H. PRINS," BEDDEN en MATRASSEN Uit de hand te Huur, Prof. Dr. Albert. F. SCHREUDER. AANBESTEDINGEN. INGEZONDEN. RECLAMES. MARKTBERICHTEN^ HEUSDEN Visclimarkt te flensden. August Sasse, LAMD Bshandsling bij brisfwisssling. Afloop van Aanbestedingen, Gemengd Nieuws en Allerlei. Belangrijk Kalische Stoomfabriek Engstraat, Heusden, Belangrijk bericht. KERKNIEUWS. Schandelijke Misleiding. Botterdam, 23 Oct. Tarwe. Nieuwe Puike VI., Zws., Fl. en Overm. 9.40 a 10.50goede eu mindere dito 6.60 a 9.25. Nieuwe lui. witte 11.25 a 12.25. WATERHOOGTEN IN BE HOOFB-RIVIEREN. Keulen, 23 Oct. vm. 7 u. 39,87 M. -)- AP. of 4,02 M. boven nul. Val 0,14 M. Lobith, 23 Oct. vm. 8 u. 12.77 M. -f- AP. of 1,14 M. beneden nul. Val 0,15 M. Nijmegen, 23 Oct. vm. 8 u. 10,11 M. -f- AP. of 3,89 boven nul. Val 0,13 M. Gorinchcm, 23 Oct. L. W., vm. 11 u. 25 m. 2,52 M. -f AP. Val 0,03 M. Gorinchem, 23 Oct. II. W., vm. 2 u. 40 m. 2,83 M. AP. Was 0,14 M. Arnhem, 23 Oct. vm. 8 u. 10,15 M. -(- AP. of 3,34 M. boven nul. Val 0,12 M. Beventer, 23 Oct. vm. 8 u. 4,73 M. -f- AP. of 4,14 M. boven nul. Val 0,09 M. Maastricht, (brug), 23 Oct. vm. 8 u. 43,80 M. -j- AP. of 1,60 M. boven nul. Was 0,05 M. ADVERTENTIEN. Voorspoedig BEVALLEN van eenen Zoon en eene Dochter E. M. J. VERBERNE, geboren Van Osch. JDussen, 16 October 1882. Voor de vele bewijzen van belangstelling, onder vonden bij de geboorte hunner Dochter, betuigen ondergeteekenden hunnen oprechten dank. 24 October 1882. P. VISSERKalis. belast zich met IN- en VERKOOP van Effecten, bezorgen van Conversiën, inkas- seering van Coupons, enz. door bemiddeling van de H.H. H. C. VOORHOEVE Co. te Rotterdam. van op de van eenige nieuwe VEEREN BEDDEN, PELUWS en KUSSENS in verschillende soorten, tegen veel verminderde prijzen. Voor goede kwaliteit wordt ingestaan. heeft ONTVANGEN eene mooie sorteering als ill DU I'll IWUDDll DUDI1D MOFJES, KOUSEN, Jachtvesten en Handschoenen voor hot Seizoen. voor den tijd van 7 jaren, r n i m 30 II e c t a i* e n om te HOOIEN en te BEWEIDEN, gelegen in den polder Hardenhoek aan den bandijk onder de gemeente Werkendam. Inlichtingen te bekomen bij den Burgemeester van llillegersherg bij Rotterdam. I pilepsie, KrampenVallende Ziekten en Zenuwkwalen, worden volkomen ge nezen door mijne méthode. Betalingen worden slechts na gun- \stigen uitslag verlangd. 29. Avenue de Wamoi 29. PARIJS. vermeerderd eu wel de onmisbare Memorandum- Scheurkalender, uitgegeven door de heeren P. Stok- 1 vis k Zn. te 's Bosch. "Deze kalender, die op elk blaadje de datums 1 eener geheele week bevat, met ruimte voor dage- lijksche aanteekeuingeu, munt zoowel uit door goed koopte (nl. 40 cent), als door stevig papier. Dit laatste is een bepaald vereischte om aanteekeniugeu te kunnen maken. Wij twijfelen dan ook niet of deze kalender zal vooral door kantoren zeer gezocht zijn. Het maandblad Getuigen en Reddenhoofddirec teur dr. H. Piersou. directeur der Heldring-gestich ten te Zetten, heeft zijn vijfde jaargang geopend. Het doel van het blad is bestrijding der prosti tutie, zoowel in het binnen- als buiteuland. Belangrijk zijn de mededeelingeu die wij daarin vermeld zagen. Ook met het oog op den edelen werkkring der Heldring-gestichten, bevelen wij het volgaarne een ieder aan, die met het genoemde doel meer bekend zou willen worden. De prijs per jaar is slechts ƒ1.40 franco per post. Nedekl. Heuv. Kekk. Beroepen naar Noord-Zijpe, C. Maas, te Zaandijk; Zaamslag, C. H. Kuijpéri, te Sluipwijk bij Gouda; Giesen- Nieuwkerk, A. Metz te Etersheim en Schardam; Finkum, J. F. van Binsbergeu te Willemsoord Nieuw- en St. Joosland, G. W. Locher te Aalst Hardorwijk, J. J. C. van Toorenenbergen te Heilo. Aangenomen .- Zalk c. a., A. Klein te Nieuw-Stadskauaal. Bedankt voor Sprang, E. A. Lasonder, te ZegveldHooge- veen, J. A. Ploos van Amstel, te Itoitsum; voor Groote Lind, J, Gann Dun te Hoenderloovoor Rouveen, dr. W. van den Bergh te Schaarsbergen voor Asten c, a., A. Carlier te Deurne; voor Dok- kum, A. H. de Boer te Nes eu Wierum; voor Nes (Friesland), Do Boer te Tinallinge (Groningen). Chr. Geref. Kerk. Aangenomen Almelo, J. H. Unink, eaud. te Zwolle. HEUSDEN. Ds. Ochtinan, beroepen predikant bij de Chr. Geref. Gem. alhier, zal op Zondag 29 Oct. zijn intrede houden. De bevestiging zal plaats hebben door Ds. J. van der Linden te 's-Bosch. 15 Nov. 11 ure. Min. v. Waterst., Haudol en Nijverheid. Hot verhoogen en verdedigen van den Rijks linkeroever van de Dordtsche Kil, behoorende tot do Dordtsche waterwegen tusschen de kilome- terraaijen 127 en 128 ouder de gemeente Dubbel dam. Raming 10600. Aauw, 8 Nov. 15 Nov. 11 ure. Min. v. Waterst., Handel en Nijverheid. Het mot bazaltglooiing bezetten van een gedeelte van het beloop aan de Maaszijde vau de kade in den Dreumelschen overlaat, behoorende tot de werken van de rivier de Waal. Raming 14700. Aanw. 8 Nov. 17 Nov. 10i/2 uro- Prov. bestuur te 's Bosch. Het voortzetten der verbetering van het kanaal de Dieze, prov. Noordbrabant. Raming 26000. Aanw. 11 Nov. 17 Nov. 10 ure. Prov. bestuur te Middelburg. Het driejarig onderhoud en herstel van 's Rijks zeeweringen en havenwerken te Vlissingen en van die te Veero in 2 perc., geraamd op 20300 en 5900 per jaar. Aanw. 9 en 11 Nov. 22 Nov. 11 ure. Min. van Waterst., Handel eu Nijverheid. Het uitvoeren van baggerwerk tot ver ruiming van de Dordtsche Kil langs den linkeroever van die rivier tusschen de kilorneterraaijeu 127 eu 129 ouder do gemeente Dubbeldam, behoorende tot do werken der Dordtsche waterwegen. Raming 25800. Aanw. 15 Nov. 22 Nov. 11 ure. Min. v. Waterst., Handel en Nijverheid. Het maken vau verdedigingswerken aan den linkeroever der doorgraving aan den Hoek van Holland voor de verbetering van den waterweg van Rotterdam naar Zee. Raming ƒ53250. Aanw. 15 Nov. 24 Nov. lOVs ure« Prov. bestuur te 's Bosch. Het driejarig onderhoud der werken van het kanaal de Dieze, provincie Noordbrabaut. Raming 8550 per jaar. Aanw. 18 Nov. Te Kralingen heeft, de aanbesteding plaats gehad ran de werken, welke moeten worden uitgevoerd op en nabij de buitenplaats Lusthof,* nl. a. het aanleggen vau wegen en straten; b. het dempen van slooten en wateringen; c. de rioleering en d. de bouw van een vaste brug, breed 26 meter. Er waren 16 biljetten ingeleverdlaagste in schrijvers waren H. J. Nederhorst en G. Toren vliet to Gouda voor 48,943hoogste inschrijver was L. J. v. d. Steenhoven te Dordrecht voor 103,798. Het ergerlijke bedrog met zoogenaamde genees middelen schijnt thans zijn toppunt bereikt te hebben. In de laatste der advertentiën of betaalde recla mes van het nieuwe kwakzalversproduct, genaamd Hop-Bitter, wordt beweerd, dat »Het Maandblad vau Leeuwardon* het tegen zwakke gezondheid enz. heeft aanbevolen. Dit is een grove leugen. Het Maandblad Van Leeuwarden* heeft de laag hartige poging van de Amerikaansche Hop-Bitter- compagnie, om ons volk op groote schaal te be driegen, zoo sterk mogelijk afgekeurd, eu de »Ver- eeniging tegen de kwakzalverij* heeft, door hare leden in de verschillende plaatsen van ons land, duizende exemplaren van hare waarschuwing tot het publiek gratis doen verspreiden. Aan ieder die het aanvraagt wordt door den uitgever H. v. Belkum Kz. te Leeuwarden, gra- t i s ons oordeel over deze nieuwe kwakzalverij toegezonden. De slotsom van dat oordeel luidt: «Wilt gij uwe rijksdaalders in den zak van den buitenlandschon bedrieger werpen eu kans loopen uwe gezondheid te bederven of uwe ziekte te ver ergeren, koop dan het Hop-Bitter. »Doch meent gij dat het geld nog waarde heeft, om u het leven te veraangenamen of uwe ziekten dragelijker te maken, laat dan de Amerikanen weg trekken zonder uit Nederland eenige duizende gul dens mede te nemen.* De nieuwsbladen, die willen medehelpen om het publiek voor deze schandelijke misleiding te waar schuwen, worden verzocht van het bovenstaande melding te maken. De Redactie van het Maandblad der Vereeniging tegen de Kwakzalverij. Wandelaar (tot een bedelaar). Schaam jij je niet, zoo'n krachtigeu jongen man als gij zijt, in zulke lompen gekleed je op straat te vertoonen en te bedelen? Bedelaar. Wel man, schaam jij je liever met mij op straat een zoo lang onderhoud te hebben; geef me liever wat eu gaal dan je eigen weg en stoor me niet nutteloos in mijn bedrijf. Op een kantoor voor dienstpersoneel. Dokter. Di recteur, kunt ge mij aan eene gezonde min helpen Directeur. Voor wie als ik vragen mag? Dokter. Ditmaal voor mij zelf. De glazen* deken, aan Z. M. den Koning ten geschenke gezonden, behoeft niemand een rilling aan te jagen. Wie ooit in een glasblazerij is ge weest, zal weten, dat het glas tot in de fijnste ve zelen, als dia van vlas, kan worden bewerkt, zoo dat hoogstwaarschijnlijk onder een zijden of satij nen fond de glazen* deken, die met pracht van kleuren en bloemen kan prijken, zoo zacht is als het fijnste dons. Men denke maar eens aan de schoone lange gekleurde staarten, die, óók van »glas*, de glazen vogeltjes sieren, welke nu en dan op den openbaren weg ten verkoop worden aan geboden. lichteffect er bij aangebracht. Uit de oranjerie, waarop de suite uitliep, werd een rood schijnsel door de kamers verspreid. In dat licht zweefden de zeepbellen, met langzame eu statigo beweging boven de hoofden der gasten, stieten nu en dan tegen elkander en spatten uiteen. Dan weder ver anderde de kleur van het licht, terwijl het orkest zacht speelde, en alles vertoonde zich in een licht blauw schijnsel. Nooit heb ik aardiger schouwspel j gezien, en het speet mij toen het afgeloopen was en wij aan het souper geroepen werden.* Brandstichting uit dankbaarheid komt in de jaar boeken der strafrechtspleging zeker niet dikwijls voor. Het geval heeft zich thans in Mecklenburg- Schwerin voorgedaan. Een daglooner te Porchim had van den landheer een voorschot ontvangenhij had dat grootendeels wel reeds afbetaald, maar zon toch op een middel om zijne erkentelijkheid te betoonen. Daarbij kwam hij op den inval om eene schuur in brand te steken, die hij wist dat verzekerd was en die de landheer wilde afbreken. Hij bracht in het afgeloopen voorjaar zijn plan ten uitvoer op een dag, dat de wind geen gevaar voor do aangrenzende gebouwen opleverde. Toen hij een paar maanden later van den landheer nog eens een voorschot vroeg, deed hij eene zinspeling op zijne reeds betoonde dankbaarheid, en zoo kwam zijne daad aan het licht. Wegens zijn overigens goed gedrag veroordeelde het Hof te Güstrow, nadat de jury hem mot aanneming van verzachtende om standigheden schuldig had verklaard, den man tot niet meer dan twee jaren gevangenisstraf. Eene nieuwe bron wuaruit electriciteit te voor schijn komt, is geopend. Wel is waar heeft de uitvinding de kinderschoe nen uog aan, maar wie herinnert zich niet hoe spoedig die kinderschoenen verruild worden door zeveumijls laarzen. Dr. Grard, te la Rochelle, vervaardigt kaarsen eu briquetteu, die onder het verbranden licht, warmte en electriciteit voortbrengen. Hij maakt van het beginsel eu de zamenstelling geen geheim. De scheikundige werking, die den electrischen stroom doet ontstaan, is de verbran ding van kool tegenover een sterk oxydeerende stof, zooals salpeter; de kool vervult dan de rol van zink in onze gewone electrische batterijen, dus de voortgebrachte stroom loopt in den sluitdraad van do salpeter naar de kool. De briquet! en door hem vervaardigd, worden in eeu sterk vuur geplaatst met de sluitdraden naar buiten gericht. Een enkele briquet brandt ander half tot twee uur, geeft vrij wat warmte en tevens een stroom, die sterk genoeg is ora eene gewone electrische schel in beweging te houden. Wat de practische waarde van deze onderzoe kingen is of worden kan, is natuurlijk niet te be palen; één gunstige omstandigheid doet ons het beste hopen, de grondstoften zijn goedkoop en de combinatie van warmte en electriciteit, die te za- men ontstaat, is overal uoodig en nuttig. Den 26sten der vorige maand had in eeu kerk te Hampton Crop Roads (Amerika) eeu vreeselijke daad plaats. Do dionst was juist begonnen, toen de gemeente werd verschrikt door twee jongelie den, Jerry Cox en Levi Brison, die opgestaan met elkander in twist geraakten. Zij namen elk hun revolver en een bloedige scène had plaats. Zij vuurden er op los, zonder aan de gevolgen ook voor andoren na te denken. De toestand werd vreeselijk. Hot publiek, hevig verschrikt,, snelde naar de deuren, om zoo spoedig mogelijk te ont vluchten, waarbij vele personen, vooral kinderen, belangrijke verwondingen opliepen. Als door een wonder ziju er niet veel ongelukken gebeurd. Eeu kogel doorboorde zelfs een dameshoed. De herder der gemeente bleef met onverstoorbare kalmte van den kansel den toestand gadeslaau, ofschoon de kogels hem over het hoofd vlogen. Alle pogingen om de strijders te scheiden waren vruchteloos.. Steeds woedender, als wilde dieren elkander be strijdend, eindigde de strijd met den dood van bei den. Er bestond sedert jaren een wrok tusschen de families der strijders en ook thans was de twist aanvankelijk om een nietigheid begonnen. Een babbelaar tot zivijgen gebracht. Een heer uit Nevada trad in Philadelphia een scheerwinkel binnen om zijn haar te laten suijden. Nadat de barbier hem op den stoel had laten plaats nemen en hom een handdoek om den hals geslagen had, begon hij het gesprek aldus »Ik zie dat gij wat zenuwachtig zijt, mijnheer. Vergun mij u te zeggen dat ons haar-elixer niet alleen kale hoofden met een weelderigen haargroei bedekt, maar den geest tot kalmte stemt en het geheele zenuwgestel in gezond evenwicht brengt. Wat doet gij in Nevada tegen zenuwachtigheid?* De vertegenwoordiger van een der grootste mij nen van Nevada zag bedaard op en antwoordde »Als wij zenuwachtig zijn gaan wij gewoonlijk uit om een barbier dood te slaan. De barbier sneed hem het haar zonder een woord meer te spreken. Bellenblaas-partijen. In het laatste seizoen te New- York zijn bellenblaaspartijen sterk in zwang ge weest. Een van de toongevers der gezel-chapswereld geeft er de volgende beschrijving van »De uitnoodigingeu waren net gesteendrukte kaartjes, waarop men eene zeepbel zag afgebeeld, benevens cupidootjes, die om do woorden »te elf uur* dansten eu schitterende zeepbellen uit hunne pijpen bliezen. In de kamers, waar het gezelschap ontvangen werd, stonden op Turksche matten, eenige nieuwe waschtobbeu, vau de gewoonste soort, mot ottomanes omringd, en over de hand vatsels hingen grove handdoeken. Tegen de randen van de tobben waren éen cents aardenpijpeu gezet. Dit een en ander leverde in de sierlijke vertrekken een zonderling gezicht op. De meisjes deden allen hooge boezelaars voor, hetgeen haar een bijzonder jeugdig voorkomen gaf, eu de jongelingen trokken groote kielen aan, die hun voorhemd wel bescherm den, maar hunne in 't zwart gekleede gestalten j weinig bevalligheid bijzetten. Toen begon in allen ernst de wedstrijd wie de grootste zeepbel kon blazen, waarvoor de prijs eene fraaie zilvereu pijp was. Na verloop van eenige minut«u werd het Een gesprek in de Kcdverstraat te Amsterdam. Jongen, die Engels, de graankooper, had jij 't van de vent gedacht dat-ie naar de maan zou gaan.« »'tls bepaald jammer, de kerel ijverde zoo voor de nieuwe, groote beurs.* »Of-ie gelijk had.* »Hoe zoo?* »Wel, op de oude was 't 'm te benauwd ge worden.* Sterk bewijs. Die man is zoo goedhartig,* zeide de humorist Jerreld eens van iemand, »dat hij in eene regenbui eene parapluie boven een eend zou ophouden.* Geruststellend. »Laat niemand mijne brieven zien,* schreef een jonkman aan zijne beminde. »Wees maar niet ongerust,was het antwoord, »ik schaam er mij even erg over als gij.* Een dure brugTusschen New-York en Brooklyn wordt eeu brug gebouwd, waarvan de kosten oor spronkelijk op 57 rnillioen dollars geschat waren, eene som die den meesten al veel te boog voorkwam daar men overtuigd was dat voor de helft dezer som een eenvoudige doch gelijke diensten doende brug kan gebouwd worden. Na een paar jaar is echter gebleken, dat men zich geheel verrekend had 011 de kosten minstens 11 millioeu zouden be dragen. Natuurlijk nam toen de algemeene mis noegdheid nog toe, maar er was nu niets meer aan te doen, de bittere pil moest doorgeslikt worden. Weer verliepen er eenige jaren... de 11 millioeu was tot 15 millioeu aangegroeid. Men was nu eenmaal over den schrik heendus deed men inderdaad wijs zich in 's hemels naam ook bij de 15 millioeu neer te leggen. Thans echter is de brug onlangs bij benadering op 22 rnillioen geschat en daar New-York en Brookliju tot nu toe eerst bijna 14 rnillioen gestort hebben, zit men over de andere 8 millioeu niet weinig met de handen in het haar. fHeusden, 21 Oct. De prijs der boter 0.85 a 0.95 per stuk van 6 ons. Eieren 7 a 8 cent. f Bussen, 19 Oct. Prijzen der boter: 1.50 a 1.58 per kilo. Aanvoer 110.6 kilo. 's Hertogeiiboseh, 23 Oct. Op do heden gehouden markt van vette kalveren waren aangevoerd 140 stuks. Prijzen: le kwal. 54 a 56, 2e kwal. 52 a 54, 3e kwal. 50 a 52 cent per kilogram. De handel was zeer levendig, zoodat spoedig al het aangevoerde aan de genoteerde prijzen werd verkocht. De prijs der boter was heden alhier ƒ1.20 a 1,40. Goriuchcui, 23 Oct. Bij een aau voer van ongeveer 350 stuks vee, was de handel heden zeer geani meerd, eu werd vooral het kalf- en vet vee tegen hooge prijzen van de hand gedaan. Prijzen enkele zware kalf koeien 260 a 340 mindere qual. 160 a 250; dito vaarzen ƒ150 a 240; melkkoeien 140 a 250 vare koeien 140 a 230; guiste vaarzen 00 a 000; hokkelingossen 90 a 150 dito stieren ƒ80 a 140; graskalveren 30 a 60pinken 00 a 000 nuchtere kalveren 7.a 12. Varkens, zware vette van 130 a 150 KG. 52 a 54 ct.die van 120 a 130 K.G. 48 a 50 ct. per K.G.; fokvarkens van 6 a 8 weken ƒ6 a 10 per stuk. De prijs der goöboter was 1.50 a 1.64; der weiboter 1.26 a 1.84 per K.G. Kipeieren golden 1.60 a 1.80 de 26 stuks. Rogge. Nieuwe Zws., VI. en N.-Brab. puike 6.60 a 7.10 mindere 5.50 a 6.50. Gerst. Nieuwe Zws. VI. en Overm., Winter- 6.00 a 6.40 mindere 5.a 5.75, dito Zomer puike 5.60 a 6.10, goede en mindere 5 a 5.50. Haver. Nieuwe Zws. en Polder 3.40 a 4.25. Mindere 2.50 a 3.25. Boekweit. Nieuwe Fransche a ƒ163 per 2100 k°. Paardenboonen. Puike 6.75 a 7.25, goede en mindere a Duivenboonen. f 7.25 a 8.50. Bruine Boonen. Puike Zws. VI. en W. 11.50 a ƒ13.mindere 8.a 11. Witte Boonen. Puike N. Zws. eu Walchersche 11.50 a 13.50. Mindere 8.a 11. Erwten. BI. Puike Nieuwo Zws. en VI. op de kook 10.a 10.50, goede en mindere 7.50 a 9.75. Schokkers 9.a ƒ12.50. Buitenlandsche Voer-Erwten. Witte 7.30 a 7.75. Blauwe 7.50 a 7.75. Kanariezaad. Puik f 10.25 a j 11.25. Mindere soorten 8 a 10. Hennepzaad. Nieuw inlaudsch 8.50 a 10.25. Buitenl. 7.75 a 8 50. is de geluksaankondiging van SAMUEL HECK- SCHER Senr. te Hamburg, welke zich in het Dom mer onzer courant van heden bevindt. Dit huis heeft zich door zijn prompte en stilzwijgende uit betaling der hier en in de omstreken gewonnen bedragen eene zoo goede naam verworven, dat wij al onze lezers aanbevelen op de advertentie acht te slaan. SliedrechtK. L. VISSER AAz. OPRUIMING Winlergoedereii,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1882 | | pagina 3