No. 112. Zaterdag 21 October. 1882. T Til gever: L. VEEKMAN neusden. FEUILLETON. DE MILLIOMAIR. J. VOOR Dit blad verschijnt eiken W O E N S D A G Abonnementsprijsper 8 maanden verhooging. en ZATERDAG. 1.Franco per post zonder prijs- Advertentiën 16 regels 60 ct. Elke regel meer 10 ct. Grootc letters naar plaatsraimte. Advertentiën worden ingewacht tot Maandag- en Donderdagavond 10 uur. Ingezonden stukken tot Maandag- en Donderdagavond 8 uur. 1. Een socialist te heeten is wezenlijk geen aanbeveling bij de groote massa der orde lijke burgerij en na den communist is er niemand voor vvien men meer vreest dan voor hem. Socialisten en communisten staan allen te zatnen in een uiterst slecht blaadje. Nu, ze hebben 't er dan ook, als wijlen Tijl Uilenspiegel, naar gemaakt. Toch zijn ze van dichtbij bekeken en niet maar oordee- lende naar den roep, die van hen uitgaat, niet zóó gevaarlijk als men gewoonlijk meent. Er zijn onder alle maatschappelijke en politieke partijen wolven geweest, die de gansche partij in een kwaad gerucht brachten, en dat is ook alzoo met de soci alisten geschied. Doch de geschiedenis is ook voor hen een leerschool en ze zullen wel langzamerhand leeren dat de grond waarop onze maatschappelijke instellingen rusten, niet in één dag omgeploegd wordt. Ofschoon we in onzen tijd meer dan vroe ger van een socialistische beweging hooren gewagen, trekke daaruit niemand de gevolg trekking dat deze beweging een vrucht is van de 19de eeuw. Ze is zoo oud als de wereld, of althans als de eerste maatschappij wassocialisme beteekent maatschappij, gemeenschap, welke begrippen ook in ons sociëteit ten grondslag liggen en van den tijd af toen men in de eerste maat schappij gebreken bespeurde in do onder linge verhouding der leden, van dien tijd af dagteekent het socialisme. In den grond heeft dus deze richting niets afschuwwek kends en is integendeel ieder burger, die 't wel meent met de maatschappij, waarin J. HENDRIK VAN BALEN. hij leoft en werkt, gaarne socialist in dien zin. 't Is natuurlijk slechts de vraag op welke wijze wil hij hervormen, die ten slotte be slist over het karakter van zijn socialisme. In de laatste halve eeuw heeft dat woord een minder aangenamen klank aangenomen 't staat bijna met schelden gelijk iemand socialist te noemen en communist! bah, 't is of we de petroleum al ruiken wanneer zoo'n onmensch ons tegemoet treedt. Doch laat ons de mismaakte uitwassen van den stam niet voor den wezenlijken boom aanzien, maar liever zoo onpartijdig mogelijk dat socialisme en zijn kweekeling het communisme wat nader bezien. In het algemeen kan men het socialisme de leer noemen, die naar een vast plan de maatschappij wil hervormen zoodanig, dat daarin ieder lid een waardige plaats in neemt; die de ellende, bovenal de armoe uit de wereld wil bannen en allen geluk kig 12) «Wat duivelwaar blijft Frits riep James op eens. Adeline keek hem verbaasd aan, ook zij had niet aan Frits gedacht. James schelde. Hebt gij den Baron niet gezegd, dat het diner op hem wacht, John?« «Ik heb het willen doen, mijnheer maar de Baron is niet in zijne vertrekken. «Ook niet in liet salon De knecht mompelde iets van vergeten en verwij derde zich, maar kwam terstond terug. De Baron was ook daar niet, maar op tafel had hij een brief gevonden, die aan James was geadresseerd. «Geef hier,zeide James, »'t is goed.« Toen de bediende vertrokken was, verbrak hij het couvert en las Waarde James Een telegram, zoo even ontvangen, vordert dringend mijn onverwijlden terugkeer naar Melbourne. De zaken van de Maatschappij tot ontginning van woeste gronden langs den Murray schijnen niet in orde te zijn. Ik had geen oogenbiik te verliezen als ik den trein van 10.15 nog wilde halen, daarom had ik geen tijd om te wachten tot ge be neden kwaamt. Mijne beste wenschen voor de gezondheid van mijn lief zusje en de groeten van uw zwager. FRITS. Adeline, die aandachtig en met spanning had ge luisterd, voelde zich op eens verlicht. Hij was dus vertrokken, maar, waarom zoo schielijk 't Is vreemd,zeide James. Hij had dunkt mij nog al den tijd om den trein te halen, en waarom niet gewachtik had immers wel laten inspannen, 't Is een heel eind naar Sandhurst en dat met den avond. Spijt het je, lieve Adeline schudde het hoofd. »Ik geloof niet, dat je in de beste verstandhouding met je broèr verkeert, lieveIs 't wel «Neen, James! dat is ook zoo.« Hij voelde dat het onderwerp haar niet aangenaam was en wierp het gesprek over een anderen boeg. Zij gebruikte weinig, en toen het diner was afgeloopen, zeide James: nGa van avond eens vroeg slapen, Adi! dat zal je goed doen, die vervloekte ontvoering kon je nog wel eens ziek maken. Ik moet nog even den opzichter spreken. «Gaat ge dan uit, James? «Neen Adi! Hij komt hier. «0! dan is het goed.« «Gaat gij nu?« «Ja James! Ik voel mij niet zoo goed als ik kon zijn, ik zal je raad opvolgen, als je morgenochtend mijne bekentenis wilt aanhooren. De goede kerel schoot in een hartelijken lach. »'t Is of je eene misdaad op je geweten hebt, lieve zeide hij, «zóó ernstig praat je. Maar wees gerust, ik zal je komen wekken, en dan kan je zoo lang over mij beschikken als ge wilt. Is 't nu goed? Zij kuste hem en ging naar haar slaapvertrek. Hij stak eene sigaar op en nam plaats onder de veranda, liet was heerlijk weder; toen de opzichter kwam liet hij wijn brengen en behandelde de zaken buiten. wijze den mensch het ideaal van geluk op aarde voorgehouden hebben. We hebben in onze bepaling van socia lisme ons tot zeer algemeene trekken moe ten beperken, want de sociale beweging heeft in verschillende tijdperken ook een zeer verschillend karakter gedragen en zooals we reeds opmerkten het tegenwoordige so cialisme in zijn beste gedaante telt onder zijn volgers allen, die 't wel meenen met de maatschappij. Doch daar deze zich nooit onder den naam socialist voorstellen, moet er toch nog onderscheid bestaan tusschen de groote massa welgezinden en hen, die zich hij voorkeur socialist noemen. En dat onderscheid bestaat hierin, dat waar de eer sten van de christelijke liefde en de huma niteit alles verwachten voor 't heil der menseh- heid, ook van het arme deel, de laatsten met nadruk op Staatshulp aandringen tot 't wegne men van de maatschappelijke wanverhoudin- ue maatschappij en behoort daaraan geheel ondergeschikt te zijn. Hij wil de vrijheid knotten, welke thans ieder bezit om zijn krachten en bezittingen geheel ten eigen nutte aan te wenden, omdat hieruit die verre gaande ongelijkheid ontstaat tusschen men- schen en menschen. Nog sterker komen deze lecringen uit bij 't communisme, datdooropheffingvan 'tgroote verschil tusschen armen en rijken, den eigen dom wil te niet doen en een algeheele gelijkheid invoeren. Geen persoonlijkevrijheid, maar alles en allen ondergeschikt aan het maatschappelijk geheel. Het communisme zoowel als het tegenwoordige socialisme staan vijandig tegenover liet kapitaal, tegen het huwelijk en ook tegen den godsdienst. Ze streelen het volk, hetwelk niets bezit en dus niets te verliezen heeft en hun grootsten aanhang vinden ze onder den arbeidenden stand. Een klein uitstapje door het groote ge- schiedveld zal ons het een zoowel als het ander nader in de verschillende phasen hunner ontwikkeling doen kennen. Van hervorming der maatschappij vinden we vele zeer goed geslaagde pogingen bij de oude volken. Daar was slavernij schering en inslag en dientengevolge bestond bij hen d sociale kwestie in de tegenstelling tusschen vrijen en onviijen en de moeielijkheid om de groote afstand daartusschen weg te wisschen. In Griekenland overtrof het getal slaven zeer verre dat der vrijen en de groote wijsgeer Plato, ook een socialist voor dien tijd, beval aan ze met zweepslagen steeds in onder werping te houden. Zoowel daar als in Rome zijn niet zelden slavenjachten gehouden in 't belang der sociale vrede. Afgescheiden van de slavenvraag levert de Romcinsche repu bliek een allerleerzaamst voorbeeld van het bestaan en het geheele verloop eener sociale l/urniifio lllfl cjn/iioliotan uro^An Aar/ re nlajimav11 het volk dat ondergeschikt was aan de ans- tocraten. De strijd van het plebs om nevens de vele plichten ook dezelfde rechten als do laatsten te verwerven, was dezelfde die eeuwen later in Frankrijk en andere deelen van ons werelddeel gestreden werd, stand tegen stand. De kwestie werd in Rome wel opgelost, maar de oplossing is het Rijk nooit ten voordeel e geweest want de afstand tus schen de grooten, de bezittende klasse tegen over de rest, het z.g. proletariaat is niettemin groot gebleven en de Romeinsche proletariërs waren zelfs onder de Keizers zoo diep ge zonken dat ze slechts door giften, door nitdeelingen in geld tot gebruik van hun rechten konden aangespoord worden. De schoonste maatschappelijke hervorming is door het Christendom teweeggebracht. Alle menschen broeders, onder één Meester allen één zonder aanneming des persoons; geen Jood nog Griek, geen dienstknecht of Het verslag van den opzichter was spoedig gedaan. «En hoe is het met den man, die gevallen is? «Ja, daar wilde ik u ook nog over spreken, 't Is eene leelijke zaak. Hij zal er niet aan sterven, heeft de dokter gezegd, maar het zal lang duren eer hij beter is. «Zoo, dit spijt me. Weet ge wat ge doen moet, Thompson! Ga er morgen eens heen en zeg, dat hij, zoo lang hij ziek is, zijn gewone weekgeld zal ont vangen en dat de geneeskundige hulp, en al wat hij moet hebben om op te knappen, voor mijne rekening is.« «Ik zal het van avond nog gaan zeggen, mijnheer, een goede tijding komt nooit te vroeg. «Goed, Thompson, zooveel te beter! Steek eene nieuwe sigaar op en ga dan maar heen, anders wordt het te laat. Toen James zich een poosje later te bed begaf, kon hij niet nalaten eens naar Adeline te kijken. Zij sliep gerust en had eene hoogblozende kleur. Het was hem onmooglijk haar niet te kussen en tot zijne vreugde ontwaakte zij er niet van. - «En dat bekoorlijke vrouwtje zou eene misdaad hebben bedreven. Kom, 'tis te zot om van te praten- mompelde hij, en met die overtuiging ging hij naar zijn slaapvertrek. IX. Adeline had aanvanklijk geslapen, maar verder een zeer onrustigen nacht doorgebracht. Het viel haar moeilijk haar voornemen uit te voeren en toch moest het, zij had er toe besloten en wilde niet terugtreden. Toen James in haar kamer kwam en haar met zijne gewone hartlijklieid omhelsde, was zij hare aandoening niet langer meester, maar barstte in tranen uit. De onrust en de gebeurtenissen der laatste dagen hadden haar zeer aangegrepen en haar smart gaf zich eindlijk liooga lucht. James echter trok haar tot zich en kustte haar tot het weencn ophield, en zoodra zij zieh had hersteld, viel zij, om hier die spreekwijze te bezigen, met de deur in huis. «Ik heb je vreesclijk bedrogen, James! Frits is evenmin mijn broeder, als gij het zijt. James keek haar verbaasd aan. «En wie is hij dan?« Een schurkniets minder, een chevalier d'industrie. James' verbazing werd nog grooter. «Hij is evenmin Baron,vervolgde Adeline, die behoefte gevoelde snel alles af te doen, wilde zij niet te zeer lijden. «Van die geheele geschiedenis van eene ijke familie is niets waar. James sprak niet en zij vervolgde «lk zal je alles naar waarheid vertellen, James! ik weet dat ik heel slecht heb gehandeld, maar als men een leven leidt zooals ik vroeger, dan grijpt men alle middelen aan, die er van kunnen verlossen. Mijn vader was officier in het Oostenrijksche leger, maar ik heb hem nimmer gekend. Mijne moeder was arm, zeer arm zelfs en stierf toen ik 17 jaar was. Zij was ziekelijk geweest en bezweek aan de tering. Zij had steeds goed voor mij gezorgd, zooveel het in haar vermogen wasmaar toen zij stierf was ik nog armer dan vroeger, want ik had geen huis geen dak meer. Kleine schulden, op 't laatst van haar leven uit noodzakelijkheid gemaakt, verslonden de geringe inboedel en ik stond alleen op de wereld. Ik vond voor de eerste dagen een onderkomen hij eene buurjuffer, die naaister was, maar lang kon ik daar niet blijven, ten minste niet werkeloos. Z;j bezorgde mij eene plaats in een magazijn en daar verdiei de ik net zooveel uat ik niet van honger kou stervin en bij mijne vriendin kou blijven wonen. (Wordt vervolgd.) ■fk - .J si e AUSTRALISCHE NOVELLE VAN maken. Al dadelijk kan man de gevolgtrekking maken, dat een waarach tige, oprechte socialist op ongeveer dezelfde hoogte staat en één van wezen is met een dweeper, die door eenige formules de we reld wil hervormen. Inderdaad zijn dan ook de voornaamste socialistische voorgangers mannen geweest, te veel verdiept in 't sta ren op een schoone, onmogelijke toekomst om een open oog te houden voor den wer- kelijken stand van zaken. En wel verre dat deze mannen gevaarlijk waren voor de maat schappij of verdiend hebben met afschuw teruggestooten te worden, zijn er onder hen zeer velen geweest van edel karakter en groote gaven van verstand en hart beide en is onze tijd, wat betreft de kennis der tal- looze stroomingen in de maatschappelijke wereld zeer veel aan hen verplicht. Dat hun leer later op onverstandige, lichtzinnige wijze te voorschijn getreden is, kunnen zij niet helpen, die op de meest vreedzame Vnnr riem hpefoof mruacmli sim

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 1