VRIJE JAARMARKT Paarden, Runderen, Varkens «cilsiiiiiirMe :e verhuring van Paarden en Rijtuigen, II. II, Villi Asiflel [lensden, Fe. 9E JOiSH B. F. C. de Hosson, HUIS VAN VËRTROÜWËNT L. L. van (icl'l'c 11 van der Weegen Horlogerie. MAGAZIJN VAN Singer systeem Naaimachinen KATHOLIEKE ILLUSTRATIE, PRIJS 50 CENT. Volledige AienUeienten, in alle Maurits 2 Westerborg j| Magazijnen ter Meubileering. G.' J.SCHEEFHALS, s-BOSCHKerkstraaten 66. J. Schun UITVER Galant4 IC. VAN Stoomver Gebr. Palthe, C. VAN BERGEIJK, Horlogiën,Regulateurs,Pendules,Klokken,"Wekkers®. DAKLEXJEN, op de VISCHMARKT te HEUSDEN. Een prachtige Pianino in palissander-kast, Parketvloeren. (leheimhouding gewaarborgd. m ninl Donderdag den 9 November 1882. Stand- of Marktgeld wordt niet geheven. no Th. LU IJ BEN. Botermarkt HEUSDEN bericht de ontvangst der Nouveauté s voor het seizoen Paardendekens van af 2.25 en hooger. IIEEREN KLEEDINGMA GAZIJN, Hoogstraat, GORINCHEM,naast den Olifant, Kerkstraat A. TO 's-BOSCH. Kerkstraat A. TO 's-BOSCH. Specialiteit in Remontoirs. M. J. EBELING. Horlogiemaker. MA UR1TS REIS, Schapenmarkt 's-Bosch, Maria's Heiligdommen in Nederland en België Maria's Heiligdommen in FrankrijkDuitschland enz een Scheurkalender van de Katholieke Illustratie voor liet jaar OH. 1883, L. Veerman te Heusden. Rotterdam. Hoogensteenweg B 41. 's Hertogenbosch. SPECIALITEIT JT. BOLSIUS, 's Bosch, C 400. Marmeren Schoorsteenmantels, doopvonten, Ornamenten in gips en cement. Bvan |p SaiSl9, Steiger 19. Beelden, Vazen, Consoles, enz. VLOERTEGELS. Portland-Cement Reukelooze Privaattoestellen, Platte en gegolfde Bakpannen 31 October Samuel Hecksc Vischstraat te, Grafmonumen vontenSchoor KRAMEN Kinder spoel^ Chemische openings De ondergeteekende lieveelt zijn KOFFIJHUIS en UITSPANNING bijzonder aan in de gunst van het publiek. Tevens maakt hij zijne geachte begunstigers attent op zijne belovende eene uiterst nette en b i 11 ij k e bediening. Grossierderij in Tabak» Sigaren, Koloniale waren en Commestibles. E a 11 ge n (I ij Iv. Naast tie Gorinchcraschc Bank, (jl O R I N C II E M. ja o O <U -4-3 O Dames- en Boerenhoeden, Bloemen, Satijnen, Linten, Veêrcn en wat verder tot. liet vak behoort,. a o O G> Reparatiën in alles wat liet vak betreft worden spoedig en soliede uitgevoerd. VEEL VERBETERDE London 1851. London 1862. M toeken 1854. Kaiserslautern 1872. Kaiserslautern I860. Weeuen 1873. Metz 1861. Arnhem 1879. Bekroond met de Zilveren Medaille op den Internationale Naaimachinen - Wedstrijd te A r nh em 1879. Fabrikant in Hemden, Boorden, Manchetten enz. Bij alle Boekhandelaren eu Postkantoren tcekent men in op den Zestien de 11 J aar gang der van Plannen en uitvoerige teckcningen op aanvrage verkrijgbaar. G R A F M 0 N u M E N TEN, enz. i—1 O Engclschc, Fransehe, Duitsehe en Belgische Meubelen in alle houtsoorten, tapijten. Meubelstoffen. Behangselpapieren en verdere Behangersartikelen. BeddenMatrassen en Dekens. Meubileering van geheele gebouwen. Speciale inrichting voor verhuizing. eheirne ziekten worden volkomen genezen Edoor mijne méthode, gegrond op de nieuw ste wetenschappelijke onderzoekingen. Ik rw9ence-\ geheel de treurige gevolgen van jeugdige zondenzenuwkwalen en uit puttingen. Verzoeke eene duidelijke beschrijving der ziekten te zenden aan [>r RF! A PARIJS, 6 Place de la /I. ULLL/I, Nation. Dc grootste Boofdwinst is e het halve origineel lot s het kwart origineel lot s M van Stoomboot Stad Stoomboot MaAsst VAN TE HEUSDEA, (Noordbt-aba 111 Het Gemeentebestuur van Heusden brengt ter openbare kennis, dat de tweede najaarsuiarkt dit jaar invalt op Het Gemeentebestuur voornoemd. HONCOOP, Burgemeester. SPRENGEltS, Secretaris. Heusden, 9 October '82. ii (lis: DAMES-MANTELS, JAPON STOFFENGAR NEEKIN GEN enz. Eener uitgebreide sor teering voor Hceren-Kleeding, alsBUXKINSRATI NÉ, DUFFELFLOCCONNÉ enz. enz. TT i i B 249. Hooft ONTVANGEN oen groot assortiment NIEUWE STOFFEN voor hot a. s. Saizocu. Steeds voorradig een groote sortoering eigen gomaakto Domi-Saisons, Pantalons eu Prins Alberts Kinder-Pakjes en ..'asjes, mede een groote sorteering Nieuwe Modellen Dames 411 Kinder Wintermantels. ALLES TEGEN ONOVERTREFBARE CONCUREERENDE PRIJZEN. Gekleede Zijden Boerenhoeden van 3.50 eu hooger. c3 0 0 ft- ALTIJD WAT NIEUWS! In het Magazijn van Heeren- en Dameshoeden van is voorhanden oone rnimo keuze van Beveelt zich tevens minzaam aan tot het wassehen, verwen en vermaken van STROOI! OEDEN tegen matigen prijs. Flambards of Kubenshoeden van af 1.25. r p pt* CO a co c+- c+ (O 0 O Sc o cs eu aq Al»: Amerikuausche Walt ham (Mass) en Zwitsersehe Remontoir horlogiëii voor Dames en Heeren in Gouden-, Zilveren-, N i e 1 1 é-, Nikkel- en Koperen kasten, alsook Aneres, Cilinders, Haronuetten enz. Alles in groote sortecring van de goedkoopste tot de fijnste soorten, in b i 11 ij k e doch vaste prijzen voorhanden. Bekroond op de Tentoonstellingen: Deze Naaimachines (welke ook tot Trapnaaimachine kunnen worden ingericht) zijn veel doel matiger ingericht en veel minder gedruisch makend dan de zoogen. Amerikaansche Singer Machines, en zijn voorzien met werktuigen van de nieuwste uitviuding, als: Stopapparaat, Draadafsnijdcr, Zclfgarenwinder enz. De levering dezer Macbinen geschiedt met 3 a 5 jaar garantie, gemakkelijke betaling, a con tant met 5 pCt. korting. Onderricht gratis. Vele gebruikers van de echte Singer Naaimachines gaven mij bewijzen dat bovengenoemde Macliinos beter voldoen. wekelijks 8 pagina's, groot formaat en 4 a 5 fraaie gravures. Prijs per kwartaal N e g e 11 t ig Cent s. Deze Jaargang wordt geopend met, eene Novelle door J. E. VAN DER LANS. De beschrijving van al wat er merkwaardigs in ons land en daarbuiten gebeurt, zal een belangrijke plaats in de Illustratie innemen e-n aanschouwelijk worden gemaakt door tal van fraaie gravuren. Op dat gebied bevatten de eerste nummers een bezoek aan de Arnhemsche tentoonstelling van Locaal- spoorwegen en tramwegen, eene reis in Egypte, door een student, enz. De wandelingen door Nederland zullen ivorden voortgezet en belangrijke inrichtingen en fabrieken bezocht en beschreven. Alle inteekenaren bobben recht op de premiewerken of Als prijs voor Rebus No. 1 wordt uitgeloofd: uit, de fabriek van den Heer CUYPERS te s'-Gravenhage, ter waarde van vijfhonderd gulden. Men vrage alom het geïllustreerde prospectus. Bij de Maatschappij De Katholieke Illustratiete 's Hertogenboscb, ziet het licht: welke zal bevatten: Een nauwkeurige opgave van den stand der Maan; opgave van de voorkomende Feest en Vastendagen; eene genoegzame ruimte voor kleine aanteekeningen, die door de doelmatige inrichting van den Kalender maanden vooruit kunnen gedaan wordenopgave van Datum, Dag en Maandeen completen Maandkalendereen spreukgeestig gezegdeof epigramwaaronder vele van onzen grooten Vondel. liet geheel, van een fraai Schild voorzien, ziet er keurig en uiterst doelmatig uit en maakt hem tot een onmisbaar artikel voor elk kantoor en Katholiek gezin. Verkrijgbaar door tusschenkomst van alle Boekhandelaren en voorhanden in den Boekhandel van armer en m ii van FABRIEK en MAGAZIJN van a tl ii, Cl» NA M EN SCIIE, BREMER en MARMEREN Lid van verschillende wetenschappelijke genootschappen. in diverse qualiteit en prijzen. Engelse lie gebakken P 0 T B UIZ E N, Fransehe en Belgische uit de Stoom-Pannenfabrick van Eciit. de Winstkansen, der Hamburg gegarandeer Verloting, waarin zeker gewonnen moete De winsleu dezer voorde^ welke volgens plan slechts vat, zijn: Premie van 250,000 M. 54 1 winst a 150,000 M. 5 1 winst a 100,000 M. 108- 1 winst a 60,000 M. 264) 1 winst a 50,000 M. 10 2 winsten a 40,000 M. 3 3 winsten a 30,000 M. 530 4 winsten a 25,000 M. 1073- 2 winsten a 20,000 M. 101 2 winsten a 15,000 M. 25 1 winst a 12,000 M.| 85 24 winsten a 10,000 M. 100 3 winsten a 8,000 M.;270ö| 3 winsten a 6,000 M. etc. tc eu komen deze binnen weiq afijeelingen tot zekere besli De eerste winsttrekking i; gesteld en kost hiervoor het geheel origineel lot s' of welke door den Staat gegara loten (geen verboden promt inzending tan het bedrag z' omstreken Verzonden worde Ieder deelnemer ontvangt zijn origineel lot ook het mi voorziene origineel plan gr gt had hebbendé trekking di vrage de ofl'icicele trekkin De uitbetaling en verzend Gelden volgt direct aan de prompt en ouder de streng Iedere bestelling j op oen postwissel m Men wende zich d liugeu voor de aanst met vertrouwen tot Bankiers- en Wisselkantoo Steen houwer ij bij de S Beveelt zich aan tot het lev» en verder alles wat to van en aan verminder LL1 DEPöTj to Zalt-Bommel, J. «tg—as i i— i—iM Winterdienst va Van Kaatsheuvel's morg. Heusden u a Gorinchem Van Rotterdam Alle werkdag Dienst van af 18 Sept Van Heusden 's morgens 5.45 I, 's-Bosch 's namiddags 2. i, Driel 's morgens 6.45 ii 's-Boseh 's namiddags 2. n Driel 's morgens 3 u Gorinchem 's namiddags 12 (1) Van af 1 Nov. 6.45. (2) Van af af 9 Oct. 4.30. Op algemeen erkende en R. C. f< rinehemsche jaarmarkten, geen gereg van het Post- en Telegraaf Werkdagen. Postkantoor. 1 912, nam. 27Va u- Tek 9—12, nam. 271/2 n. Zon- en Feestdagen. Postl 79, nam. 2l/26 u. Teleg 8—9, nam. 3—6 u. Voor Postwissels en Kwitan dagen voorm. van 912, nan De busligting voor de verze geschiedt 's avonds te 11 ure i a i

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 4