AH LM A EM N COM P., ben de eer den ONTVANGST te berichten eener UITGEBREIDE TJZE der verschillende ARTIKELEN voor het AUGUST SAS zwarte en gekte! ALLE NOUVEAUTÉS TELS, JAPONSTOFFEN, GARNEERINGEN enz. AMES EU EI1BE1E1 A. H. HIJMANS Handel in Manufacturen, ""liiiseiIfiigirMeiirt rhuring van Paarden en Rijtuigen, I. F. ONDERWATER Co., Landaouwscheurkalender voor 1883. PRIJS 50 CENT. FRANS ROOIJACKERS, Volledige Ameublementen i yo tta lei- ei m T. Klören. Protestantsch Zondagsblad „DE WEEZEN «ia tn Cf mi's Extra Stout en l IJzergieterj UITYERK KRAMER I, C. TAN Sigaren-Magazijn. 1 Havana Sigaren. AANSTEKELIJKE 2 len, Matrassen, Veeren, Kapok, Zeegras. GOEDKOOP VERKOOPEN. FABRIEKANTEN Galanterii Engstraat. op de VISCHMARKT te HEUSDEN. Ml. DE KLEINE KAPITALIST, Dr. BELLA, K h ontvangen >«straat, (*erincliein. HOEDERS VAN HOUTEN, Langendijk, Gorinchem. Th. LU IJ REN. Houttuinen, A 211, Dordrecht. van EN AANVERWANTE PRODUKTEN. bestuur der lloll. Maatschappij van Landbouw, Afd. and van Arkel etc., beveelt dezen kalender inzonder- eid aan door zijne nette en eenvoudige bewerking. m Scheurkalender van de Katholieke Illustratie voor het jaar OII. 1883, L. Veerman te Heusden. Kruisstraat H. 157. 's-Hertogenboseh. Mr. Meubelmaker. voor Salon-, Eet-, Zit- en Slaapkamers, Op nieuw stoffeeren van MElllELli spoedig en billijk. Kruisstraat H. 157. 's-Hertogenbosch. i, Wijksche Poort, Heusden. A. DE WAAL MZN. Uitgave van Gebr. van Noortwijk te Schiedam. L Heden op nieuw ontvangen Groote Expositie Alles naar maat, zonder prijs verhooging'. Voor alle leverantie wordt gegarandeerd. Georg Dufaij Kinderspeelgoec C. Keijzer. Zijden en Wollen Stoffen. s c u a p e n m a r t b 319 vbosch. Geheimhouding gen in de ruimste keuze voorhanden bij PAR IJZER SYSTEEM. 'ossierderij in Tabak. Sigaren, Koloniale waren en Commestibles. De ondergeteekende beveelt zijn koffijiiuis en uitspanning bijzonder de gunst van het publiek. Tevens maakt hij zijne geachte begunstigers attent op zijne ido eene uiterst nette en billijke bediening. allen goed en van droog hout gemaakt, aan matige prijzen. Dit blad verschijnt eiken Woens dag, maakt melding van alle we tenswaardigheden op financieel gebied en geeft wekelijks een „Beurs-Overzicht". Hetzelve bevat eene rubriek „Korrespondencie", alsook eene Prijs-lijst van Premie- loten welke niet in de Nederland- sohe Beursnoteeringen worden opgenomen, en neemt de uitloo- tingen van ALLE Premieloten en uitlootbare gewone fondsen op. Het goedkoopste Financiëole Weekblad van Nederland. NIEUWE CHRISTELIJKE HUISVRIEND. Redactie: 16 kolommen text bevattende, waarvan de eerste aflevering is verschenen op Zaterdag 5 Augustus. hoog 42, breed 34 c.M. Aan deze Oleographic, expresselijk voor deze Uitgave vervaardigd, ziju geene kosten ontzien om hem een waar sieraad te doen ziju voor elke huiskamer. Prijs per Jaargang van 52 Afleveringen ƒ2.60, dus slechts 5 Cents per week. Winter Overjassen, van flocounè, undule, raliné, fijue prachtige stoffen, alles aan zeer billijke en vaste prijzen. eheime ziekten icorden vo door mijne méthode, gegro) ste wetenschappelijke ond( genees geheet de treurig jeugdige zondenzenuwk puttingen. Verzoeke eene duidelijke h ziekten te zenden aan PARIJ! M Stoomboot stad hef Stoomboot maasst; "i GORINCHEM, ecne groote keu^ NAJAAR WINTER3EIZ0 ZIJN VOOR Alles a contant en ongekend lage prijzen. It .Villi Andel Jz.f Hensden, i ii Asphalt Dakpapier i J. A. VISSER te Gorinchem verschijnt weldra ize scheurkalender diebehalve de stand van Zon en Maanaan beide zijden der blaadjes nuttige hemt zoowel voor den Landbouwer als den Tuinier en Veehouderis op een fraai schild gehecht voornaamste gedeelten uit het landbouwbedrijf omvat t prijs is uiterst laag gesteld en berekend op eene aIgemecne deelneming, n.l. 75 cent, «tellingen worden aangenomen door den Uitgever en door alle Boekhandelaren. ie Maatschappij i>De Katholieke Illustratiete 's Hertogenbosch, ziet het licht: stil bevattenEen nauwkeurige opgave van den stand der Mmnopgave van de voorkomende Feest- stmlagen; ecne genoegzame ruimte voor kleine aanteekeningen, die door de doelmatige inrichting van dender maanden vooruit kunnen gedaan wordenopgave van Datum, Dag en Maandeen completen Mendereen spreuk, geestig gezegde, of epigram, waaronder vele van onzen grooten Vondel. geheel, van een fraai Schild voorzien, ziet er keurig en uiterst doelmatig uit en maakt hem tot een aar artikel voor elk kantoor en Katholiek gezin. bijgbaar door tusschenkomst van alle Boekhandelaren en voorhanden in den Boekhandel van U I de uitgever: SpuistraatIJzerstaven AMSTERDAM. CO CD E. Gcrdes, A. J. Hoogenbirk, P. Kloppers, Ds. J. G. Verhoef en F. W. Wagner. De rijkste inhoud, die steeds de grootste afwisseling van lectuur aanbiedt, moet allen, die met bet PROTESTANTSCH ZON DAGSBLAD keuuis maken, bevredigen. Teder vindt er zijn gading, en ieder put er nuttige leering uit. Wekelijks verschijnt ecu aflevering van groot folioformaat, Aan den inteekeuareu op dezen derden Jaargang zal gratis als Premie worden aangeboden eene prachtige OLEOURA- PHIE, getiteld De inteekeuing geschiedt voor een geheeleu jaargang van 52 afleveringen. :0 S3 "cl, u 2 rs O tcJL C U groote sort.eoriug Demi-Saisoiis, waaronder die voor najaar kunnen dienen, prachtige dikke Stoffen, ook voor jougeheereu van 5 tot 16 jaren. Rijk gesorteerd in Zwart Laken, Satin do laine, Buxkins, Castors, Moskovva, Eugolscbo en Fransche Stoffen voor Costumes. uit de Bierbrouwerij »Het HerU te Scheikundig onderzocht en goedge E. A. VAN DEN BURG, HoogloJ De resultaten der analyse zijn op j gen te bekomen. Het verslag van gijl leeraar eindigt aldus: In weerwil 1 gezet onderzoek waren geen vreemd* schadelijke bijmengselen op te sporen. Ps o o r d wal, 's -15 bevelen zich beleefdel; jjgjwwg» leveren van alle mogj ken, met en zonder model. Specialiteit in Stuwschvo VAN EN aan verminderde Hinthamt SPECIALITEIT VAN A\ 5 Lid van verschillende wctenschappel De Inspuiting van het Rode Kruis vati thekor te Pari is, geneest in weinige dagt andere behandeling,pas onts'e ne ofverot fl witten vloed enz. De uiistekei.de resullat .ifj en de duizenden genezingen sedert 25 jar J J - en waarborg voor. Men volge nauwkeun,' tO DEPOT IN ALLE GOEDE APOTfl 1 f «.«gtr- -nrrr«g Winterdienst van af 1 Maanduv Van Kaatsheuvel: 's morg. 1.' Heusden4.30 i. A ii Gorinchem 7.15 ij Van RotterdamAlle werkdagen Dienst van af 18 Scptembi Van Heusden 's morgens 5,45 (1) U ,i 's-Boseh 's namiddags 2.L ii Driel 's morgens 6.45 (2){ '\j 's-Bosch 's namiddags 2. a Driel 's morgens 3.30 Gorinchem's namiddags 12.30 (1) Van af 1 Nov. 6.45. (2) Van af 1' af 9 Oct. 4.30. Op algemeen erkende en R. C. Feestda rineherasche jaarmarkten, geen geregelde

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 4