BUITENLAND. PLAATSELIJK NIEUWS. BINNENLAND. - t ije, allen gelijk. In deze uitspraken ver- ordeelde het Christendom de slavernij, die 3<^hter nog eeuwen daarna bestaan heeft, ook n>nder Christenen. De afwijking van deze grondstellingen, ■v\^aarmee het Christendom staat of valt, heeft eeuw in, eeuw uit woelingen, twisten en horlogen in 't leven geroepen, altemaal tot -^vereffening der sociale ongelijkheden. De opstand in Frankrijk van de boeren tegen den adel, in Engeland van Wat Tyler tegen den Koning, in ons land van 't Kaas en Broodvolk tegen de bezittende klasse en in nog zeer vele landen en alle eeuwen tegen de hebzuchtige edelen zijn zoovele gewel- dadige oplossingen van een of andere sociale kwestie. Ook de hervorming heeft hare socialistische uitwassen. Verrukt door de woorden van Lutlier sloegen de zwaar mishandelde Zwa- bische en Saksische boeren aan 't plunderen en moorden en hunne leiders predikten een volstrekte gemeenschap van goederen als echte Parijsche communisten uit het jaar 1870. Nog erger maakte het de sekte der Weder- doopers met Jan van Leiden aan 't hoofd, die goederen en vrouwen tot gemeen bezit verklaarden en in het nieuwe Zion te Munster een staat stichtten waar de grofste wellust met de meest teugellooze wreedheid gepaard ging. Ook deze gewelddadige socialisten hebben slechts korten tijd de maatschap pelijke orde kunnen verstoren. We komen nu tot het socialisme van meer wijsgeerigen en goediger aard, den tijd, waarin bespiegeling en idealiscering den hoofdtoon voerde, tot de vaders van onze tegenwoordige sociale partijen. nen geen haast te maken met de zaken. Eindelijk ochter zou men daartoe overgaan, en men kwam overeen, dat de koop voor 1000 gesloten zou worden. Gompertz ging inet het geld naar het hotel. Daar nam een der heereu het in ontvangst en ging heen, om de diamanten te halen. Onder- tusschen ging de juwelier met den ander naar be neden, om een glas wijn op den koop te drinken, j maar toen ook deze hem daar alleen liet, vatte hij j achterdocht op en waarschuwde een geheim politie agent, die een der beide mannen in hechtenis nam, met een gedeelte van het geld bij zich. De ander, met de rest van de banknoten, is nog niet gevon- j den. De aanbevelingsbrief uit New-York bleek na- tuurlijk valsch te zijn. deelcn afgelost, zoodat de schuld, na de herbaalde aflossingen thans slechts f 45000 incer bedraagt. Blijkens een telegram uit Caïro van den 17den dezer, hoeft de Britscho consul-genoraal Melet van het Egyptische ministerie eone nota ontvangen, waarin er op gewezon wordt, dat eene strenge be straffing dor rebellen voor de handhaving der orde noodig is. Het zou zeggen de Egyptische minis- ters gevaarlijk zijn, het proces tegen de rebellen op de lange baan te schuivenzij durven geen weg inslaan, die voor Oostersche landen onbruikbaar is. Het blijkt zoowel uit bot bovenstaande als uit andere berichten der laalste dagen, dat Arabi's vijanden blijven bij hun plan om hem ter dood te doen veroordoelou en dat vonnis ook ten uitvoer Ie laten brengen. En zij, die Egypte meenen te kennen, beweren, dat Arabi in geou geval zijn leven behou den zal, zelfs al wilden de Engelscben hem aan zijne Egyptische rechters onttrekken. De Khcdivo zeggen zij zoowel als zijne raadslieden moeten zoo overtuigd zijn van het gevaar, dat Egypte tel kens op nieuw bedreigen zou, indieu Arabi in het leven blijft, dat zij hem op do eene of op do andere 1 De gebroeders Armand en Leon Peltzer, wegens den moord in Januari 11. to Brussel op den Ant- werpschon advocaat Bernays geploegd, naar het Hof van Assisen verwezen, zullen op 27 Nov. a. s. en volgende dagen terecht staan. Ongovecr 150 getui gen zullen wordeu gedagvaard, waaronder in do eerste plaats mevrouw Julie Bernays, de weduwe van den verslagene. De gebroeders Peltzer zijn beschuldigd van de misdaad, voorzien eu gestraft bij de artikels 392, 393, 394 en 66 van deti C. P. Do verdediging is toevertrouwd aan de heereu Jules Lo Jeune on Lugène Robert, advocaten bij het Hof van cassatie, do laatste tovons lid der Kamer van Volksvertegenwoordigers, en Louis van Calster, oen der uitstekendste leden van de Ant- werpsche balie. Wegens deu grooten toevloed van nieuwsgieri gen, bij do dobatlen verwacht, worden er slechts toegangskaarten geldig voor één dag uitgereikt, terwijl natuurlijk buitengewone politiemaatregelen zullen worden genomen. Twee groote jnweelendiefstallen zi'n oulaugs te Londen bijna op deuzolfdeu dag gepleegd. De een werd volvoerd in deu winkel van deu juwelier Attenborougb, in het »Strand«. Namens dezen, kwam oulaugs bij de juweliersfirma Wellby een man eenige juweelen op zicht vragen. Men had daar eenig wantrouwen tegen hem, daar men hem niet kondo als een bodiende van Attenborongh, mot wieu de firma veel zaken deed; maar toen hij ver klaarde reeds geruimen tijd daar in dienst te zijn, en als bewijs een adreskaart van de firma ver toonde, gaf men hem voor een bedrag van 500 aan kostbaarheden mede. Een der bedienden van de firma YVollby zou hem echter naar het Strand* vergezellen, eu zij redeu in oen »cab« daarheen. Voor bet huis van Attenborougb stapte de man uit, ging den wiukel binnen, waar hij, zooals de bediende van Wellby van uit de »cab« zag, met deu patroon sprak. Toeu kwam hij terug, nam de ju weelen van deu jonkman over, ging er mee don winkel in, en do bediende ging volkomen gerust gesteld naar zijn patroou terug, om te vertellen dat alles iu orde was. Maar in deu winkel van Attenborough had de man naar zekeren mr. Hamilton gevraagd, die hem daar zou komen sprekentoen hij vernam dat die heer er nog niet geweest was, besloot hij, hem daar te wachten en liet zich zijn pakje uit het rijtuig geven. Het duurdo echter lang voor de heer Hamil ton kwam, eu de man ging heen, om later, zooals hij zei, nog eens terug te komon, maar men wacht hem nog altijd te vergeefs. Weldra kwam het tot eone verklaring tusschen de beide firma's, en het bleek nu, dat de heer Wellby op een bijzonder listige manier bestolen was. Van den dief is nog geen spoor govondeu. Een ander juwelier, Gompertz, iu »Hatton Gar den*, werd bestoleu door twee heereu, die kern een aaubeveliugsbrief van eeu zijner principalen te New- York vertoouden, en hem, naar zij zeiden, eenige zeldzame diamanten wilden verkoopen. Zij loogeer- den in het »Grana Midland hotelgingen zeer vriendschappelijk mot den juwelier om, maarscho- HEUSDEN, 20 October. filet, water was in (le laatste dagen weder aan het wassen en bereikte Woensdag 1.1. eene hoogte van 4.05 M. -j- A. P. Daarna is het langzaam gaan vallen. Gisterenavond teekendc de peilschaal 3.88 M. A. P. t Het inschepen vau beetwortelen voor de suikerfabrieken is hier in vollen gang. liet beschot is slechts middelmatig, hetgeen voornamelijk door het natte weder is veroorzaakt. De prijs is alge meen 11 per 1000 Kilo. t DRUNEN, 19 Oct. liet vergelijkend examen voor de betrekking van hooft 1 der school alhier, zal gehouden worden op Dinsdag a. s. t VEEN, 18 Oct. Door den raad dezer ge- No. 1 van de voordragt, den Heer Weeda als zoodanig benoemd; met hem waren op het drietal de Heeren P. Dammes No. 2 en W. W. Odink No. 3. WAALWIJK. Aan den heer M. J. Tiggelman, te Drunen, is op zijn verzoek eervol ontslag ver leend als leeraar aan de ltijks normaalschool te Waalwijk. Ook in deze gemeente is een aanvang ge maakt met de werkzaamheden aan de spoorlijn Zwalnwe's Bosch, door het omhakken der hoornen en struikgewassen, zoodat men reeds een schoon vergezicht heeft over een groot gedeelte van de lijn. Ook is men begonnen met het houwen van eene vaste opzichterswoning in de Kloosterstecg alhier. CAPELLE. De handel in hooi gaat in deze stre ken iets vlugger eu de prijzen zijn stijgende, zoodat reeds 15 en meer voor 500 p. wordt besteed. Ook zijn de hooipersen in deze eu in de naburige gemeente Waspik weder in werking. SPRANG, 18 Oct. Dc duiker iu de Meerdijk- sloot onder deze gemeente is thans geheel opge leverd, en de verbindingsweg van dc Oude Straat met den Meerdijk, die voor de landeigenaars veel gemak en voordeel zal opleveren, door het bestuur van het Waterschap „de Binnenpolder van Sprang" voor het publiek opengesteld. Door deu gemeenteraad is de begroeting voor 1883 vastgesteld in ontvangst en in uitgaaf op f 8184.69. GORINCHEM, 18 Oct,, liet, lijk van het jongetje dat, aan toevallen lijdende, eenige dagen geleden van den legger der stoombooten viel, is Maandag nabij deze stad opgevischt. Maandagmiddag had in de beetwortelsuiker- fabriek alhier, een treurig ongeval plaats. Door het springen van een ketel waarin het, sap wordt geperst, werd een zoontje van de wed. S. ernstig gebrand en verkeert lieden nog niet buiten gevaar. De heer A. van Erkelens, hulponderwijzer alhier, is als zoodanig benoemd te Spijk, op eene jaarwedde van 600. Maandagavond had alhier op de rivier, buiten de Waterpoort, het volgend ongeluk plaats de schippersknecht Frederik Paulus Hammer, oud 18 jaren, uit Rotterdam, had het ongeluk, toen het reeds donker was, door een luik, hetwelk niet goed gesloten scheen, te vallen. Van zeven voet hoogte kwam hij terecht op de liggers en klink- bouten van het ijzeren schip, waardoor hij het linkerbeen brak. tVan de schuld primitief groot 165000, in 1S76 ten behoeve van het Hoogheemraadschap „de Alblasserwaard met Arkel beneden de Zouwe" i aangegaan, zijn den lsten dezer weder vijf aan- Een zonderling geschil is thans te Parijs aan hangig. Zekere heer Wissenhaus beschuldigt name lijk zekereu heer Platen, zich schuldig te hebbeu gemaakt aan diefstal van vlooien. De scherpzinnige lezer vermoedt reeds dadelijk, dat hier geen sprake is van gewone vlooieu. Hot j geldt dan ook inderdaad vier van die uitverkore nen ouder hunne soortgenooteu, welke iu circus sen* optreden on ook op onze kermissen triomfen behaalden. De zaak is deze. De heer Wissenhaus had de beste kunstenaars op dit gebied ouder zijne leiding, terwijl Platen slechts middolraatige aan het kunst- niiunoud publiek kon vertoonou eu hot derhalve moest aanzien, dat al het volk naar Wissenhaus liep, te meer omdat zekere mademoiselle Blanche (ecu wijfjesvloo van zeldzame verdiensten) in het circus van dezen ondernemer aller harten in ver rukking bracht,. Een niet geringe aantrekkingskracht oefende ook een uommer uit dat tot titel had: Lijkwagen, door vlooieu getrokkenvoorts het Arao- rikaansche ballet, de inhechtenisneming, enz. Op een goeden dag waren ochter de vier uitmun- tendste leden van den troep des heereu Wissenhaus verdwenen. Don anderen dag gaven zij eone voor stelling bij Platen. Tot een bedrag van 100,000 francs is een oisch tot schadevergoeding ingesteld. In eersto instantie is de klacht ongegrond verklaard. De eiscber is echter in hooger beroep gegaan. Hangende het geding, danst mademoiselle Blan che nog altijd koord bij Platen. t DALEM. Als eene bijzonderheid kan gemeld worden, dat Maandag j.l. te Gorinchem niet min der dan 218 konijnen aan de markt waren. fWOUDRICHEM, 18 Oct. Was een kwart eeuw geleden de tijd waarin men zich thans bevindt (houtingteelt) voor de ingezetenen dezer gemeente, welke hun bestaan in de visscherij zoeken, van hoog belang en werden daarbij voor hen en de aanschouwers welke daarbij niet weinig vertegen woordigd waren eenige aangename weken door gebracht, de tijd heeft er zoolang aan geknaagd tot dat alle genoegens daaraan verbonden zijn zoek geraakt en ook de verdiensten daardoor veroorzaakt (hoewel de prijzen van f 0.02 sedert dien tijd zijn gestegen tot f 0.10 per stuk) de laatste 2 jaren niet zijn toegenomen en oogen- schijnlijk ook dit jaar van wege den hooge water stand op zich zullen laten wachten. De waard waarop de visschers de meeste houting op 't drooge brachten is er door bestempeld met den naam van „houtingwaard", daar vond men op bovengemelde vroegeren tijd de tenten op geslagen waarin „rondjes" d. w. z. één pondige wittenbrooden en „tnoppenmelk" gefabriceerd van zoeten melk en vermaard gewordene Woudrichem- sche moppen werden genoten en tot verhooging van de feestelijkheid werden er op de Zondagen „kluitjes" vleesch en spek uitgereikt; dat alles behoort thans tot de geschiedenis. Genoemde waard is ook heden door het water niet toegankelijk tot uitoefening van het visschersbedrijf. t ALMKERK. P. v. B. te Wijk is door eigen nasporing weder in Jt bezit van zijn paard geraakt. Het geval heeft zich aldus toegedragen Gemelde persoon had op de 11. gehouden paarden marktzijn paard verkocht en daar hel nog nietin ont vangst kon genomen worden, begaf hij zich zoo lang naar een zijner familieleden. Terugkomende vond hij in plaats van zijn eigen paard er een,wel van dezelfde kleur, doch f 60 minder in waarde. Zijn eigen paard was niet meer op de markt te vinden en alle nasporingen daar waren te vergeefs. Het paard evenwel dat daar achtergelaten stond was ook daar ter plaatse verkocht geworden en de vroegere eigenaar, zoo als bij later onderzoek bleek wist mede te deelen de namen der personen, die dit paard hadden gekocht, deze waren D. en V. woon achtig te Hil varenbeek. Daar werd dan ook de ver miste gevonden en weder in bezit genomen. Bij ver gissing hadden zij liet verkeerde paard genomen. Ook te VHertogenbosch heeft men het thans, hoewel met minder gunstig gevolg dan elders, op de jassen der onderwijzers gemunt. Woensdagmorgen vervoegde zich iemand, die zich voor een knecht der school uitgaf, aan de woning van een der onderwijzers, met de boodschap „om ecu andere der scholieren de mouw van de jas, die de onder wijzer droeg, met verf had besmeerd. Men was echter zoo verstandig den oplichter zonder jas weg te zenden. Op dc werf van den heer P. Goedkoop Jr., scheepsbouwmeester te Amsterdam, zijn naar de Amst. Cfmededeelt voor rekening van het Fransche Gouvernement gebouwd twee vaartuigen, bestemd tot vervoer van paarden. Deze schepen zijn gemaakt van gegalvaniseerd ijzer en bestaan ieder uit negen afdeelingen, welke door moer- bouten aan elkander worden gekoppeld. De lengte van elk schip is 28 meter, de breedte 6, de diepte 1 meter. De diepgang bedraagt ongeveer 0.62 meter. De ruimte onder het dek, die door de noodige dwarsschotten is gescheiden, is bestemd tot berging van voeder, strooi, enz. De stal voor de paarden, op het dek staande, bestaat uit een lichte, we*; te nemen bekapping, is voorzien van ruiven en waterloozing en vormt een net geheel ook is voor en achter dezen stal nog een lokaaltje met slaapplaats toegevoegd. In dezen stal kunnen 48 paarden worden geplaatst, en een sleepbootje brengt dit vaartuig gemakkelijk waarheen men wil. Wil men dit scheepje over land of per scheeps gelegenheid vervocren; zonder eenige beschadiging worden de deelen uit elkander genomen, om te bestemder plaatse weder in elkander te worden gezet. Op deze wijze zullen de twee drijvende stallen naar Frankrijk worden vervoerd. Mevrouw BosboomToussaint bedankt in een keurig schrijven aan den gemeenteraad van Amster dam voor de eer haar bewezen door het geven van haar naam aan een der nieuwe straten in de hoofdstad. De Tweede Kamer heeft heden met 35 tegen 16 stemmen besloten het wetsontwerp tot verbe tering van den Rotterdamschen Waterweg, ten tweeden male in de afdeelingen te onderzoeken. Origineele geboorte-aankondiging: Ik ben 26 Sept. ter wereld gekomen, bevind inij evenals mijn lieve mama wel en gezond en zend aan alle bekenden mijn eerste groeten. Alice Emma v. S. Woensdagnacht omstreeks 12 uur reed door het dorp Gorredijk een rijtuig bespannen met één paard. Het koos den weg naar Lippenhuizen en Hemrik, waar het voor 't tolhek moest stil houden. De tolgaarder was spoedig bij de hand en het bleek hem, dat het rijtuig zonder passagiers en voerman was. Hij spande het dier uit en bracht het in eene nabijzijnde weide. Den volgenden dag kwam de eigenaar opdagen en nu bleek het, dat het paard voor den train HeerenveenJoure was geschrikt, terwijl het voor een herberg bij de krib had ge staan, zonder opzicht. Het dier had daarop het hazenpad gekozen, en was door de dorpen Ter- band, Lninjeberd, Tjalleberd, Gersloot, Langezwaag, vjorretlijk en Lippenhuizen naar Hemrik geloopcn, zijnde een afstand van p. m. 4 uur. In eene te Tilburg gehouden vergadering van onderwijzers uit Noord-Brabant is "besloten een verzoekschrift in te dienen aan den Minister van binnenlandsche zaken, om eene meer gelijkmatige uitvoering der onderwijswet te vragen, wat de be zoldiging der onderwijzers betreft. De heer E. Douwes Dekker (Multatuli) heeft het eerelidmaatschap van de vereeniging „De Da geraad" aanvaard. Uit Amsterdam schrijft men: Het passief van den voortvluchtigen commissio nair J. G. Engels bedraagt, zegt men, 700,000 en het actief 22,000, dus tekort f 678,000. De firma Buiige Co. moet door E. zijn opge licht voor f 35,000, de Twentsche Bankvereeni- ging voor f 25,000 en de makelaar J. A. Langer- huizen eveneens voor 25,000. E. was bevriend met Pincoff en is in Amerika geen vreemdeling. Hij bracht daar reeds 14 jaar door. Ook te San Francisco moet hij eenmaal gefailleerd hebben. Zijn zaken stonden reeds geruimen tijd slecht. Twee fabrieken te Brummen en te Amersfoort, moeten veel door zijn val geleden hebben. Niet minder dan 7000 processen-verbaal of ruim 20 daags zijn te Amsterdam in elf maanden tijds opgemaakt wegens openbare dronkenschap. Te Dordrecht heeft in den nacht van den 15 op 16 dezer een brutale diefstal plaats gehad. Uit het volkslogies van een in de Kalkhaven liggend Engelsch schip zijn n.l. ten nadeele van 3 ma trozen, terwijl deze in de kooi lagen, een aantal kleedingstukken ontvreemd. De dader schijnt zich, alvorens zijn slag te slaan, eerst eenigszins met den toestand van het schip op de hoogte gesteld te hebben. Toen de politie met een en ander iu kennis was gesteld begreep deze al dadelijk, dat hoogst waarschijnlijk een vreemd sujet, op dit gebied goed geoefend, zich daaraan in hare gemeente had doen kennen en werd vervolgens door verschillende omstandigheden in haar vermoeden zoo gesterkt, dat te Rotterdam den verdachte, zekeren J. M. M., door de politie aldaar op haar verzoek werd aangehouden en derwaarts overgebracht. En waarlijk, zoo goed als de dief aanvankelijk was geslaagd, zoo goed slaagde ook in dezen de politiezij nam bereids eenige kleedingstuk ken, die de dief aan zijn lijf had en uit bedoeld schip waren ontvreemd, in beslag. Met de aan houding van M. kan gerust worden gezegd, dat de omliggende gemeenten voor dezen winter en mogelijk wel langer, van een lastigen bezoeker zijn bevrijd, aangezien hij reeds meermalen voor dergelijke feiten is veroordeeld geweest. Ook mocht het Woensdag de politie, bijgestaan door de flinke hulp van een der ingezetenen, gelukken, wederom een persoon aan te houden, die reeds een 8- a 9tal jaren had getucht. Zekere 47-jarige J. F. J. de K. scheen Dordrecht te hebben gekozen wellicht als uitgangspunt van zijne rooftochten, althans Woensdagnamiddag aldaar aangekomen, maakte hij zich spoedig daarop in een tapperij schuldig aan diefstal van een tinnen liter, doch werd, toen hij nauwelijks de woning verlaten en de tapster de vermissing bemerkt had, door den hiervoren bedoelden ingezeten vastgehouden, die hem den liter ontnam en den dief overgaf aan een inmiddels toegeschoten politie-agent. Reeds Donderdagmiddag is hij naar het huis van arrest aldaar overgebracht. De vorige week belden twee mannen, met eene doodkist beladen, aan bij den heer X te 's Graven - liage. De meid verschrikte, maar verzekerde dat zij bepaald aan een verkeerd huis hadden aangebeld, zoo ook de mevrouw, welke door de meid inmid dels geroepen was. Terwijl zij echter met de man nen stonden te pralen, sloeg haar eensklaps de schrik om het hart. Zonder iets te zeggen vloog zij naar boven, en.... zij vond haar echtgenoot dood aan deu zolder hangen. Voordat de heer des huizes zijn plan tot zelfmoord had uitgevoerd, had hij alles geregeld en zelfs zijne doodkist besteld. Te Ilaarlemmerliede en Spaarnwoude is een huis benevens schuren en hooiberg met pl. m. 40,000 kilo hooi een prooi der vlammen gewordenalles was verzekerd. Een paard, gespannen voor liet rijtuig van mevr. de wed. N. te Schiedam, ging gisteren aan 't hollen. De koetsier viel van den bok en brak een arin. Het paard werd daarna tot staan gebracht. Mevr. N., die in het rijtuig was blijven zitten, kwam met den schrik vrij. Een timmer man te Amsterdam, 30 jaar oud, heeft zich van het leven beroofd door zich met een scheermes den hals door te snijden. Tusschen de stations Cre- frath en Lobberich is door den trein naar Venlo een lijnopzichter overreden. liet bericht omtrent het verdrinken van ds. Anspach te E., oorspronkelijk uit „De Standaard" afkomstig, berust volgens een nadere mededeeling van dat blad op een misverstand. Op advies van den adjunct-inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht voor Noord-Holland heeft de burgemeester der gemeente Hilversum ter algemeene kennis gebracht, dat, hoewel niet met volstrekte zekerheid kan worden verklaard, dat de gevallen van typheuse koortsen, die thans in de gemeente worden waargenomen, in verband staan met het gebruik van melk, van buiten de gemeente aangevoerd, een ieder toch door hem voorzichtig heidshalve aangeraden wordt, tot nadere aankon diging geene andere melk te gebruiken dan die, I welke vooraf „goed gekookt" is. (U. D.) De commissie, belast met het onderzoek naar i O de oorzaken van de „Adder" overkomen, i taak gereed. Men schrijft uit Tiel, kastje, waarin deze nog Russische coupons vond rechten zal worden geso gezegde coupons, daar terug te geven. Tot algem. voorzitter - van 't Algemeen voor li J. Coninck Westenberg, Ten bewijze, dat de N buitenland nog ecnezer» men ous het volgende delaar te Purmerend, k i lem van den heer H. tt kleine Edamsche kaas (i werden door gen. heer tentoonstelling van de ciation" te Londen, ge' deze kaas aldaar de ls zelfde levering zond dii naar de landbouwtentou hem de 2de prijs ten i Volgens het „Utr. bank in het faillissemtf betrokken. Naar men verneem machinist L. H. Bin) op 11 Augustus j.l. vallen spoorweg-ongele 20 Oct., des voormid de rechtbank te Haarl het O. M. zijn 22 ge De N. R. Ct. maakt dat don laatsteu trein ron Spoorweg bij Schi Het station te Schii lijn, dubbel spoor en bovendien een derde li goederenwagens geborg afkomende goederentre haakt en medegenomor Kort vóór den laatst terdam kwam te Schie. een goederentrein aan zelfde spoor waarop ar stoppen. De goederen liep over don wissel, spoor naar het station wijld aan het rangeere geus, die op het derd te haken en naar Rot dra do personentrein aangekomen, naar Ro waar hij te |1 u. 39 Do rangeerder vai wissel, nadat de bedoeld spoor was gekomon, n eersto spoor zou zijn goederentrein, te veel altijd op het tvveode voor den personentren rangeerder heeft, zoor keu, verzuimd den w verzetten. Het gevolg rangeerende trein,.in. niet op het tweedfc op het eerste spoc gekomen om plaats v ken. Juist op dat oog het station en kreeg goederentrein te pakk perso nen trein pas iu als de goederentrein s te weeg, dat do schot De reizigers ra >oten beu; ook van het dien als men verzekerde, ni hadden de twee achter trein het zwaar te ver omvergeworpen, de ar doch zij hebben niette' motief van deu persi buffers eu de butferbo' Het spreekt vanzelf Naar Rotterdam werd trein, die te 12 u. 20 teruggekeerd aan bet t dan naar do Beurs do Des nachts, omstree een goederentrein vert rieol om do beide goe te ruimen. Zij staan Schiedam, en zien er wel uit. De werkzaamheden van den weg waren tooid, zoodat de eerst weinige minuten ver! streeks 7 uren de bcit in orde waren. In zake do jongste Z. M. den Koning het van do inhoud onge verdient. Siref Met den diepstcu ons tot U. M. te uit te spreken wa zorg vervult. De ge^ kanten bevestigd, va door geen weerspraak De nood des lands Ij onderworpen, naar \v streken, is eigendom! geen slechts vergroot op den gewonen weg te bestraffen; het zijn als alleen de krijg zj We meenden in een, we bevinden ons als »o oorlog. i X J TT xvl 1 r 1 ...1 ..li.:7 O O «man mogon ontraiircn, daar een Wrj beschuldigen nie de schoonste verwachtin niet gejuicht hebben,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 2