Ieder deelnemer ontvangt van mij benevons zijn origineel lot ook het met hot staatswapen voorziene origineel plan gratis en na plaats g. had hebbende trekking dadelijk zonder aan vrage do officiccle trekkingslijst. De uitbetaling en verzending der gewonnen Gelden volgt direct aan do belanghebbenden prompt en onder do strengste discretie. MT» Iedere bestelling kan meu eenvoudig op een postwissel maken. Men wende zich daarom mei. bcstel- voor de aai|^fSaiide trekking tot 1 liugen mot vertrouwen ftff Bankiers- en Wiss el kantoor te HAMBURG. ïc.v.ü« „rijs 18.30 voor slechts f2.50. Abend in Wiou0.75 0.90 0.30 i Totaal 18.36 Bovenstaande TWINTIG NUMMERS, waarvan do gewone haudelswaardo 18.36 bodraagt, bieden wij aan te zameu voor slechts 2.50. Alle Bock- eu Muziekhaudclaren nemen bestel- liugen aan. Op plaatsen waar geen Boekhandelaar woont, na toczeuding van Postwissel of Postzegels Jranco. s Kadaster Sectie A, nrs. 269, 270 en 884, II bewoond door Jan Schouten en Kinderen. Inforraatiën geeft Notaris KTTJPERS. (de beste en meest gezochte Naaimachine der wereld.) FABRIKAAT der 8 ING ER MAATSCHAPPIJ Ie New-York, bev'n lt zich te II E U S D E N, uitsluitend: Maehines op proef en gratis onderricht. Degelijke garantie. Gemakkelijke) botalings-conditiëu van af ƒ1.— per weck aan detwcnCezendcu, Hooge Korting voor contante betaling. bak. Het Engelseho tijdschrift lat Arthur Reado onlangs eene ?onden om den geleerden te vra- 'ie middelen zij bij hun werk doigne antwoordt daarop met 'eristieke mededeeling van zijne 'i zijn tijdschrift Les Mond.es werken, zoo groote als kleine, "jgeven, dat hij bijna niet van 'ftaat, geen lichaamsbeweging n zweem van hoofdpijn, van IÉr, van verstopping of an- heeft. Hij neomt bij zijn uid middel te baat, zooals i - op welke verklaring vol- eelingen evenwel iets is af j gesnoven, maar dat raadt ie door hem zeiven uitge- hij twaalf vreemde talen pnis der Philologie en Chro- as in mijn tijd eene merk- Arago bedreigde mij dikwijls j; als toovenaar zou laten ver- Prijzen van 100 en daar boven. 5e Klasse. Trekking van 16 Oct. Beroepen Bedankt: Aangenomen Rogge. Nieuwe Zws., VI. en N.-Brab. puike ƒ6.60 a 7.10 mindere 5.50 a 6.50. Gerst. Nieuwe Zws. VI.' en Overm., Winter- 6.00 a 6.40 mindere 5.a 5.60, dito Zomer puike 5.70 a 6.10, goede en mindere 5 a 5,60. Haver. Nieuwe Zws. en Polder 3.40 a 4.25. Mindere 2.75 a 3.25. Boekweit. Nieuwe N,-Brab. a 000 per 2100 k°. Paardenboonen. Puike 6.75 a 7.25, goede en mindere 6.a 6.60. Duivenboonen. N. Zws. en Polder 7.25 a 8.25. Bruine Boonen. Puike Zws. VI. en W. 11.50 a 13.25, mindere 9.50 a 11.25. Witte Boonen. Puike N. Zws. en Walcherschu 11.75 a 13.Mindere 9.a 11.50. Erwten. BI. Puike Nieuwe Zws. en VI. op de kook 10.25 a 10.75, goede en mindere 8.25 a 10. He winsten zijn door den Staat gegaran deerd. Raff, l'Espiègle0.90 Spindler, Siegeszng0,96 Bendel, La Cascade0.90 Krug, Souvenir du Rhiu«1.20 Spindler, Gut' Nacht, fahr' wohl 0.90 Kuhlau, Sonata0.75 Lichner, Uhlaneu-Ritt1.05 Ivafka, Immergrüu0.90 Sappe, Èiu Morgen, ein Mittag, ein Keler Bela, Lustspiel-Ouverture 0.75 Spindler, Waldandacht Jjange, Frtihlings-Linzug Reinecke, Andante Spianato e rondo giojoso 1.50 Raff, Valse brillaute1.20 Behr, Charme du Salon0.75 Oesten, Gnte Nacht, du mein herzigos Kind 0.90 Schaar, Frtihlings-Erwachen0.60 Rubinstein, Deux melodies0.60 Krug, Illustrations de l'Opera Loreley 1.80 Herbert, Schifferlied0.75

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 3