Burgerlijke Stand. Boekaankondiging. J - -tiniifciJiiiMhii' men eene oppervlakte beslaande van p. m. 2000 :ctaren, met een stoomgemaal van het overtollige titer te ontlasten. OOSTERHOUT. Wij vernemen met zekerheid *t de brigade maréchaussees met Januari a. s. jorgoed deze gemeente zal verlaten, om zich te eertruidenbere te vestigen. In overleg met den O O O Verste der maréchaussees, is een huis aldaar ge* ïurd, om tot kazerne in te richten. MEEUWEN, 23 Oct. Bij Kon. besluit van |]in 13n Oct. is goedkeuring verleend aan de esluiten der Staten van Noord-Brabant tot wij- ging der bijzondere reglementen van de Water- i happen de Binnenpolder van Sprang, de polder an Meeuwen en de Oude Doorn onder Almkerk. HERPT, 23 Oct. Bij Kon. besluit is ongegrond erklaard het beroep, ingesteld door Burg. en Veth. dezer gemeente, en door Baronesse Van fagell c. a. tegen een besluit van Gedeputeerde Jtaten van Noord-Brabant, waarbij de zoogenaamde /Moffendijk^ ambtshalve op den ligger der open- )are wegen en voetpaden is gebracht. TIEL, 21 Oct. Tot stationschef alhier is be noemd de heer Van der Linde, agent bij de Maat schappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen. NIEUW KUL) K, 23 Oct. Al de alhier voor handen partijen hop, gewas 1882, zijn de vorige week bij de teelders verkocht voor 80; een partij voor 90 de 50 kilo. De voorraad is nu geheel in handen der koopers. BAARDWIJK, 21 Oct. De lederindustrie in de Langstraat zal op de in 1883 te Amsterdam te houden tentoonstelling goed en ruimschoots w"" wrau.-ijmvi -uDipirdwijk hebben jaar zijn te Leeuwarden ongeveer 400 processen- verbaal wegens openbare dronkenschap opgemaakt. Ten huize van een jager te Biervliet ging bij het nazien van een geweer onverwachts het schot af en werd de hand van zijn öjarig zoontje ge troffen. De hand zal afgezet moeten worden. t O Onder Dalfsen is het lijk gevonden van een on bekend 'manspersoon, vermoedelijk door de duis ternis misleid in het water geloopen en verdron ken. Een 70-jarige vrouw is te Delfshaven in het water geraakt en verdronken. De ver maarde kunstenmaker Arsens Blondin is te Am sterdam aangekomen en zal binnen korten tijd het Amsterdamsche publiek in de gelegenheid stellen zijne talenten en zijne roekeloosheid te bewonderen. Jan Keunekamp, koetsier te Assen, heelt de echtelijke woning heimelijk verlaten. Johan Adam Westenberg heeft zijn kind te Am sterdam onverzorgd achtergelaten. Van de Groenckan te Amsterdam heeft zijn vrouw stil verlaten. Isaac Claassen, oud 14 jaren, is den 14 Oct. uit de woning van zijn moeder te Rot terdam weggeloopen. In Amsterdam overleed zeer onlangs eene een voudige, doch gefortuneerde Noord-Brabantsche juffer, gelogeerd bij hare kleindochter, aan her haling van beroerte. De practiserende geneesheer raadde de familie aan om de zieke, die altijd on afscheidelijk in haren baaien rok lag, van dat benauwend kleedingstuk te ontdoen. Tot verba zing der familie vond men den rok gevuld met effecten, rondom ingenaaid. Te Groningen is, bij het verrichten van werk zaamheden in het Rietdiep, de onderbouw ge vonden van een sluis, die voor eeuwen daar ter plaatse werd gelegd, om het water van de Noord- ging echter zoo gemakkelijk uiet, K. ontweek naar boven op het dak, en toen ook de kolbak van den maréchaussée zich dreigend uit den schoorsteen verhief, liep de vervolgde over de vorst zijuer hut naar de aangrenzende woning en daalde in den schoorsteen van zijn buurman af. Al spoedig echter bemerkte K„ dat hij na zoo wel van onder als van boven belegerd werdnog geruiraen tijd handhaafde hij zich op gelijken afstand van de beide uilersten, totdat de maréchaussee, die aan het benedeneinde had post gevat, op zijn beurt een bewijs gaf vau klim menden dienstijver, en hom iu het juste milieu in arrest nam op den 14en dag van Wijnmaand 1882. KANTONGERECHT HEUSDEN. Zittiug in strafzaken d.d. 20 October 1882. Veroordeeld wegens dronkenschap: A. K. te Elshout, 3, subs. 3 dagen; J. V. te Aalburg /"li, subs. 7 d.A. v. B. te Heesbeen 3, subs. 3 d.C. W. te11, subs. 7 d. J. S. te Heusden, /ll, subs. 7 d.; J. M. S., J. H. G. en H. M., te idem, elk 3, subs. 3 d.J. J. G. en J. J. G., te idem, elk 5, subs. 3 d.J. T., te idem, 3, subs. 3 d. J. M., te idem, 2, subs. 3 d.G. B. en G. B., te idem, elk ƒ11, subs. 7 d.; J. v. M., A. J. B. en G. de B. do J., te idem, elk ƒ3, subs. 3 d. Veroordeeld wegens nachtgerechtS. v. D., J. M. en J. H., te Heusden, elk 5.50, subs. 3 d.L. V. en A. v. D., te idem, elk 5.50, subs. 2 d.T. A. M., L. P. S., S. r. D- en A. A., te idem, elk ƒ6, subs. 3 d.J. v. D., te idem, 5.50, subs. 2 d.M. H„ te idem, ƒ7.50, subs. 3 d. Overtreding der ijkwetM. M., te Genderen, 4 maal 10, subs. 4 m. 2 d.J. AL, te idem, 2 ui. ƒ10, subs. 2 m. 2d. t HEUSDEN. Van 19—23 Oct. Ondertrouwd: H. van Baak, jm., 26 j. en li. Kuijl, jd., 20 j.A. Weij.eiv, wedr., 73 j. en J. van Baikom, wed., 56 j. Geboren: Antonius, z, van P. Belzer en J, M. van GerdingenAnna, d. van H. de Wolff en S. v. d. SluijsHubertus Arnoldus, z. van J. Kus- A—Knijpers^ t Ploegt alhier eene vergadering van geërfden in den polder Dalera gehouden worden ter bespreking van het voorstel der commissie belast met liet beheer van het stoomgemaal, omtrent voorziening van dringend noodige herstelling. t— Sedert eenige dagen zijn te Gorinchem de namen der straten en stegen aangewezen door zeer doelmatige bordjes, terwijl hier en daar duidelijk aangewezen is, dat men op marktdagen in den stap moet rijden. Beide maatregelen voor zien in eene reeds lang gevoelde behoefte. t In verscheidene huisgezinnen te Gorinchem heerschen in meerdere of mindere mate de mazelen, die echter nog al niet kwaadaardig schijnen te zijn. t WOUDRICHEM. De lieer D.P. Visser, op- ziehier le klasse bij de fortificatiewerken, is over geplaatst bij de genie te Kaïnpen. WERKENDAM, 22 October. De begrooting der gemeente, dienstjaar 1883, is vastgesteld in ontvangst op 16,956.19 en in uitgaaf op 16,901.30. t ALMKERK, 20 Oct. Tot brandmeesters bij de brandwacht zijn benoemdin de afdeeling //dorp Almkerk'' de heer II. de Heus, in de plaats van den heer J. J. ter Laag Cz., aan wien, op zijn verzoek, tegen 1 Nov. a. s. eervol ontslag is ver leendin de afdeeling//Kornsclie-en Verlaatsclie dijk" de heer J. donkers, in de plaats van wijlen den lieer A. B. v. d. Koppel Dz. Er is een plan in bewerking bij een des kundige, om de polders den Duijl en Ganswijk, onder deze gemeente, het Noordeveld onder Dussen en den llill onder de gemeente Meeuwen, te ,;Qig door muziek van liet Groninger Harmonie-orkest en eindigde met een geanimeerd bal. Dat dit concours algemeen veel bijval vond, bewijst liet feit dat een menigte belangstellenden, grooter dan het dubbel aantal der bezoekers, teleurgesteld moest worden wegens plaatsgebrek. De notaris S. de Haan, te Amsterdam heeft zich sedert eenige dagen van zijne standplaats verwij derd, zonder dat men weet waarheen. Geldelijke aangelegenheden worden als de oorzaak daarvan genoemd. De lieer G. H. ter Braak, stationschef te Hoo- geveen, wordt 1 November op zijn verzoek over geplaatst naar Wadenoijen, aan de nieuwe lijn Dordrecht—Eist. De //Asser Ct." schrijft: De smaken verschillen dat leeren ons ook de aardappelen. Uit Friesland, Zeeland, Gelderland en Duitsch- land voert men in 't Noorden aardappelen aan, en nu de Groninger fabrieken geen Drentsclie aardappelen vragen, gaan deze welk eene eer! naar Amsterdam, Leiden, Utrecht enz. In de laatste weken zijn van hier reeds 5 a 6000 mud derwaarts verscheept, en nog is er levendige vraag, maar voor een klein prijsje. 'i Schijnt, dal de heeren Hollanders van liet Drentsche product betere gedachten verkregen of minder kieskeurig werden, trouwens in vroegere jaren was daar niemand met luste naar een Drentschen aardappel. Intieme kennismaking heeft vaak een meeniug gewijzigd. Gedvreiide de eerste negen maanden van dit 1\ i ^Ug UUÜ lil VlU w.*. a. .a «^aaUua Vll/.i grendel voor de deur, >In den naam der wet, doe open >Wie bennen de heeren?* >Wjj zijn de politie.* Jullie met je beiden? En de bewijzen daarvan?* De beide maréchaussées wezen op hun kolbakken en op hun wapenrusting. >Geeu bewijs*, meende K., >zoo'n pakje kouden ze wel bij een ouden kleerkooper gekocht hebben, hij zelf had ook wel iets dergelijks op zolder liggen.* De agenten van politie verwijderden zich en keerden een half uur lafer terug, ditmaal verge zeld van het hoofd der gemeente. Nu rees er ech ter bij K. ook twijfel op omtrent de iudentiteit van den burgemeesterhij was er o. a. volstrekt niet zeker van of deze wel herbenoemd was, en wei- gerdo opnieuw audiëntie te verleunou. Het hoofd der gemeente plaatste zich voor het raampje der hut, hing zijn medaille om, en een poosje daarna opende do broeder van don delinquent de deur. De beide maréchaussées traden binnen, maar K. was nergens meer te vinden. Zij zochten op alle mogelijke en onmogelijke plaatsente vergeefs. Eindelijkdaar hooreu zij een verdacht ge stommel in den schoorsteen, zij ijlen om strijd vooruit, staren naar boven, en—jawel, daar klinkt een stem nit den hoogeferme: la porte, Heeren gevolgd door een lawine van roet, zooals er wellicht nog uooit. een op het hoofd vau twee gendarmes was nedergedaald. Eu Ier wijl deheeren* vorgeefsche po gingen deden,om uit huuue oogeu te zien en zich uit de vreeselijke wolk los te worstelen, klonk het alweder: fermez la porte, fermez la porte, totdat ten laatste één van beiden althans er in slaagde de vierde re petitie onder den vrijen hemel te ontvluchten. De Burgemeester die buiten gebleven was, herkende den dappere niet meerquantum mutatus ab illo!,,,. Een zoon van den Nacht!.,.. Doch slechts kort duurde de verbijstering, en de jacht werd hervat. De uniform behoefde nu niet meer gespaard te worden, één der maréchaussées zou in den schoor steen opstijgen en den delinquent arresteeren, Dit a (va w actrrrg—tv o ÏHJS, hem wel meer gebeurt, Behalve door bedoelde order werd de machinist op den toestand vau den weg opmerkzaam gemaakt door een rood signaal, dat stoppen*, en 300 meier eerder door een groen signaal, dat >langzaam rijden* voorschrijft, welke beide signalen volgens de verklaring van verscheiden getuigen reeds op grooten afstand zichtbaar waren, b. v. 590 a 600 meter. Bovendien had, volgens bij de Holl. Spoor sedert 8 jaren bestaand voorschrift, bij het roode signaal een loods moeten worden op genomen om den trein tot voorbij het te herstellen punt te begeleiden. Beklaagde verklaarde, het groene signaal eerst op honderd metor afstand te hebben bemerkt en het roode ook toen nog niet te hebbeu gezion. Hij heeft toen stoom afgesloten, meenonde, dat alleen langzaam rijden werd vereischt, daar hij verklaarde op dat oogenblik in de meening te hebben verkeerd, dat er een zoogenaamd omgelegd spoor aanwezig was, waarbij geen stoppen te pas kwam. Nadat hij onge veer honderd meter voorbij het groene signaal was gekomen, bemerkte hij de roode schijf en hoewel er toen nog zooveel mogelijk is geremd, was het te laat om het ongeluk te voorkomen, waardoor vele passagiers ernstig werden gekwetst, waarvan twee volgens verklaring van deskundigen sedert aan de gevolgen zijn overleden. De officier van justitie, hoewel het gunstig ver leden van beklaagde in aanmerking nemende, daar deze als een uitmuntend machinist bekend stond, oordeelde toch, dat duidelijk de onachtzaamheid van den beklaagde was bewezen en dat hij zich dus schuldig had gemaakt aan het feit, bedoeld in artt, 61 en 57 van de wet van 9 April 1875, en eischte dientengevolge veroordeeling tot 9 maanden cel lulaire gevangenisstraf. De uitspraak is bopaald op Donderdag 26 October e, k. Het aantal scheurkalenders is weder met één wmd f

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 2